بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان نابارور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کار‌شناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانشیار آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استاد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تصویر ذهنی از بدن یکی از مهم ترین مسائل در بهداشت روانی زنان است که به دلیل ارتباط با ابعاد جسمی، شناختی و عاطفی زنان می تواند مبین رفتارهای سالم یا ناسالم آنان باشد. بنابر گزارشات تحقیقی، نگرش منفی یا مثبت زنان نسبت به تصویر ذهنی از بدن خود بر روابط زناشویی آنان تأثیر دارد. با توجه به تاثیر ناباروری بر هر دو متغیر (تصویر ذهنی و سازگاری زناشویی) و فقدان شواهد کافی در مورد چگونگی ارتباط این دو عامل در ناباروری، مطالعه ای با هدف تعیین ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان نابارور در سال 1389 در مشهد انجام شد.
روش‌کار: این پژوهش همبستگی و مقطعی بر روی 130 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری منتصریه مشهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، صورت گرفت. ابزارهای گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات فردی و اطلاعات ناباوری، پرسشنامه تصویر ذهنی از بدن یونسی و سازگاری زناشویی اسپانیر بود که پس از تایید روایی و پایایی توسط واحدهای پژوهش تکمیل شدند. تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS (نسخه 5/15) و آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام گرفت.
یافته‌ها: تصویر ذهنی از بدن در 1/93% از زنان مطلوب بوده و 9/76% از آنان از سازگاری زناشویی بالایی برخوردار بودند. بین تصویر ذهنی کلی از بدن با سازگاری زناشویی همبستگی مستقیم وجود داشت (001/0>p). بین خرده مقایسه های تصویر ذهنی از بدن شامل تصویر ذهنی از بدن در هنگام تنهایی (001/0=p)، تصویر ذهنی از بدن واقعی (014/0=p)، تصور مردم از بدن (016/0=p)، تصور همسر از بدن (001/0>p) و تصور خانواده همسر از بدن (001/0>p) با سازگاری زناشویی همبستگی مستقیم وجود داشت. اما ارتباطی بین تصویر ذهنی از بدن ایده آل با سازگاری زناشویی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: بین تصویر ذهنی از بدن و سازگاری زناشویی همبستگی مستقیم وجود دارد که این امر می تواند در تهیه و تدوین برنامه های مشاوره ای یا آموزشی خصوصا در رابطه با زنان ناباروری که دچار مشکل در روابط زناشویی هستند، راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Body Image and Marital Adjustment in Infertile Women

نویسندگان [English]

  • Robab Latifnejad Roudsari 1
  • Akram Karami Dehkordi 2
  • Habib Allah Esmaili 3
  • Nezhat Mousavifar 4
  • Hamidreza Agha Mohamadian Sherbaf 5
1 Assistant professor of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahrkord University of Medical Sciences, Shahrkord, Iran.
3 Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Professor of Psychology, Faculty of Educational Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Body image is one of the most important issues in women's mental health and due to its relationship with physical, cognitive and emotional aspects of women’s life; it can predict their healthy or unhealthy behaviors. According to some research reports, women’s negative or positive body image can affect their marital relationships. Considering the impact of infertility on both body image and marital adjustment and the lack of evidence regarding the relationship of these two variables in infertility, this study aimed to investigate the relationship of body image with marital adjustment in infertile women in 2010 in Mashhad.
Methods: This correlational study was carried out on 130 infertile women referred to Montaserie Infertility Research Center in Mashhad who were selected through convenient sampling. Research tools were consisted of valid and reliable demographic questionnaire including personal and infertility-related information, modified Younesi Body Image Questionnaire and Spanier marital adjustment scale (DAS) which were completed by subjects. Data analysis was carried out by SPSS software (version 15/5) using t-tests, one way ANOVA, and Spearman and Pearson correlation test.
Results: 93/1% of women reported positive body image and 76/9% had high marital adjustment. There was a direct correlation between the overall score of body image with marital adjustment (P<0/001). There was also a direct correlation between the scores of body image subscales including body in loneliness (P= 0/001), real body (P=0/014), public image of body (P=0/016), spouse image of body (P<0/001) and spouse family image of body (P<0/001) with marital adjustment. However, this relationship was not observed between the subscale of ideal body and marital adjustment.
 
Conclusion: The presence of a direct correlation between body image and marital adjustment could guide developing educational or counseling programs particularly for infertile women who suffer from marital disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body image
  • Marital adjustment
  • Infertility
1. Hatami H, Razavi SM, Eftekhar AH, Majlesi F, Sayed Nozadi M, Parizadeh SMJ. [Textbook of public
health]. 2nd ed. Tehran:Arjmand;2007:Vol.3;1660-1,1667-72.[In Persian.]
2. Burney RO, Schust DJ, Yao MWM. Infertility. In: Berek JS. Berek & Novak’s gynecology .14th ed.
London:Lippincott Williams & Wilkins;2007:1185-1275.
3. Sperrof L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia:Lippincott
Williams & Wilkins;2005:1175-1213.
4. Ryan KJ, Barbieri RL, Berkowitz RS, Dunaif AE. Kistner's gynecology and women's health. 7th ed. St.
Louis:Mosby;1999:567.
5. Mohammadi MR, Khalaj Abadi Farahani F. [Emotional and psychological problems of infertility and
strategies to overcome them]. Med J Reprod Infertil 2001;2(8):33-9. [Articlr in Persian.]
6. Younesi SJ, Salajegheh A.[Body image in fertile and infertile woman]. Med J Reprod Infertil
2001;2(8):14-21. [Articlr in Persian.]
7. Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and Suddarth's textbook of medical surgical
nursing. 12th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2010:1301.
8. Carlson KJ, Eisenstat SA, Ziporyn TD. The Harvard guid to women's health. Cambridge:University
Press;1996.
9. Cash TF, Pruzinsky T. Body image: a handbook of theory, research, and clinical practice. New
York:Guilford Press;2002:287-94
10. Grogan S. Body image and health: contemporary perspectives. J Health Psychol 2006 Jul;11(4):523-30.
11. Schultz JM, Vidbeck SL Manual of psychiatric nursing care plans. 4th ed. Philadelphia:J.B.
Lippincott;1994:163.
12. Huang HC, Wang SY, Chen CH. Body image, maternal-fetal attachment, and choice of infant feeding
method: a study in Taiwan. Birth 2004 Sep;31(3):183-8.
13. Dalton EJ, Rasmussen VN, Classen CC, Grumann M, Palesh OG, Zarcone J, et al. Sexual Adjustment and
Body Image Scale (SABIS): a new measure for breast cancer patients. Breast J 2009 May-Jun;15(3):287–
90.
14. Kilic E, Taycan O, Belli AK, Ozmen M. [The effect of permanent ostomy on boby image, self-esteem,
marital adjustment, and sexual functioning]. [Article in Turkish]. Turk J Psikivatri Derg 2007
Winter;18(4):302-10 .
15. Vick, KE.The applicability of the dyadic adjustment scale for rural marital assessment. Dakata:University
of South Dakata;2006:1553-9.
16. Bernstein Phillip H, Bernstein Marsi T. diagnosis and treatment marital (treatment marital). 1 ed. Tehran
Khadamat farhangi rasa; 1999: 78-80 [Persian].
17. Benazon N, Wright J, Sabourin S. Stress, sexual satisfaction, and marital adjustment in infertile couples. J
Sex Marit Ther 1992 Winter;18(4):273-84.
18. Kolander CA, Ballard DJ, Chandler CK. Contemporary women's health: issues for today and the future.
Boston:McGraw-Hill;1999.
19. Latifnejad Rousari R, Allan HT, Smith PA. Navigating the journey of infertility: Muslim and Christian
infertile women's experiences. In: Evans MT, Walker ED. Religion and psychology. Guildford:Nova
Science Publishers; 2009:224-5.
20. Ahmadi K. Aghazadeh Naini A. [AOM Series abstract of medicine].Tehran:Teb Novin; 2002:547,598.
[InPersian.]
21. Repokari L, Punamäki RL, Unkila-Kallio L, Vilska S, Poikkeus P, Sinkkonen J, et al. Infertility treatment
and marital relationships: a 1-year prospective study among successfully treated ART couples and their
controls. Human Reproduction. 2007; 22(5):1481.
22. Shodjai Tehrani H, Ebadifard Azar F. [Population family planning and reproductive health]. 3rd ed.
Tehran:Samat;2002:17. [In Persian .]
23. Legha Barazandeh H. The relationship of Schema and communication standards inconsistent with marital
Adjustment. Mashhad: Ferdwusi; 2005: 25, 67, 92 [Persian].