برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال 1385

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 دانشیار آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

3 . مربی فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی شاهرود

4 مربی آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

5 دکترای تخصصی آمار زیستی؛ سازمان سنجش آموزش کشور؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6 دکترای تخصصی بهداشت باروری، پژوهشگر

چکیده

مقدمه: یائسگی طبیعی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم‌ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی، بدون هیچگونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی روی می‌دهد و به پایان‌یافتن دوران باروری در زن می‌انجامد. یائسگی، بر کیفیت زندگی زنان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند موجب بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان و بیماری‌های قلبی نیز بشود. در این مطالعه، الگوی سنی یائسگی طبیعی درزنان شهرستان شاهرود مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، 1392 خانم 30 ساله و بالاتر ساکن شهر و روستاهای شهرستان شاهرود طی سال 1385 به روش خوشه‌ای، انتخاب و به روش مصاحبه، پرسشنامه حاوی اطلاعات لازم برایشان تکمیل شد. از آنجا که هدف این بررسی، برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی بود، لذا موارد غیر طبیعی ناشی از جراحی کنار گذاشته شدند و در نهایت، 1338 خانم، مورد بررسی قرار گرفته و الگوی سن یائسگی آنان با استفاده از شیوع یائسگی در هر گروه سنی، برآورد شد.
نتایج: میانگین±انحراف معیار و میانه سن یائسگی برای شهرستان شاهرود به ترتیب، 7/5±2/53 و 7/50 سال برآورد شد. یائسگی از سن 30 تا تقریباً 42 سالگی به آرامی افزایش می‌یافت؛ اما پس از آن، تا سن تقریباً 54 سالگی سرعت آن رو به افزایش گذاشته و سپس به آرامی رو به کاهش می‌گذاشت.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهند میانگین سن یائسگی شهرستان شاهرود در مقایسه با سایر نقاط کشور، بالاتر می‌باشد. برای ارزیابی دقیقتر این امر، انجام مطالعات با متدولوژی مناسب، در نقاط مختلف کشور ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parametric Estimation of Age Patterns at Natural Menopause in Shahrood; Semnan Province, Iran, 2007

نویسندگان [English]

 • Seyed Mahdi Sadat-Hashemi 1
 • Raheb Ghorbani 2
 • Hamid Kalalian 3
 • Hesamedin Askari Majdabadi 4
 • Behrooz Kaveei 5
 • Farideh Khalajabadi Farahani 6
1 Assistant Prof., Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Faculty Member, Department of Physiology, Shahrood Faculty of Medicine, Shahrood, Iran
4 Faculty Member, Department of Health Education, Faculty of Nursing and Paramedical Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
5 PhD in Biostatistics, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.
6 PhD in Reproductive Health, Researcher, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is defined as the permanent cessation of menstruation resulting from the loss of ovarian follicular activity which is recognized to have occurred after 12 consecutive months of amenorrhea, for which there is no other obvious pathological or physiological cause. It leads to changes in the quality of life, osteoporosis and heart diseases in affected women. In this paper the pattern of age of natural menopause in Shahrood (in Semnan province, Iran) was studied.
 
Methods: This cross-sectional study enrolled 1392 women who were 30 years old or older. They were randomly selected using a cluster sampling method and interviewed to fill out a questionnaire including required data. An exclusion criterion was the presence of abnormal menopause due to surgery. Finally 1338 women remained in the study and the pattern of the age of menopause was estimated for them calculating the prevalence of menopause in each age group.
 
Results: Mean and median ages at natural menopause were 53.2 5.7 and 50.7 years respectively. The prevalence of menopause was low from age 30 to 42, but it showed a steady increase to the age of 54 years old. The prevalence of natural menopause slowed down after the age of 54 in our study.
 
Conclusion: Findings of our study showed that mean age at natural menopause in Shahrood is higher than other regions of Iran. However, careful estimation of age at natural menopause needs further studies using appropriate methodology in other regions of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Menopause
 • Age of Onset
 • Age Distribution
 • Parametric Estimation
 • Prevalence
 • Cross-Sectional Studies
 • Iran, Semnan Province, Shahrood
1. Scientific Group. Research on the menopause in the 1990's. World Health Organization Technical
Report Series 1996;866:1-107.
2. Jahanfar Sh, Ramazani Tehrani F, Hashemi M. Early complications of menopause among women in
Tehran. Med J Reprod Infertil 2002;3(10):31-40. (Full Text in Persian) 
 34
¨
سادات
ی
سیدمهد
هاشمی و همکاران
3. Jahanfar S, Sadat-Hashemi SM. Bone densitometry of menopausal women in Tehran. Med J Repub
Iran 2000;14(3):231-35.
4. Cendars MI, Evans M. Menopause. In: Scott JR, Gibbs RS, Karlan B, Haney AF, Editors. Danforth's
Obstetrics and Gynecology. 9nd ed. Philadelphia: Lipincott Williams & Wilkins; 2003. P.721-38.
5. Snowers MR, La Pietra MT. Menopause: Its epidemiology and potential association with chronic
disease. Epidemiol Rev 1995;17:287-302.
6. Sadat-Hashemi SM, Ghorbani R, Kaveei B, Askari Majdabadi H, Shadmehr A. Non-Parametric
estimation of the pattern of the age at natural menopause in Garmsar. J Semnan Univ Med Sci
2008;9(2):139-145. (Full Text in Persian)
7. Tavasoli F, Sharifian J, Vahedian M. Study of the average menopausal age and a comparison of the
prevalence of its complications before and after treatment. J Sabzevar Sch Med Sci (Asrar)
2001;8(1):10-6. (Full Text in Persian)
8. Yousef Zadeh S, Jafar Zadeh S. Survey on average age and prevalence of menopausal period
disorders in catamenial women of the city of Sabzevar. J Sabzevar Sch Med Sci (Asrar) 1999;6(2):58-
67. (Full Text in Persian)
9. Mohammad K, Sadat-Hashemi SM, Farahani FK. Age at natural menopause in Iran. Maturitas
2004;49(4):321-6.
10. Ayatollahi SMT, Ghaem H, Ayatollahi SAR. Menstrual-reproductive factors and age at natural
menopause in Iran. Int J Gynecol Obstet 2003;80:311-3.
11. Ayatollahi SMT, Ghaem H, Ayatollahi SAR. Sociodemographic factors and age at natural menopause
in Shiraz, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2005;11(1-2):146-54.
12. Shahgheibi Sh, Arianejad A, Determine the average of menopause and relative factors in Sanandaj in
1999. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2000; 4(15):19-23. (Full Text in Persian)
13. Afshari Saleh A, Dastfan F, Omid Beigi J. Study of menopausal age in Mashhad, in 1997. Teb Va
Tazkiyeh 1999;29: 1-5. (Full Text in Persian)
14. Kamyabi Z, Aflatonian MR, Bahrampour A. Determination of the mean age of menopause and its
distribution in terms of known variables in Kerman. J Kerman Univ Med Sci 1998;5(4):178-85. (Full
Text in Persian)
15. Mortazavi Moghadam SGHR, Khazaii Z, Izad Panah AM. Menopausal age and its influencing
factors, Birjand (2001). Shahrekord Univ Med J 2003;5(3):53-61. (Full Text in Persian)
16. Akbarian A, Mehdizadeh A, Bibiamin E, Malekafzali H. Age of onset of menopause and effective
factors on it in the women of Reye town during the year 1993. Kashan Univ Med Sci Health Serv J
(Feyz) 1999;3(11):46-52. (Full Text in Persian)
17. Rafiei M, Jamilian M, Fayaz AS, Amir-Fard E. The survey of age at natural menopause according to
determinants factors in Arak city in 2007. J Arak Univ Sci 2007;10(3):36-47. (Full Text in Persian)
18. Allameh TS, Khashavi Z, Adibi P. Mean age of menopause and factors affecting it in Isfahan (1997).
J Res Med Sci 1999;4(1):12-5. (Full Text in Persian)
19. Abdollahi F, Shabankhani B, Zarghani M. Study of menopausal age in women living in Mazandaran
province in 2002. J Mazandaran Univ Med Sci 2004;14(42):61-8. (Full Text in Persian)
20. Ayatollahi SMT, Ghaem H, Ayatollahi SAR. Age at natural menopause and socio-demographic
determinants in Shiraz. J Mazandaran Univ Med Sci 2004;14(44):51-9. (Full Text in Persian)
21. Fallahzadeh H. Age at natural menopause in Yazd, Islamic Republic of Iran. Menopause
2007;14(5):900-4.
22. Sadat-Hashemi SM, Ghorbani R, Askari Majdabadi H, Khalajabadi Farahani F, Kaveei B. Analyzing
the methodologies to estimate age at natural menopause and its effective factors. J Semnan Univ Med
Sci 2007;7(3):177-85. (Full Text in Persian)
23. Population Reference Bureau. The first international workshop on integrated approach to reproductive
health and family planning in the Islamic Republic of Iran. Population Data Sheet. UNFPA; 2000.
24. Agresti A. Categorical data analysis. 2nd
ed. USA, New York: Wiley; 2002. 
35
¨
 برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی
25. Hosmer DW, Lemeshow S. Applied logistic regression. 2nd
ed. USA, New York: Wiley; 2000.
26. Kato I, Toniolo P, Akhmedkhanov A, Koenig KL, Shore R, Zeleniuch-Jacquotte A. Prospective study
of factors influencing the onset of natural menopause. J Clin Epidemiol 1998;51(12):1271-6.
27. McMahon B, Worcester J. Age at menopause, United States 1960-1962. Washington DC: National
Center for Health Statistics, 1966. Vital and health statistics, Series II: Data from the National Health
Survey, No. 19; DHEW publication No. (HSM). 1-19.
28. Morabia A, Flandre P. Misclassification bias related to definition of menopausal statusin case-control
studies of breast cancer. Int J Epidemiol 1992;21:222-8.
29. Hahn RA, Eaker E, Rolka H. Reliability of reported age at menopause. Am J Epidemiol
1997;146:771-5.
30. Colditz GA, Stampfer MJ, Willett WC, Stason WB, Rosner B, Hennekens CH, et al. Reproducibility
and validity of self-reported menopausal status in a prospective cohort study. Am J Epidemiol
1987;126(2):319-25.
31. Kroke A, Schulz M, Hoffmann K, Bergmann MM, Boeing H. Assignment to menopausal status and
estimation of age at menopause for women with missing or invalid data- a probabilistic approach with
weighting factors in a large-scale epidemiological study. Maturitas 2001;40:39-46.
32. Paganini-Hill A, Krailo MD, Pike MC. Age at natural menopause and breast cancer risk: the effect of
errors in recall. Am J Epidemiol 1984;119(1):81-5.
33. Sievert LL. Recalling age at menopause. Menopause 2005;12(3):248-9.
34. Clavel-Chapelon F, Dormoy-Mortier N. A validation study on status age of natural menopause
reported in the E3N cohort. Maturitas 1998;29:99-103.
35. Sowers MF, Crawford SL, Stevnfeld B, Morganstein D, Gold EB, Greendal GA, et al. SWAN: a
multi-center, multiethnic, community based cohort study of women and the menopausal transition.
Menopause Biol Pathobiol 2000; Academic Press. Chapter11, 175-88.
36. Cramer DW, Xu H. Predicting age at menopause. Maturitas 1996;23:319-326.
37. Do KA, Treloar SA, Pandeya N, Purdie D, Green AC, Heath AC, Martin NG. Predictive factors of
age at menopause in a large Australian twins study. Hum Biol 1998;70(6):1073-91.
38. Bromberger JT, Matthews KA, Kuller LH, Wing RR, Meilahn EN, Plantinga P. Prospective study of
the determinants of age at menopause. Am J Epidemiol 1997;145(2):124-33.
39. Brambilla DJ, McKinlay SM. A prospective study of factors affecting age at menopause. J Clin
Epidemiol 1998;42(11):1031-9.
40. Brambilla DJ, McKinlay SM, Johannes CB. Defining the perimenopause for application in the
epidemiologic investigations. Am J Epidemiol 1994;140(2):1091-5.
41. Hardy R, Kuh D, Wadsworth M. Smoking, body mass index, socioeconomic status and the
menopausal transition in a British national cohort. Int J Epidemiol 2000;29:845-51.
42. Whelan EA, Sandler DP, McConnaughey SD, Weinberg CR. Menstrual and reproductive
characteristic and age at natural menopause. Am J Epidemiol 1990;131(4):625-32.
43. Greer W. Preprocessing histograms of age at menopause using the fast Fourier transformation.
Maturitas 2003;44:267-77.
44. Greer W, Sandridge AL, Chehabeddine RS. The frequency distribution of age at natural menopause
among Saudi Arabian women. Maturitas 2003;46:263-72.
45. Boldsen JL, Jeune B. Distribution of age at menopause in two Danish samples. Hum Biol
1990;62(2):291-300.
46. Garrido-Latorre F, Lazcano-Ponce EC, Lopez-Carrilo L, Heranandez-Avila M. Age of natural
menopause among women in Mexico City. Int J Gynaecol Obstet 1996;53(2):159-66.
47. Carda SN, Bilge SA, Ozturk TN, Oya G, Ece O, Hamiyet B. The menopausal age, related factors and
climacteric symtomps in Turkish women. Maturitas 1998;30(1):37-40.