بررسی تأثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه بر پیامد بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی بالینی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 استادیار بیماری‌های زنان و زایمان، گروه بیماری‌های زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

مقدمه: ورزش می‌تواند نقش مهمی را در سلامت دوران بارداری داشته باشد. مطالعات محدودی برای اثبات علل و اثرات مختلف ورزش در پیامد بارداری در زنان انجام شده است. با توجه به احتمال پیامدهای ناگوار در زنان باردار و همچنین خسارات مالی، جسمی و روحی متأثر از آنها، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر انجام حرکات ورزشی مناسب و وضعیت بدنی صحیح هنگام انجام فعالیت‌های روزانه بر پیامد بارداری از طریق آموزش و انجام آن توسط خانم‌های باردار طراحی و اجرا شد.
روش کار: در این مطالعه تجربی، 138 نفر از خانم‌های بارداری که سن بارداری آنها بین 8 الی 12 هفته بود و برای دریافت خدمات بهداشتی دوران بارداری به مراکز بهداشتی- درمانی و متخصصین بیماری‌های زنان و زایمان مراجعه می‌کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد، بر اساس معیارهای ورود و خروج، انتخاب و همسان‌سازی شده و با روش نمونه‌گیری تخصیص بلوکی تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. پس از اخذ رضایت‌نامه آگاهانه از آنان، پژوهش در چهار مرحله زیر، اجرا شد:
1) اخذ شرح حال؛ 2) آموزش به گروه مورد؛ 3) اجرای پژوهش (گروه مورد، در طی 30 هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه، 10 نوع حرکت ورزشی سبک و هوازی را زیر نظر یک نفر فیزیوتراپ انجام می‌دادند)؛ 4) ارزیابی نهایی و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری t و مجذور کای.
نتایج: 4/98% از زنان باردارگروه مورد و 1/61% از زنان باردار گروه شاهد، زایمان طبیعی داشتند. بین دو گروه، از نظر نوع زایمان، تفاوت معنی‌دار آماری وجود داشت (05/0p< و 5/14=2χ). مقدار نسبت شانس انجام زایمان طبیعی در گروه مورد، 36/5 به دست آمد. آزمون t، تفاوت آماری معنی‌داری را بین نوزادان دو گروه از نظر آپگار دقیقه اول (009/0p< و 85/0=t) و آپگار دقیقه پنجم (001/0p< و 80/2=t) نشان داد. تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین افزایش وزن دوران بارداری و وزن نوزادان حین تولد بین دو گروه وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: در افراد مورد بررسی، ورزش در دوران بارداری نه تنها موجب صدمه به جنین و مادر نشد، بلکه در پیامد بارداری، اثر مثبت قابل ملاحظه‌ای نیز بر جای گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Simple Exercise Maneuvers and Proper Performance of Daily Activity on Outcome of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Solyman Zand 1
  • Ashraf Zamani 2
1 Instructor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
2 Assistant Pref., Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Exercise could play an important role in health keeping during pregnancy. Few studies have been done to elucidate the causes of these effects of exercise in pregnancy outcomes in women. Due to the probability of poor outcomes of pregnancy accompanied by economic, physical and psychological consequences this research was carried out in order to investigate the effects of some simple exercises and proper daily activity on the outcome of pregnancy.
Methods: This experimental study was conducted on 138 of pregnant women that were in eighth to twelfth weeks of their pregnancy who referred to the either health centers or the clinics of gynecologists for control of pregnancy. They were selected by block sampling methods. After thorough explanation of the goals of the study and obtaining the written consent, the enrolled women were randomly attributed into two study and control groups. The study group included 66 women and control group included 72 women. The research had four stages: 1) taking history, 2) a teaching program for study group, 3) collecting data, 4) assessment and analyzing data using Chi-square and T tests.
The enrolled women in the study group did 60 minutes of light aerobic exercises for every other day for 30 weeks.
Results: The enrolled women in the study and control groups had normal labor in 98.4% and 61.1%, respectively. The Chi-square test showed significant differences between both groups based on parturition sort (χ2=14.5, p<0.05). Odd ratio of natural parturition in the study group was 5.36. The T test showed the significant statistical difference between both groups on the first minute Apgar score (P<0.009, t=0.85) and the fifth minute Apgar score (P<0.001; t=2.80). But there was no significant difference of the average weight gain of enrolled women during pregnancy between two groups.
Conclusion: Findings of our study showed that doing exercises during pregnancy period not only resulted in no harm to the mother and fetus but also improved outcome of pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Pregnancy outcome
  • Activities of Daily Living
  • pregnancy
1. Committee on obstetric porches. Exercise during pregnancy and post partum period. [cited 2007
June 12]. Available from: http://www.acog.org/publications/patient_education/bp119.cfm
2. Artal R. Exercise and pregnancy. Clin Sports Med 1992;11(2):363-77.
3. Vilmor P. Clinical Sports Physiology. Nazem F, Fallah Mohmmadi S, (Translators). Iran,
Hamadan: Bu-Ali Sina University Press. 2005; p.93-100. (Text in Persian)
4. Moslemi Haghighi F, Kazemi B. The relationship of low back pain with gravidae and delivery. J
Qazvin Univ Med Sci 2000;4(3):51-46. (Full Text in Persian)
5. Dabiran S, Hatmi ZN. New approach to Exercise during pregnancy. Tehran Univ Med J
2007;2(12):974-9. (Full Text in Persian)
6. Rahimi S, Seyyed Rasooli A. Pregnant women and exercise. Iran J of Nurs 2004;40(17):6-10.
(Full Text in Persian)
7. Sternfeld B, Quesenbrry CPJ, Esdenazi, B. Exercise during pregnancy and pregnancy outcome:
Review and recommendations. J Sports Med 1997;23(1):33-47.
8. Rice PL, Fort IL. The relationship of maternal exercise on labor, delivery and health of the
newborn. J Sports Med Phys Fitness 1991;31(1):95-9.
9. Sedaghati P, Arjmand A, Sedaghati N. Does regular ergometric training have any effect on the
pregnancy outcome? Iran J Pediatr 2006;3(16):325-331. (Full Text in Persian)
10. Heydari M. Effect of physical exercise on pregnancy outcome in primigravida women
(Dissertation). Iran, Tehran: Iran University of Medical Sciences;1999. (Text in Persian).
11. Clapp JF, Dickstein S. Endurance exercise and pregnancy outcome. Med Sci Sports Exe
1987;16:556-62.
12. George C, Berk B. Exercise before, during and after pregnancy. Top Clin Nurs 1981;3(2):33-9.
13. Dwarkanath P, Muthayya S, Vaz M, Thomas T, Mhaskar A, Mhaskar R, et al. The relationship
between maternal physical activity during pregnancy and birth weight. Asia Pac J Clin Nutr
2007;16(4):704-10.
14. Orr ST, James SA, Garry J, Prince CB, Newton ER. Exercise and pregnancy outcome among
urban, low-income, black women. Ethn Dis 2006;16(4):933-7.
15. Leiferman JA, Evenson KR. The effect of regular leisure physical activity on birth outcomes.
Matern Child Health J 2003;7(1):59-64.
16. Clapp JF. Exercise in pregnancy: Good, bad, or indifferent? In: Lee R, Cotton B, Barron W
(eds). Current Obstetric Medicine. 3rd
ed. 1993; Vol 2. p.25-49.
17. Bell RJ, Palma SM, Lumley JM. The Effect of vigorous exercise during pregnancy on birth
weight. Aust NZJ Obstet Gynecol 1995;35(1):45-51. 
 
18. Collings CA, Curet LB, Mullin JP. Maternal and fetal responses to a maternal aerobic exercise
program. Am J Obstet Gyncol 1983;145:702-7.
19. Chasan-Taber L, Evenson KR, Sternfeld B, Kengeri S. Assessment of recreational physical
activity during pregnancy in epidemiologic studies of birthweight and length of gestation:
methodologic aspects. Women Health 2007;45(4):85-107.
20. Wong SC, McKenzie DC. Cardiorespiratory fitness during pregnancy and is effect on outcome.
Int J Sports Med 1987;8(2):79-83.
21. Ozgoli G, Nooryzadeh Sh, Shams J, Alavi Majed H. Correlation between intensity of fatigue
with pregnancy outcome. Shahrekord Univ Med Sci J 2008;1(10):54-60. (Full Text in Persian)
22. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Auth HJC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams
Obstetrics. 21st
ed. USA, NewYork: McGraw-Hill; 2005. p:1-11.
23. Bungun TJ, Peaslee DL, Jackson AW, Perez MA. Exercise during pregnandy and type of
delivery in nulliparea. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000;29(1):258-64.
24. Magann EF, Evans SF, Weitz B, Newham JP. Antepartum, Intrapartom and neonatal
significance of exercise on healthy low-risk pregnant working women. J Obstet Gynecol
2002;99(3):462-6.
25. Kardel KR, Kase T. Training in pregnant women: Effects on fetal development and birth. Am J
Obstet Gynecol 1998;178(2):280-6.
26. Sternfeld B, Quesenberry JR, Eskenazi B, Lawerence AN, Newman LA. Exercise during
pregnandy and pregnandy outcome. Med Sci Sports Exerc 1995;27(2):634-40.
27. Erkkola R. The physical work capacity of expectant mother and its effect on pregnancy, labor
and the newborn. Int J Gynecol Obstet 1997;14(2):153-9.