مقایسه اثر پروژسترون عضلانی روغنی با شیاف پروژسترون در حمایت از فاز لوتئال در سیکل های تلقیح داخل رحمی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشه د، مشهد، ایران

2 استادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه : حمایت فاز لوتئال در بیمارانی که تحت تحریک تخمک گذاری همراه با تلقیح داخل رحمی قرار می گیرند در
 بعضی از مراکز ایران به طور معمول انجام می شود . هدف از این مطالعه مقایسـه اثـر پـرو ژسـترون تزریقـی و شـیاف
 پروژ سترونی برای حمایت از فاز لوتئا ل در این بیماران بود.
 روش کار : این کارآزمایی بالینی تصادفی آینده نگر روی ۲۲۵ بیمار مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصـریه وابسـته
 رحمی قرار گرفتند و نیاز به حما یت فاز لوتئال داشتند به طور تصادفی به دو گـروه درمـان بـا پـروژ سـترون تزریقـی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۸۷ انجام شد . این بیماران که تحت تحریک تخمک گذاری و تلقـیح داخـل
 عضلانی ۵۰ میلی گرم (۱۱۴ بیمار ) و شیاف وا ژینا ل ۴۰۰ میلی گرمـی (۱۱۱ بیمـار ) تقسـیم شـدند . در بیمـارانی کـه
bhCG سرم در آنها مثبت شد دوره درمانی تا هفته ۱۲ حاملگی ادامه یافت . میزان حاملگی، سقط و ادامه حـاملگی
 بعد از هفته ۲۰ ارزیابی شد . داده ها با آزمونهای تی دانشجویی، مجـذور کـای، آزمـون دقیـق فیشـر و مـن ویتنـی و
 بهکمک نرم افزار SPSS ( نسخه ۱۱/۵ ) تحلیل شد.
 یافته ها : به طور کلی نتیجه حاملگی در گروه درمان با شیاف بهتربود (p= ۰/۰۰۸ ). همچنین میزان سقط و عـوارض
دارویی کمتر بود (p= ۰/۰۰۰ ). رضـایتمنـدی بیمـاران بـه طـور معنـی داری در گـروه درمـان بـا شـیاف بیشـتر بـود
.(p=۰/۰۰۰)
 نتیجه گیـری : تـاثیر شـیاف پروژسـترون در حمایـت از فـاز لوتئـال و نتیجـه حـاملگی در بیمـاران تحـت تحریـک
تخمکگذاری به همراه تلقیح داخل رحمی نسبت به پروژسترون تزریقی بهتـر اسـت و بـا توجـه بـه عـوارض کمتـر و
 رضایت مندی بیشتر بیماران میتوان از آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Intramuscular Oil Progesterone Injection and Suppository Progesterone for Luteal Phase Support in Patients Undergoing IUI CSycles

نویسندگان [English]

  • Nayerreh Khadem 1
  • Nezhat Mousavifar 2
  • Farnaz Bonakdar 3
  • Nafiseh Baradaran Rafie 3
1 Associated Professor of Obstetrics & Gynecology, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Women's Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Specialist in Obstetrics and Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Supporting the luteal phase in patients undergoing Induction of ovulation together with intra uterine insemination (IUI) is routinely performed in some centers in Iran. This study was performed with the aim of comparing the effect of intra muscular progesterone injection and suppository progesterone for luteal phase support in these patients.
 
Methods: This random prospective clinical trial was performed on 225 patients referred to Montaserieh infertility center affiliated to Mashhad university of medical sciences in year 2007. Patients undergoing induction of ovulation and IUI were randomly divided into two groups of treatment with 50 mg muscular progesterone injection (114 patients) and 400 mg vaginal suppository progesterone (111 patients) for luteal phase support. In patients whose serum βhCG was positive, their treatment course continued up to 12 weeks of gestation. Pregnancy rate, abortion and continuing of pregnancy were evaluated after 20th week of gestation. Data was analyzed using student t-test, exact Fisher, Mann-Whitney ad Chi square tests by SPSS 11.5 software.
 
Results: Pregnancy outcome were better in suppository progesterone treatment group (p=0.0008). In addition, low drug complications and abortions were reported in this group (p=0.000). Patient satisfaction was significantly higher in suppository progesterone treatment group (p=0.0000).
 
Conclusion: The effect of suppository progesterone treatment was better in supporting luteal phase in patients with induction of ovulation and IUI, and it can be used due to lower complications and more patient satisfaction rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrauterine insemination
  • Induction ovulation
  • Oily injected progesterone
  • Vaginal suppository progesterone
1. Kumar V, Cotran R. Robbins basic pathology. 8th ed. Philadelphia: Faunberf 2007.P.722­723.
2. Georgeanna ,J. newer aspects of the management in fertility JAWA.1999;141:1123­1129 
3. Bayer SR, Alper MM, Penzias AS. The Boston IVF handbook of infertility.London: science Technology;
2002.
4. Daya  S, Gunby JL. WITHDRAWN: Luteal phase support in  assisted reproduction  cycles. Cochrane  Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD..4830.
5. Licciardi FL, Kwiatkowski A, Noyes NL, Berdeley As,  Krey LL, Grifo JA. Oral versus intramuscular progesterone for in vitro fertilization: a prospective randomized study. Fertile 1999; 71(4):614­8).
6. Erdem A, Erdem M, Atmaca S, Guler I. Impact of luteal phase support on pregnancy rates in intrauterine 
insemination cycles: a prospective randomized study. Fertile steril. 2008 Aug8. [Epub ahead of print].
7. Ludwig M, Diedrich k. Evalation of an optimal Luteal phase support protocol in IVF. Acta obstet Gynecol scand. 2001 May; 80 (5): 452­66. Review.
8. Smitz j, D., Camusm, The luteal phase and early pregnancy aftercombined GnRH agonist. HMG treatment
for superovulation in IVF of GIFT. Hum Repord. 1988 Jul ;3(s) :585­90.
9. Khadem N. Anbar louei M. Comparing 17α–hydroxyprogesterone  caproate and  progesterone  in oil for
luteal phase support in IUI cycles. J Reproduction and Infertility. 2007; 8(3 (32)):230­237.
10. Ho CH, Chen  SU, Peng FS, Chang Cy, Yang YS. Luteal support for IVF/ICSI cycles with crinone 8%
(90mg) twice daily results in higher pregnancy rates than with intramuscular progesterone. J Chin Med 
Assoc. 2008 Aug;71(8):386­91.
11. Bahceci M, Ulug U. Route of progesterone administration for luteal phase support may affect outcome of controlled  ovarian  hyperstimulation  for IVF  with  ICSI using GnRH antagonist. J  Assist Reprod  Genet. 2008 sep­ Oct;25(9­10):499­502 
12. propst AM, Hill JA, Ginsburg ES, Hurwitz s, Politch J. A randomized study comparing crinone 8% and 
intramuscular progesterone supplementation  in vitro fertlilization­ embryo transfer cycles. Fertile steril. 2001 Dec; 76(6):1144­9.
13. Polyzos NP, M.C., Papanikolaou EG, Mauri D, Tzioras S, Badawy A, et al. Vaginal progesterone gel for
luteal phase support in IVF/ICSI cycles: a meta­analysis. Fertility and Sterility. 2010­Feb; Article in Press.