تاثیر بی دردی نخاعی در مراحل مختلف زایمان بیمارستان هفده شهریور 1384

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی،عضو هیات علمی گروه مامایی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 متخصص بیهوشی،بیمارستان هفده شهریور مشهد

3 دکترای پرستاری،مشاور آمار، عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

مقدمه: استفاده از روش های مختلف دارویی جهت کنترل درد زایمان یکی از مطلوبترین روشها جهت
به حداقل رساندن درد زایمان میباشد. انجام بیدردی نخاعی نیز با سابقهای طولانی در خدمت علم
مامایی است. این مطالعه نیز با هدف بررسی تاثیر بیدردی نخاعی بر چهار مرحلهی مختلف زایمان
زنان بستری در زایشگاه هفده شهریور مشهد انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1384 بر 62 بیمار که به علت درد زایمان در بخش
زایشگاه بیمارستان هفده شهریور مشهد بستری بودند، انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو
گروه 31 نفری (مورد و شاهد) تقسیم شدند. در گروه مورد بیدردی نخاعی با فنتانیل 50 میکروگرم
انجام گرفت. در بیماران اول زا به علت طولانی تر بودن فاز اول لیبر علاوه بر فنتانیل از15 میلی گرم
پتیدین نیز در بی دردی نخاعی استفاده می شد. مشخصات فردی، وضعیت مراحل زایمان- ضربان قلب
جنین در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و جداول توزیع
فراوانی و آزمونهای تی- کای اسکور- واریانس دو طرفه پردازش شد.
نتایج: دو گروه از نظر سن، تعداد بارداری، وضعیت کم خونی، تعداد ضربان قلب جنین قبل از انجام
بیدردی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند، طول مرحله اول زایمان در گروه مورد بر حسب دقیقه
143/70 و دو گروه شاهد 311/45 مشخص شد وتفاوت معنیدار آماری را نشان داد (P=0/05). اما
آپگار نوزاد طول مرحله دوم زایمان، طول مرحله سوم زایمان در دو گروه تفاوت آماری را نشان نداد،
بروز سردرد در مرحله چهارم زایمان در دو گروه تفاوت معنیداری با یکدیگر نشان داد (P=0/5).
نتیجهگیری: بی دردی نخاعی هیچ تاثیر سویی بر فرآیند زایمان و سلامت جنین نداشته و میتواند حتی
طول مرحله اول زایمان را کوتاه کند و روشی بسیار مطلوب جهت کاهش درد زایمان محسوب میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Spinal Analgesia on Stages of Labor 17 Shahrivar Hospital Mashhad-2005

نویسندگان [English]

  • Tahereh Fathi Najafi 1
  • Masood Asgarian Yazdi 2
  • Seyed Reza Mazloom 3
چکیده [English]

Introduction: Usage of different types of pain relief during labor is the best method for
relief of pain during labor. Spinal analgesia belongs to a long history in midwifery. This
study was designed to evaluate the effect of spinal analgesia during stages of labor and
delivery.
Material and Methods: This study was a randomized clinical trial done in 2005 in 17
Shahrivar Hospital of Mashhad. Two groups (62 patients) selected from pregnant term
women. Patients were divided into two similar groups (case and control). The patients
in the case group received spinal analgesia with 50 mg fentanyl (in prime gravid 15 mg
petedine was added). Characteristics of patients such as length of labor, fetal heart rate,
and demographic data was collected in a questionnaire and analyzed by SPSS software,
Q square, and T. students test.
Results: Age, gravidity, condition of anemia, fetal heart rate before using spinal
analgesia did not have significant difference in the two groups. The length of first stage
of labor was 143.7 minutes for the case group and 311.45 in the control group (p<0/05).
Apgar, length of the second and the third stages of labor were similar in both groups.
Headaches in the forth stage of labor had significant difference in the two groups
(p=0.5).
Conclusion: The use of spinal analgesia provides a satisfactory result for labor and
decreases the length of the first stage of labor without disrupting the normal course of
labor. It can be recommended as a suitable method for pain reduction in labor. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal analgesia
  • normal delivery
  • Fentanyl
  • Length of Labor
1. میلر. مبانی بیهوشی ترجمه انوش دهقاوی مقدم، دکتر علی اشرف، دکتر علی منصوری، چـاپ چهـارم
.180-187 ،1382 ،تیمورزاده
2. Brenda A,Bucklin, Kavid H, chestnut joy L,Hawkins. Interathecal opiods versus
epidural local anesthesia for labor analgesia. A meta Analysis Reg Ana & Pain Med
2002; 27(1): 23-30
3. Cuningham G, Keneth Y, Steven L,Bloom. Y, Hath C. williams obstetrics, Obstetrical
anasthesia. 22 nd ed. New york: Mac Graw-Hill; 2005.425 -430
4. Lucking TD, Dziedzic K, Yones P, B johanson R. Randomised study of long term
outcome after epidural versus non epidural analgesia during labor. Br Med j 2002; 17:
325-357
5. Cohen SE, Cherry CM, Holbrook RH , el-sayed yy, Gibson RN, yafe RA. Interathecal
sufentanil for labor analgesia – sensory changessid effects and fetal – heart rate
changes. Ana & Anal 1995; 77(6):1155- 1160
 
 
6. Scott DB,Tunstall M.E. Serious complications associated with Epidural / spinal
blockade in obstetrics. A two year prospective study. Int j obs & Ane 1995; 4(3):133-
139.
7. Herpolsheimer A, Schretenthaler j. The use of intrapartum intrathecal narcotic analgesia
a community-based hospital. Obs & Gyn 1994; 84 (6): 931-936.
8. Hpool J. Neuraxial analgesia for labor and birth: Implications for mother and Fetus. J of
pri & Neo Nur 2003; 17(4): 252 -253.
9. Leidinger W, Meierhofer gm, ullrich v. unusual complication after combined spinal /
epidural anasthesia. Anasthsist. 2003; 52(8):703-706.
10. Liu yg, Quy Zhang Xz, liuy. Effects relief during labor.Article in chines zhaghua Fu
chan Ke Za Zhin 2005; 40(6): 325-327
11. Marc V, Marcel V, Eugene V. Fetal heart rate abnormalities after regional analgesia for
labor pain the effet of intrathecal opiods. Reg Ang & pain Med 2001; 26 (3): 257-262.
12. Golara M, Plaat F, Shennen A H. Upright versus recumbent position in the second stage
of labour in women with combined spinal epidural analgesia. Tech Reg Ana & pain
Mang 2003; 7(4): 181-188.
13. Viscmi CM, Rathmell JP, MasonsB, Livermore M SchapiroH. Analgesic efficacy and
side efects of subarachonoid sufentanil bupivicanine administered to women in
advanced labor. Reg Ana 1996; 21(5): 424-429.