سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماری‌های زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، بیمارستان قائم(عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه بیماری‌های زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دستیار بیماری‌های زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، بیمارستان قائم(عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: سقط القاشده، عبارت است از ختم بارداری به روش طبی یا جراحی، قبل از دستیابی جنین به قابلیت ادامه حیات، به دلایل جنینی و یا مادری. با توجه به عوارض جراحی و بیهوشی، نیاز به بستری‌شدن بیمار در بیمارستان، و صرف وقت و هزینه، در دهه اخیر، روش‌های طبی جایگزین روش‌های جراحی شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول بود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در سال 1385، یکصد خانم که در سه ماهه اول بارداری خود به منظور ختم بارداری به بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در ابتدا برای کلیه بیماران، 800 میکروگرم میزوپروستول واژینال تجویز شده و در صورت عدم دفع جنین، 24 ساعت بعد، دوز دوم میزوپروستول به میزان 800 میکروگرم تجویز می‌شد. در همه بیماران، یک هفته بعد، سونوگرافی کنترل انجام شد و در صورت وجود رزیدو یا باقی‌ماندن حاملگی کورتاژ صورت گرفت. نتایج، با استفاده از آزمون مجذور کای، بررسی گردید و مقدار p کمتر از 05/0، معنی‌دار تلقی شد.
نتایج: از یکصد بیمار، 83 نفر سقط کامل داشتند. 17 نفر به کورتاژ نیاز پیدا کردند. از 83 مورد، 55 نفر (62%) با دوز اول و 28 نفر (34%) با دوز دوم، سقط کامل داشتند. عارضه جانبی با مصرف میزوپروستول دیده نشد.
نتیجه‌گیری: در بیماران مورد بررسی، در طی سه ماهه اول بارداری، ختم حاملگی با استفاده از میزوپروستول واژینال روشی مطمئن و بی‌خطر، مقرون به صرفه، و بدون عارضه جانبی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medical Abortion at First Trimester of Pregnancy with Misoprostol

نویسندگان [English]

  • Maliheh Hasanzadeh 1
  • Fatemeh Vahid Roudsari 2
  • Fatemeh Naghedi 3
  • Sedigheh Ayati 2
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 Assistant Prof., Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Prof., Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Prof., Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Exercise could play an important role in health keeping during pregnancy. Few studies have been done to elucidate the causes of these effects of exercise in pregnancy outcomes in women. Due to the probability of poor outcomes of pregnancy accompanied by economic, physical and psychological consequences this research was carried out in order to investigate the effects of some simple exercises and proper daily activity on the outcome of pregnancy.
Methods: This experimental study was conducted on 138 of pregnant women that were in eighth to twelfth weeks of their pregnancy who referred to the either health centers or the clinics of gynecologists for control of pregnancy. They were selected by block sampling methods. After thorough explanation of the goals of the study and obtaining the written consent, the enrolled women were randomly attributed into two study and control groups. The study group included 66 women and control group included 72 women. The research had four stages: 1) taking history, 2) a teaching program for study group, 3) collecting data, 4) assessment and analyzing data using Chi-square and T tests.
The enrolled women in the study group did 60 minutes of light aerobic exercises for every other day for 30 weeks.
Results: The enrolled women in the study and control groups had normal labor in 98.4% and 61.1%, respectively. The Chi-square test showed significant differences between both groups based on parturition sort (χ2=14.5, p<0.05). Odd ratio of natural parturition in the study group was 5.36. The T test showed the significant statistical difference between both groups on the first minute Apgar score (P<0.009, t=0.85) and the fifth minute Apgar score (P<0.001; t=2.80). But there was no significant difference of the average weight gain of enrolled women during pregnancy between two groups.
Conclusion: Findings of our study showed that doing exercises during pregnancy period not only resulted in no harm to the mother and fetus but also improved outcome of pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Pregnancy outcome
  • Activities of Daily Living
  • pregnancy
1. Cunningham FG, Hauth JC, Leveno KJ, Gilstrap L, Bloom SL, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 22nd
ed. USA, New York: McGraw-Hill; 2005. p.241-2.
2. Beucher G, Baume S, Bekkari Y, Legrand – Horras M, Herlicoviez M, Dreyfus M. Medical treatment of
early spontaneous miscarriages: a prospective study of outpatient management using misoprostol. J
Gynecol Obstetric Biol Reprod (Paris) 2004;33(5):401-6.
3. Ngai SW, Tang OS, Chan YM, Ho PC. Vaginal misoprostol for first trimester abortion. Hong Kong Med J
2006;12(6)(Suppl 3):S44-6.
4. Blanchard K, Taneepanichskul S, Kiriwat O, Sirimai K, Svirirojana N, Mavimbele N, et al. Two regimens
of misoprostol for treatment of incomplete abortion. Obstet Gynecol 2004;103:860-5.
5. Davis AR, Robilotto CM, Westhoff CL, Forman S. Bleeding patterns after vaginal misoprostol for
treatment of early pregnancy failure. Hum Reprod 2004;19(7):1655-8.
6. Jain JK, Meckstroth KR, Mishell DR. Early pregnancy termination with intravaginally administered sodium
chloride solution-moistened misoprostol tablets: historical comparison with mifepristone and oral
misoprostol. Am J Obstet Gyencol 1999;181(6):1386-91.
7. Bagratee JS, Khullar V, Regan L, Moodley J, Kagoro H. A randomized controlled trial comparing medical
and expectant management of first trimester miscarriage. Hum Reprod 2004;19(2):266-71.
8. You JH, Chung TK. Expectant, medical or surgical treatment for spontaneous abortion in first trimester of
pregnancy: a cost analysis. Hum Reprod. 2005;20(10):2873-8.
9. Jahangir M, Behrashi M, Fazel M, Arbabi M. Efficacy of vaginal misoprostol for terminating missed
abortion. J Kashan Univ Med Sci (Feyz) 2005;9(2):1-5. (Full Text in Persian)
10. Mirmohammadi Meybodi R, Karimzadeh Meybodi MA, Faraj Khoda T, Dehghani Firoozabadi R,
Tabatabaei M. Efficacy of vaginal Misoprostol in the management of missed abortion. J Yazd Univ Med
Sci (Shahid Sadoughi) 2005;3(13):31-8.
11. Niroumanesh Sh, Azadbeh N. Use of vaginal misoprostol tablets in the management of missed abortion in
pregnant women. J Zanjan Univ Med Sci Health Serv 2002;10(41):1-7. (Full Text in Persian)