ارتباط بین زایمان به روش سزارین و افسردگی پس از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

2 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: در مطالعات اخیر ارتباط بین افسردگی پس از زایمان و نوع زایمان به ویژه زایمان سزارین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تناقض یافته های موجود در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین زایمان سزارین و افسردگی پس از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه هم گروهی در سال 1389 بر روی 310 زن مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (ص) شهرستان رشت انجام شد. جهت بررسی افسردگی پس از زایمان در دو گروه زایمان سزارین (156 مورد) و زایمان طبیعی (154 مورد) از پرسشنامه ادینبورگ استفاده شد. این پرسشنامه ها ابتدا در سه ماهه سوم بارداری تکمیل و افراد در صورت کسب نمره بالاتر از 12 از مطالعه خارج شدند. سپس 6 هفته پس از زایمان پرسشنامه ها مجدداً تکمیل شده و همراه با سایر اطلاعات زمینه ای تحت تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) قرار گرفت.
یافته ها: فراوانی افسردگی پس از زایمان در گروه زایمان طبیعی 2/5% و در گروه زایمان سزارین 7/7% به دست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (37/0=p). پس از کنترل متغیرهای سابقه سقط، سابقه سندرم پیش از قاعدگی و سن و با استفاده از آزمون رگرسیون لوجستیک، شانس افسردگی پس از زایمان در گروه سزارین 53/2 برابر زایمان طبیعی بدست آمد. ( CI 95%: 0.93-6.88, p=0.07). بین سابقه سندرم پیش از قاعدگی با افسردگی پس از زایمان ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. (OR:4.36,CI 95% : 1.48-12.83, p=0.008)
 
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر بین نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cesarean Section and Post Partum Depression

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Bahereh Kamranpour 1
  • Maryam Shakiba 2
1 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University of Rasht, Rasht, Iran.
2 M.Sc. of Epidemiology, Vice Chancellery of Gilan University of Medical Sciences, Gilan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Some previous studies have indicated that mode of delivery especially cesarean section might be as a risk factor for post partum depression. This study aimed to determine the relationship between cesarean section and post partum depression.
Methods: This cohort study was conducted on 310 women referring for delivery to Rasool Akram hospital of Rasht in 2010. Post partum depression was determined in cesarean group (156 cases) and vaginal delivery group (154 cases) using Edinburg standard questionnaire. The women diagnosed with depressive mode in third trimester based on Edinburg score more than 12 were excluded. The questionnaires were completed again, 6 weeks after delivery. Other information were also completed and analyzed in two groups by using SPSS software version 16.
Results: The frequency of post partum depression was 5.2% in vaginal delivery and 7.7% in cesarean group and difference was not statistically significant (p=0.37). After controlling age, history of PMS and abortion, the odds ratio of post partum depression was 2.53 in cesarean group compared to vaginal delivery group using logistic regression test (95% CI=0.93-6.88, p=0.07). Only history of PMS was significantly related to post partum depression (OR=4.36, 95% CI: 1.48-12.83, p=0.008).
Conclusion: This study revealed that cesarean section is not significantly related with post partum depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Post Partum Depression
  • Vaginal delivery