بررسی برخی عوامل مرتبط باحاملگی ناخواسته در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایرانشهر-1386

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 دانشجوی Ph.D.، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

5 مربی و مشاور آمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی ناخواسته یک مشکل عمومی و جهانی است که بر زنان، خانواده‌ها و جامعه تاثیر می‌گذارد. عدم توجه به علل حاملگی ناخواسته و اثرات منفی آن می‌تواند سلامت جامعه را تهدید نماید. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی علل حاملگی ناخواسته در شهر ایرانشهر درسال 1386 انجام شد.
 
روش کار: این مطالعه تحلیلی مورد شاهدی در سال 1386 روی960 زن باردار ایرانی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی ایرانشهر که با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود و داده‌ها شامل مشخصات فردی، رفتار باروری و عملکرد پیشگیری از بارداری با مصاحبه حضوری جمع‌آوری و با نرم‌افزارSPSS(نسخه 11) و آزمون‌های کای دو و آزمون تی مسقل تحلیل شد.
 
یافته‌ها: بیشترین حاملگی ناخواسته در زنان با سن بالاتر از 35 سال، بی‌سواد و با تحصیلات ابتدایی رخ‌داده‌بود و بین متغیرهای فوق و نوع حاملگی ارتباط معنی‌دار وجود داشت (001/0 =p). 
81 درصد زنان با حاملگی ناخواسته قبل از حاملگی اخیر از یک روش پیشگیری استفاده می‌کردند که 3/39% آنان قبل از بارداری روش مورد استفاده را قطع و 7/60% در حین استفاده از آن حامله شده بودند. بیشرین بارداری ناخواسته در مصرف‌کنندگان قرص (1/61%)، کاندوم (8/25%) و روش منقطع (6/10%) اتفاق افتاده بود.
نتیجه‌گیری: جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده لازم است برنامه‌های گسترده‌ای در خصوص آموزش روشهای پیشگیری از بارداری و مضرات بارداری ناخواسته، به‌ویژه در بین خانم‌های با سنین بالاتر و تحصیلات پایین‌تر اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of factors associated with unwanted pregnancy among women referringto health care centers of Iranshahr in 2007

نویسندگان [English]

  • Hasan Robabi 1
  • Hamed Sarani 2
  • Fatemeh Azarkish 3
  • Zahra Dastfan 4
  • Alireza Dashipoor 5
1 M.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 M.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Ph.d. Student, Faculty of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
4 B.Sc. of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
5 M.Sc. of Statistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Unwanted pregnancy is a global public health concern that affects women, their families and the society Lack of interest in the causes of unwanted pregnancy and its negative effects can result in serious consequences for public health. The purpose of this study was to examine some of the factors related to unwanted pregnancy among women referring to health care centers of Iranshahr in 2007.
 
Methods: This study analytic case-control study was performed on 960Iranian pregnant women who referred to the health care centers of Iranshahr and were chosen by available sampling method. Data was collected using a researcher-made questionnaire containing individual characteristics, fertility behaviors and the method of contraception by interview. Data was analyzed by SPSS (11), using Chi-Square and In depended t-test.
 
Results: Most unwanted pregnancy occurred in women who were above 35 years old, illiterate or with primary school education. There was also a significant relationship between these variables and pregnancy type (p=0.001). 81% of women with unwanted pregnancy applied a contraceptive method before current pregnancy that 39.3% had stopped prevention method before current pregnancy and 60.7% became pregnant while using a contraceptive method.. Most unwanted pregnancy occurred in women who took oral contraceptive pills (61.1%), condom (25.8%) and withdrawals (10.6%), respectively.
 
Conclusion: for improving the quality of family planning services to be necessary holding extensive educational programs about contraceptive methods and the disadvantages of unwanted pregnancy especially for older and illiterate women seem to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unwanted pregnancy
  • Fertility behaviors
  • Family Planning
  • Contraceptive methods
1. Jahanfar S, Ramazani Tehrani F, Sadat Hashemi M. Prevalence and contributing factors of unwanted
pregnancy in 10 cities in Iran. J Facul Med. 2003; 60(4):334-40(Persian).
2. Unwanted pregnancy. [ 30/5/2004]; Available from :http:// www. Safe motherhood .org
3. Gilda Sedgh, Akinrinola Bankole, Boniface Oye-Adeniran, Isaac F. Adewole, Susheela Singh and Rubina
Hussain. Unwanted Pregnancy and Associated Factors Among Nigerian Women. International Family
Planning Perspectives, 2006, 32(4):175–184
4. Laurie FB,Brian M,Leslie E. Prevalence of selected maternal behaviors and experiences, pregnancy risk
assessment monitoring system(parms) 1999.[30/6/2006]; Available from: http://www.cdc .gov/ mmwr.
5. Ibisomi, Latifat D G, Odimegwu CO. Predictors of Unintended Pregnancy Among South African Youth.
Eastern Africa Social Science Research Review - Volume 23, Number 1, January 2007, pp. 61-80
6. Zamani F, Bashar Doost N, Rajabi Z. Unwanted pregnancy in rural women of Najafabad.Feyz,Kashan
University of Medical Sciences &Health Services 2005;33(9): 56-61(Persian).
7. Rakhshani F, Ansari Moghaddam AR, Tehrani H. Prevalence of unwanted pregnancy and associated factors
in Zahedan, 1999. Journal of Reseach in medical Sciences 2003; 3(8): 40-43(Persian).
8. Rezaipour A., Taghizadeh Z., Faghihzadeh S., Bazzazian Sh. Prevalence of unintended pregnancy and
pertinent factors in women with positive pregnancy test.Hayat,the journal of Faculty of Nursing &
Midwifery Tehran University of medical Sciences 2003;17(9): 24-32(Persian).
9. Eric Zuehlke. Reducing Unintended Pregnancy and Unsafely Performed Abortion Through Contraceptive
Use. [10/01/2011]. Available from: http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2900603.html.
10. Kariapper Rehana. Review of Abortion Material in Pakistan. [7/01/2011].Available from: http://www.shirkatgah
.org /_uploads/_files/f_14-abortion_material_in_pak.pdf14.
11. Lalani Shireen .Unwanted pregnancy in Family Planning. [10/01/2011]. Available from:http://www.
chitraltimes.com /english08/articledetail118b.htm
12. Noroozi A, Khoram Roodi R, Sharifi Sh, Tahmasebi R. Prevalence of unwanted pregnancy and its related
factors in the women covered by health centers in Bushehr province in 2003.Iranin South Medical Journal
2005;1(8): 83-89(Persian).
13. Besculides M.Laraque F.Unintended pregnancy among the urban poor .J Urban Health 2004; 81:340-348.
14. Prevent unwanted pregnancy. [20/06/2007]. Available from: http://www.who.int/world-health-day/previous
15. Akinrinola B, Boniface A, Susheela S, Isaac F, Deirdre W. Unwanted pregnancy and induced abortion in
Nigeria: causes and consequences. [8/08/2008]; Available from: http://www.guttmacher.org
/pubs/2006/08/08/Nigeria-UP-IA.pdf
16. 16. Jahanfar S, Hashemeian SM. Unwanted pregnancy in Tehran, what are the risk factors? [12/01/2011].
Available from: http://www.regional.org.au/au/mwia/papers/full/18_jahanfar.htm
17. Keshmiri A, Women Interaction with Community. Asia Economic, Supplement No 456 .Sistan and
Bluchstan.2004:34-35
18. Rahnavard Z, Heidarnia A, Babaei G, Mahmoodi M, Khalkhali H. The survey of the affecting factors on
unwanted children in the women visiting health-centers in Tehran, 1998. The Journal of Tehran Faculty of
medicine 2001;5(59): 10-16(Persian).
19. Stanley k H.Unintended pregnancy in the United States. [18/6/2008] Available from: http://www. guttmacher
.org /pubs/journals/3002498.html
20. Mbizvo MT, Bonduelle MM, Chadzuka S, Lindmark G, Nystrom L.Unplanned pregnancies in Harare: what
are the social and sexual determinants? Soc Sci Med.1997 Sep; 45(6):937-42
21. Hajian K. The prevalence of unwanted children and its affecting factors in Babol. The Journal of
Mazandaran University of Medical Sciences2005; 45(14): 35-42(Persian).
22. Gol Mohamadloo S, Boroomand F, Asadi Afshar M. Evaluation of the causes of unintended pregnancy in
Urmia in second half of 2000. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 2005; 4(22): 323-
329(Persian).
 
23. Delaram M, Sereshti M, Rafieian M. The causes of unwanted pregnancy in oral contraceptive pills
Users.Shahrekord University of Medical Sciences Journal2004; 3(6): 55-62(Persian).
24. Kahnamoei Aghdam F, Mohammadi MA, Dadkhah B, Asadzadeh F, Afshinmehr M. Outbreak and Factors
of Unwanted Pregnancy among Women Referring to Health Care Centers of Ardabil, 2002. Journal of
Ardabil University of Medical Sciences&Health Services2005;2(5):167-171(Persian).