تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: تغییرات فیزیولوژیک جسمی و روانی مربوط به بارداری، تمام سیستمهای بدن مادر از جمله
دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار می دهد. از میان مشکلات گوارشی، تهوع، استفراغ، سوزش سر دل و
یبوست از شایع ترین شکایات زنان در دوران بارداری است. امروزه استفاده از شیوه های غیر دارویی
و غیر تهاجمی به عنوان یک اولویت در درمان مشکلات گوارشی در دوران بارداری مطرح است لذا
پژوهشگر بر آن شد تا تحقیقی را با هدف تعیین تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان باردار
انجام دهد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه کار آزمایی بالینی دو گروهه است که در سال 1385-1384 در
مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر رامسر انجام شد. 120 زن باردار و مبتلا
به یبوست در دو گروه آزمون و شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. از روش نمونه گیری برای انجام
مطالعه و به منظور جمع آوری داده ها از فرم مشخصات فردی و پرسشنامه بررسی یبوست، استفاده
شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمونهای
تی و کا دوی پردازش گردید.
نتایج: آزمون تی زوج تفاوت معنی داری بین میانگین و انحراف معیار یبوست در بعد و قبل از
رفلکسولوژی در گروه آزمون نشان داد (p:0/000) در صورتی که بین میانگین و انحراف معیار شدت
یبوست در آغاز و پایان مطالعه در گروه شاهد تفاوت معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع یبوست در بارداری و تأثیر رفلکسولوژی در کاهش یبوست، لزوم توجه
به رفلکسولوژی به عنوان یک روش درمانی مکمل و جانشین نمایان گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sole Reflex on Pregnant Women's Constipation Severity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghaffari 1
  • Tayebe Poor Ghaznain 2
  • Abasali Shamsalinia 1
چکیده [English]

Introduction: Mental and physical physiologic changes of pregnancy effects all
the mother’s body systems consisting digestive tract. Among the digestive
problems, the most prevalent ones in pregnant women are nausea, vomiting,
heart burn, and constipation. Today, use of non–chemical and non–invasive
methods is of priority in treatment of digestive problems in pregnancy;
therefore, this research was done with the purpose of determination of effect of
sole reflexology on pregnant women's constipation severity.
Material and Methods: This research was a two–group clinical trail, performed
in 2005-2006 in health care centers of Ramsar. The sample in every group (case
and control) consisted of 50 pregnant women suffering from constipation,
selected by fitted pairs sampling method. Demographic and constipation
situation data was collected by personal properties method and questionnaire of
constipation investigation. Data wa analyzed by descriptive statistics and
frequency distribution tables, using χ
2
 and T- pair test.
Results: T–pair test showed the significant difference between average and
criterion deviation of constipation severity after and before of reflexology in
case group (p =0/000); in control group such difference between average and
criterion deviation of constipation severity in the begining and end of study was
not seen.
Conclusion: Regarding the fact that constipation outbreak in pregnancy and
effect of reflexology in reduction of constipation is emerging, the necessity of
reflexology as a fully and substitutly method in treatment was shown. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflexology
  • Constipation
  • pregnancy
1. Your pregnancy magazine. reflexology during pregnancy. Available at: www. Women
24.com – what women want .
2. Ponce J, Martínez B, Fernández A, Ponce M, Bastida G, Plá E, et al. Constipation during
pregnancy: alongitudinal survey based on self-reported symptoms and the Rome II
criteria. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008 Jan;20(1):56-61.
3. Chang MY,Wang SY, Chen CH. Effects of during massage on pain and anexity labour:a
randomized controlled trial in Taiwan. J Adv Nurs. 2002 Apr; 38(1): 68-73.
4. Bradley CS, Kennedy CM, Turcea AM, Rao SS, Nygaard IE. Constipation in pregnancy.
Obstet Gynecol 2007; 110 (6): 1351-7.
5. Cullen G, Odonoghue D. Constipation and Pregnancy, Best Pract Res Clin Gastroenterol
2007; 21(5): 807-18.
6. Prather C M. Constipa. pregnancy – related tion. curr gastroentero / Rep. 2004 OCT;
6(5): 402–4 04.
7.Jewell DJ, yong G. Intervention for treating constipation in pregnancy. Cochrane
Database Syst Rev 2002; (2): CD 001142 .
8. Bonapace, Eugene. Constipation and Diarrhea in pregnancy. Gasteroenter Clinic of North
Am. 1998 27 (1): 197-211.
9. Derbyshire Ej, Davies J, Detmar P. Changes in bowel function: Pregnancy and the
puerperium. Dig Dis Sci 2007; 52(2): 324-8.
10. طباطبـایی چهـر محبوبـه . بررسـی مقایـسه ای بـروز و شـدت شـکایات شـایع گوارشـی زنـان بـاردار
خانه دار و شاغل مراجعه کننده به مراکز مراقبت های قبل از تولد شهر بجنورد ( 1379-78).
11. Bishope E, Mckinone E, weir E, Brown DW. Reflexology in the management of
encopresis and chronic constipation. Paediatr nurs 2003; 15(3) : 20-23 .
12. Nancy LN, stephenson JA. using Reflexology for pain management. J Holistic
nursing 2003; ( 21): 179 -182.
13. David P, Anne w. The complete Guide Integrated Medicine. Dorling Kkindersley; 2000.
14. Gooly S. Reflexology in pregnancy and Birth. 2002. Available at: www.
Fameliesonline.CO.UK / article
15. Ferrer de Dios R. Reflexology. Rev Enferm 2005 Mar; 28(3): 42-6.
16. Quattrin R, zanini A, Buchini S. "use of Reflexology Foot massage to reduce anxitey in
hospitalized cancer patients in chemotherapy treatment : methodology and out comes.
J nurs manag 2006 mar; 14(2): 96-105.
17. فیروزی محبوبـه. کـاربرد رفلکـسولوژی در زنـان و مامـایی . مجلـه علمـی پژوهـشی دانـشکده
پرستاری و مامایی مشهد، سال پنجم ، شماره 17 و 18 ( پاییز و زمستان 1382). 
 
18. Lee ym. Effect of self – foot Reflexology massage on Depression , stress and Immune
functions of middle Aged women. Taehan kanho Hakhoe chi 2006 Feb; 36(1): 179-88.
19. Zhi-wen, gong, wei-song, xin. Foot Reflexology in the Treatment of Functional
oyspepsia: A clinical Analysis of 132 cases. (19) 96 Beijing international Reflexology
conference (Report), china preventive medical Association and the Chinese society of
Reflexology, Beijing 1996; 37.
20. Song RH, Kim DH. The effects of foot reflexion massage on sleep disturbance,
depression disorder, and the physiological index of the elderly. Taehan kanho Hakhoe
chi 2006 feb; 36 (1): 15-24.
21. Yang JH. The effects of foot reflexology on nausea, vomiting and fatigue of breast
cancer patients undergoing chemotherapy. Taehan kanhoe Hak hoe chi 2006; 35 (1):
177-185.
22. Lee YM. Effect of self- foot reflexology massage on depression, stress responses and
immune function of middle aged women,. Taehan kanho Hakhoe chi,2006 feb; 36 (1):
179-188.
23. Sdmeier I. Changes of renal blood flow during organ- associated foot reflexology
measured by color Doppler sonography. Forsch komplementramed 1992 jun; 6(3):
129134.
24. Williamson J, White A, Hart A, Ernest E. Randomised controlled trial of reflexology
for menopausal symptoms. Bjog 2002 sep; 109(9): 1050-1055.
25. Jianhua, Sun. The comparsion of curative effects between foot reflexology and Chinese
traditional medicine in treating 37 cases with males sexual Dysfunction: foot reflexology as
an accessory treatment after external lithitrity a clinical observation of 46 cases. China
reflexology symposium report, china reflexology assciation, beijing 1996; P: 75.
26. Ji- Eun Han. Effect of Hand Massage on Nausea, Wamiting and Anxiety of childhood
acute lymphocytic leukemia with High Dose chemotherapy. Presented at Back to
Evidence – Based Nursing : strategies for improving practice , sigma Theta Tau
International, July 21, 2004.
27. پورغزنین طیبه،غفاری فاطمه .بررسی تاثیر رفلکـسولوژی کـف پـا بـر روی شـدتخـستگی زنـان بـاردار
مراجعه کنندهبه مراکز بهداشتیشهر رامسر.مجله حیات، دوره دوازدهم،شماره(4زمستان 1385)ص5-11.
28. Mc Millan Sc,Williams FA .Vlidity of the constipation. Assessment scale,cancer nurs
1989 jun;12(3):183-188.
29- Broussard BS.The constipation assessment scale for pregnancy. J obstet Gynecol
Neonatal Nurs 1998 may – jun 17 ;(3): 297-301.
30- Reflexology_dvd 2006.html . Available at:http://www solepurpose.co.uk.
31- Tovey P . Asingle – blind trial of Reflexology for irritable bowel Syndrome . Br J 2002
Jan ; 52 (474): 9-23 . 
 
32-Yuru Yang,Linyun,Chao,Guangling,Meng,Scuwe, et al .Exploring the Application of
Foot Reflexlogy to the Preventions and Treatment of Functional Constipation. China
Reflexlogy Symposium Report ,China Reflexlogy Association,Beijing 1994;62 .