مقایسه تاثیر دو روش درمانی سولفات منیزیم در بهبود پرهاکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 متخصص زنان و زایمان، بیمارستان کمالی کرج، کرج، ایران

3 کارشناس مامایی، بیمارستان مهدیه، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه : در مطالعات محدودی که در مورد کاهش مدت تجویز سولفات منیزیم انجام شده اند ب ه این نتیجه رسـیدهانـد
که دریافت کوتاه مدت سولفات منیزیم در پیشگیری از تشنج در بیماران پره اکلامپسی به اندازه تجویز طولانی مـدت
آن موثر ا ست . این مطالعه با هـدف بررسـی مقایسـهای تـاثیر دو روش درمـانی بـا سـولفات منیـزیم در بهبـود پـره
 اکلامپسی انجام شد.
 روش کار : ا ین مطالعه کارآزمایی بالینی روی ۱۴۸ خانم حامله مبتلا به پره اکلامپسی که کاندیدای دریافت سـولفات
 منیزیم بودند، طی سالهای ۱۳۸۳- ۸۴ در بیمارستان مهدیه وابسته به دانشگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی تهـران
انجام شد . واحدهای پژوهش پس از زایمان به دو گروه تقسیم شدند . گروه اول تحت درمـان بـا سـولفات منیـزیم بـه
 مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند و در گروه دوم براساس زمان بهبودی علایم بالینی، سولفات منیـزیم طـی ۶ - ۱۲ سـاعت
قطع شد . اطلاعات مورد نیاز با مصاحبه، تکمیل پرسش نامه مشخصات فردی و مراقبت دقیق بیماران جمع آوری شـد .
 دادهها با روشهای آماری توصیفی و آزمون نی تست بهکمک نرمافزار SPSS ( نسخه ۱۰ ) تحلیل شد.
 یافته ها : از نظر سن، فشارخون، دفع ادراری پروتئین، ملیت ( ایرانی و افغانی ) ، تعـداد حـاملگی در دو گـروه اخـتلاف
 معنی دار وجود نداشت . هیچکدام از بیماران دو گروه تشنج نکردند.
 نتیجه گیری : با توجه به محدود بودن مطالعات در این زمینه، با توصیه به بررسی بیشتر میتوان نتیجه گیری کرد کـه تجـویز
کوتاه مدت سولفات منیزیم علاوه بر ایمن و مقرون به صرفه بودن به اندازه تجویز طولانی مدت این دارو موثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficacy of Two Methods Sulfate Magnesium Therapy in Improving the Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Afsar Sharafi 1
  • Leila Moghimi 2
  • Mahboubeh Ahmadai 3
  • Eznollah Azargashb 4
1 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Specialist in Obstetrics and Gynecology, Kamali Hospital, Karaj, Iran.
3 B.Sc. Midwifery, Mahdieh Hospital, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: In the few studies were done on magnesium sulfate therapy, resulted that short-term magnesium sulfate therapy for prevention seizures in preeclampsia is effective as long term prescribed it. This study compared impact of two methods of therapy on improvement of preeclamptic patients.
 
Methods: This clinical trial study was done on 148 pregnant women with preeclampsia who received magnesium sulfate (2005-2006) in Mahdieh hospital affiliated to Beheshti university of medical sciences. Preeclamptic patients after delivery were divided into two groups. The first group treated with magnesium sulfate for 24 hours and second group treated based on clinical recovery time, between 6-12 hours. Data collected with interview, filling the questioners and care of patients. Data were analyzed with descriptive statistical methods, t-test and using SPSS10.
 
Results: Age, hypertension, urinary protein excretion, nationality (Afghan Persian), number of pregnancies was without significant differences in both groups. None of patients did not seizures.
 
Conclusion: Due to limited studies in this area we advise to do more studies for making conclusion that short-term administration of magnesium sulfate in addition of safety and cost-effectiveness to be effective as long-term administration of it.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eclampsia
  • Magnesium sulfate
  • Preeclampsia
1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 22nd ed. New York:McGraw­Hill;2005:788­93.
2. Martin JA, Hamilton BR, Ventura SJ, Menacker F, Park MM, Sutton PD. Briths: final data for 2001. Natl
Vital Stat Rep 2002 Dec 18;51(2):1­102.
3. Beckmann CR. Obstetrics and gynecology. 4th ed. Baltimore:Lippincott Williams & Wilkins;2002:139­43.
4. Beck WW. Obstetrics and gynecology. 4th ed. Baltimor:Willams & Wilkins;1997:161­3.
5. Gilber ES. Manual of high risk prengancy and delivery. 3rd ed. St Louis:Mosbey;2003:445­80.
6. Belizan JM, Villar J, Pineda O, Gonzalez AE, Sainz E, Garrera G. et al. Reduction of blood pressure with  calcium supplement in young adults. JAMA 1983 Mar 4;249(9):1161­5.
7. McCarron  DA, Morris CD. Blood  pressure  response to oral calcium in  person  with mild to moderate  hypertension. A randomized, double­blind, placebo­controlled, crossover trial. Ann  Intern Med 1985 
Dec;103(6 pt 1):825­31.
8. Prentice A. Matenal calcium requirements during pregnancy and lactation. Am J Clin Nutr 1994 Feb;59(2 
Suppl):477S­482S.
 
9. Lopez­Jaramillo P, Narvaez M, Weigel RM, Yepez R. Calcium supplementation  reduces  the risk  of
pregnancy­induced hypertension in an Andes population. Br J Obstet Gynaecol 1989 Jun;96(6):648­55.
10. Repke JT, Villar J. Prengancy­induced hypertension and low birth weight: the role of calcium. Am J Clin  Nutr 1991 Jul;54(1 Suppl):237S­241S.
11. Halhai A, Wimalawansa SJ, Berentsen V, Avila E, Thota CS, Larrea F. Calcitonin gene­ and parathyroid 
hormone­related peptide in preeclampsia: effects  of mangnesium sulfate. Obstet Gynecol 2001 
Jun;97(6):893­97.
12. Callahan TL, Caughey AB. Blueprints in obstetrics and gynecology. Malden:Blackwall Sciense;1998:59­
64.
13. Manorot M, Tongsong T, Khettglang T. A comparison of serum magnesium sulfate  levels in pregnant women  with severe preeclampsia between intravenous and intramuscular magnesium sulfate regimens: a 
randomized controlled trial. J Med Assoc Thai 1996 Feb;79(2):76­82.
14. Llewellyn­ Jones D, Abraham S, Oats J. Fundamentals of obstetrics and  gynaecology. 7th ed.
London:Mosbey;1999:126.
15. Which  anticonvulsant for women with eclampsia? Evidence  from the Collabroative  Eclmapsia Trial. Lancet 1995 Jun;345 (8963):1455­63.
16. Lucas MJ, Leveno KJ,  Cunningham FG. A comparison  of mangnesium sulfate with phenytoin  for prevention of eclampsia. N Engl J Med 1995 Jul 27;333(4):201­5.
17. Chen FP, Chang SD, Chu KK. Expectant management in severe preeclampsia: does magnesium sulfate  prevent the development of eclampsia?. Acta Obstet Gynecol Scand 1995 Mar;74(3):181­5.
18. Sibai BM. Diagnosis and management of gestational hypertension and preeclampsia. Obstet Gynecol 2003 
Jul;102(1):181­92. Review.
19. Isler CM, Barrilleaux PS, Rinehart BK, Magann EF, Martin JN Jr. Postpartum seizure prophylaxis: using  maternal clinical parameters to guide therapy. Obstet Gynecol 2003 Jan;101(1):66­9.
20. Ascarelli MH, Johnson V, May WL, Martin RW, Martin JN Jr. Individually determined postpartum
magnesium sulfate therapy with clinical parameters to safely and cost­effectively shorten treatment for pre­ eclampsia. Am J Obstet Gynecol 1998 Oct;179(4): 952­6