تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامائی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

2 کارشناس ارشد مامائی، دانشکده پرستاری مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، فلوی درمان درد و طب سوزنی

4 استاد یار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: درد زایمان یکی از شدیدترین شدیدترین دردها در انسان است که همراه با عوارض جسمی و روانی زیـادی بـرای مـادر
و جنین می باشد. یکی از قدیمی ترین روشهای غیر داروئی کاهش درد زایمان، زایمان، ماسـاژ اسـت. ایـن مطالعـه بـا هـدف
تعیین تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله زایمان زنان نخست زا مراجعه کننده به زایشگاه زایشگاه بنت الهـدی بجنـورد بجنـورد در
سال 1384 انجام گردید.
روش کار: در این کار آزمایی بالینی یک سو کور (روش مداخله برای تمام واحد های پـژ وهـش توسـط پژوهـشگر پژوهـشگر
انجام شده و در انتهای کار اندازه گیری شدت درد توسط کمک پژوهشگری پژوهشگری که نسبت به گروه بی اطـلاع بـود انـدازه انـدازه
گیری می گردید)، 62 زن نخست زا، با سن حاملگی 42-37 هفته کامل، تک قلو، با نمایش قله سر و زایمان طبیعـی بـه
روش مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به صورت تصادفی (یک روز در میان) در دو گروه ماسـاژ پـشت و مراقبتهـای مراقبتهـای
معمول قرار گرفتند. گروه ماساژ (32 نفر) 30 دقیقه ماساژ منظم ، محکم و یکنواخت یکنواخت در ناحیه پشت بـه روش افلـوراج افلـوراج
(سر خوردن و لغزاندن لغزاندن دست) در هر یک از فاز های زایمانی زایمانی دریافت نمودند. گروه کنترل (30 نفر) مراقبتهای معمـول
پرستاری را به مدت 30 دقیقه در هر فاز توسط پژوهشگردریافت می نمودند. شدت درد قبـل و بلافاصـله بلافاصـله بعـد از 30
دقیقه مداخله در سه فاز نهفته (3-4 سانتی متر)، فاز فعال (5-7 سانتی متری) و فاز انتقالی انتقالی (8-10 سانتی متـر) در دو
گروه توسط مقیاس تطابق دیداری درد اندازه گیری گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از نـرم افـزار آمـاری SPSS و
آزمونهای آزمونهای تی، کای دو و آزمون خطی استفاده استفاده گردید.
نتایج: مقایسه میانگین میانگین شدت درد در دو گروه بلافاصله بلافاصله بعد از انجام مداخله در سه فـاز زایمـانی اخـتلاف معنـی دار
آماری داشت (p<0/001). اختلاف میانگین میانگین شدت درد قبل و بعد از انجام ماساژ در گروه ماساژ پشت نیز در هر سـه
فاز اختلاف معنی دار آماری داشت (p<0/001). بر اساس مدل خطی، طول مدت انقباضات انقباضات و تعـداد دفعـات معاینـه معاینـه و
متغیر گروه با اختلاف میانگین میانگین شدت درد زایمان در فاز نهفته اختلاف آماری معنی دار داشتند (p<0/001).
نتیجه گیری: ماساژ پشت شدت درد مرحله اول زایمان را کاهش مید هد و می تواند به عنوان یک مداخلـه مداخلـه پرسـتاری پرسـتاری
آسان و غیر تهاجمی در کاهش درد زایمان مورد استفاده استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Back Massage on Pain Intensity during the First Stage of Labor in Primiparous Women

نویسندگان [English]

  • Zohreh Abasi 1
  • Zahra Abedian 2
  • Alireza Fadaie 3
  • Habib Allah Esmaeili 4
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Bojnord University of Medical Sciences, Bojnord, Iran
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences , Mashhad, Iran
3 Anesthesiologist, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Public Health & Epidemiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Labor pain is one of the most severe human pains, which has mental and physical side-effects on pregnant women and their fetuses. One of the most ancient complementary methods used to relieve labor pain is massage. The purpose of this study was to investigate the effects of back massage on labor pain in women attending Bentolhoda maternity hospital in Bojnord city (northeast Iran) in 2005.
Material and Methods: In this single blind clinical trial, that only assessor was blind 62 primiparous pregnant women with gestational age 37-42 weeks, who had singleton pregnancy with vertex presentation and were candidate for normal vaginal delivery were recruited. Number of cases was defined on other trials.Then the women were randomized every other day and were divided in two groups. Back massage in the experimental group (n=32) was continuous, firm, and steady for 30 minutes and the women in the control group (n=30) received 30 minutes routine nursing care in any three phases of labor. By using the visual analogue scale (VAS), the intensity of pain before and after the massage or routine care was compared between the two groups in the latent phase (cervical dilation 3-4 cm), active phase (cervical dilation 5-7 cm), and transitional phase (cervical dilation 8-10 cm) of the labor. In order to collect data an interview and observation sheet were filled out. The data were analyzed using statically tests such as X2, and Student’s t tests by using SPSS soft ware.
Result: The women in the experimental group had significantly lower pain in the latent (p<0/001), active (p<0/001), and transitional phases (p<0.001).The mean pain score before and after back massage was significantly different in the experimental group (p<0/001 for each phase). There was significant difference between longevity of contraction and numerous of vaginal examination and mean scores of group on mean score pain before and after intervention in the latent phase (p<0/001).
Conclusion: This study indicated that back massage reduce pain intensity in the first stage of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Back Massage
  • Nonpharmacologic Method of Labor Pain Less
  • Labor pain
1. Yerby M.Pain in childbearing: key issues in management.Edinburgh:Bailliere;2000:40.
2. Patric W, Melzack R.Ice massage for the control of labor pain.New York:McGill-Hill;1990.
3. Aram S, Allame Z, Zamani M, Yadegar N.The relative of the selected delivery methed in
the pregnant women referring to medical center of Isfahan.J Isfahan University of Medical
Sciences 2002;4(7-8):74-79.
4. Alellagen S. Fear pain and stress hormones during child birth.Gynacol 2005 Sep;26(3):153-63.
5. Volikas L, Butwidk A, Wilkinson C, Pleming A, Nicholson G.Maternal and neonatal sideeffects
of remifentanil patient-controlled analgesia in labour.Br J Anaesth 2005
Oct;95(4):504-9.
6. Osborne-Sheets C.Pre- and perinatal massage therapy: a comprehensive practitioners' guide
to pregnancy, labor and postpartum. Available at:
http:\\www.info/shop/ac/ae.pl=Serch&mode
7. Odent M.Fear of death during labor:midwifery today.Int Midwife 2003 Fall;62:20-2.
8. Vasudevan A, Sunder S, Sarge TW.Intrathecal morphine reduces breakthrough pain during
labour epidural analgesia.Br J Anaesth 2007;98(2):241-5.
9. Nitrous oxide for pain in labor:why not in the United States?.Birth 2007 Mar;34(1):3.
10. Mirzazadh S. Rreduce of pain in labor. Available at:http://www.mehrnew.com / Fa/News
detail.aspx ? New/d.29354.
11. Massage therapy increasingly sought for pain relif . Amta 2003 press , Oct ,150. Available
at:http://www.amatmassage.org.
12. Stadlander C.Selbstmassage: gesund undschon durch eigene kraft. body lifting. translation
by Mina Amiry.Tehran:Afrasiab Publihers;2001:1-5.
13. Abasi Z. Abedian Z.How reduce pain in labor by massage?.Mashad:Sareh Aftab
Publisher;2007:5-10.
14. Shinha A.Principles and practices of therapeutic massage.New Delhi:Medical Publisher;
2001:15-50 .
15. Susan A.Saliva MT.A massage therapy in prenciple and practice.Philadelphia:W.B.
Saunders;1999:325-450 . 
 
16. Zelantine D, Sern E.Immunlogical effect of massage therapy during academic
stress.Psycolo Medic 2005:283-4.
17. Day J, Mason R.Effect of massage on srumn level of Beta – Endorphin and B-Liptrophine
in healty adalt.Phys Tthe 1987;67(6):730-920.
18. Change MY.Effect of massage on pain and anxiety during labor.J Adv Nur 2002;38 (1):68–
73.
19. Field T, Hernandez RE.Labor pain is reduce by massage therapy.J Psy 1997 Dec;18:286-
91..
20. Sommer P.Obstetrical patient's anxiety during transitonl of labor and the nursing
intervrention of touch.Pallas(tx):Texas Womans University;1997.
21. Waters BL, Raisler J.Ice massage for the reduction of labor pain.J Midwifery Womens
Health 2003 Sep-Oct;48(5):317-21.
22. Nazary F, Kordi.M, Mansouri A, Esmaili H.A comparison of the effects of mothers
selectiveand routine position on duration of active phases First Stage Of Labor:MS thesis.
Mashhad University of Medical Sciences;2005.
23. Kimber L.A practical guide to childbirth massage technigues. Availabel from:
www.positivehealth.com/Reviews/books/kimber41.htm-13k.
24. Bonapace J.Evaluation of new child birth thrining program on the perception of pain during
labor and delivery.Massage Today 2003 Dec;12:3.
25. Nabb MTM, Kimber L, Haines A, McCourt C.Does regular massage from late pregnancy to
birth decrease maternal pain perception during labour and birth?—A feasibility study to
investigate a programme of massage, controlled breathing and visualization, from 36 weeks
of pregnancy until birth. Complementary Therapies in Clinical Practice 2006
Aug;12(3):222-31 .
26. Yidrim G.The effect of breathing and skin stimulation techniques on labor pain perception
of turkis woman.Pain Res Massage 2004 Winter;4:181-2.
27. Simkin P, Ohara M.Non pharamacologic rilif of pain during labor.Am J Obstet Gynacol
2005 May;186:5131-900.
28. Ernst E.The safety of massage therapy.J Rheumatology 2003;42: 1101-6.