بررسی تأثیر ویتامینE خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 رزیدنت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره یا قاعدگی دردناک در حدود 50% از زنان در سنین باروری دیده می‌شود که شایع ترین شکایت ژنیکولوژیک در بین زنان جوان و نیز شایع ترین علت غیبت از مدرسه یا محل کار است. بنابراین یافتن درمانی بدون عارضه که بتواند آن را کنترل کند همیشه مد نظر بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر ویتامین E خوراکی در کاهش درد لگن زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه می‌باشد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی 94 زن مبتلا به دیسمنوره اولیه صورت گرفت. زنان به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. برای گروه مورد (42 نفر) ویتامین E،400 واحد روزانه از 2 روز قبل تا 3 روز بعد از شروع خونریزی (جمعاً 5 روز) و در دو سیکل متوالی تجویز شد و برای گروه شاهد (52 نفر)، دارونما دقیقاً به شکل و مزه و بوی ویتامین E گروه مورد ساخته شده بود به صورت مشابه با گروه مورد تجویز شد. شدت درد یک ماه قبل از شروع مطالعه در بیماران با استفاده از خط کش درد VAS سنجش شد و در 2 ماه بعد از مطالعه نیز به همان صورت ارزیابی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 15) و آزمون های آماری کای اسکوئر، آزمون تی زوجی و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه از نظر گروه خون، سن، سابقه خانوادگی دیسمنوره، میزان تحصیلات و شاخص توده بدنی وجود نداشت. میانگین شدت درد قبل از درمان در گروه کنترل 75/1±15/7 و در گروه مورد 82/1±47/7 بود که تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد (3/0=p). میزان شدت درد یک ماه پس از مصرف دارونما (001/0=p) و 2 ماه پس از مصرف دارونما (001/0=p) نسبت به قبل از درمان کاهش معنی‌داری را نشان داد. میزان شدت درد یک ماه و 2 ماه پس از مصرف ویتامین ای  (001/0=p)   نسبت به قبل از درمان کاهش معنی‌داری را نشان داد. میزان شدت درد یک ماه پس از مصرف ویتامین E، 4/2±41/5 و پس از مصرف دارونما 08/2±76/5 بود، (1/0=p) و دو ماه پس از مصرف ویتامین E، 89/1±73/4 و پس از مصرف دارونما 05/2±35/5 بود، (6/0=p) تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. میزان کاهش درد در گروه دارونما دو ماه پس از درمان، 4/2±8/1- و در گروه ویتامین E، 1/2±7/2- بود که تفاوت معنی‌داری را نشان داد (04/0=p).
نتیجه گیری: دارونما و ویتامین E هر دو باعث کاهش درد لگن در دیسمنوره اولیه شدند ولی ویتامین E سبب کاهش درد بیشتری شد و با توجه به بی خطر بودن آن، می تواند به عنوان یک روش درمان ساده برای دیسمنوره استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Vitamin E for Pelvic Pain Reduction in Primary Dysmenorrhea

نویسندگان [English]

  • Maryam Kashanian 1
  • Maziar Moradi Lakeh 2
  • Afsaneh Ghasemi 3
  • Shahla Noori 4
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Community Medicine, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea or painful menstruation is seen in about 50% of women in reproductive age which is the most common gynecologic complaint of young women and is one of the most common causes of absence from school or work. Therefore, finding a treatment without side-effects for its control has always been a concern.
The purpose of the present study is to evaluate the effect of vitamin E on the reduction of pelvic pain in women suffering of primary dysmenorrhea.
Methods: This double blind randomized clinical trial was performed on 94 women suffering of primary dysmenorrhea. The women were randomly assigned into two groups. For case group (n=42), vitamin E was prescribed as a dose of 400 IU daily starting 2 days before the beginning of menstruation and continuing for 3 days (total duration of 5 days), for two consecutive cycles. For control group (n=52), a Placebo was prescribed which was completely similar to vitamin E pearls in shape, color, taste and smell. Pain severity was evaluated using Visual Analogue Scale (VAS) for one month before the study and during 2 months of the study. Data was analyzed by SPSS version 15 and using T-test, Chi-square and pair t test.
 
Results: There was no statistically significant difference between two groups in terms of blood group, age, family history of dysmenorrhea, educational status, and Body Mass Index. The mean pain severity before treatment was not significantly different between two groups (7.15± 1.75 in case group and 7.47±1.82 in control group, p=0.3). Pain severity during the first (p=0.001) and second (p=0.001) months of treatment with vitamin E and placebo was lower than the pain severity before treatment. Pain severity after the first month of treatment with vitamin E was 5.41 ±2.4 and with placebo was 5.76±2.08 (p=0.1) and after the second month of the study was 4.73±1.89 in case group and 5.35±2.05 in control group (p=0.6). The mean reduction of pain during the second month of the study in the case group was (-2.7±2.1) and in control group (-1.8±2.4), the difference was statistically significant (p=0.04).
 
Conclusion: Both vitamin E and placebo reduced the pelvic pain of dysmenorrhea, but vitamin E caused more significant reduction that regarding to its safety, can be a simple treatment of dysmenorrhea without side-effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain severity
  • Pelvic Pain
  • placebo
  • Primary dysmenorrhea
  • Vitamin E
1. Berek JS. Berek & Novak's Gynecology, 14th ed, 2007, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia: 516
2. French L. Dysmenorrhea. Am Fam Physician 2005: 71 (2); 285-91.
3. Sales KJ, Battersby S, Williams AR, Anderson RA, Jabbour HN. Prostaglandin E2 mediates phosphorylation and
down-regulation of the tuberous sclerosis-2 tumor suppressor (tuberin) in human endometrial adenocarcinoma cells
via the Akt signaling pathway. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(12):6112-8.
4. Dawood MY. Primary dysmenorrhea: Advances in pathogenesis and management. Obstet Gynecol 2006; 108 (2):
428-41.
5. Tzafettas J. Painful menstruation. Pediatr Endocrinol Rev 2006; 3 Suppl 1: 160-3.
6. Marjoribanks J, Proctor ML, Farquhar C. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for Primary dysmenorrhea. Cochrane
Database Syst Rev 2003;(4): CD001751.
7. Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: etiology and management. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2006;
19 (6): 363- 71.
8. Proctor ML, Roberts H, Farquhar CM. Combined oral contraceptive pill (OCP) as treatment for primary
dysmenorhoea. Cochrane Database Syst Rev 2001; (4):CD002120.
9. Baldaszti E, Wimmer-Puchinger B, Loschke K. Acceptability of the long-term contraceptive levonorgestrel-releasing
intrauterine system (Mirena): a 3- year follow- up study. Contraception 2003; 67(2): 87-91.
10. White AR. A review of controlled trials of acupuncture for women's reproductive health care. J Fam Plann Reprod
Health Care 2003; 29(4): 233-6
11. Kaplan B, Peled Y, Pardo J, Rabinerson D, Hirsh M, Ovadia J, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation
(TENS) as a relief for dysmenorrhea. Clin Exp Obstet Gynecol 1994; 21(2): 87-90
12. Akin MD, Weingand KW, Hengehold DA, Goodale MB, Hinkle RT, Smith RP. Continuous low- level topical heat in
the treatment of dysmenorrhea. Obstet Gynecol 2001; 97(3):343-9.
13. Harel Z, Biro FM, Kotenhahn RK, Rosenthal SL. Supplementation with Omega-3 Fatty acids in the management of
dysmenorrhea in adolescents. Am J Obstet Gynecol 1996; 174(4): 1335-8.
15 04
 
14. Proctor M, Farquhar C. Dysmenorhoea. Clin Evid 2002: (7): 1639-53.
15. Malmstrom K, Kotey P, Cichanawitz N, Daniels S, Desjardins PJ. Analgesic efficacy of etoricoxib in primary
dysmenorrhea: results of a randomized controlled trial. Gynecol Obstet Invest 2003; 56(2):65-9.
16. Ziaei S, Faghihzadeh S, Sohrabvand F, Lamyian M, Emamgholy T. A randomized placebo- controlled trial to
determine the effect of vitamin E in treatment of primary dysmenorrhoea. BJOG 2001; 108 (11): 1181-3.
17. Ziaei S, Zakeri M, Kazemnejad A. A randomized controlled trial of vitamin E in the treatment of primary
dysmenorrhoea. BJOG 2005; 112 (4): 466-9.
18. Kryzhanovskii GN, Bakuleva LP, Luzina NL, Vinogradov VA, Larygin KN. Endogenous opioid system in the
realization of the analgesic effect of alpha – tocopherol in reference to dysmenorrhea. Biull Eksp Biol Med 1988: 105
(2): 148-50.
19. Kryzhanovskii GN, Luzina NL, Larygin KN. Alpha- tocopherol induced activation of the endogenous opioid system.
Biull Eksp Biol Med 1989; 108 (11): 566-7.