مقایسه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار درباره نوع زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکترای علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) تهران، تهران، ایران.

5 کارشناس ارشد آمار حیاتی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دانش با تأثیر بر نگرش، تغییر رفتار را ممکن می سازد. آموزش زمانی مؤثر است که بتواند با تغییر نگرش باعث انتخاب ایمن ترین و بهترین روش زایمان شود. هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار درباره نوع زایمان است.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی یک سوکور، 67 زن نخست باردار با حاملگی طبیعی 36-34 هفته و بدون اندیکاسیون سزارین از مراکز بهداشتی- درمانی مشهد در سال 1389 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آموزشی ایفای نقش و سخنرانی تخصیص یافتند. در دو گروه پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه های پژوهشگر ساخته روا و پایا (با روش تحلیل عاملی) انجام شد. آموزش با روش ایفای نقش در قالب سه نمایشنامه، طی 7 مرحله صورت گرفت. یافته ها با آزمون اختلاف نسبت ها، کای اسکوئر، تی مستقل و زوج و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: درصد تغییرات نمره آگاهی در دو گروه معنی دار بود (001/0=p). دو گروه از نظر میانگین نمره نگرش در قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار داشتند (05/0>p). اختلاف میانگین قبل و بعد از مداخله نمره آگاهی و نگرش در دو گروه معنی دار نبود (05/0<p). تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر عملکرد یافت نشد، اما میزان سزارین انتخابی در گروه ایفای نقش یک پنجم سخنرانی بود.
نتیجه گیری: تأثیر سخنرانی بر افزایش آگاهی و ایفای نقش در کاهش سزارین انتخابی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of two Teaching Methods, Role Playing and Lecture on Primigravida Women’s Knowledge, Attitude and Performance according to Delivery Mode

نویسندگان [English]

 • Zahra Abedian 1
 • Maryam Navaee 2
 • Hosein Jaafari Sani 3
 • Arian Arani 4
 • Saeed Ebrahimzadeh 5
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 PhD. of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 M.Sc. of Assessment and Measurement, Tehran Payambar Azam High Education Complex, Tehran, Iran.
5 M.Sc. of Biostatistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Knowledge effect on attitude provides behavior’s change. Education is effective while leads to select the best and most safe type of delivery by change of attitudes. This study was performed to compare effectiveness of two teaching methods, role playing and lecture on primigravida women’s knowledge, attitude and performance according to type of delivery.
Methods: In this single blind clinical trial study, 67 primigravida women in 34-36 weeks, with normal pregnancy and without indication of cesarean who referred to Mashhad Health Care Center in year 2010, divided randomly into role-playing and lecture educational groups. Pretest and posttest performed by using a questionnaire (valid, made by researcher and reliable with the factor analysis) in both groups. Training in role-playing group was employed by three scenarios in seven stages. Data were analyzed by different proportions, T-paired, independent T & chi-square methods and SPSS software version 14.
Results: Percentage of changes in knowledge scores was significant in two groups (P=0.001). Participants’ attitude was significant before and after intervention in both groups (P<0.05). Mean difference of pre-test and post-test of knowledge and attitude scores was not significant in two groups (P>0.05). There was no significant difference in performance between two groups, but elective cesarean in role playing was one-fifth of the lecture group.
Conclusion: Lecture was more effective in raising knowledge level and reducing elective caesarean section.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Knowledge
 • Lecture
 • Performance
 • role playing
 • Type of Delivery
 1. Gilbert JJ. Training manual to train hygienists. Translated by: Naseri, K & Arfa, F. Tehran:Center for Academic Publications; 1985: 18-40. [Text in Persian]
 2. Olsen L, Siment I. Health education(practical guide for health Seekers).Translated by: shirudfar,mohammad reza.Mashhad: siavash publications; 1985: 42-58. [Text in Persian]
 3. Oppenheim AN. Questionnaire design and attitude measurement. Translated by :marzieh karimnia. Mashhad: Astan-e Qods Razavi Publications; 1990:124-137. [Text in Persian]
 4. Faramarzi M, Pasha H. Survey of knowledge and attitudes of pregnant women toward vaginal delivery. Journal of Babol University of Medical Sciences 2001;3(4):39-44. [Text in Persian]
 5. Cunningham F. Williams Obstetrics. Translated by Ghazi Jahani. Golban Publications; 2005. 22nd ed. P:590.
 6. Sharifi rad G, Fathian Z. survey of pregnant women view than vaginal and cesarean delivery based on behavioral intention model. journal of illam university of medical sciences. 2007;1(15):19-23. [Text in Persian]
 7. Nuri T. Reasons of cesarean choice in pregnant women refer to Rasht health centers. Midwifery ,MSc Thesis ,Tehran University of Medical Sciences. 2004. [Text in Persian]
 8. Ryding Elsa Lena, Wijma B, Wijma K, Rtdhstorm H. Fear 0f childbirth during pregnancy may increasing the risk of emergency cesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77: 542-7
 9. Kinglee L, Holroyd E, Ngyuen C. Exploring factors influencing chines women’s decision to have elective cesarean surgery.Midwifery.2001; 17:314-22.
 10. Gorrie TM, McKinney ES, Murray SS. Foundations of maternal newborn nursing. 3rd ed. Philadelphia; W.B. Saunders Co.; 1998: 466.
 11. Yarandi F, Rezaee Z, Eftekhar Z, Saadat H, Ansari Jafari M. The knowledge and attitude of pregnant women about delivery methods in health centers in Tehran. Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences. 2002;42(11):15-20. [Text in Persian]
 12. Dioreh M. safety in pregnancy: Translated by:Ehtesabi Moghaddam,Ozra.Tehran:Paike Mama Publications; 1993. [Text in Persian]
 13. Hildingsson I, Thomas J. Women's perspectives on maternity services in Sweden: processes, problems, and solutions. Journal of midwifery & women's health. 2007;52(2):126-33.
 14. Amidy M, Akbarzadeh K. Effect of health education on knowledge and attitudes of pregnant women in Cesarean Section. journal of illam university of medical sciences. 2005;13(4):17-26. [Text in Persian]
 15. Lashgari M, delavari S, Markazi Moghaddam N, Gorouhi F. Effect of training programs of pregnant women on their delivery type selection: A single blind, randomized control trial. Journal of tehran army university of medical sciences. 2005;3(12):679-84. [Text in Persian]
 16. Fathian Z, Sharifi rad G, Hasanzade A, Fathian Z. Study of the effects of Behavioral Intention Model education on reducing the cesarean rate among pregnant women of Khomeiny-Shahr. journal of east medico 2006;9(2):123-31. [Text in Persian]
 17. Chaizari M. Planning for effective training: Tarbiat Modarres University publications; 1997:101-121. [Text in Persian]
 18. Mohajer T. Principles of patient education. Tehran: nashre salemy;2001.101. [Text in Persian]
 19. Cacioppo J, Petty R, Kao C, Rodriguez R. Central and peripheral routes to persuasion: An individual difference perspective. Journal of Personality and Social Psychology. 1986;51(5):1032-43.
 20. Saghravanian M. The effect of programmed instruction and lecture on students cognetive domain. [thesis]. Mashhad: nursing and midwifery faculty, university of medical science; 2003. [Text in Persian]
 21. Joyce BR, Weil M, Calhoun E. models of theaching. 7 th ed. translated by:Behrangi,Mohammad Reza.tehran:kamale tarbiat Publications. 2004. [Text in Persian]
 22. Hazavehee MM, Taghdisi Mh. Effect of three theaching methods lecture, games and role playing on knowledge and practice of secondary school students about nutrition during puberty. Journal of study and Medical Education Center. 2006;2(3):126-33. [Text in Persian]
 23. Perlini A, Ward C. HIV Prevention Interventions: The Effects of Role-play and Behavioural Commitment on Knowledge and Attitudes* 1. Canadian Journal of Behavioural Science. 2000;32(3):133-43.
 24. Margalit A, Glick S, Benbassat J, Cohen A, Katz M. Promoting a biopsychosocial orientation in family practice: effect of two teaching programs on the knowledge and attitudes of practising primary care physicians. Medical Teacher. 2005;27(7):613-8.
 25. MacLaren J, Cohen L, Larkin K, Shelton E. Training nursing students in evidence-based techniques for cognitive-behavioral pediatric pain management. The Journal of nursing education. 2008;47(8):351.
 26. Saberian M, Hajiaghajani S. The process of curriculum planning in medical science. Tehran: Salemi publications; 2006: 43-54. [Text in Persian]
 27. King B, Janis I. Comparison of the effectiveness of improvised versus non-improvised role-playing in producing opinion changes. Human Relations. 1956;9:177-86.
 28. Beck A, Fritz-Verticchio H. The Influence of Information and Role-Playing Experiences on Children's Attitudes Toward Peers Who Use AAC. American journal of speech-language pathology. 2003;12(1):51.
 29. Salmani N. assessment of the pregnant women view’s in relation to affecting causes in select of delivery method in shohada kargar hospital of Yazd. Journal of 0rumiye nursing & midwifery faculty 2007;5(4): 156- 161. [Text in Persian]
 30. Yaghubian M, Yaghubi T, Salmeh F, Golmohammadi F, Safari H. Comparison of the effects of education booklet and lecture method with booklet Training on the knowledge of nurses about professional rules. Iranian Journal of Medical Education. 2009;9(4):372-81. [Text in Persian]
 31. Azizi f. Medical Education, Challenges and Prospects. Tehran: Education Deputy and Affairs of Student , Ministry of Health and Medical Education. 2003. [Text in Persian]
 32. Ewles L, Simnett I. Promoting health: A practical guide. 5th ed. London, Elsevier. 2003
 33. Festinger L. A theory of cognitive dissonance: Stanford University Press; 1957.