بررسی فیبرینوژن به‌عنوان فاکتور پیشگویی کننده شدت خونریزی‌های بعد از زایمان طبیعی و سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 متخصص گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 متخصص پاتولوژی، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه بیهوشی، گروه بیهوشی و مرکز درد، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 کارشناس بیهوشی، گروه بیهوشی و درد، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 کارشناس بیهوشی، گروه بیهوشی، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

8 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

9 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های ریه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

10.22038/ijogi.2024.64052.5269

چکیده

مقدمه: خونریزی بعد زایمان (PPH)، از علل اصلی فوت مادران است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطوح پایین فیبرینوژن و شدت PPH و اهمیت تجویز کنسانتره فیبرینوژن یا کرایو برای کاهش خونریزی انجام شد.
روشکار: این مطالعه کوهورت آینده‌نگر از سال 98-1396 بر روی 122 نفر از مادران با خونریزی رحمی در 24 ساعت اول بعد از زایمان در مشهد انجام شد. در صورت خونریزی مقاوم و رد علل تروماتیک، میزوپروستول تجویز و نمونه خون در این زمان (زمان صفر) گرفته شد. بیماران با در نظر گرفتن شدت خونریزی از زمان صفر تا 24 ساعت به دو گروه شدید و غیرشدید تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی مستقل، من‌ویتنی تی زوجی، کای اسکوئر و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: از 122 مادر، 38 مادر در گروه شدید و 84 مادر در گروه غیرشدید بودند. بیش از 50% مادران زایمان طبیعی داشتند و بین گروه‌ها از نظر نحوه زایمان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (883/0=p). سطح فیبرینوژن در زمان صفر بعد زایمان در گروه شدید نسبت به گروه غیرشدید به‌طور معنی‌داری کمتر بود (001/0>p). میانگین سطح فیبرینوژن در گروه شدید 8/115±8/274 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در گروه غیر شدید 5/78±4/368 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود.
نتیجه­ گیری: تجویز زودهنگام فرآورده‌های حاوی فیبرینوژن می‌تواند به کاهش خونریزی در PPH کمک کرده و در نتیجه، عوارض ناشی از خونریزی و مداخلات احتمالی کاهش می‌یابد. در مطالعات آینده همراه افزایش حجم نمونه، نمونه‌گیری 12 و 24 ساعت بعد زایمان نیز برای کنترل سطح فیبرینوژن پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fibrinogen as a predictor of bleeding severity after normal delivery and cesarean section

نویسندگان [English]

 • Sara Khashkhashi Moghaddam 1
 • Mostafa Ghasempour 2
 • Shahriar Norouzpour 3
 • Mehrdad Mokarram Dori 4
 • negar morovatdar 5
 • Sahar Shahbazi 6
 • Zohreh Feizi 7
 • Naser Naderi 1
 • Seyyede Houra Mousavi Vahed 8
 • Nahid Zirak 9
1 Anesthesiologist, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Specialist of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Specialist of Pathology, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Anesthesiology and Pain Center, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Socio-Medicine, Clinical Research Development Unit, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 B.Sc. of Anesthesiology, Department of Anesthesiology and Pain, Emam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 B.Sc. of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
8 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
9 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Lung Disease Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage (PPH) is one of the main causes of maternal mortality. The present study was conducted with aim to investigate the relationship between low levels of fibrinogen and the severity of PPH and the importance of administering fibrinogen concentrate or cryo to reduce bleeding.
Methods: This prospective cohort study was conducted from 2017 to 2019 on 122 mothers with uterine bleeding in the first 24 hours after delivery in Mashhad. In case of persistent bleeding and rejection of traumatic causes, misoprostol was prescribed, and blood samples were taken at this time (time H0). Patients were divided into severe and non-severe groups by considering the severity of bleeding from H0 to 24 hours. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and independent t-test and Mann-Whitney, paired t, Chi-square and Fisher's tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Of 122 mothers, 38 and 84 were in the severe and non-severe groups, respectively. More than 50% of the mothers had a normal delivery, and there was no significant difference between the two groups in terms of delivery method (p=0.883). Postpartum fibrinogen level in H0 was significantly lower in the severe group compared to the non-severe group (p<0.001). The mean fibrinogen level was 274.8±115.8 mg/dL in the severe and 368.4±78.5 mg/dL in the non-severe groups.
Conclusion: Early administration of products containing fibrinogen can help to reduce the amount of bleeding in case of PPH and thus reduce the number of bleeding complications and possible interventions. In future studies along with increasing the sample volume, sampling 12 and 24 hours after delivery is also suggested to control the level of fibrinogen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postpartum period
 • Hemorrhage
 • Fibrinogen
 • Pregnancy
 • Parturition
 1. Rincón-Valenzuela DA, Bocanegra JC, Guevara J. Fibrinogn and postpartum hemorrhage-Association or causality?. Colombian Journal of Anestesiology 2017; 45(2):136-9.
 2. Lotfalizadeh M, Mansouri A, Mansouri M, Ghomian N. Evaluation of Causes and Therapeutic Methods of Controlling of Postpartum Hemorrhage in two Governmental Hospital of Mashhad, Iran. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 16(62):1-5.
 3. Bakhshalizadeh F, Janati AP, Mojab F, Nasiri M, Mahmoodi Z. The effect of Urtica dioica drop on postpartum hemorrhage: A triple-blind randomized clinical trial. Iranian Journal of Women, Obstetrics and Infertility 2022; 25(6):79-87.
 4. Rashidlamir A, Javaheri AH, Jaafari M. The effect of regular aerobic training with weight loss on concentrations of fibrinogen and resistin in healthy and overweight men. Tehran University Medical Journal 2011; 68(12).
 5. Tashnizi MA, Soltani G, Moeinipour AA, Ayatollahi H, Tanha AS, Jarahi L, et al. Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013; 15(2):147-51.
 6. Hansen AT, Andreasen BH, Salvig JD, Hvas AM. Changes in fibrin D-dimer, fibrinogen, and protein S during pregnancy. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation 2011; 71(2):173-6.
 7. Réger B, Péterfalvi Á, Litter I, Pótó L, Mózes R, Tóth O, et al. Challenges in the evaluation of D-dimer and fibrinogen levels in pregnant women. Thrombosis research 2013; 131(4):e183-7.
 8. Adler G, Duchinski T, Jasinska A, Piotrowska U. Fibrinogen fractions in the third trimester of pregnancy and in puerperium. Thrombosis research 2000; 97(6):405-10.
 9. Charbit B, Mandelbrot L, Samain E, Baron G, Haddaoui B, Keita H, et al. The decrease of fibrinogen is an early predictor of the severity of postpartum hemorrhage. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2007; 5(2):266-73.
 10. Cortet M, Deneux-Tharaux C, Dupont C, Colin C, Rudigoz RC, Bouvier-Colle MH, et al. Association between fibrinogen level and severity of postpartum haemorrhage: secondary analysis of a prospective trial. British journal of anaesthesia 2012; 108(6):984-9.
 11. Curry N, Rourke C, Davenport R, Stanworth S, Brohi K. Fibrinogen replacement in trauma haemorrhage. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2014; 22(1):1-2.
 12. Gropper MA, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Leslie K, editors. Miller's anesthesia, 2-volume set E-book. Elsevier Health Sciences; 2019.
 13. Kogutt BK, Vaught AJ. Postpartum hemorrhage: Blood product management and massive transfusion. InSeminars in perinatology 2019; 43(1):44-50.
 14. Ochiai D, Abe Y, Yamazaki R, Uemura T, Toriumi A, Matsuhashi H, et al. Clinical results of a massive blood transfusion protocol for postpartum hemorrhage in a university hospital in Japan: A retrospective study. Medicina 2021; 57(9):983.
 15. Ghasemi M, Arbabzadeh T, Baradaran Z, Sarvi F. Comparison of two dosing regimens of intravaginal misoporostol for second-trimester abortion. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2018; 21(4):19-24.
 16. Driessen M, Bouvier-Colle MH, Dupont C, Khoshnood B, Rudigoz RC, Deneux-Tharaux C. Postpartum hemorrhage resulting from uterine atony after vaginal delivery: factors associated with severity. Obstetrics and gynecology 2011; 117(1):21.
 17. Tort J, Rozenberg P, Traoré M, Fournier P, Dumont A. Factors associated with postpartum hemorrhage maternal death in referral hospitals in Senegal and Mali: a cross-sectional epidemiological survey. BMC pregnancy and childbirth 2015; 15(1):1-9.
 18. Kawakita T, Mokhtari N, Huang JC, Landy HJ. Evaluation of risk-assessment tools for severe postpartum hemorrhage in women undergoing cesarean delivery. Obstetrics & Gynecology 2019; 134(6):1308-16.
 19. Ekin A, Gezer C, Solmaz U, Taner CE, Dogan A, Ozeren M. Predictors of severity in primary postpartum hemorrhage. Archives of gynecology and obstetrics 2015; 292:1247-54.
 20. Chauleur C, Cochery‐Nouvellon E, Mercier E, Aya G, Fabbro‐Peray P, Mismetti P, et al. Some hemostasis variables at the end of the population distributions are risk factors for severe postpartum hemorrhages. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2008; 6(12):2067-74.
 21. Okada A, Okada Y, Inoue M, Narumiya H, Nakamoto O. Lactate and fibrinogen as good predictors of massive transfusion in postpartum hemorrhage. Acute medicine & surgery 2020; 7(1):e453.
 22. García Velásquez V, González Agudelo M, Cardona Ospina A, Ardila Castellanos R. Association between fibrinogen levels and the severity of postpartum haemorrhage. Colombian Journal of Anestesiology 2015; 43(2):136-41.
 23. Yamada T, Akaishi R, Oda Y, Nishida R, Ishikawa S, Morikawa M, et al. Antenatal fibrinogen concentrations and postpartum haemorrhage. International Journal of Obstetric Anesthesia 2014; 23(4):365-70.
 24. Shibata Y, Shigemi D, Ito M, Terada K, Nakanishi K, Kato M, et al. Association between fibrinogen levels and severity of postpartum hemorrhage in singleton vaginal deliveries at a Japanese perinatal center. Journal of Nippon Medical School 2014; 81(2):94-6.
 25. Kaufner L, Henkelmann A, von Heymann C, Feldheiser A, Mickley L, Niepraschk-von Dollen K, et al. Can prepartum thromboelastometry-derived parameters and fibrinogen levels really predict postpartum hemorrhage?. Journal of perinatal medicine 2017; 45(4):427-35.
 26. Frass KA. Postpartum hemorrhage is related to the hemoglobin levels at labor: Observational study. Alexandria Journal of Medicine 2015; 51(4):333-7.
 27. LOSS SV. during Vaginal Delivery with its Correlation Hematocrit Changes–A Descriptive Study. South Asian Federation of Obstetrics and gynecology 2009; 1(1):29-34.