مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر روی آپگار نوزادان در عمل جراحی سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات خونریزی های غیر طبیعی رحم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد بخش پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

4 متخصص بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

5 اینترن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: در انجام عمل سزارین از دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی استفاده می شود. داروهای مورد استفاده در هر یک از این روش ها، دارای عوارض و مزایایی خاصی برای مادر و جنین می باشد. تأثیر هر کدام از این روش ها بر روی آپگار نوزادان متولد شده متفاوت است. در برخی مطالعات تفاوتی بین آپگار نوزادان گزارش نشده و در برخی، نوزادان متولد شده با بیهوشی عمومی، آپگار پایین تری داشتند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر داروهای مورد استفاده در روش های بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی بر روی آپگار نوزادان انجام شد.
روش کار: این مطالعه شبه تجربی در سال 90-1389 بر روی 378 نفر از مادرانی که به درمانگاه زنان بیمارستان امیرالمؤمنین مراجعه کرده و داوطلب جراحی سزارین بودند، انجام شد. مادران با توجه به نوع بی حسی نخاعی یا بیهوشی عمومی و نیز با توجه به اندیکاسیون سزارین گروه بندی شدند. پس از تولد نوزاد، اطلاعات مربوط به نوزاد و مادر به همراه نمره آپگار دقیقه 1 و 5 ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 18) و آزمون های کای اسکوئر، کولموگروف اسمیرنوف، تی، من ویتنی و همچنین رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در گروه مادران کم خطر میانگین نمره آپگار دقیقه اول در زنان با بیهوشی عمومی 57/0±81/7 و در زنان با بی حسی نخاعی 42/0±80/8 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (001/0p<). میانگین نمره آپگار دقیقه پنجم در زنان با بیهوشی عمومی 15/0±98/9 و در زنان با بی حسی نخاعی 0/00±10 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (143/0=p). در گروه مادران پر خطر میانگین آپگار دقیقه 1 و 5 به ترتیب در بیهوشی عمومی 78/0 ±64/7 و 33/0±94/9 و در بی حسی نخاعی 63/0±60/7 و 16/0±97/9 بود. آپگار دقیقه 1 در دو گروه تفاوت معنی دار داشت (001/0p<) و آپگار دقیقه پنجم تفاوت معنی داری نداشت (65/0=p).
نتیجه گیری: تأثیر بی حسی نخاعی بر روی آپگار دقیقه اول نوزادان کمتر از بیهوشی عمومی است، لذا توصیه می شود تا حد ممکن از بی حسی نخاعی جهت انجام زایمان سزارین استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of general anesthesia and spinal analgesia on newborns' Apgar score in cesarean section

نویسندگان [English]

 • Shamsollah Nooripoor 1
 • Sanam Moradan 2
 • Raheb Gorbani 3
 • Ali Akbar Hemmati 4
 • Mojtaba Delghandi 5
1 Assistant professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Research Center of Abnormal Uterine Bleeding, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Professor, Department of Community Medicine, Research Center of Social Determinants on Health, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
4 Anesthesiologist, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
5 Medical student, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Two methods of general anesthesia and spinal analgesia are used for cesarean section. Each of these methods has special side effects and benefits for the mother and fetus. The effect of each of these methods on newborn’s Apgar score is different. Some study showed no difference between newborn’s Apgar score, but in some studies, the newborns with spinal anesthesia had lower Apgar score. This study was performed with the aim to compare the effects of used drugs in general anesthesia and spinal analgesia on newborn’s Apgar score.
Methods: This quasi-experimental study was performed on 378 mothers who were candidate for cesarean section and referred to Obstetrics clinic of Semnan Amiralmomenin Hospital. The mothers were divided in two groups of general anesthesia and spinal analgesia according to cesarean indication. After the newborn's birth, the information related to the mother and newborn along with 1 and 5 minutes Apgar scores were recorded. Data was analyzed using SPSS software (version 18), and Chi-square, Kolmogorov – Smirnov, T, Mann -Whitney and linear regression tests. PResults: The mean first minute Apgar score in women with general anesthesia was 7.81± 0.57 and in women with spinal analgesia 8.80 ± 0.42 that the difference was significant (P < 0.001). The mean fifth minutes Apgar score in women with general anesthesia was 9.98± 0.15 and in women with spinal analgesia 10/00 ± 0.00 that the difference was not significant (P=0.143). In mothers of high risk group, the mean 1st and 5th minutes Apgar score in general anesthesia were 7.64± 0.78 and 9.94±0.33 and in spinal analgesia 7.60 ± 0.63 and 9.97 ± 0.16, respectively. first minute Apgar score was significant between two groups (P < 0.001), but fifth minutes Apgar score was not significant between two groups (P = 0.65).
Conclusion: The effect of spinal analgesia on first minute Apgar score is less than general anesthesia; therefore, it is recommended that to use spinal analgesia as much as possible in cesarean section.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Apgar score
 • Cesarean section
 • General anesthesia
 • Spinal analgesia
 1. Gibb’s RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard I. Danforth’s obstetrics and Gynecology. 10thed. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.P.453 – 462.
 2. Hamaza J. Anesthesia for acute fetal distress. Can Anesthesia 1994; 42 (1): 47-59.
 3. Chestnut DH. Chestnut ‘s Obstetric Anesthesia. Principles and Practice.Philadelphia:  Saunders; 1999.P. 463-487
 4. Mc Hale SP, Robinson PN. Fetal pulmonary embolisfullowing spinal anesthesia for C/S. Anesthesia 1992; 47(2):128-30.
 5. Lertakyamanee J, Chinachoti T, Tritrakarn T, Muangkasem J, Somboonnanonda A, Kolatat T. Compurisio of general and regional anesthesia for cesarean section: success rate blood loss and satisfaction from a randomized trial. J Med for Assoc Thai 1999; 82(7): 672-80.
 6. Chaudhari LS, Kane DG, Shivkumar B, Kamath SK. Comparative study of intrathecal pethidine versus lignocaine as an anaesthetic and a postoperative analgesic for perianal surgery. J Postgrad Med 1996; 42(2):43-5.
 7. Miller RD. Anesthesia .5th ed. London:Churchill Livingstone; 1998.
 8. 8.Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap L, Wenstrom KD. Williams obstetrics.22nd ed. New York: McGraw Hill;2005.P.587-607.
 9. Muller MD, Bruhwiler H. Higher rate of fetal acidemia after regional anesthesia for elective cesarean delivery, Obstet Gynecol 1997; 90(1): 131-4.
 10. Zayorzyki MT, Brinkman Ck. The effect of general anesthesia and epidural anesthesia upon neonatal APGAR score in repeat cesarean section. Surg Gynecol Obstet 1982; 155(5):641-5.
 11. Qublan HS, Merhej A, Dabbas MA, Hindawi IM. Spinal vs general anesthesia for elective cesarean delivery: a prospective comparision study. Clin Exp Obstet Gynecol 2001; 28(4): 246-8.
 12. Haruta M, Funato T, Shinkai T, Mashimo T, Yoshiya I. The maternal and fetal acid – base status during general or spinal anesthesia for elective cesarean section in the left tilt position. Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi 1983; 35(4):473-80.
 13. Krishnon L, Gunasekaran N, Bahaskaranand N. Anesthesia for cesarean section and immediate neonatal outcome.Indian J Pediatr 1995; 62(2):219-23.
 14. Abboud TK, Nagappala S, Murakawa K, David S, Haroutunian S, Zakarian M, etal.
 15. Comparison of the effects of general and regional anesthesia forcesarean section of neonatal neurologic and adaptive capacity score. Anesth Anaalg 1985 94 (10): 996 – 1000
 16. Kolatat T, Somboonnanonda A, Lertakyamanee J, Chinachot T, Tritrakarn T, Muangkasem J. Effect of general and regional anesthesia on the neonate.   J Med Assocthai 1999; 82(1): 40-5.
 17. Forghani Z, Fazel M, Salehian R, Soltani A. Comparison the effects of General Anaesthesia and Spinal Anaesthesia on Apgar score of neonate in Caesarean Section. Feyz. 2004; 7(27):64-68.(Persian).
 18. Javid M, Mohammadloo S, Ashrafizade FA. Comparison the effects of General Anaesthesia and Spinal Anaesthesia on Apgar score of neonate in elective Caesarean Section. Urumia Medical Journal 2000; 11(4):267-74
 19. Jenkins JG, Khan MM. Anaesthesia for Caesarean section: a survey ina UK region from 1992 to 2002. Anaesthesia 2003; 58(11):1114–8.
 20. Nouroozi A, PazokiSh, Darabi M. Comparison the effects of General Anaesthesia and Spinal Anaesthesia on Apgar score of neonate in elective Caesarean Section. Scientific J of Arak Medical University Journal 2009; 10(2):251-4
 21. Martin TC, Bell P, Ogunbiyi O. Comparison of General Anaesthesia and Spinal AnaesthesiaFor Caesarean Section in Antigua and Barbuda. West Indian Med J 2007; 56 (4): 330
 22. Yegin A, Ertug Z, Yilmaz M, Erman M. The Effects of Epidural Anesthesia and General Anesthesia on Newborns at Cesarean Section. Turk J Med Sci 2003; 33: 311-314
 23. Moslemi F, Rasooli S. Comparison of Spinal Versus General Anesthesia for Cesarean Delivery in Patients with severe preeclampsia. J Med Sci 2007; 7(6):1044-1048
 24. 23.Mancuso ADeVivo AGiacobbe APriola VMaggio Savasta LGuzzo M, et al. General versus spinal anaesthesia for elective caesarean sections: effects on neonatal short-term outcome. A prospective randomized study.J Matern Fetal Neonatal Med 2010; 23(10):1114-8.
 25. 24.Ozgen ZSToraman FErkek ESungur TGuclu PDurmaz SBilgili CO. Cesarean under general or epidural anesthesia: Does it differ in terms of regional cerebral oxygenation. Acta Anaesthesiologica Taiwanica. 2014; 52(4): 159-62.