ارتباط نزدیک کردن عضله رکتوس ابدومینوس در حین سزارین با میزان درد بعد از عمل، ضخامت و فاصله عضلات جدار شکم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

علوم پزشکی سمنان

10.22038/ijogi.2024.75613.5891

چکیده

مقدمه و هدف: باتوجه به شیوع بالای سزارین و روش‌های انجام آن، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نزدیک‌سازی رکتوس در سزارین با درد بعد عمل و ضخامت عضلات جدار شکم انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌شده، 80 زن باردار کاندید سزارین، با توجه به معیارهای ورود، به روش تصادفی در دو گروه مداخله (40 نفر: ترمیم عضله‌ی رکتوس) و کنترل (40 نفر) قرار گرفتند. درد با شاخص دیداری درد (VAS) و ضخامت عضلات جدار شکم و فاصله عضلات رکتوس ارزیابی شد.

یافته‌ها: شدت درد در گروه کنترل نسبت به مداخله، هنگام خرج از بستر (57/0 ± 68/6 در مقابل 64/0 ± 73/7 و 001/0 ˂ P) و زمان‌های 12 ساعت (82/0 ± 70/5 در مقابل 73/0 ± 93/6 و 001/0˂P)، 24 ساعت (70/0 ± 63/4 در مقابل 70/0 ± 15/6 و 001/0 ˂ P)، 72 ساعت (70/0 ± 63/4 در مقابل 70/0 ± 15/6 و 001/0˂P و یک هفته بعد (27/0 ± 08/1 در مقابل 49/0 ± 63/1 و 001/0˂P)، پایین‌تر بود. در گروه مداخله، نیاز به مسکن، بیش‌تر (5/77 در مقابل 0/40 درصد و 001/0 = P) و دیاستاز رکتوس در نواحی اپی‌گاستر (57/1 ± 50/12 در مقابل 52/1 ± 45/22 میلی‌متر و 001/0 ˂ P) و هایپوگاستر (19/1 ± 90/12 در مقابل 81/0 ± 25/22 میلی‌متر و 001/0 ˂P) کم‌تر بود.

نتیجه‌گیری: نزدیک‌سازی عضله رکتوس ابدومینیس در حین سزارین باعث کاهش ضخامت عضلات جدار شکم و کاهش دیاستاز رکتوس می‌شود؛ اما از طرفی، میزان درد و نیاز به مسکن را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between re-approximation of rectus abdominis muscle during caesarean section and the amount of postoperative pain, thickness and distance of the abdominal wall muscles

نویسنده [English]

  • Homeira Aliari
Semnan UMS
چکیده [English]

Introduction: Considering the high prevalence of cesarean section and its methods, this study was conducted with the aim of determining the relationship between rectus ablation in cesarean section and postoperative pain and abdominal wall muscle thickness.

Methods: In this randomized controlled clinical trial, 80 pregnant women candidates for caesarean section, according to the inclusion criteria, were randomly divided into two intervention groups (40 people: rectus muscle repair) and control (40 people). Pain was evaluated by visual pain index (VAS) and abdominal wall muscle thickness and rectus muscle distance.

Results: The intensity of pain in the control group compared to the intervention, when getting out of bed (6.68 ± 0.57 vs. 7.73 ± 0.64, P<0.001) and 12 hours (5.70 ± 0.82 vs. 6.93 ± 0.73, P<0.001), 24 hours (4.63 ± 0.70 vs. 6.15 ± 0.70, P<0.001), 72 hours (4.63 ± 0.70 vs. 6.15 ± 0.70, P<0.001) and one week later (1.08 ± 0.27 vs. 1.63 ± 0.49, P<0.001), was lower. In the intervention group compared to the control, the need for painkillers was more (77.5 vs. 40.0%, P = 0.001) and diastasis recti in the epigastric area (12.50 ± 1.57 vs. 22.45 ± 1.52 mm, P<0.001) and hypogaster (12.90 ± 1.19 vs. 22.25 ± 0.81 mm, P<0.001), were lower.

Conclusion: The re-approximation of rectus abdominis muscle during cesarean section reduces the thickness of the abdominal wall muscles and diastasis recti. But on the other hand, it increases the amount of pain and the need for painkillers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cesarean section
  • rectus
  • pain
  • diastasis recti