مقایسه ارزش تشخیصی اندازه گیری طول کف پای جنین بوسیله سونوگرافی با اندازه گیری طول فمور و بزرگترین دیامتر عرضی سرجنین در تعیین سن حاملگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

2 استادیار جراحی عمومی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

3 - دستیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 استادیار رادیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

5 پزشک عمومی

چکیده

مقدمه: تخمین دقیق سن حاملگی یکی از مهمترین مهمترین بررسی های دوران حاملگی می باشد و تمام استراتژی استراتژیهـای کنتـرل
بارداری بارداری بر دانستن هر چه دقیقتر سن حاملگی بستگی دارد. علاوه بر متدهای کلینیکی، کلینیکی، بررسی سونوگرافی سونوگرافی از طریق
اندازه گیری پارامترهای پارامترهای مختلف جنینی ، برای تعیـین سـن حـاملگی حـاملگی اهمیـت دارد . هـدف ایـن مطالعـه مطالعـه مقایـسه مقایـسه ارزش
تشخیصی اندازه گیری طول کف پای جنین بوسیله سونوگرافی به عنوان یک پـارامتر پـارامتر جدیـدتر جدیـدتر بـا بزرگتـرین بزرگتـرین دیـامتر دیـامتر
عرضی سر جنین و طول استخوان ران در تعیین سن حاملگی در تریمستر دوم و سوم است.
روش کار: جامعه آمـاری 150 نفـر خـانم بـاردار بـاردار درتریمـستر درتریمـستر دوم و سـوم مراجعـه مراجعـه کننـده بـه بخـش سـونوگرافی سـونوگرافی
بیمارستان 22 بهمن(وابسته به دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی) مشهد در سال 1385-1386 هستند که تاریخچه تاریخچه قاعدگی مـنظم
دارند. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی غیرتصادفی و پشت سر هم تا رسیدن به حجم نمونه موردنظر موردنظر با رعایت مـوارد
حذف و شمول است. پس از انجام سونوگرافی سونوگرافی سن حاملگی بر اساس دیامتر عرضی سرجنین، سرجنین، طول استخوان استخوان ران و
طول کف پا به طور جداگانه جداگانه برآورد شد و همراه با تاریخ آخرین قاعدگی بیمار ثبت شد. پـس از تکمیـل پرسـشنامه، پرسـشنامه،
اطلاعات موردنظر جمعآوری و با نرم افزار SPSS و با استفاده استفاده از آزمون فیشر و تحلیل واریانس واریانس آنالیز شد.
نتایج: در این مطالعه در تریمستر دوم حاملگی طول کف پای جنین کمی دقیقتر از طول اسـتخوان اسـتخوان ران و دیـامتر دیـامتر عرضـی
سرجنین بود ولی تفاوت آنها بسیار کم است. در تریمستر تریمستر سوم حاملگی اندازه گیری طول کف پای جنین و طول استخوان استخوان
ران مختصری دقیقتر از اندازه گیری دیامتر عرضی سرجنین است ولی به طور کلی تفاوت معنیداری ندارند.
نتیجه گیری: اندازه گیری طول کف پای جنین در تخمین سـن حـاملگی حـاملگی در تریمـستر تریمـستر دوم و سـوم دقـت تشخیـصی
تقریبا معادل با اندازه گیری دیامتر عرضی سر جنین و طول استخوان استخوان ران دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Diagnostic Value of Fetal Foot length Measurement with the length of Femur and Fetal biparietal Diameter in Determining the Gestational Age

نویسندگان [English]

 • Helen Saheb Ghalam 1
 • Ghazal Panahi 2
 • Salmeh Dadgar 3
 • Narges Afzali 4
 • Mahsa Shaban 5
1 Assistant Professor of Radiology, Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of surgery, Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Resident of Obstetrics & Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Radiology, Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
5 MD, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Accurate estimating of the gestational age is one of the most important assesments during pregnancy. Various strategies for management of pregnancy depend on the estimation of accurate gestational age. In addition to the clinical methods, sonographic measurements are important to estimate the gestational age. The aim of this study was to compare the fetal foot length diameter as a non-traditional sonographic measurement with the biparietal diameter (BPD) and femur length (FL) to determine the gestational age in the second and third trimesters.
Methods and Material: This study was carried out on 150 pregnant women in second and third trimesters that referred to 22nd Bahman hospital affiliated to Islamic Azad University of Medical Sciences, in Mashad during 2006-2007 for sonographic evaluation. They had all regular menstruations. Non-random sampling was done until enough cases were collected to meet the desired sample size. Ultrasonography of pelvis and abdomen was performed by a single radiologist and the gestational age was reported based on the foot length, BPD, and FL separately. The history of the last menstrual period (LMP) was obtained as well. The protocol of the study was approved by the ethical board of the university and written informed consents were obtained from the patients. All collected data were analyzed by using SPSS software (14th version) and Fischer test.
Results: In the second trimester the accuracy of measuring fetal foot length was a little higher than fetal BPD and FL for estimation of gestational age (p=0.945). In the third trimester the measurement of fetal foot length and FL was a little more precise than BPD but there was no significant difference (p=0.961).
Conclusion: Estimation of the gestational age in the second and third trimester by measuring the fetal foot length was almost equivalent with the fetal BPD and FL.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational Age
 • Last Menstrual Period
 • Sonography
 • Fetal Foot Length
 • Biparietal Diameter
 • Femur Length
1. Cuningham FG, Leveno K, Bloom S, Hauth JC, Glistrap III L, Wenstrom KD. Wiliams
obstetrics.22nd ed.New York:McGraw-Hill;2005:1111-36.
2. Mcgahan JP, Goldberg BB.Diagnostic ultrasound. 2nd ed.New York:.Informa
Healthcare;2008:1069-94.
3. Callen PW, Albanese C, Alexander R, Angtuaco T, Atri M, Babcook C.Ultrasonography in
obstetrics and Gynecology.5th ed. Philadelphia: Saunders;2008:146-68.
4. Gottlieb AG, Galan HL.Nontraditional sonographic pearls in estimating gestational
age.Semin Perinatol 2008 Jun;32(3):154-60.
5. Verburg BO, Steegers EA, De Ridder M, Snijdjers RJ, Smith E, Hofman A, et al..New charts
for ultrasound dating of pregnancy and assessment of fetal growth: longituidinal data from
a population-based cohort study.Ultrasound Obstet Gynecol 2008 Apr;31(4):388-96.
6. Mercer BM, Sklar S, Shariatmadar A, Gillieson MS, Dalton ME.Fetal foot length as a
predictor of gestational age.Am J Obstet Gynecol 1987 Feb;156(2):350-5.
7. Mhaskar R, Angarwal N, Takkar D, Buckshee K, Anandalakshm , Deorari A.Fetal foot
length-a new parameter for assessment of gestational age.Int.Gynecol Obstet 1989
May;29(1):35-8.
8. Drey EA, Kang MS, Mcfarland W, Darney PD.Impouring the accuracy of fetal foot length
to confirm gestational duration.Obstet Gynecol 2005Apr;105(4):773-8.
9. Platt LD, Medearis AL, Deuore GR, Horenstein JM , Carlson DE, Brar HS.Fetal foot length:
relationship to menstrual age and fetal measurements in the second trimester.Obstet Gynecol
1988 Apr;71(4):526-31.
10. Meirowitz NB, Ananth CV, Smulian JC, McLean DA, Guzman ER, Vintzileos AM.Foot
length in fetuses with abnormal growth.J Ultrasound Med 2000 Mar;19(3):2101-5.
11. Merz E, Obestenin A, Welleks.Age related reference ranges for fetal foot length.Ultraschall
Med 2000 Apr;21(2):79-85
12. Johnson MP, Barr M Jr, Treadwell MC, Michaelson J, Isada NB, Pryde PG, et al.Fetal leg
and Femur/foot length ratio: a marker for trisomy 21.Am J Obstet Gynecol 1993
Ssep;169(3):557-63.
13. Mandarime-de-Lacerda CA.Foot length growth related to crown rump length, gestational
age and weight in human staged fresh fetuses. An index for anatomical and medical
use.Surg Radiol Anat 1990;12(2):103-7.