بررسی تأثیر اجرای بسته آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر اعتماد به نفس مادری زنان نخست زا در مراقبت از شیرخوار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خودکارآمدی، عامل اصلی تأثیرگذار بر عملکرد صحیح و مسئولیت پذیری مادران است. اعتماد به نفس نیز متغیری اساسی در روند سازگاری با مادر شدن و ایفای نقش مادری می باشد. استراتژی های ارتقاء خودکارآمدی در برخی مطالعات منجر به بهبود پیامدهای مادری- فرزندی شدند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر بسته آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر اعتماد به نفس مادری زنان نخست زا در مراقبت از شیرخوار انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1392 بر روی 61 نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد جهت اخذ مراقبت نوبت دوم پس از زایمان انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. بسته آموزشی مبتنی بر استراتژی های ارتقاء خودکارآمدی بندورا تهیه و برای گروه مداخله اجرا شد. ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه انتظارات والدی و اعتماد به نفس مادری لیپز بود که قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  (نسخه 16) و آزمون های تی مستقل، کای دو، تی زوجی، من ویتنی و ویلکاکسون و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره خودکارآمدی و اعتماد به نفس مادری قبل از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت (05/0<p). بعد از اجرای بسته آموزشی، افزایش معنادار خودکارآمدی در گروه مداخله 5/22±4/205 نسبت به کنترل7/42±8/186مشاهده شد (039/0=p). اما بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، تفاوت معناداری در نمره اعتماد به نفس بعد از مداخله در دو گروه وجود نداشت (05/0<p). پس از مداخله ارتباط خطی معناداری بین نمره خودکارآمدی و اعتماد به نفس در گروه مداخله وجود داشت (001/0=p).
نتیجه گیری: آموزش و حمایت از مادر در مورد مراقبت از شیرخوار بر اساس تئوری خودکارآمدی منجر به ارتقاء خودکارآمدی مادری می شود اما تفاوت معناداری در نمره اعتماد به نفس مادری در مرحله بعد از مداخله ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-Efficacy Training Package on Maternal Self-Confidence of Primiparous Women in Infant Care

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Jafarnejad 1
 • Elaham Azmoudeh 2
 • Seyed Reza Mazloum 3
 • Tayebeh Reyhani 4
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. Student of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Lecturer of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Maternal Parental Self-Efficacy (MPSE) has been identified as a major determinant of competence in parenting behaviors and responsibility. Confidence is also a key variable in the process of coping with motherhood and maternal role attainment. In some studies, self efficacy promotional strategies led to improve maternal-child outcomes. So, the aim of this study was to determine the effectiveness of self-efficacy training package on maternal self confidence of primiparous women in infant care.
Methods: This randomized clinical trial was conducted in 2013on 61 primiparous women referred to health centers of Mashhad, Iran for giving second postpartum care. Women were randomly divided into two groups of intervention and control. Training package based on Bandura's self-efficacy strategies was prepared and implemented for the intervention group. The research instruments were Parental Expectations Survey and Lips Maternal Confidence, that were completed before and after the intervention. Data were analyzed with SPSS software version 16, independent t-test, chi-square, Man-Whitney, Wilcoxon and Pearson tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean score of maternal self-efficacy and confidence was not statistically different between the two groups before the intervention (p>0.05). After implementation of the training package, significant increase in efficacy was observed in the intervention group (205/4±5/22) compared to the control (186/8±42/7) (p=0.039). But according to the results of the independent t-test, there was not a significant difference in the confidence mean scores after the intervention between two groups (p>0.05). After the intervention, there was a significant linear relationship between self-efficacy and confidence scores in the intervention group (p=0.001).
Conclusion: Maternal training and support in infant caring based on self-efficacy strategies increase maternal self-efficacy, but it has no significant increase on maternal self-confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • mothers
 • self-confidence
 • self efficacy
 1. Liu CC, Chen YC, Yeh YP, Hsieh YS. Effects of maternal confidence and competence on maternal parenting stress in newborn care. J Adv Nurs 2012 Apr;68(4):908-18
 2. Banafsheh E, Salari P, Hebrani P, Dadgar S, Rahmani R, Bahri N. [Relationship between maternal fatigues during pregnancy with postpartum blues] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013;16(54):7-15.
 3. Kiani F, Khadivzadeh T, Sargolzaee MH. [Relationship between marital satisfaction during pregnancy and postpartum depression (PPD)] [Article in Persian]. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010;13(5):37-44.
 4. Salonen AH, Kaunonen M, Astedt-Kurki P, Jarvenpaa AL, Tarkka MT. Development of an internet-based intervention for parents of infants. J Adv Nurs 2008 Oct;64(1):60-72.
 5. Kuo SC, Chen YS, Lin KC, Lee TY, Hsu CH. Evaluating the effects of an Internet education programme on newborn care in Taiwan. J Clin Nurs 2009 Jun;18(11):1592-601.
 6. Soon KH, Kasil O, Young Y, Hee KD, Mi CS, Hye JJ, et al. Effect of a maternal self-efficacy promotion program on maternal confidence and mother-infant interaction. Korean Acad Chid Health Nurs 2006;12(2):189- 95.
 7. Kuo CP, Chuang HL, Lee SH, Liao WC, Chang LY, Lee MC. Parenting confidence and needs for parents of newborns in Taiwan. Iran J Pediatr 2012 Jun;22(2):177-84.
 8. Reck C, Noe D, Gerstenlauer J, Stehle E. Effects of postpartum anxiety disorders and depression on maternal self-confidence. Infant Behav Dev 2012 Apr;35(2):264-72.
 9. Sansom L. Confident Parenting-A Book Proposal. University of Pennsylvania;2010 .Available at: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=mapp_capstone
 10. Tarverdy M, Basiri P, Alave H. [An investigation on the effects of home care education on mortality and morbidity for preterm infant's mothers Tajrish hospital, 2003-2004] [Article in Persian].J Urmia Nurs Midwifery Facul 2006;4(1):1-10.
 11. Hessa CR, Tetib DM, Hussey-Gardner B. Self-efficacy and parenting of high-risk infants: the moderating role of parent knowledge of infant development. Appl Dev Psychol 2004;25:423-37.
 12. Reece SM. The parent expectations survey: a measure of perceived self-efficacy. Clin Nurs Res 1992 Nov;1(4):336-46.
 13. Karp S. The effect of maternal psychological factors on maternal competence for infant feeding. Vanderbilt:Vanderbilt University;2008.
 14. Prasopkittikun T, Tilokskulchai F, Sinsuksai N, Sitthimongkol Y. Self-Efficacy in Infant Care Scale: development and psychometric testing. Nurs Health Sci 2006 Mar;8(1):44-50.
 15. Leahy-Warren P, McCarthy G. Maternal parental self-efficacy in the postpartum period. Midwifery 2011 Dec;27(6):802-10.
 16. Lee LL, Arthur A, Avis M. Using self-efficacy theory to develop interventions that help older people overcome psychological barriers to physical activity: a discussion paper. Int J Nurs Stud 2008 Nov;45(11):1690-9.
 17. Peyman N. [Modifing and evaluating of steps of behavioral changes (SBC) model integrated with self-efficacy theory in order to decrease unwanted pregnancy]. Tehran:Tarbiat Modares University;2007. [in Persian].
 18. Pajares F. Self-efficacy beliefs in academic settings. Rev Eeduc Res 1996 Winter;66(4):543-78.
 19. Salonen AH, Kaunonen M, Astedt-Kurki P, Jarvenpaa AL, Isoaho H, Tarkka MT. Parenting self-efficacy after childbirth. J Adv Nurs 2009 Nov;65(11):2324-36.
 20. Tarverdy M, Basiri P, Alave H. [An investigation on the effects of home care education on mortality and morbidity for preterm infant's mothers Tajrish hospital, 2003-2004] [Article in Persian]. J Nurs Midwwifery Urmia Univ Med Sci 2006;4(1):2-14
 21. Bryanton J, Gagnon AJ, Hatem M, Johnston C. Predictors of early parenting self-efficacy: results of a prospective cohort study. Nurs Res 2008 Jul-Aug;57(4):252-9.
 22. Leahy-Warren P, McCarthy G, Corcoran P. First-time mothers: social support, maternal parental self-efficacy and postnatal depression. J Clin Nurs 2012 Feb;21(3-4):388-97.
 23. Fabian HM, Radestad IJ, Waldenstrom U. Childbirth and parenthood education classes in Sweden. Women's opinion and possible outcomes. Acta Obstet Gynecol Scand 2005 May;84(5):436-43.
 24. Deave T, Johnson D, Ingram J. Transition to parenthood: the needs of parents in pregnancy and early parenthood. BMC Pregnancy Childbirth 2008 Jul 29;8:30.
 25. Sercekus P, Mete S. Effects of antenatal education on maternal prenatal and postpartum adaptation. J Adv Nurs 2010 May;66(5):999-1010.
 26. Arcamone A. The effect of prenatal education on adaptation to motherhood after vaginal chldbirth primiparous women as assessed by Roy's four adaptative modes. Widener:Widener University;2005.
 27. Svensson J, Barclay L, Cooke M. Randomised-controlled trial of two antenatal education programmes. Midwifery 2009 Apr;25(2):114-25.
 28. Bandura A, Adams NE. Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cognit Ther Res 1977;1(4):287- 310.
 29. McQueen KA, Dennis CL, Stremler R, Norman CD. A pilot randomized controlled trial of a breastfeeding selfefficacy intervention with primiparous mothers. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2011 Jan-Feb;40(1):35-46.
 30. Noel-Weiss J, Rupp A, Cragg B, Bassett V, Woodend AK. Randomized controlled trial to determine effects of prenatal breastfeeding workshop on maternal breastfeeding self-efficacy and breastfeeding duration. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2006 Sep-Oct;35(5):616-24.
 31. Perez-Blasco J, Viguer P, Rodrigo MF. Effects of a mindfulness-based intervention on psychological distress, well-being, and maternal self-efficacy in breast-feeding mothers: results of a pilot study. Arch Womens Ment Health 2013 Jun;16(3):227-36.
 32. Steel O'Connor KO, Mowat DL, Scott HM, Carr PA, Dorland JL, Young Tai KF. A randomized trial of two public health nurse follow-up programs after early obstetrical discharge: an examination of breastfeeding rates, maternal confidence and utilization and costs of health services. Can J Public Health 2003 Mar-Apr;94(2):98- 103.
 33. Özkan H, Polat S. Maternal identity development education on maternity role attainment and my baby perception of primiparas. Asian Nurs Res 2011 Jun;5(2):108-17.
 34. Baxley SM. Anticipating mothering in the Mexican origin woman. Hisp Health Care Int 2008; 04/2014; DOI: 10.1891/1540-4153.10.2.75
 35. Russell K. Maternal confidence of first-time mothers during their child's infancy. Georgia:Georgia State University;2006.