بررسی شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان و ارتباط آنها با نشانگان پیش از قاعدگی در خانم‌های مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 مربی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

4 مربی مدیریت بهداشت جامعه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

مقدمه: اندوه پس از زایمان، یک اختلال خلقی خفیف است که در صورت پیشرفت به سوی افسردگی پس از زایمان، می‌تواند تهدیدکننده حیات مادر و نوزاد باشد. از این رو، شناخت و پیش‌بینی این اختلالات می‌تواند گامی مهم برای کمک به مادران در دوران پس از زایمان باشد. مطالعه حاضر، به منظور بررسی شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با نشانگان پیش از قاعدگی در خانم‌های مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به منظور تعیین شیوع نشانگان پیش از قاعدگی، اندوه و افسردگی پس از زایمان و ارتباط آنها با یکدیگر، در خانم‌های مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد. تعداد 400 نفر که در سه ماهه اول حاملگی برای مراقبت‌های دوران بارداری مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری به روش آسان انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از: پرسشنامه دموگرافیک و دو پرسشنامه برای بررسی نشانگان پیش از قاعدگی، و اندوه و افسردگی پس از زایمان. پرسشنامه‌های دموگرافیک و بررسی نشانگان پیش از قاعدگی، در سه ماهه اول بارداری و پرسشنامه مربوط به اندوه و افسردگی پس از زایمان، در 10 روز اول بعد از زایمان تکمیل گردید. اطلاعات جمع‌آوری‌شده پس از کدگذاری، با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: شیوع نشانگان پیش از قاعدگی، 3/35%، و شیوع اندوه و افسردگی پس از زایمان، به ترتیب، 29 و 5/15 درصد بود. بین نشانگان پیش از قاعدگی و سن، سن ازدواج، شغل، تحصیلات، تعداد حاملگی، مصرف داروهای اعصاب و روان، و رضایت از زندگی زناشویی، ارتباط آماری معنی‌دار دیده نشد. بین این نشانگان با تعداد زایمان (023/0=p) و وجود بیماری‌های ژنیکولوژیک (013/0=p) ارتباط آماری معنی‌دار وجود داشت. بین فاکتورهای ذکرشده با اندوه و افسردگی پس از زایمان، ارتباط آماری معنی‌داری دیده نشد. آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط آماری مثبت و معنی‌دار را بین نمرات نشانگان پیش از قاعدگی با اندوه و افسردگی پس از زایمان نشان داد که آزمون مجذور کای نیز این ارتباط را تأیید نمود (001/0p<).
نتیجه‌گیری: نشانگان پیش از قاعدگی و اندوه پس از زایمان، در خانم‌های مورد بررسی، نسبتاً شایع بود. نشانگان پیش از قاعدگی می‌تواند یک فاکتور پیش‌بینی‌کننده برای اندوه و افسردگی پس از زایمان در این افراد باشد. توجه به تاریخچه نشانگان پیش از قاعدگی در خانم‌های باردار می‌تواند در شناخت افراد در معرض خطر اندوه و افسردگی پس از زایمان مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Maternal Blues, Postpartum Depression and Their Correlation with Premenstrual Syndrome in Women Refferred to Health Centers Affiliated to Bushehr University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Razieh Bagherzadeh 1
  • Nasrin Zahmatkeshan 2
  • Niloofar Moatamed 3
  • Rozita Khorramroudi 1
  • Mahasty Ganjoo 4
1 Faculty Member of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
2 Faculty Member of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
3 Assistant Prof., Faculty of Medicine, Department of Community Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
4 Faculty Member of Community Health Management, Faculty of Paramedical Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum blues is a mild mood disorder that may progress to postpartum depression which could be life threatening to both mother and infant. So prediction and recognition of this mood disorder could be an important contribution to mothers in postpartum period. The goal of this study was evaluation of the correlation between postpartum depression, maternal blues and premenstrual syndrome in women referred to the health centers affiliated to Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.
Methods: This descriptive analytical study was performed to assess the correlation between premenstrual syndrome, maternal blues and postpartum depression in women referred to health centers affiliated to the Bushehr University of Medical Sciences. 400 women in the first trimester of pregnancy were enrolled in the study by simple sampling. Data were collected from the questionnaires of demographic characteristics and two questionnaires of premenstrual syndrome, maternal blues and postpartum depression, the latter was filled 10 days following labor. The gathered data were analyzed by descriptive analytical parameters.
Results: The incidence of premenstrual syndrome was 35.5% while maternal blues was shown in 29% of participating women. Postpartum depression was seen in 15.5% of women in our study. There was no significant correlation between premenstrual syndrome and factors such as age, age at marriage, occupation, level of education, number of pregnancy, intake of psychotic drugs and level of satisfaction with marriage. However, there were a significant relationship between premenstrual syndrome of enrolled women with low parity (p=0.023) and history of gynecologic disease (p=0.013). There was no significant correlation between the incidence of maternal blues and postpartum depression with the above mentioned factors studied. Correlation tests of Pierson and Chi square indicated a positive and significant relationship between premenstrual syndrome with maternal blues and postpartum depression (p<0.001).
Conclusion: Premenstrual syndrome and postpartum blues were relatively prevalent among the women enrolled in our study. The premenstrual syndrome could be a predictive factor in maternal blues and postpartum depression. The consideration of premenstrual syndrome could be useful in recognition of women at higher risk of maternal blues and postpartum depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premenstrual Syndrome
  • Postpartum Blues
  • Postpartum Depression
1. Scott JR, Gibbs R, Karlan BY, Haney AF. Danforth's obstetrics and gynecology. 9th
ed.
Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2003. p.49.
2. Sadock BJ, Sadock VA. Synopsis of psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and
Wilkins; 2003. p.870.
3. Canningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams
obstetrics. 22nd
ed. New York: MCGRAW-HILL-Medical publishing Division; 2005. Chapter
3;p.705-6
4. Beckmann CR, Ling FW, Smith RP, Barzansky BM, Herbert WN, Laube DW. Obstetrics and
gynecology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2006. p.397.
5. Ryan KJ, Bekowitz RS, Barbieri RL, Dunaif A. Kistner's Gynecology and women's health. 7th
ed. St. Louis: Mosby, Elsevier; 1999. p.520-9.
6. Mosallanegad L, Gahanmiri L, Ashkani H. Assessing post partum blue in women referring to
maternity clinic in Shiraz-1382. Jahrom Med J 2005;2(2):22-27. (Full Text in Persian)
7. Najafi K, Avakh F, Nazifi F, Sabrkonandeh S. Prevalence of postpartum depression in alzahra
hospital in Rasht in 2004. J Guilan Univ Med Sci 2006;15(59):97-105. (Full Text in Persian)
8. Kosinska K, Horosz E, Wielgos M, Szymusic I. Affective disorder in the first week after
delivery: prevalence and risk factors. Ginekol Pol 2008,79(3):182-5.
9. Bloch M, Rotenberg N, Koren D, Klein E. Risk factors for early postpartum depressive
symptoms. Gen Hosp Psychiatry 2006;28(1):3-8.
10. Johnstone SJ, Boyce PM, Hickey AR, Morris-Yatees AD, Harris MG. Obstetric risk factors for
postnatal depression in urban and rural community samples. Aust N Z J Psychiatry
2001;35(1):69-74.
11. Haywood A, Slade P, King H. Is there evidence of an association between postnatal distress and
premenstrual symptoms? J Affect Disord 2007:99(1-3):241-5.
12. Pariser SF, Nasrallah HA, Gardner DK. Postpartum mood disorders: clinical perspectives. J
Women's Health 1997;6(4):421-34.
13. Edhborg M. Comparisons of different instruments to measure blues and to predict depressive
symptoms 2 months postpartum: a study of new mothers and fathers. Scand J Caring Sci
2008;22(2):186-95.
14. Adewuya AO. Early postpartum mood as a risk factor for postnatal depression in Nigerian
women. Am J Psychiatry 2006;163:1435-7.
15. Singh BB, Berman BM, Simpson RL, Annechild A. Incidence of premenstrual syndrome and
remedy usage: a national probability sample study. Altern Ther Health Med 1998;4(3):75-9.
16. Sule ST, Umar HS, Madugu NH. Premenstrual symptoms and dysmenorrhoea among Muslim
women in Zaria, Nigeria. Ann Afr Med 2007;6(2):68-72.
17. Shahpourian F, Mahmoodi Z, Bastani F, Parsai S, Hosseini F. Premenstrual syndrome (pms) and
the related symptoms among students of iran university of medical sciences (iums). Q Iran J
Nursing 2006;18(44):58-66. 
18. Garcia-Esteve L, Navarro P, Ascaso C, Torres A, Aguado J, Gelabert E, et al. Family caregiver
role and premenstrual syndrome as associated factors for postnatal depression. Arch Womens
Ment Health 2008;11(3):193-200.
19. Gonidakis F, Rabavilas AD, Varsou E, Kreatsas G, Christodoulou GN. A 6-month study of
postpartum depression and related factors in Athens Greece. Compr Psychiatry 2008;49(3):275-82.
20. Goyal D, Murphy SO, Cohen J. Immigrant Asian Indian women and postpartum depression. J
Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2006;35(1):98-104.
21. Bergant AM, Heim K, Ulmer H, Illmensee K. Early postnatal depressive mood: associations
with obstetric and psychosocial factors. J Psychosom Res 1999;46(4):391-4.
22. Leung SS, Martinson IM, Arthur D. Postpartum depression and related psychosocial variables in
Hong Kong Chinese women: findings from a prospective study. Res Nurs Health 2005;28(1):27-38.
23. Webster J, Linnane JW, Dibley LM, Pritchard M. Improving antenatal recognition of women at
risk for postnatal depression. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2000;40(4):409-12.
24. Dennis CL, Ross LE. Depressive symptomatology in the immediate postnatal period: identifying
maternal characteristics related to true- and false-positive screening scores. Can J Psychiatry
2006;51(5):265-73.
25. Reck C, Stehle E, Reinig K, Mundt C. Maternity blues as a predictor of DSM-IV depression and
anxiety disorders in the first three months postpartum. J Affect Disord 2009; 113(1-2):77-87.