پیش بینی کنندههای شکست درمان بعد از الکتروکوتری لاپاروسکوپیک تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 کارشناس آمار حیاتی

چکیده

مقدمه: الکتروکوتری لاپاروسکوپیک تخمدانها روشی شناخته شده در درمان بیماران با سندرم تخمدان
پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات است. با در نظر گرفتن خطرات بالقوه آن، انجام آن در زنانی که
در معرض خطر بالای عدم تخمک گذاری پس از آن قرار دارند ممکن است قابل قبول نباشد. هدف از این
مطالعه بررسی پیش بینی کننده های شکست درمان پس از الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدان در
بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سالهای 1385 -1383 در بیمارستان الزهرا (س) رشت انجام
شده است. 93 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن که با دوز حداکثر 150 میلی
گرم در روز به مدت 5 روز تخمک گذاری نکردند، تحت الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدان قرار گرفتند.
از93 بیمار، 6 نفر به علت داشتن مشکلات لولهای در لاپاراسکوپی انجام شده و 9 نفر به علت عدم ادامه
پروتکل درمانی از مطالعه خارج شدند و جمعاً 78 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مطالعه شده
قبل از لاپاروسکوپی شامل: سن، سن شروع قاعدگی، نوع نازایی، مدت نازایی، شاخص جرم بدن، حجم
تخمدان نسبت LH به FSH، تستوسترون و DHEAS بودند. در اولین سیکل قاعدگی پس از
الکتروکوتری، تخمدان بیماران تحت درمان با کلومیفن سیترات با حداکثر دوز 150 میلی گرم به مدت 5
روز قرار گرفت و از نظر تخمک گذاری و حاملگی ادامه دار بررسی شد. جهت بررسی پیش گوئی کننده
های شکست در تخمک گذاری و حاملگی، داده ها در پرسشنامه جمع آوری گردید و سپس با استفاده از
نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و مدل رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و 0/05 ≥
p به عنوان سطح معنی دار تعیین شد.
نتایج: از مجموع 78 زن درمان شده با الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدانها، 39 نفر (50%) با درمان با
کلومیفن سیترات با دوز حداکثر 150 میلی گرم به مدت 5 روز، تخمک گذاری نکردند و تعداد 24 نفر
(61/5 %) حامله شدند. میانگین سنی بیماران 25/9±4/4 و میانگین مدت نازایی آنها 5/2±2/9 بود.
از بین متغیرهای مورد مطالعه، فقط افزایش DHEAS به عنوان پیش بینی کننده شکست تخمک گذاری
پس ازالکتروکوتری لاپاروسکوپیک مشخص گردید و در مورد حاملگی هیچ عاملی به عنوان
پیش بینی کننده عدم حاملگی در این بیماران، تعیین نشد.
نتیجه گیری: DHEAS از آندروژنهائی است که منحصراً از آدرنال ترشح می شود، با توجه به آسیب
شناسی اثر کوتر در تخمدان، به نظر می رسد در مواردی که افزایش DHEAS وجود دارد،
الکتروکوتری تخمدانها تغییری در پاسخ تخمدان به کلومیفن ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، استفاده از
روشهای دیگر درمان مثل استفاده ازآنتی آندروژنها در بیماران با DHEAS بالا توصیه می شود 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictors of Treatment Failure after Laparoscopic Electrocautery of the Ovaries in Women with Clomiphene Citrate Resistant Polycystic Ovarian Syndrome

نویسندگان [English]

  • Ziba Zahiri Sarvari 1
  • Zahra Atrkar Roushan 2
چکیده [English]

Introduction: Laparoscopic ovarian electrocautery is well established treatment in the
women with clomiphen- resistant polycystic ovary syndrome (PCOS). With regard of
its potential risks, performing of laparoscopic electrocautery may not be acceptable in
women at high risk of persistant anovulation after electrocautery. The aim of this study
was evaluation of predictors of treatment failure after laparoscopic electrocautery of the
ovaries in clomiphene –resistant PCOS women.
Methods and Material: This is a cross sectional and prospective study performed
between March 2004 and March 2006 in Al-Zahra Hospital of Rasht. Ninety three
women who did not ovulate on clomiphen with maximum dose of 150mg/d for 5 days
were treated with laparoscopic electrocautery of ovaries. Of ninety-three women who
were treated with laparoscopy, 6 women had concomitant tubal disease on laparoscopy
& nine women did not complete the study according to protocol and dropped out and
seventy-eight patients were studied. Studied variables before laparoscopy were age,
menarche, type of infertility, duration of infertility, body mass index, ovarian volume,
and levels of LH/FSH, Testosterone and DHEAS. After laparoscopic
electrocauterization the patients underwent induction of ovulation with clomiphen
citrate with maximum does of 150 mg /d for five days, and were evaluated for ovulation
and subsequent ongoing pregnancy. To evaluate the predictors of ovulation and
pregnancy failure, data were analyzed using SPSS, descriptive statistic & logistic
regression analysis; p≤0.05 considered statistically significant.
Results: Of seventy –eight women treated with laparoscopic electrocautery of the
ovaries, thirty nine (50%) did not ovulate on clomiphen citrate with maximum dose of
150mg/day for 5 days and were considered to be non-responders. Twenty- four women
reached an ongoing pregnancy. Mean age of women was 25.9±4.4 and mean duration
of infertility was 5.2±2.9. From the studied variables only increased DHEAS
determined as predictor for failure to ovulation after laparoscopic electrocautery and
no significant predictors of failure to reach an ongoing pregnancy could be identified.
Conclusion: DHEAS is an androgen, absolutely secreted from adrenal glands, and if
the pathophysiology of ovarian electrocauterization is noticed, it seems that in cases
with increased DHEAS ovarian electrocauterization cannot improve the ovarian
response to clomiphen citrate, so the other modality of treatment such as antiandrogens
in these patients with increased DHEAS is recommended 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrocauterization
  • Polycystic ovary syndrome
  • Clomiphene citrate
1. Hull MG. Epidemiology of infertility and polycystic ovarian disease: endocrinological
and demographic studies.Gynecol Endocrinol. 1987 Sep;1(3):1235-45.
2. Knochenhauer E S, Key T J, Kahsar-Miller M ,Waggoner W, Boots L.R& Azziz R.
Prevalence of the Polycystic Ovary Syndrome in Unselected Black and White Women of
 
the Southeastern United States: A Prospective Study. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83
(9):3078-82.
3. Diamanti-Kandarakis E, Kouli RC., Bergiele TA, Filandra A F,Tsianateli C , Bartzis A.
Survey of the Polycystic Ovary Syndrome in the Greek Island of Lesbos: Hormonal and
Metabolic Profile. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84(11): 4006-11
4. Asunción M, Rosa Calvo M, San Millán J L,Sanco J,Avila S F, et al. Prospective Study
of the Prevalence of the Polycystic Ovary Syndrome in Unselected Caucasian Women
from Spain. J Clin Endocrinol Metab 2000 ; 85 ( 7): 2434-38
5. Imani B, Eijkemans M J C, Velde E R, Habbema J D,Fauser B C. Predictors of patients
remaining anovulatory during clomiphene citrate induction of oulation in
normogonadotropic oligoamenorrheic infertility. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83(7):
2361-65.
6. White DM, Polson DW, Kiddy D, Sagle P, Watson H, Gilling-Smith C, et al.Induction of
ovulation with low-dose gonadotropins in polycystic ovary syndrome: an analysis of 109
pregnancies in 225 women. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 3821-24.
7. Van Wely M, Bayram N ,Van der Veen F. Recombinant FSH in alternative doses or
versus urinary gonadotrophins for ovulation induction in subfertility associated with
polycystic ovary syndrome: a systematic review based on a Cochrane review. Hum
Reprod 2003; 18: 1143-1149.
8. Bayram N, Van Wely M, Kaaijk EM, Bossuyt PM ,Van der Veen F. Using an
electrocautery strategy or recombinant follicle stimulating hormeone to induce ovulation
in polycystic ovary syndrome: randomized controlled trial. Br Med J 2004; 328: 192-
195.
9. Stein IF, Leventhal ML. Amenorrhea associated with bilateral polycystic ovaries. Am J
Obstet Gynecol 1935; 29:181-91.
10. Kistner RW. Peri-tubal and peri-ovarian adhesions subsequent to wedge resection of the
ovaries. Fertil Steril 1969; 20:35-41.
11. Buttram VC Jr, Vaquero C.Post-ovarian wedge resection adhesive disease.Fertil Steril
1975 Sep;26 (9):874-6.
12. Weinstein D, Polishuk WZ .The role of wedge resection of the ovary as a cause for
mechanical sterility. Surg Gynecol Obstet 1975 Sep; 141(3):417-8.
13. Adashi EY, Rock JA, Guzick D. Fertility following bilateral ovarian wedge resection: a
critical analysis of 90 consecutive cases of the polycystic ovary syndrome. Fertil Steril
1981 Sep; 36(3):320-5.
14. Portuondo JA, Melchor JC, Neyro JL, Alegre A. Periovarian adhesions following ovarian
wedge resection or laparoscopic biopsy. Endoscopy, 1984 Jul;16(4):143-5.
15. Cohen J. Laparoscopic procedures for treatment of infertility related to polycystic ovarian
syndrome. Hum Reprod Update. 1996 Jul-Aug; 2(4):337-44.
16. Farquhar C, Vandekerckhove P, Lilford R. Laparoscopic "drilling" by diathermy or laser
for ovulation induction in anovulatory polycystic ovary syndrome. Cochrane Database
Syst Rev 2004; (4):CD001122.
17. Gurgan T, Kisnisci H, Yarali H ,Develioglu O, Zeyneloglu H. Evaluation of adhesion
formation after laparoscopic treatment of polycystic ovarian disease. Fertil Steril 1991
Dec;56(6):1176-8.
18. Gurgan T, Urman B, Aksu T, Yarali H, Develioglu O. The effect of short-interval
laparoscopic lysis of adhesions on pregnancy rates following Nd-YAG laser
photocoagulation of polycystic ovaries Obstetrics & Gynecology. 1992;80:45-7
19. Amer SAK, Ledger WL .Ovulation induction using Laparoscopic ovarian dnilling in
women with PCOS: Predictors of success . HUM Reprod, 2004; 19(8):1719-1724.
20. Van welly M, Bayram N , van der veen F. Predictors for treatment failure after
laparoscopic electro cautery of the ovavies in women with clomiphen citrate resistant
PCOS. Hum Reprod ,2005 Janeury; 20(4):900-905. 
 
21. Gomel V, Yarali H. Surgical treatment or PCOS associated with infertility. Repored
Biomed 2004 Jul; 9(1):35-42.
22. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus workshop group .Revised 2003
consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary
syndrome. Fertil Steril. 2004a; 81:19-25.
23. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus workshop group. Revised 2003
consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary
syndrome (PCOS). Hum Reprod 2004b; 19:1-7.
24. Alborzi S, Khodaee R ,Parsanejad ME . Ovarian size and response to laparoscopic
ovarian electro – cauterization in polycystic ovarian disease. Int j Gynaecol Obstet 2003;
74: 269-274.
25. Duleba AJ, Banaszewska B, Spaczynski RZ ,Pawelczyk L. Success of laparoscopic
ovarian wedge resection is related to obesity, lipid profile, and insulin levels. Fertil Steril
2003; 79: 1008-1014.
26. Saleh A, Morris D, Tan S L,Tulandi T. Effects of laparoscopic ovarian drilling on
adrenal steroids in PCOS patients with & without hyperinsulinemia. Fertil Steril 2001;
75:501-504.
27. حاجی شفیعها معصومه: علل و درمان عدم تخمک گذاری مزمن. مؤسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و
ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، چاپ اول، ارومیه ( 146 -147 (1382.
28. Al-Ojaimi EH,,.Endocrine changes after laparoscopic ovarian drilling in clomiphene
citrate-resistant women with polycystic ovarian syndrome. Saudi Med J 2004 Aug;
25(8):1032-9..
29. Kriplani A, Manchanda R, Agarwal N, Nayar B. Laparoscopic ovarian drilling in
clomiphene citrate-resistant women with polycystic ovary syndrome. J Am Assoc
Gynecol Laparosc 2001; 8: 511-518.