بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا تراکوماتیس در نمونه­­های مجرای ادرار و دهانه گردن رحم ارسالی به بیمارستان قائم (عج) مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد میکروب شناسی، مرکز تحقیقات میکروب و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات میکروب و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 دانشیار میکروب شناسی، مرکز تحقیقات میکروب و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 استادیار ویروس شناسی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

5 استادیار ویروس شناسی، مرکز تحقیقات میکروب و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کلامیدیا تراکوماتیس قادر است دستگاه تناسلی را آلوده کند و عامل ایجاد طیف وسیعی از تظاهرات بالینی در زنان شود که از عفونت‌های بدون علامت تا عفونت‌های پیش‌رونده پیچیده مانند بیماری‌های التهابی لگن، نازایی و حاملگی نابه‌جا متغیراست. همچنین در مردان کلامیدیا شایع‌ترین عامل ترشحات مجرا است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی عفونت کلامیدیا در نمونه‌های مجرا و گردن رحم بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد بود.
 
روش کار: این مطالعه توصیفی روی 861 نمونه از سرویکس و مجرای ادراری بیماران دارای علایم عفونت مجرای تناسلی مراجعه‌کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج) مشهد به‌منظور بررسی وجود کلامیدیا طی مدت 3 سال انجام شد. نمونه‌ها روی رده سلولی McCoy تیمارشده با سیکلوهگزامید کشت داده‌ شدند و پس از رنگ‌آمیزی گیمسا، حضور انکلوزیون بادی‌های داخل سیتوپلاسمی در آنها بررسی شد. داده‌ها به کمک آمار توصیفی تحلیل شد.
 
یافته‌ها: 588 مورد از نمونه‌ها (3/68%) مربوط به سرویکس و 273 مورد (7/31%) نمونه مجرا بودند. 408 مورد (39/69) از نمونه‌های سرویکس و 189 مورد (23/69) از نمونه‌های مجرا از نظر وجود کلامیدیا در سیستم کشت سلول مثبت شدند.
 
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده حضور بالای کلامیدیا تراکوماتیس در نمونه های بیماران ارجاعی به آزمایشگاه‌ها است. با توجه به نقش کلامیدیا در ایجاد ناباروری، پیشنهاد می شود تمامی بیماران نابارور ابتدا از نظر وجود کلامیدیا تراکوماتیس ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Chlamydia Trachomatis Infection in Cervical and Urethral samples referred to Ghaem Hospital of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Khajehkarramedini 1
  • Seyed Ahmad Hashemi 2
  • Mahboubeh Naderinasab 3
  • Zahra Meshkat 4
  • Saeid Amel Jamehdar 5
1 Professor of Microbiology, Microbiology and Virology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 M. D. of Faculty of Medicine, Microbiology and Virology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Microbiology, Microbiology and Virology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Virology, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Assistant Professor of Virology, Microbiology and Virology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Chlamydia trachomatis can contaminate Genital tract and cause a broad spectrum of clinical manifestations in women, which vary from asymptomatic infections to complicated, ascending infections such as pelvic inflammatory disease, tubal infertility and ectopic pregnancy. Also in men, Chlamydia is the most common cause of urethral discharge. Present study was performed with the aim of determining the Chlamydia infection frequency in cervical and urethral samples of women referred to Ghaem Hospital of Mashhad.
 
Methods: This descriptive study was carried out on 861 cervical and urethral samples of women having genital tract infection symptoms, who referred to Ghaem hospital of Mashhad during 3 years. Samples were cultured in cyclohexamide treated McCoy cell line and stained by Giemsa method. Samples were evaluated for cytoplasmic inclusion bodies. Data was analyzed using descriptive statistics.
 
Results: Of all the samples, 588 cases (68.3%) were cervical and 273 cases (31.7%) were urethral samples. 408 cervical samples (69.39%) and 189 urethral samples (69.23%) were positive for Chlamydia in cell culture system.
 
Conclusion: Chlamydia prevalence is very high among samples of patients who refer to laboratories. Considering the role of Chlamydia trachomatis in infertility, all infertile patients should be evaluate for Chlamydia infection at the first step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell culture
  • Cervicitis
  • Chlamydia trachomatis
  • Inclusion body
  • Urethritis
1. Malenie R, Joshi PJ, Mathur MD. Chlamydia trachomatis antigen detection  in pregnancy and its  verification by antibody blocking assay. Journal of Medical Microbiology 2006; 24 (2):97­100.
2. Kaushic C, Murdin AD, Underdown  BJ, Wira CR. Chlamydia  trachomatis infection  in  the  female 
reproductive tract of the rat: influence of progesterone on infectivity and immune response. Infection and 
Immunity 1998; 66 (3): 893–898.
3. Ladany S, Sarov I. Recent advances in chlamydia trachomatis. Eur. J. Epidemiol 1985; 1(4): 235­256.
4. Joyee AG, Thyagarajan SP, Reddy EV, Venkatesan C, Ganapathy M.Genital Chlamydia infection in STD
patients: its relation to HIV infection. Indian Journal of Medical Microbiology 2005; 23 (1):37­40.
5. World  Health  Organization. Global prevalence and  incidence  of selected  curable sexually transmitted 
infections­overviewed and estimates. WHO/CDS/CSR/EDC/2001.10.2001:p.1­48.
1 Pelvic Inflammatory Disease (PID)
 
6. Malik A, Jain S, Hakim S, Shukla I, Rizvi M. Chlamydia trachomatis infection & female infertility. Indian  J Med Res 2006; 123: 770­775.
7. Joyee  AG, Thyagarajan SP, Sowmya  B, Venkatesan C, Ganapathy M.  Need for specific and routine  strategy for the diagnosis of genital chlamydial infection among patients with sexually transmitted diseases 
in India. Indian J Med Res 2003; 118: 152­7.
8. Lesselbacher KJ, Fauci AS, et al. Harrison's principles of Internal Medicine. 14th ed ; McGraw – Hill, New York, 1998.
9. Rugpao S, Sirirungsi W, Vannareumol P, Leechanachai P, Wongtrangarn S, Niyomka  P, Luangsuk  P, Thanuthumjaroen  W, Mahaprom S, Chandrawongse
10. W. Isolation  of Chlamydia  trachomatis  among women  with symptoms  of lower genital tract infection. Journal of the Medical Association of Thailand 1993;76(9):475­81.
11. Van Duynhoven YTHP, Ossewaarde JM,  Derksen­Nawrocki RP, van der Meijden WI, van de Laar MJW. Chlamydia  trachomatis genotypes: correlation  with  clinical manifestations of infection and patients’ characteristics. Clinical Infectious Diseases 1998; 26:314–22.
12. Van  Duynhoven  YTHP, van de Laar MJW, Fennema JSA, van  Doornum GJJ, van den Hoek  JAR. Development and evaluation of screening strategies for Chlamydia  rachomatis infections in an STD clinic. Genitourin Med 1995; 71:375­381.
13. Yealy DM,  Greene  TJ,  Hobbs  GD. Underrecognition  of cervical Neisseria gonorrhoeae and  Chlamydia 
trachomatis infections in the emergency department. Academic emergency medicine: official journal of the  Society for Academic Emergency Medicine 1997; 4(10): 962­7.