بررسی اثر تجویز ویتامین D بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت گروه زنان و مامایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات جراحی‌های کم تهاجمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

5 پزشک عمومی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

10.22038/ijogi.2024.76473.5929

چکیده

مقدمه: علی‌رغم تأثیر ویتامین D در بهبود علائم بالینی و آزمایشگاهی در بهبود مقاومت به انسولین و هایپرآندروژنیسم، هنوز در مورد نقش ویتامین D در درمان PCOS تردیدهایی وجود دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ویتامین D بر روی اندکس­ های بیوشیمیایی و هورمون­ های جنسی در بیماران PCOS انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1402 بر روی 213 نفر از زنان 40-18 سال دارای تشخیص PCOS و فاقد کمبود ویتامین D در بیمارستان شهید اکبرآبادی انجام شد. بیماران با سطح سرمی بیشتر یا مساوی 30 نانوگرم بر میلی‌لیتر ویتامین D وارد مطالعه شده و در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. به گروه کنترل متفورمین 500 میلی‌گرم روزانه و به گروه مداخله متفورمین 500 میلی‌گرم روزانه به‌علاوه ویتامین D 50 هزار واحد هفتگی، تا 12 هفته تجویز و سپس فاکتورهای فوق مجدداً چک شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۲۲) و آزمون‌های من‌ویتنی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: میانگین فاکتور­های FSH، TG، HDL، ویتامین D بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله افزایش معناداری یافته بود (05/0>p). در مقابل میانگین فاکتور­های FBS و HOMA IR بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله کاهش یافته بود که از نظر آماری ارتباط معناداری بین آن­ها مشاهده شد (05/0>p).
نتیجه ­گیری: استفاده از ویتامین D در بیماران مبتلا به PCOS می­ تواند بر روی اندکس­ های آزمایشگاهی از جمله فاکتور­های FBS، HOMA IR، FSH، TG و HDL تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of vitamin D administration on biochemical factors in polycystic ovary syndrome patients: a randomized controlled clinical trial study

نویسندگان [English]

 • solmaz sedghi 1
 • Fariba Almassi Nokiani 2
 • Maliheh Fakehi 3
 • Kobra Tahermanesh 4
 • Peyman Akbari 5
1 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Developmental Unite, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Minimally Invasive Surgery Research Center, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran , Iran.
3 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 General Physician, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Despite the effect of vitamin D in improving clinical and laboratory symptoms and insulin resistance and hyperandrogenism, there are still doubts about the role of vitamin D in the treatment of PCOS. Therefore, the present study was conducted with aim to investigate the effect of vitamin D on biochemical indices and sexual hormones in PCOS patients.
Methods: This clinical trial study was conducted in 2023 on 213 women aged 18-40 with PCOS diagnosis and vitamin D deficiency in Shahid Akbarabadi Hospital. Patients with a serum level greater than or equal to 30 ng/ml of vitamin D were included in the study and were divided into control and intervention groups. The control group was prescribed metformin 500 mg daily and the intervention group metformin 500 mg daily plus vitamin D 50,000 units weekly for 12 weeks and then the above factors were again checked. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 22) and Mann-Whitney and Chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: : The mean of FSH, TG, HDL, and vitamin D factors after the intervention significantly increased compared to before the intervention (p<0.05). However, the mean of FBS and HOMA IR factors reduced after the intervention compared to before the intervention, and a statistically significant relationship was observed (p<0.05).
Conclusion: The use of vitamin D in PCOS patients can have an effect on laboratory indices such as FBS, HOMA IR, FSH, TG and HDL.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vitamin D
 • Biochemical factors
 • Polycystic ovary syndrome
 • Clinical trial
 1. Wolman I. Berek and Novak’s Gynecology 15th Edition: Lippincott Williams and Wilkins, 2012, 1560 pp, Hardcover, Rs. 2659 on www. flipkart. com, ISBN-139788184736106, ISBN-10818473610X.
 2. Naeiji Z, Gargar SS, Pooransari P, Rahmati N, Mirzamoradi M, Eshraghi N, et al. Association between fetal liver diameter and glycemic control in pregnant women with gestational diabetes: A pilot study. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 2023; 17(9):102853.
 3. Harris HR, Titus LJ, Cramer DW, Terry KL. Long and irregular menstrual cycles, polycystic ovary syndrome, and ovarian cancer risk in a population‐based case‐control study. International journal of cancer 2017; 140(2):285-91.
 4. Artini PG, Di Berardino OM, Simi G, Papini F, Ruggiero M, Monteleone P, et al. Best methods for identification and treatment of PCOS. Minerva ginecologica 2010; 62(1):33.
 5. Ghiasi F, Fashi FM. Ethical Climate of Operating Room of Educational Hospitals Affiliated To Ilam University of Medical Sciences from the Point of View of Anesthesia and the Operating Room Students. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 2019; 13(4).
 6. Rong LI, Jie QI, Zhang XW, Wang SY, Zhang QF, Li LI, et al. Characteristics of abnormal menstrual cycle and polycystic ovary syndrome in community and hospital populations. Chinese medical journal 2010; 123(16):2185-9.
 7. Feizollahi N, Zayeri ZD, Moradi N, Zargar M, Rezaeeyan H. The effect of coagulation factors polymorphisms on abortion. Frontiers in Biology 2018; 13:190-6.
 8. Ezeh U, Pisarska MD, Azziz R. Association of severity of menstrual dysfunction with hyperinsulinemia and dysglycemia in polycystic ovary syndrome. Human Reproduction 2022; 37(3):553-64.
 9. Reiser E, Lanbach J, Böttcher B, Toth B. Non-hormonal treatment options for regulation of menstrual cycle in adolescents with PCOS. Journal of Clinical Medicine 2022; 12(1):67.
 10. Seivani MK, Modabber N, Shadpirouz M, Amiri BS, Bahoorzahi P, Bahraminia S. Evaluation of genes and molecular pathway related pathogenesis of endometriosis: A bioinformatics approach. Informatics in Medicine Unlocked 2023; 41:101324.
 11. Orio F, Palomba S. New guidelines for the diagnosis and treatment of PCOS. Nature Reviews Endocrinology 2014; 10(3):130-2.
 12. Patel SM, Nestler JE. Fertility in polycystic ovary syndrome. Endocrinology and Metabolism Clinics 2006; 35(1):137-55.
 13. Williams T, Mortada R, Porter S. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome. American family physician 2016; 94(2):106-13.
 14. Bednarska S, Siejka A. The pathogenesis and treatment of polycystic ovary syndrome: What's new?. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(2).
 15. Legro RS, Arslanian SA, Ehrmann DA, Hoeger KM, Murad MH, Pasquali R, et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2013; 98(12):4565-92.
 16. Goodman NF, Cobin RH, Futterweit W, Glueck JS, Legro RS, Carmina E. American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology, and androgen excess and PCOS society disease state clinical review: guide to the best practices in the evaluation and treatment of polycystic ovary syndrome-part 1. Endocrine Practice 2015; 21(11):1291-300.
 17. Moran LJ, Ko H, Misso M, Marsh K, Noakes M, Talbot M, et al. Dietary composition in the treatment of polycystic ovary syndrome: a systematic review to inform evidence-based guidelines. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2013; 113(4):520-45.
 18. Broder-Fingert S, Shah B, Kessler M, Pawelczak M, David R. Evaluation of adolescents for polycystic ovary syndrome in an urban population. Journal of clinical research in pediatric endocrinology 2009; 1(4):188-93.
 19. Lin MW, Wu MH. The role of vitamin D in polycystic ovary syndrome. The Indian journal of medical research 2015; 142(3):238.
 20. Wehr E, Trummer O, Giuliani A, Gruber HJ, Pieber TR, Obermayer-Pietsch B. Vitamin D-associated polymorphisms are related to insulin resistance and vitamin D deficiency in polycystic ovary syndrome. European Journal of Endocrinology 2011; 164(5):741-9.
 21. Sulaiman EA, Dhiaa S, Merkhan MM. Overview of vitamin D role in polycystic ovarian syndrome. MMSL 2022; 91(1):37-43.
 22. Maktabi M, Chamani M, Asemi Z. The effects of vitamin D supplementation on metabolic status of patients with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hormone and Metabolic Research 2017; 49(07):493-8.
 23. Karadağ C, Yoldemir T, Yavuz DG. Effects of vitamin D supplementation on insulin sensitivity and androgen levels in vitamin‐D‐deficient polycystic ovary syndrome patients. Journal of obstetrics and Gynaecology research 2018; 44(2):270-7.
 24. Jamilian M, Foroozanfard F, Rahmani E, Talebi M, Bahmani F, Asemi Z. Effect of two different doses of vitamin D supplementation on metabolic profiles of insulin-resistant patients with polycystic ovary syndrome. Nutrients 2017; 9(12):1280.
 25. Nasri K, Akrami S, Rahimi M, Taghizadeh M, Behfar M, Mazandaranian MR, et al. The effects of vitamin D and evening primrose oil co-supplementation on lipid profiles and biomarkers of oxidative stress in vitamin D-deficient women with polycystic ovary syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Endocrine research 2018; 43(1):1-10.
 26. Dastorani M, Aghadavod E, Mirhosseini N, Foroozanfard F, Zadeh Modarres S, Amiri Siavashani M, et al. The effects of vitamin D supplementation on metabolic profiles and gene expression of insulin and lipid metabolism in infertile polycystic ovary syndrome candidates for in vitro fertilization. Reproductive Biology and Endocrinology 2018; 16:1-7.
 27. Karamali M, Ashrafi M, Razavi M, Jamilian M, Akbari M, Asemi Z. The effects of calcium, vitamins D and K co-supplementation on markers of insulin metabolism and lipid profiles in vitamin D-deficient women with polycystic ovary syndrome. Experimental and clinical endocrinology & diabetes 2017; 125(05):316-21.