مقایسه اسمیر سیتولوژی مبتنی بر مایع و مرسوم با آسپیراسیون سوزنی ظریف برای تشخیص توده پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

10.22038/ijogi.2024.75057.5867

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، بدخیمی شایع در زنان و دومین عامل اصلی مرگ‌و‌میر ناشی از سرطان در جمعیت زنان پس از سرطان ریه است، از این رو شناسایی و مداخله زودهنگام آن، تأثیر قابل توجهی بر تغییر روند بالینی و پیش‌آگهی بیماری دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج سیتولوژی در روش نمونه‌برداری سوزنی بین دو روش اسمیر مرسوم با روش سیتولوژی مبتنی بر مایع، برای تشخیص توده‌های قابل لمس پستان در زنان انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 99-1398 بر روی 65 بیمار با توده قابل لمس پستان مراجعه کننده به کلینیک جراحی بیمارستان آموزشی شهید محمدی انجام شد. برای بیماران بیوپسی سوزنی ظریف انجام شد. بخشی از مواد آسپیره شده در محیط مایع غیرژنیکولوژیک ThinPrep و قسمت دوم نمونه، اسمیر با روش مرسوم تهیه گردید. سپس اسمیرها از نظر میزان سلولاریتی، ساختار اپی‌تلیالی، جزئیات هسته، جزئیات سیتوپلاسمی و عناصر پس‌زمینه بر اساس کمیسیون اروپایی غربالگری سرطان پستان مقایسه شدند و هر دو روش اسمیر با روش رفرنس، هیستوپاتولوژیک جهت تأیید تشخیص مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) انجام شد. میزانp کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: میزان سلولاریتی روش سیتولوژی مبتنی بر مایع 40% و روش اسمیر معمولی 57% بود که تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشتند (04/0=p). در مورد پس‌زمینه اسمیر، در روش سیتولوژی مبتنی بر مایع، پس‌زمینه واضح‌ بود و در روش اسمیر معمولی، پروتئینی‌ بود. از نظر ساختار سلولی، تفاوت معنی‌داری بین دو روش وجود نداشت (08/0=p). جزئیات هسته‌ای به‌ترتیب در روش سیتولوژی مبتنی بر مایع (4/55%، درجه عالی) و اسمیر معمولی (2/49%، درجه خوب) بودند. جزئیات سیتوپلاسمی در روش سیتولوژی مبتنی بر مایع با درجه عالی و اسمیر معمولی با درجه خوب مشاهده شد.
نتیجه­ گیری: روش سیتولوژی مبتنی بر مایع به‌عنوان یک روش جدید در زمینه سیتولوژی تکامل یافته است و نقش مؤثری در کاهش محدودیت­ های اسمیر معمولی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Liquid-based and Conventional Cytology Smears in Fine Needle Aspirates for Diagnosis of Breast Mass

نویسندگان [English]

 • Ali Atashabparvar
 • Seyyede Hakimeh Sajjadi
Assistant Professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is a common malignancy in women and is the second leading cause of cancer-related deaths in the female population after lung cancer, hence its early detection and intervention has a significant effect on changing the clinical course and prognosis of the disease. The present study was performed with aim to compare the cytology results in needle sampling method between two traditional smear techniques and liquid-based cytology to detect palpable breast masses in women.
Methods: The cross-sectional and descriptive study was conducted in 2019-2020 on 65 patients with a palpable breast mass referred to the surgical clinic of Shahid Mohammadi Teaching Hospital. Fine needle aspiration was performed for the patients. One portion of the aspirated material was processed in a non-gynecological ThinPrep liquid setting, while the other was prepared conventionally. The smears were compared in terms of cellularity, epithelial structure, nuclear and cytoplasmic details, and background elements using European Commission breast screening pathology criteria. Both smear methods were also compared with histopathology for confirmation. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 23). P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The liquid-based cytology method exhibited a cellularity rate of 40% contrasting with 57% in the conventional smear, which had a significant difference (p=0.04). The liquid-based method yielded a clear background, while the conventional method displayed protein content. Cell structure comparison showed no significant difference (p=0.08). Notably, liquid-based cytology excelled in nuclear details, with 55.4% graded as excellent, compared to 49.2% in the conventional smear. High-grade cytoplasmic details were observed in liquid-based cytology, while the conventional smear rated as good.
Conclusion: The liquid-based cytology method has evolved as a new method in the field of cytology and has played an effective role in reducing the limitations of conventional smear.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Needle aspiration
 • Conventional smear method
 • Liquid-based cytology
 • Breast mass
 1. Pawar PS, Gadkari RU, Swami SY, Joshi AR. Comparative study of manual liquid-based cytology (MLBC) technique and direct smear technique (conventional) on fine-needle cytology/fine-needle aspiration cytology samples. Journal of Cytology/Indian Academy of Cytologists 2014; 31(2):83.
 2. Ban KA, Godellas CV. Epidemiology of breast cancer. Surgical Oncology Clinics 2014; 23(3):409-22.
 3. Nafissi N, Khayamzadeh M, Zeinali Z, Pazooki D, Hosseini M, Akbari ME. Epidemiology and histopathology of breast cancer in Iran versus other Middle Eastern countries. Middle East Journal of Cancer 2018; 9(3):243-51.
 4. Field AS. Breast FNA biopsy cytology: Current problems and the International Academy of Cytology Yokohama standardized reporting system. Cancer cytopathology 2017; 125(4):229-30.
 5. Ogbuanya AU, Anyanwu SN, Iyare EF, Nwigwe CG. The role of fine needle aspiration cytology in triple assessment of patients with malignant breast lumps. Nigerian journal of surgery 2020; 26(1):35-41.
 6. Sustova P, Klijanienko J. Value of combined use of fine‐needle aspiration and core needle biopsy in palpable breast tumors performed by pathologist: institut curie experience. Diagnostic Cytopathology 2020; 48(1):71-7.
 7. Verma P, Sharma R, Sharma N, Gulati A, Parashar A, Kaundal A. Fine-needle aspiration cytology versus core-needle biopsy for breast lesions: a dilemma of superiority between the two. Acta Cytologica 2021; 65(5):411-6.
 8. Schmitt F, Hoda RS. Fine Needle Aspiration Biopsy Cytopathology of the Breast Utilizing Liquid-Based Preparations. The International Academy of Cytology Yokohama System for Reporting Breast Fine Needle Aspiration Biopsy Cytopathology 2020: 159-74.
 9. Ryu HS, Park I, Park SY, Jung YY, Park SH, Shin HC. A pilot study evaluating liquid-based fine needle aspiration cytology of breast lesions: a cytomorphological comparison of SurePath® liquid-based preparations and conventional smears. Acta Cytologica 2013; 57(4):391-9.
 10. Kord S, Mokhtari M, Tahmasebi S. Comparison of liquid-based and conventional cytology in diagnosis of breast mass. Journal of cytology 2019; 36(1):22.
 11. Veerendrasagar RS, Nandish VS. Cytomorphological Spectrum of breast lesions and Diagnostic utility of Fine needle aspiration Cytology. ACHR 2020; 5(1):22-5.
 12. Buch AC, Londhe MM, Patil TV, Rathod H, Dhaliwal S, Gore CR. Comparison of liquid-based cytology and conventional preparations in nongynecological cytology. International Journal of Academic Medicine 2023; 9(3):126-31.
 13. Gerhard R, Schmitt FC. Liquid-based cytology in fine-needle aspiration of breast lesions: a review. Acta cytologica 2014; 58(6):533-42.
 14. Kruajak N, Kranokpiraksa P, Jitpasutham T. Comparing cytological adequacy between conventional smear and liquid-based cytology in ultrasound-guided fine needle aspiration of thyroid nodules: A prospective study. Chulalongkorn Medical Journal 2021; 65(3):281-7.
 15. Torous VF, Lopez SH, Xu C, Sweeney BJ, Pitman MB. Performance of rapid on-site evaluation in breast fine-needle aspiration biopsies: identifying areas of diagnostic challenge. Acta Cytologica 2022; 66(1):1-13.
 16. Mygdakos N, Nikolaidou S, Tzilivaki A, Tamiolakis DJ. Liquid Based Preparation (LBP) cytology versus Conventional Cytology (CS) in FNA samples from breast, thyroid, salivary glands and soft tissues. Our experience in Crete (Greece). Rom J Morphol Embryo. 2009; 50(2):245-50.
 17. Effusions MC. Fine Needle Aspiration Cytology with Histological Correlation in Breast Lesions According to Iac Standardized Reporting (Yokohama 2016). Journal of Cytology 2021; 38:S6.
 18. Sharma V, Gupta V, Parmar P, Jain P, Thakran D, Sen R. Comparative analysis of liquid based and conventional cytology smears in fine needle aspirates from breast lesions. Journal of Cytology 2019; 36(2):89.
 19. Mahinderu K, Nandini N, Kishore A, Singh AK. manual liquid based cytology in breast fine needle aspiration–comparison with the conventional smear. IOSR J Dent Med Sci 2016; 1:17-24.