بررسی عوارض درمانها در سرطان دستگاه تناسلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1375-1381

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 اینترن، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: یکی از شایع ترین انواع سرطان در میان زنان، سرطان های دستگاه تناسلی است که درمان آن علاوه بر افزایش طول عمر، بهبود کیفیت زندگی را نیز به دنبال دارد. هدف اصلی این مطالعه تعیین توزیع فراوانی عوارض درمانهای مختلف انجام شده در سرطانهای دستگاه تناسلی در بخش زنان بوده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سالهای 1375-81 در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه تناسلی مراجعه کننده به بخش سرطان زنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. 302 بیمار مبتلا به سرطان دستگاه تناسلی که به روش آسان نمونه گیری شدند مورد مطالعه قرار گرفتند. مشخصات فردی، نتایج درمان، نوع و عوارض درمان در پرسشنامه جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمونهای آماری کای اسکوئر، واریانس، ضریب همبستگی و تی پردازش شد.
نتایج: طی این مطالعه نتایج زیر بدست آمد: خونریزی در 1/6% و عفونت محل عمل در 3% و ترومبوآمبولی در 1/1%، عفونت ادراری در 3%، انسداد روده در 7/2%، آبسه لگنی در 1/1%، آنوری در 1/1%، لنفوسیست در 76/0%، باز شدن زخم در 38/0%، آتونی مثانه در 9/1%، آسیب به عروق بزرگ حین عمل در 38/0%، فیستول یورتروواژینال در76/0%، فیستول رکتوواژینال در 76/0%، فیستول رکتووزیکال در 38/0 %، فیستول وزیکوواژینال 38/0%، فیستول رکتووزیکال در 38/0%، فیستول 
ایلئو واژینال در 38/0% ، بی اختیاری ادرار در 76/0% فوت در 38/0% موارد دیده شد.
نتیجه گیری: عوارض حین عمل در این مطالعه 04/3% بود که در سایر مطالعات تا حدود 6% بوده است. عوارض عفونی در این مطالعه 1/7% و بیشتر از سایر مطالعات بوده است(4%)، که احتمال دارد عدم استفاده از آنتی بیوتیک مناسب، علت آن بوده است. عوارض غیر عفونی در این مطالعه 8/6% بود که در حدود سایر مطالعات (4%) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morbidity and Mortality of Genital Cancers in Gynecology Oncology Department IsfahanUniversityof Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Tajossadat Allame 1
  • Azam Ahmadi 2
چکیده [English]

Introduction: Genital cancers are the most common female cancers, some of which, such as ovarian cancer, have highest mortality rates. Genital cancers treatment does not only increase survival, but also improves life quality. The goal of this study was to determine genital cancers morbidity and mortality.
Material and Methods: This cross- sectional descriptive study was done in the years 1996- 2002 on referral patients to Beheshti and Alzahra Centers of Isfahan University of Medical Sciences, who had genital cancers. 302 cases with genital cancers, through simple sampling, were studied. Individual, treatment results, and treatment complications were recorded in a questionnaire and analyzed with SPSS –10 statistical package including chi square, analysis of variance, spearman’s correlation coefficient, and T-test.
Results: Results of this study showed that bleeding was seen in 6.1%, operation site infection in 3%, thromboembolic disease in 1.1%, UTI in 3%, bowel obstruction in 2.7%, pelvic abscess in 1.1%, anuria in 1.1%, lymphocyst in 0.76%, incisional dehiscence in 0.38%, bladder atonia in 1.9%, major blood vessels injury in 0.38%, ureterovaginal fistula in 0.76%, rectovaginal fistula in 0.76%, rectovesical fistula in 0.38%, vesicovaginal fistula in 0.38%, ileovaginal fistula in 0.38%, urinary incontinence in 0.76%, and death in 0.38%.
Conclusion: In this study intraoperative complications rate was 3.04% that was 6% in other studies. Infectious complications were seen in 7% that in other studies was around 4% (perhaps due to proper antibiotics). Post infectious complications were seen in 6.8% in this study, 4% in others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genital cancer
  • Cervical Cancer
  • Ovarian cancer
  • Endometrial Cancer
  • Vaginal and
  • Vulvae cancer
1- Compion M. Preinvasive disease. In: Berek JS, Hacker NF. Practical Gynecologic
oncology. Third edition. Philadelphia: Lippincott Williams and wilkins; 2000. 270 _ 328.
2- Briton LA Hoover RN. Epidemiology of gynecologic cancer. In: Hoskins WJ, Perez CA,
Young RC. Principles and practice of gynecologic oncology. Third edition. Philadelphia:
Lippincott Williams and Wilkins; 2001 .3-28.
3- Disaia PJ, Creasman WT. Clinical Gynecologic oncology. Sixth Edition. St Louis:
Mosby; 2002 .1 - 343.
4- Coleman RL. Anatomy and natural History. In: Eifel PJ, Levenback C. Cancer of the
female lower genital Tract. First edition. London: BC Decker Inc; 2001.182 – 200.
5- Hacker NF. Cervical cancer. In: Berek JS, Hacker NF. Practical gynecologic oncology.
Third edition. Philadelphia: Lippincott Williams and Willkins; 2000. 344 –394.
6- Acheson N, Chan KK. Epithelial ovarian cancer. In: Shafi ML, Luesley DM Jordan J. A
Hand Book of gynecology oncology.first edition. London: Churchil Livingstone; 2001.
231-241.
7- Caschetto S ,Caragliano L ,Cassaro N , et al. Screening strategies for vulva preneoplastic
and neoplastic lesion.Minerva. Gynecol 2001; 52(12): 491- 5.
8- Sabbatini P, Alektiar K M, Barakat RR. Endometrial cancer. In: Barakat RR, Bevers
MW, Gershenson DM, Hoskins WJ. Handbook of gynecologic oncology. First edition.
London: Martin Dunitz publishers; 2000. 265 – 78.
9- Geisler JP, Geisler HE. Radical hysterectomy in the elderly female: A comparison to
patient age 50 or younger. Gynecol oncol, 2001: 80(2) :258 – 61.
10- Smith JR, Delpriore G. Introduction. In: Smith JR, Delpriore G, Curtin J, Monaghan JM.
An Atlas of Gynecologic oncology, investigation and surgery. First edition. London:
Martin Dunitz publishers; 2001 .1-6.
11- Covens A, Rosen B, Murphy J et al. Changes in the demographics and perioperative care
of stage IA (2)/IB (1). Cervical cancer over the past 16 years. Gynecol Oncol 2001;
81:133.
12- Mann WJ Jr. Radical hysterectomy. Available at: http://www.uptodate.com
13- Mann WJ Jr, Orr JW Jr, Shingleton HM et al. Perioperative influences on infectious
morbidity in radical hysterectomy. Gynecol Oncol 1981; 11:207.