مقایسه کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 . دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: باروری یکی از مهمترین کارکردهای خانواده به شمار مـی رود و نابـاروری مـی توانـد باعـث اخـتلالات مهـم
عاطفی، عواقب اجتماعی و روانی از جمله کاهش رضایت از زندگی و کیفیـت زنـدگی شـود . مطالعـه حاضـر بـا هـدف
مقایسه کیفیت زندگی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد انجام شد.
روش کار: در این مطالعه تحلیلی مقطعی، 100 زن بارور با انتخـاب تصـادفی از مراکـز بهداشـتی درمـانی و 100 زن
نابارور از مراکز ناباروری دولتی شهر مشهد به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. زنان شرکت کننده در مطالعه تنها
همسر شوهرشان بودند و میانگین سنی آنان 22 تا 45 سال بود. زنان بارور از یک روش پیشگیری از بارداری اسـتفاده
میکردند. شرکت کنندگان در مطالعه، پرسشـنامه بررسـی سـلامت عمـومی (GHQ28)، پرسشـنامه خلاصـه شـده
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل و سپس دادهها با استفاده از نرم افزار آمـاری SPSS (نسـخه 14) و
آزمونهای کای دو، من ویتنی تجزیه و تحلیل و در آزمون های انجام شده ضـریب اطمینـان 95% و سـطح معنـی دار
0/05 مد نظر قرار گرفت.
یافته ها: افراد دو گروه از نظر مشخصات فردی، سایر متغیرهای مداخلـه گـر و سـلامت عمـومی اخـتلاف معنـی داری
نداشتند، تنها زنان نابارور خشنودی زناشویی بیشتری را ابراز کردند (p=0/014). دو گروه در هیچ یک از حیطه هـای
(p=0/94) کلـی و (p=0/18) محـیط ،(p=0/53) اجتماعی ،(p=0/86) روانی ،(p=0/46) جسمی شامل زندگی کیفیت
اختلاف آماری معنی داری نداشتند.
نتیجهگیری: در مطالعه حاضر کیفیت زندگی دو گروه اختلاف معنی داری نداشت و امتیازات کسب شـده در هـر دو
گروه زنان بارور و نابارور در حد متوسط بود. لذا انجام مطالعات بیشتر جهت کمک به ارتقاء کیفیت زندگی به ویـژه در
زنان به عنوان پایه خانواده و جامعه ضروری به نظر می رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Quality of life in Fertile and Infertile Women Referred to the Public Clinics in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Shahla Nourani 1
  • Elham Joneidy 1
  • Mohammad Taghi Shakeri 2
  • Naghmeh Mokhber 3
1 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Fertility is considered as one of the most important family functions. Thus, infertility may cause important emotional disorders, and social and mental consequences including reduction of satisfaction and quality of life. Aim of this study is to compare the quality of life in fertile and infertile women referring to public clinics in Mashhad city. Methods: In this cross-sectional analytical study, one hundred fertile women attending Health Centers, and one hundred infertile women attending Montaserieh Infertility Center were randomly selected. Women aged 22 to 45 years, and were their husband’s only wives. All the participants used the same contraception method. The subjects completed the General Health Questionnaires (GHQ28) and World Health Organization’s quality of life questionnaire - BREF (WHOQOL-BREF). Data were analyzed via X2, Mann-Whitney test, and SPSS software version 14. Certainty coefficient was 95% and p< 0.05was considered significant.
Results: The two groups had no statistically significant differences in demographic features, other interfering variables, and general health . The infertile women expressed more marital satisfaction (p=0.014). The two groups had no statistically significant differences in none of quality of life fields such as physical (p= 0/46), mental (p= 0/86), social (p=0/53), circumstantial (p=0/18), and general (p=0/94).
Conclusion: In present study, there were no significant differences in quality of life between two groups, and the scores acquired by both groups were in medium level. It seems that more research needs to be established on this issue to improve the quality of life particularly in women as the family and society foundation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • General heath
  • Infertility
  • Infertile Women
  • Quality of life
1. Peterson SJ, Bedew TS. Middle range theories: application to nursing research. Philadelphia:Lippincot Williams
& Wilkins;2004.
2. Symon A, MacKay A, Ruta D. Postnatal quality of life: a pilot study using the Mother-Generated Index. J Adv
Nurs 2003 Apr;42(1):21-9.
3. Phillips D. Quality of life: concept, policy and practice. 2nd ed. London:Routledge;2006.
4. Balducci L, Lyman GH, Ershler WB, Extermann M. Comprehensive pediatric oncology influence of aging on
prevention. diagnosis, and treatment of cancer. 2nd ed. London:Taylor and Francis Group;2003.
5. King CR, Hinds PS. Quality of life from nursing and patient perspectives: theory, research, practice. 2thed.
London:Jones and Bartlett Learning;2003.
6. Nikpoor M. [Assessmnt of relationship between mode delivery to quality of life] [Thesis in Persian]
Mashhad:Mashhad University of Medical Sciences;2007:106.
7. Tirgari B. [The Effect of mastectomy on mood and quality of life in breast cancer patients] [Thesis in Persian].
Mashhad:Mashhad University of Medical Sciences;2007:117.
8. Shek DTL, Chan YK, Lee PSN. Quality-of- life research in Chinese Western and Global contents.
London:Spring;2005:87.
9. Agha Molayi T, Eftekharardebili H. [Principles of healthcare service] [in Persian].Tehran: Andisherafie;2005.
10. Park JE, Park K. Textbook of preventive and social medicine:a treatise on community health. 8th ed.
Jabalpur:Banarsidas Bhanot;1980.
11. Tingstrom PR, Kamwendo K, Bergdahl B. Effect of a problem-based learning rehabilitation programmed on
quality of life in patients with coronary artery disease. Eur J Cardiovasc Nurs 2005 Dec;4(4):324-30.
12. Mental health who. Measuring quality of life. Available at: http://www WHO.Int/en tity/ mental-health/
media/68.pdf.
13. Brown RL. Quality of life and disability: an approach for community practitioners. London:Jessica
Kingsluy;2003.
14. Schuiling KD, Likis FE. Women's gynecologic health. Sudbury:Jones and Bartlett;2006.
15. Chachamovich J, Chachamovich E, Fleck MP, Cordova FP, Knauth D, Passos E. Congruence of quality of life
among infertile men and women: finding from a couple-based study. Hum Reprod 2009 Sep;24(9):2151-7.
16. RashidiB,MontazeriA,RamezanzadehF,shariatM,AbediniaN,Ashrafi M . Health-related quality of life in infertile
couples receiving IVF or ICSI treatment. Available at: http://www.Biomedcenteral.com/1472-6963/8/86/
Accessed2008
17. Monga M, Alexandrescu B, Katz SE, Stein M, Ganiats T. Impact of infertility on quality of life, marital
adjustment, and sexual function. Urology 2004 Jan;63(1):126-30.
18. Hassanin IM, Abd-El-Raheem T, Shahin AY. Primary infertility and health-related quality of life in Upper
Egypt. Int J Gynaecol Obstet 2010 Aug;110(2):118-21.
19. Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2007
Apr;21(2):293-308.
20. Berek JS, Hillard PJA. Initial assessment and communication. In: Berek JS. Berek & Novak's gynecology. 14th
ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2007:3-25.
 
21. Speroff L, Fritz MA. Clinical gyecologic and endocrinogy and infertility.7th ed.
Philadelphia:Lippincott.Williams &Wilkins;2005.
22. Ahmadi H. [Survey on Relationship between marital satisfaction and irrational communicative belief] [Thesis in
Persian]. Mashhad:Mashhad University of Medical Sciences;2003:121.
23. Mollaiy nezhad M, Jaaferpour M, Jahanfar SH, Jam-shidi R. [Infertility related stress and marital life in Iranian
infertile women who referred to Isfahan infer-tility treatment clinic] [Article in Persian]. J Reprod Infertil
2001;2(1):26-39.
24. Scott JR، Gibbs RS ، Karlan BY, Haney AF. Danforth's obstetrics and gyenecology. 9th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams&Wilkins;2003.
25. Nourani SH, Jonaidy E, Shakeri MT, Mokhber N. [Sexual satisfaction in fertile and infertile women attending
state clinic in mashhad ] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2009;10(4):269-77.
26. Jahanfar SH, Molaeenezhad M. [Text book of sexual disorders]. Tehran:Salemi Ppublication;2002:243. [in
Persian].
27. Chachamovich JR, Chachamovich E, Ezer H, Fleck MP, Knauth D, Passos EP. Investigating quality of life and
health-related quality of life in infertility: a systematic review. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2010
Jun;31(2):101-10.
28. Khosravi Z. [Mental health predictive factors in infertile couples] [Article in Persian]. J Reprod Inferti
2001;3(9):56-64.
29. Khayata GM, Rizk DF, Hasan MY, Ghazal-Aswad S, Assad MA. Factor influencing the quality of life of
infertile women in United Arab Emirates. J Gynecol Obstet 2003 Feb;80(2):183-8.
30. Repokari L, Punamaki RL, Unkila-Kallio L, Vilska S, Poikkeus P, Sinkkonen J, et al. Infertility treatment and
marital relationships: a 1-year prospective study amoung successfully treated ART couples and their controls.
Hum Reprod 2007 May;22(5):1481-91.
31. Sydsjo G, Ekholm K, Wadsby M, Kjellberg S, Sydsjo A. Relationships in couples after failed IVF treatment: a
prospective follow-up study. Hum Reprod 2005 Jul;20(7)1952-7.
32. Schmidt L,HolsteinB, Christensen U, Boivin J. Dose infertility cause marital benefit? An epidemiological study
of 2250 women and men in fertility treatment. Patient Educ Couns 2005 Dec;59(3):244-51.
33. Alieh G, Laya F. Quality of life and its correlated among a group of infertile Iranian women. Med Sci Monit
2007 Jul;13(7):CR313-7.
34. Rafiee F. [Assesment of the effect of aerobic group exercise program on psychological well-being in primigravidae]
[Thesis in Persian]. Mashhad:Mashhad Univer-sity of Medical Sciences;2003:117.
35. Shakeri J, Hossieni M, Golshani S, Sadeghi Kh, Fizol-lahy V. [Assessment of general health, stress coping and
marital satisfaction in infertile women undergoing IVF treatment] [Article in Persian]. J Reprod Infertil
2006;7(3):269-75..
36. Khaleghie Z. [Relationship of contraceptive methods Types on quality of life in women] [Thesis in Persian].
Mashhad:Mashhad University of Medical Sciences;2007:114.
37. Grussu P, Quatraro RM, Nasta MT. Profile of Mood States and parental attitudes in motherhood: comparing
women with planned and unplanned pregnancies. Birth 2005 Jun;32(2):107-14.
38. WHO Mental health group.WHOQOL, Measuring Quality of life. Available at: www.who.int/entity/mentalhealth
/media/ Accessed 2005.
39. Zlatonovic L. The role of the person’s self–concept in quality of life research. J Philoso Soc 2000;(2):391-7.
40. FHI .Contraception influences quality of life; Health and relationship with others are among ways Family
planning user relates to quality of life. Available at http: //www.fhi.org/2005
41. Nilforooshan P, Latifi Z, Abedi MR, Ahmadi SA. [Quality of life and its different domains in fertile and infertile
women] [Article in Persian].J Res Behav Sci 2008;4(1,2):66-70.
42. El-Messidi A, Al-Fozan H, Lin Tan S, Farag R, Tulandi T. Effects of repeated treatment failure on the quality of
life of couples with infertility. J Obstet Gynaecol Can 2004 Apr;26(4):333-6.