بررسی شیوع الیگومنوره و ارتباط آن با چاقی در دختران 15-20 ساله دبیرستانی جهرم در سال 1383-1384

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: چاقی و اضافه وزن به مشکل شایعی در دنیا تبدیل شده است با توجه به مطالعات انجام شده در مورد تأثیر چاقی بر الگوی قاعدگی، باروری و بروز کانسرهای مختلف، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با الیگومنوره در دختران دبیرستانی شهرستان جهرم انجام شد.
روش کار: در این مطالعه تحلیلی که به صورت مقطعی در سال 84-83 در شهر جهرم انجام شد، 618 دانش آموز دبیرستانی دختر مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری نمونه به صورت تصادفی دو مرحله ای از بین تمامی دبیرستان های شهر جهرم در سال تحصیلی 83-84 بود. پس از ارائه توضیحات به دانش آموزان، پرسشنامه های مربوطه که شامل کلیاتی از شرح حال و الگوی عادت ماهیانه بود، تکمیل شدند. سپس قد و وزن آنها در همان جلسه کنترل شد و نسبت دور کمر به باسن نیز در پرسشنامه هر شخص ثبت شد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه10) انجام شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه 1/17 سال بوده است. در افراد چاق، سن شروع عادت ماهیانه و مدت آن تفاوتی با سایر گروه ها نداشت. در افراد چاق شیوع چاقی 3/1% و شیوع الیگومنوره    6/21% بود. همچنین در افراد چاق 84% چاقی از نوع آندروژنیک بود.
نتیجه گیری: چاقی با الیگومنوره ارتباط معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Oligomenorrhea and its Relation to Obesity in High School Girls in Jahrom

نویسندگان [English]

  • Mehrangiz Zamani 1
  • Marzieh Farimani 2
  • Zahra Zareian 3
1 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
2 Associate Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
3 Assistant Professor of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Overweight and obesity are becoming problems in the world. The study was performed with the purpose of evaluating the prevalence of oligomenorrhea and its relation with obesity in girls with age 15 - 20 years old in Jahrom.
Methods: In this cross- sectional and analytical study, 618 students were considered randomly among all of high school girls during 2004-2005. The questionnaires with content of medical history and menstrual pattern were completed after explanation about it to them. Height and weight of everybody were checked and the ratio of wrist to hip circumference was recorded in each questionnaires. Data was analyzed using SPSS software version 10.
Results: The mean age was 17.1. In obese and overweight subjects, no significant difference was observed regarding menarche and its duration with other groups. The prevalence of obesity was 1.3% and prevalence of oligomenorrhea in obese subjects was 21.6%. In obese group 84% have androgenic type of obesity.
Conclusion: Obesity is significantly associated with oligomenorrhea.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body mass index
  • Hirsutism
  • Obesity
  • Oligomenorrhea