بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشجوی دکترای مراقبت معنوی، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تأثیر آسیب ‌زای تولد زود هنگام نوزاد بر مادر، توانایی او را برای تفکر مختل می‌کند. با توجه به اینکه معنویت به عنوان یک پایگاه مستحکم می تواند یک عامل قوی در کنترل شرایط پرتنش باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران دارای نوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 60 نفر از مادران دارای کودک نارس در بیمارستان‌های ام ‌البنین (س) و قائم (ع) شهر مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه در ابتدا و انتهای مطالعه و زمان پیگیری، پرسشنامه مقیاس تحمل پریشانی را تکمیل کردند. سپس به مدت 14 روز (هر روز به مدت 15 دقیقه) تحت آموزش آگاهی افزایی در رابطه با شرایط نوزاد قرار ‌گرفتند، با این تفاوت که مادران در گروه مداخله علاوه بر آگاهی افزایی در رابطه با شرایط نوزاد، تحت آموزش خود مراقبتی معنوی در 6 جلسه، به صورت یک روز در میان به مدت 45 دقیقه قرار ‌گرفتند. پیگیری 2 هفته بعد و به صورت تلفنی و هفته‌ای2 بار انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های آماری کولموگروف– اسمیرنوف، شپیروویلک، تحلیل واریانس با مقادیر تکراری، تی مستقل و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره تحمل پریشانی در مرحله قبل از مداخله در گروه کنترل 6/7±5/38 و در گروه مداخله 2/7± 4/35 بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، دو گروه از این نظر همگن بودند (112/0=p). پس از مداخله میانگین نمره تحمل پریشانی در گروه کنترل 0/7± 7/33 و در گروه مداخله 7/6±9/41 بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، تحمل پریشانی پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش معنی داری داشت (000/0=p). در مرحله پیگیری نمره تحمل پریشانی گروه کنترل 7/7±1/39 و در گروه مداخله 4/6±2/42 بود که بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، تحمل پریشانی دو گروه از لحاظ این متغیر در زمان پیگیری تفاوت معنی داری نداشت (106/0=p).
نتیجه گیری: آموزش خود مراقبتی معنوی باعث کاهش تنیدگی روانی و افزایش تحمل پریشانی مادران دارای نوزاد نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Spiritual Self-Care Training on Psychological Stress of Mothers with Preterm Infants Admitted in Neonatal Intensive Care Unit

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Reyhani 1
 • Zohreh Sekhavat Pour 2
 • Mohammad Heidarzadeh 3
 • Seyed Mehdi Mousavi 4
 • Seyed Reza Mazloom 5
1 Lecturer, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Neonatal Intensive Care Unit, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Neonatology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran.
4 Ph.D. Student of Spiritual Care, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Ph.D. Student of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Stress resulting from premature delivery and its special care harms the mother psychologically and physically vastly and has a negative impact on psychological stress of the mothers. The present study investigated the effects of spiritual self-care training on the psychological stress of the mothers with premature infants admitted in neonatal intensive care unit.
Methods: This clinical trial was conducted in 2013 on 60 mothers of preterm infants in Omolbanin and Ghaem hospitals of Mashhad, Iran. Mothers were divided into two groups of intervention and control. The mothers of two groups filled DTS (depression-tension-stress) form at the first, the end and the follow up period. They were trained for 14 days (15 minutes/day) to know more about the babies' condition. The intervention group also received spiritual self-care education for 6 sessions as 45 minutes/every other day. We followed up after two weeks by calling them twice a week. Data were analyzed by SPSS software version 16, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilk, analysis of variance with repeated measures, independent t-test and chi-square tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean of DTS scores before the intervention was 38.5±7.6 in control group and 35.4±7.2 in intervention group and independent t-test shows no significant difference in DTS between two groups (p=0.112). After the intervention, mean of DTS was 33.7±7.0 in control group and 41.9±6.7 in intervention group and independent t-test shows significant difference in DTS before and after the intervention (p=0.000). At follow up period, mean of DTS was 39.1±7.7 in control group and 42.2±6.4 in intervention group that was not statistically significant between both groups (p=0.106)
Conclusion: Spiritual care training decreasespsychological stress and improves quality of life in mothers of premature infants admitted in neonatal intensive care unit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infant/Premature
 • Quality of life
 • mothers
 • Spiritual Therapies
 • Stress/Psychological
 1. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard M, Chou D, Moller AB, Narwal R, et al. National, regional and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. Lancet 2012 Jun 9;379(9832):2162-72.
 2. Martin JA, Hamilton BE, Ventura SJ, Osterman MA, Osterman JK, Wilson EC, et al. Births: final data for 2010. Nat Vital Statis Rep 2012 Aug;61(1):1-65. Avaliable at: http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr61/nvsr61_01.pdf
 3. Keshavars M, Eskandari N, Jahdi F, Ahaieri H, Hoseini F, Kalani M. [The effect of holly Quran recitation on physiological responses of premature infant] [Article in Persian]. J Semnan Univ Med Sci 2010 ;11(3):169-77.
 4. Mirlashari J, Rassouli M. [Nursing care of infant and children]. Tehran:Andishehe Rafee;2007. [in Persian].
 5. Fanaroff AA, Martine RJ, Walsh MC. Fanaroff and Martin’s neonatal-perinatal medicine: diseases of the fetus and infant. 8th ed. Philadelphia:Mosby;2006.
 6. Solimani F. Development outcome of low-birth-weight premature infants. Iran J Pediatry 2007;17(Sppl 1):125- 35..
 7. Thurman JM. Mental health services for children-- the state of art. Am Psychol 1989;44 (2):188-99.
 8. Axelin A. Parents as pain killers in the pain management of preterm infants. Early Hum Dev 2010;82:241-7.
 9. Anand KJS, Ennis M. Early experience of pain has lasting effects. Commer App 2011 Mar 12. Avaliable at: http://www.commercialappeal.com/news/2011/mar/12/guest-column-early-experience-of-pain-has/
 10. Linhares M.B, Carvalho AE, Padovani FH, Bordin MB, Martins IMB, Martinez FE. A compreensão do fator de risco da prematuridade sob a ótica desenvolvimental. In: Marturano EM, Linhares MB, Loureiro SR. Vulnerabilidade e proteção: indicadores na trajetória do desenvolvimento escolar. SãoPaulo: Casa do Psicólogo:FAPESP;2004:10-38.
 11. Doering LV, Moser DK, Dracup K.. Correlates of anxiety, hostility, depression, and psychosocial adjustment in parents of NICU infants. Neonat Network .2000;19:15-23.
 12. Smith M. Good parenting: making a difference. Early Hum Dev 2010 Nov;86(11):689-93.
 13. Scherman, L. Consideration on mother-infant interaction and preterm birth. Temas Psycol 2001;9 (1):55-61.
 14. Younger JB, Kendell MJ, Pickler RH. Mastery of stress in mothers of preterm infants. J Spec Pediatry Nurs 1997 Jan;2(1):29-35.
 15. Sarajarvi A, Haapamaki ML, Paavilainen E. Emotional and informational support for families during their child's illness. Int Nurs Rev 2006 Sep;53(3):205-10.
 16. Gray PH, Edwards DM, O'Callaghan MJ, Cuskelly M, Gibbons K. Parenting stress in mothers of very preterm infants --influence of development,temperament and maternal depression. Early Hum Dev 2013 Sep;89(9):625– 9.
 17. Franck LS. Cox S. Allen A. Winter I. Measuring neonatal intensive care unit-related parental stress. J Adv Nurs 2004 Mar;49(6):608-15.
 18. Carter JD, Mulder RT, Darlow BA. Parental stress in the NICU: the influence of personality,psychological, pregnancy and family factors. Pers Mental Health 2007 Jun;1(1):40-50.
 19. Zelkowitz P, Papageorgiou A, Bardin C, Wang T. Persistent maternal anxiety affects the interaction between mothers and their very low birth weight children at 24 months. Early Hum Dev 2009 Jan;85(1):51-8.
 20. Anthony KK, Gil KM, Schanberg LE. Brief report: Parental perceptions of child vulnerability in children with chronic illness. J Pediatry Psychol 2003 Apr-May;28(3):185-90.
 21. White-Traut R, Norr K, Fabiyi C, Rankin KM, Li Z, Liu L. Mother-infant interaction improves with developmental intervention for mother–preterm infant dyads. Infant Behav Dev 2013 Dec;36(4):694-706.
 22. Cheraghi MA, Payne S, Salsali M. Spiritualaspects of end-of-life care for Muslim patient: experience from Iran. Int J Palliat Nurs 2005 Sep;11(9):468-74.
 23. Catlin EA, Guillemin JH, Thiel MM, Hammond S, Wang ML, O’Donnell J. Spiritual and religious components of patient care in the neonatal intensive care unit: sacred themes in a secular setting. J Perinatol 2001 OctNov;21(7):426-30.
 24. Hatami N.[Personal spirituality and prosperity]. Tehran:Tehran University Counseling Center;2011. [in Persian ].
 25. Laubmeier KK, Zakowski SG, Bair JP. The role of spirituality in the psychological adjustment to cancer: a test of the transactional model of stress and coping. Int J Behav Med 2004;11(1):48-55.
 26. Balboni TA, Vanderwerker LC, Block SD, Paulk ME, Lathan CS, Peteet JR, et al. Religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and associations with end-of-life treatment preferences and quality of life. J Clin Oncol 2007 Feb;25(5):555-60.
 27. Koshan M, Vaghei S. [Psychiatric nursing & mental health]. Tehran. Andishe-Rafie;2008;59-63. [in Persian].
 28. West W. Psychotherapy and spirituality: crossing the line between therapy and religion. London:Thousand Oaks;2000.
 29. Nelson CJ, Rosenfeld B, Breitbart W, Galietta M. Spirituality, religion, and depression in the terminally ill. Psychosomatics 2002 May-Jun;43(3):213-20.
 30. Bahrami Dashtak H, Alizade H, Ghobari Bonab H, Karami A. [The effectiveness of group spirituality training on decreasing of depression in students] [Article in Persian]. Couns Res Dev 2006;5(19):49-72.
 31. Mohr S, Brandt PY, Borras L, Gillieron C, Huguelet P. Toward an integration of spirituality and religiousness into the psychosocial dimension of schizophrenia. Am J Psychiatry 2006 Nov;163(11):1952-9.
 32. Culliford L. Spiritual care and psychiatric treatment: an introduction. Adv Psychiatr Treat 2002;8(4):249-61.
 33. van Olphen J, Schulz A, Israel B, Chatters L, Klem L, Parker E, et al. Religious involvement, social support, and health among African-American women on the east side of Detroit. J Gen Intern Med 2003 Jul;18(7):549-57.
 34. Richards PS, Bergin AE. Aspiritual strategy for counseling and psychotherapy. 2nd ed. Washington, DC;American Psychological Association;2005.
 35. Bolahri G, Nazari GH, Zamaniyan S. Effective therapeutic spirituality to reduce the amount of intellectual depression, anxiety and stress in women with breast cancer. Sociol Women 2012;3(1):85-116.
 36. Levine EG, Aviv C, Yoo G, Ewing C, Au A. The benefits of prayer on mood and well-being of breast cancer survivors. Support Care Cancer 2009 Mar;17(3):295-306.
 37. Sanaei B, Nasiri H. [The effect of cognitive-spritual group therapy in reducing depression and anxiety in patients with mood disorders in Isfahan Noor Medical Center] [Article in Persian]. Couns Res Dev 2011;2(7-8):89-97.
 38. Simoni J, Marton M, Kerwin J. Spirituality andpsychological adaptation among women with HIV/AIDS: implications for counseling. J Couns Psychol 2002;49(2):139-47.
 39. Hayley Harriet R. Hope and ways of coping after breast cancer .Ph.D. dissertation of Arts in clinical psychology in Johannesburg University;2008.. Available at: http://ujdigispace.uj.ac.za:8080.
 40. Fallah R, Gilzari M, Dstani M, Zahirodin A, Mosavi M, Akbari M.[Integrating spirituality into a group psychotherapyح rogram for women surviving from breast cancer] [Article in Persian] Thought Behav Clin Psychol 2011;5(19):65-76.
 41. Ghasemi T, Rezayi A, Moini M, Esfahani H. [The effect spiritual care programs on stress of ischemic heart disease: a clinical trial] [Article in Persian]. J Mental Health 2012;6(10):554-64.
 42. Lotfi Kashani F, Vaziri SH, Arjmand S, Misavi SM, Hashemiyeh M. [Effectiveness of spiritual interventions to reduce maternal distress in children with cancer] [Article in Persian]. J Med Ethics 2012;20 (6):554-564.
 43. A critical review of a spirituality intervention. West J Nurs Res 2012 Oct;34(6):712-35.
 44. Hart SL, Hoyt MA, Diefenbach M, Anderson DR, Kilbourn KM, Craft LL, et al. Meta-analysis of efficacy of interventions for elevated depressive symptoms in adults diagnosed with cancer. J Natl Cancer Ins 2012 Jul;104(13):990-1004.
 45. Ghahari S, Fallah R, Bolhari J, Moosavi SM, Razaghi Z, Akbari ME. [Effectiveness of cognitive-behavioral and spiritual-religious interventions on reducing anxiety and depression of women with breast cancer] [Article in Persian]. Know Res Appl Psychol 2012 Winter;13(4):33-40.
 46. Ikedo F, Gangahar DM, Quader MA, Smith LM. The effects of prayer, relaxation technique during general anesthesia on recovery outcomes following cardiac surgery. Complement Ther Clin Prac 2007 May;13(2):85-94.
 47. Carvalho AE, Linhares MB, Padovani FH, Martinez FE. Anxiety and depression in mothers of preterm infants and psychological intervention during hospitalization in neonatal ICU. Span J Psychol 2009 May;12(1):161-70.
 48. Boxwell G. Neonatal intensive care nursing. London:Rutledge;2000.
 49. James SR, Ashwill JW. Nursing care of children: principles and practice. 3rd ed. St. Louis;Saunders;2007.