اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژستروندر بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه ژنتیک سرطان، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه ژنتیک و اصلاح دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 دکترای تخصصی پاتولوژی گوارش، معاون پژوهشی گروه سرطان بیمارستان رضوی، مشهد، ایران

5 استاد گروه پاتولوژی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

6 دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

7 دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پیشرفت در ژنتیک مولکولی و عوامل تشخیص سرطان پستان در فهم بهتر زیست شناسی تغییر و تبدیل بافت سالم پستان به بافت سرطانی با خصوصیات تهاجمی و متاستاتیک کمک می کند. هدف این تحقیق به کارگیری روش قدرتمند Real-time PCR نسبی مبتنی بر سایبرگرین جهت اندازه گیری نسبی بیان ژن گیرنده پروژسترون A در انسان می باشد.
روش کار: 10 نمونه بافت طبیعی و 20 نمونه بافت سرطانی پستان (درجه2) قبل از درمان و بدون آلودگی جمع آوری شدند.RNA کل استخراج و قطعات ژنی گیرنده پروژسترون A و ژن مرجع GAPDH توسط واکنش رونویسی معکوس سنتز و cDNA ساخته شد. تکثیر ژن ها با هدف اندازه گیری بیان ژن توسط واکنش Real-time PCR به صورت نسبی صورت گرفت. داده های خام بصورت Ct از دستگاه استخراج شد و با استفاده از نرم افزارSDS نسخه 4/1، برنامه GLM و رویه تی دانشجویی نرم افزار SAS (نسخه 1/9) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ژن PR-A در بافت های طبیعی و سرطانی بیان می شود ولی میزان بیان ژن PR-A در بافت های سرطانی نسبت به بافت های طبیعی بیشتر است (05/0≤p). نتایج آزمون بررسی تفاوت میزان بیان ژن PR-A در بافت های سرطانی نسبت به میانگین نمونه های طبیعی نشان داد که بیان ژن PR-A در 70 درصد از نمونه ها افزایش معنی داری داشته است. آنالیز آماری نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری بین افزایش بیان ژن PR-A و وضعیت تأهل و یائسگی وجود نداشت (05/0≤p). همچنین بین میزان بیان ژن PR-A و سن بیماران مبتلا رابطه خطی معنی داری وجود دارد (05/0≤p).
نتیجه گیری: ژن PR-A به خوبی می تواند به عنوان مرجعی به منظور پیش آگاهی، شناسایی و غربالگری بیماران سرطانی از افراد سالم حتی در مراحل اولیه بیماری مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Human Progesterone Receptor A Gene Expression in Normal and Breast Cancer Tissue using Real-Time PCR Technique

نویسندگان [English]

 • Mahsa Zabetian Hoseini 1
 • Mohammad Reza Nasiri 2
 • Aliasghar Aslaminejad 3
 • Kamran Ghafar zadegan 4
 • Ahmadreza Mouseghi 5
 • Shahrokh Ghovvati 6
 • Arezo Hoseini 7
1 M.Sc. Student of Genetics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor Cancer Genetics, Biotechnology Research Institute, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor of Genetics and Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Fellowship of Gastrointestinal Pathology, Razavi Hospital Vice President for Research Cancer, Mashhad, Iran.
5 Professor of Veterinary Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
6 PhD. Student of Genetics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
7 PhD. Student of Genetics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The improvement of knowledge in the field of molecular genetics and diagnostics of breast cancer can help us better to understand the biological process that leads a normal breast cell to be transformed into a malignant one with invasive and metastatic confidants. The aim of this study was to introduce the Relative Quantitative Real-time PCR technique based on sybr green dye for relative quantification of progesterone receptor A (PR-A) gene expression in normal and malignant neoplasia in human breast tissue.
Methods: 20 malignant samples (Grad 2) and 10 normal samples of human breast tissue were collected before treatment and without contamination. After RNA extraction and cDNA synthesis, PR-A and GAPDH genes for measurement of relative quantification were amplified by Real-time PCR according to the standard method. The obtained Ct value were analyzed by SDS version 1.4 software, GLM program and T-test student procedure were performed in SAS version 9.1 software to determine statistical significance.
Results: PR-A gene can be expressed as in both normal and malignant breast tissue but expression of PR-A gene in malignant breast tissue was over expressed than normal cases (p≤0/05). The statistical significance difference test for comparing of PR-A gene expression in malignant breast tissue to the mean of normal samples showed an increased in 70 percent of samples. Also there was no significant correlation between over expression of PR-A gene and marital status and menopause (p ≤0.05). Furthermore, results indicated a linear correlation was between expression of PR-A gene and the age of cancer patients (p ≤0.05).
Conclusion: PR-A gene can be used as a biomarker for prognosis, screening and diagnosis of malignant patients against normal persons at the beginning stages of breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • GAPDH
 • Gene expression
 • Human Breast Cancer
 • Progesterone Receptor-A Gene
 • Real time PCR