بررسی رابطه توده بدنی و نتایج بارداری در خانمهای مراجعه کننده به درمانگاههای بهداشتی شهر لار در سال 1387

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی لارستان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: اضافه وزن و چاقی در دوران بارداری ممکن است به عنوان یک مسئله غیرطبیعی قلمداد شود و می‌تواند باعث افزایش خطرات بارداری در مادر و نوزاد شود. این مطالعه با هدف بررسی اثرات توده بدنیمادر بر مادر و نوزاد صورت گرفت.
 
روش کار: این مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی در سال 1387روی 272 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی لار که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای دو قسمتی بود که به شکل مصاحبه تکمیل شد. قسمت اول پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت‌‌شناسی و قسمت دوم سوالاتی در مورد عوامل خطر مرتبط با اضافه وزن در مادران بود. قد و وزن مادر در دو مرحله اندازه‌گیری و شاخص توده بدنی مادر در ابتدا و انتهای بارداری تعیین شد. وزن نوزادان پس از تولد در بیمارستان اندازه‌گیری و ثبت شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS (نسخه 11) با روش‌های آمار توصیفی و آزمون آماری تی مستقل تحلیل شد.
 
یافته‌ها: میانگین اولین توده بدنی 4/23 و آخرین توده بدنی 3/28% بود. 3/74% خانم‌ها اولین بارداری را تجربه می‌کردند. با افزایش توده بدنی مادران وزن زمان تولد نوزاد کاهش یافت (01/0 < P).
26 نفر (6/5 درصد) مادران از ابتدا دچار اضافه وزن بودند و 6/35 (105 نفر) در دوران بارداری توده بدنی بالای حد طبیعی داشتند.
نتیجه‌گیری: زنان چاق و یا دارای اضافه وزن بیش از حد در طی بارداری نیاز به مشاوره و پیگیری خاصی در دوران بارداری و حین زایمان دارند. مراقبین بهداشتی باید از مشکلات اضافه وزن آگاه باشند و آموزش‌های لازم را به مددجویان ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Body Mass Index Effect on Pregnancy Outcomes in Larian Women Referred to Health Center in 1387

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Vizeshfar 1
  • Zahra Sharifzadeh 2
1 M.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 B.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery of Larestan, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Excess weight and obesity during pregnancy may be considered as an abnormal situation and can cause obstetric risks for both mother and neonate.. This study was performed with the aim of assessing the effects of mother’s Body Mass Index (BMI) on mother and neonate.
 
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 272 pregnant women who referred to the health centers of Lar city and were selected by randomized sampling in 11year.Data was collected using a two-part questionnaire by interview. The first part contained demographic questions and the second part had questions on the risk factors related to mothers’ excess weight. Mother’s eight and height was measured at two stages and their BMI was determined at the beginning and the end of pregnancy. Neonates’ weight was determined and recorded after birth in the hospital. Data was analyzed by SPSS version 11 software using descriptive statistical methods and independent t-test.
 
Results: The average of first BMI was 23.4 and the last BMI was 28.3. 74.3% of women had experienced first pregnancy. Neonates’ birth weight reduced with increase in mothers’ BMI (P<0.01). 5.6 %( 26) of mothers were overweight at the onset of the study and 35.6 % (105) of them had above normal BMI during pregnancy.
 
Conclusion: Obese women and women with excessive weight gain during pregnancy need special fallow-up and counseling during pregnancy and delivery. Health professionals working with pregnant women should be aware of excess weight problems and give necessary trainings to women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pregnancy complications
  • Labor complications
  • Body Mass Index (BMI)
  • Obesity
  • Excess Weight
1. Williams, John Whitridge.Dr.Moddares Gilany,Mitra.1.Williams Obstetrics-second edition 2007-1015-1024.
2. Bhattacharya S,Campbell DM-Effect of Body Mass Index on pregnancy out comes in nulliparous women
delivering singleton babies.BMC Public Health.2007 Jul 24;7:168.
3. S chauwers C,Dekker G.3.Maternal and Perinatal out come in obese pregnant patients-J Matern Fetal Neonatal
Med.2009 Mar;22(3):218-26.
 
4. Boney CM.Verma A.4.Metabolic syndrome in childhood:association with birth weight,maternal obesity,and
gestational diabetes mellitus.Pediatrics.2005 Mar;115(3):290-6
5. .Siega.Riz AM.King JC.5.Position of the American Dietetic Assiciation and American society for
Nutrition:obesity,reproduction,and pregnancy out comes.J AM Diet Assoc.2009 May;109(5):918-27.
6. Crane JM.6.White J,Murphy P-The effect of gestational weight gain by body mass index on maternal and
neonatal out comes-J Obstet Gynaecol can.2009 Jan;31(1):28-35.
7. Siega Riz AM,Laraia B.7.The implication of maternal overweight and obesity on the course of pregnancy and
birth outcomes.Matern Child health J.2006 Sep;10(5 suppl):s 153-6.
8. .Siega.8.Riz AM,Herring AH,Olshan AF-The joint effects of maternal prepregnancy body mass index and age
on the risk of gastroschisis-Paediatr Perinat Epidemiol.2009 Jan;23(1):51-7.
9. SatpathyHK,Fleming A.Maternal obesity and prgegnancy.Postgrad Med.2008 Sep15;120(3)-E01-9
10. Rode L,Nilas L.Obesity related complication in Danish single cephalic term pregnancy.Obstet Gynecol 2005
Mar;105(3):537-42
11. Chu SY,Kim SY.Maternal obesity and risk of stillbirth .Am J Obstet Gynecol 2007 Sep;197(3):223-8
12. Nohr EA,Bech BH.Prepregnancy obesity and fetal death.Obestet Gynecol 2005 Aug;106(2):250-9
13. Larsen CE,Serdula MK.Macrosomia:influence of maternal overweight among a low income population.Am J
Obstet Gynecol2009 Feb;162(2):490-4
14. Hibbard JU,Gilbert S.Trial of labor or repeat cesarean delivery in women with obesity and previous cesarean
delivery.Obstet Gynecol 2006 Jul;108(1):125-33
15. Fox NS,Bhavsar V.Influence of maternal body mass index on the clinical estimation of fetal weight in term
pregnancy.Obstet Gynecol 2009 Mar;113(3):641-5