ارزیابی عوامل خطر برای حاملگی مولارکامل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 کارورز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مول کامل شایع‌ترین بیماری تروفوبلاستیک حاملگی است که میزان آن در جوامع مختلف متفاوت است و بررسی عوامل خطر بروز آن می‌تواند دلیل علت این تفاوت باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی برخی از عوامل خطر ایجاد مول کامل بود.
 
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی روی 91 مورد مول کامل (گروه مورد) و 295 مورد حاملگی ترم با نوزاد سالم (گروه شاهد) در سال1379-1389 در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران صورت گرفت. موارد با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. سن مادر، پاریتی و گراویدیتی و گروه خون و Rh مادر، سابقه حاملگی مولار قبلی، ازدواج فامیلی، سابقه سقط خودبخودی، روش جلوگیری از بارداری و نژاد (افغان یا ایرانی) دردو گروه مقایسه و بررسی شد. یافته‌ها به کمک نرم‌افزارSPSS (نسخه 16) با آزمون‌های کای دو، دقیق فیشر و رگرسیون لوجستیک تحلیل شد.
 
یافته‌ها: سن مادر بالاتر از 35 سال (9/3-3/1)=3/2 (95% CI) OR و کمتر از 20 سال (9/1-4/1) 6/1=(95% CI) OR، سابقه حاملگی مولار قبلی (6/25-2/1) 7/5=(95% CI) OR، ازدواج فامیلی (5/1-1/1)3/1=(95% CI) OR، سابقه سقط خودبخودی قبلی (6/2-7/1)1/2= (95% CI) OR و نژاد ایرانی (4/2-5/1)9/1 =(95% CI) OR به‌عنوان عوامل مستعد کننده به‌دست آمدند.
 
نتیجه‌گیری: سن مادر بالاتر از 35 سال و کمتر از 20 سال، سابقه حاملگی مولار قبلی، ازدواج فامیلی، سابقه سقط خودبخودی قبلی و نژاد ایرانی در مقابل نژاد افغان می‌توانند از عوامل مستعد کننده حاملگی مولار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the risk factors of complete molar pregnancy

نویسندگان [English]

  • Maryam Kashanian 1
  • Hamid Reza Baradaran 2
  • Afsaneh Ghasemi 3
  • Nasim Teimoori 4
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Epidemiology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Intern of Obstetrics and Gynecology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Complete molar pregnancy is the most common gestational trophoblastic disease That has different incidence rate in different societies and the evaluation of its related risk factors may reveal the reason for these differences. The purpose of the present study was to evaluate some of the risk factors of complete molar pregnancy.
 
Methods: A case-control study was performed on 91 cases of complete molar pregnancy (case group) and 295 cases of normal term pregnancy (control group) in Akbarabadi hospital in Tehran city (1996-2006). Subjects were selected by simple sampling method. Then the maternal age, parity and gravidity, blood group and Rh, history of molar pregnancy, consanguinity, history of spontaneous abortion, contraception method and race (Afghan or Iranian), were compared in the two groups. Data was analyzed by SPSS 16 software using Chi-square test, fisher’s exact test and logistic regression.
 
Results: History of molar pregnancy OR, CI 95%=5.7 (1.2-25.6), spontaneous abortion OR, CI 95%=2.1(1.7-2.6), maternal age higher than 35 year OR, CI 95%=2.3 (1.3-3.9) and lower than 20 years OR, CI 95%=1.6 (1.4-1.9), consanguinity OR, CI 95%=1.3 (1.1-1.5), and Iranian race OR, CI 95%= 1.9(1.5-2.4) were found to be risk factors for molar pregnancy.
 
Conclusion: History of molar pregnancy, spontaneous abortion, maternal age, consanguinity and race may be risk-factors for molar pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complete Mole
  • Consanguinity
  • Gestational trophoblastic disease
  • Molar Pregnancy
  • RaCe
  • Spontaneous abortion
1. Berek Js. Berek & Novak's Gynecology. 14th edition, 2007, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
USA, 1581-1582.
2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics,
2005, 22 edition, MC Graw- Hill, New York, USA, 274-275.
3. Palmer JR . Advances in the epidemiology of gestational trophoblastic disease J Reprod Med, 1994; 39 (3):
155-62.
4. Parazzini F, La Vecchia C, Mangili G. Dietary factors and risk of trophoblastic disease. Am J Obstet
Gynecol, 1988; 158: 93-99.
5. Berkowitz RS, Cramer DW, Bernstein MR. Risk factors for complete molar Pregnancy from a case- control
study. Am J Obstet Gynecol, 1985; 52: 1016-10120.
 
6. Semer DA, Macfee MS: Gestational trophoblastic disease: Epidemiology. Semin Oncol, 1995, 22 (2): 109-
12.
7. Sebire NJ, Foskett M, Fisher RA. Risk of partial and complete hydatidiform molar pregnancy in relation to
maternal age. Br J Obstet Gynaecel, 2002 a; 109:99.
8. Schorge JO , Goldstein DP, Bernstein MR. Recent advances in gestational trophoblastic disease. J Reprod
Med, 2000; 45: 692 .
9. Garner EIO, Lipson E, Bernstein MR. Subsequent Pregnancy experience in patients with molar pregnancy
and gestational trophoblastic tumor. J Reprod Med, 2002; 47:380.
10. Tuncer ZS, Bernstein MR, Wang J. Repetitive hydatidiform mole with different male partners. Gynecol
oncol, 1999; 75:224.
11. Attieri A, Franceshi S, Ferlay J, smith J, La Vecchia C. Epidemiology and aetiology of gestational
trophoblastic diseases: Lancet Oncol 2003; 4(11): 670-8.
12. Barcken MB, Brinton LA, Hayashi K. Epidemiology of hydatidiform mole and choriocarcinoma. Epidmiol
Rev, 1984; 6:52-75.
13. Steigard SJ. Epidemiology of gestational trophoblastic diseases. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol,
2003; 17 (6): 837-47.
14. Altman AD, Bentley B, Murray S, Bentley JR. Maternal age- related rates of gestational trophoblastic
disease. Obstet Gynecol, 2008, 112 (2Pt1): 244-50.
15. Palmer JR. Oral contraceptive use and gestational choriocarcinoma. Cancer Detect Prev, 1991; 15 (1): 45-8.
16. Smith HO. Gestational tropheblastic disease epidemiology and trends. Clin Obstet Gynecol, 2003; 46 (3):
541-556.
17. La Vecchia C, Francheschi S, Parazzini F. Risk factors for gestational trophoblastic disease in Italy. Am J
Epidemiol 1985; 121: 457-464.
18. Prazzini F, Cipriani S, Mangili G, Garavaglia E, Guarnerio P, Ricci E, et al. Oral contraceptive and risk of
gestational trophoblastic desease. Contraception 2002;65 (6):425-7.