تأثیر پماد حاوی عصاره مورد، چای سبز و دارونما بر کاهش درد پرینه و بهبود زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سوکور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.

2 مربی گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

4 استاد گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اپی‌زیاتومی یکی از روش‌های متداولی است که برای وسیع‌تر کردن خروجی لگن استفاده می‌شود و با عوارضی مانند درد و خونریزی همراه می‌باشد. چای سبز و مورد، دو گیاه دارویی با خواص ضد التهاب و ضد درد می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر عصاره مورد و چای سبز بر کاهش درد و ترمیم زخم اپی‌زیاتومی انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور در سال 1400-1399 بر روی 90 نفر از زنان نخست‌زای مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان الهادی شوشتر و گنجویان دزفول انجام شد. نمونه­ ها به‌صورت تصادفی در گروه‌های دریافت کننده پماد چای سبز، مورد و دارونما به‌مدت 14 روز تحت درمان قرار گرفتند. ارزیابی وضعیت بهبود زخم با معیار ریدا و شدت درد با معیار VAS انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های من ویتنی و فریدمن صورت گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: شاخص ریدا در روز چهاردهم بین سه گروه مورد بررسی اختلاف معناداری داشت که این شاخص در گروه مورد کمتر از گروه چای سبز و گروه دارونما بود (001/0=p). شاخص VAS در روز چهاردهم بین سه گروه مورد بررسی اختلاف معناداری داشت که این شاخص در گروه مورد کمتر از گروه چای سبزو گروه دارونما بود (001/0=p).
نتیجه­ گیری: مصرف پماد عصاره مورد و عصاره چای سبز می ­تواند منجر به کاهش شدت درد و بهبود زخم اپی‌زیاتومی می­ گردد و به‌نظر می­ رسد که تأثیر پماد مورد بیشتر از پماد چای سبز و دارونما باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Myrtus communis ointment, Camellia sinensis (green tea) and placebo on reducing perineal pain and healing episiotomy wound in nulliparous women: triple-blinded randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Sayahi 1
 • Sara Ziagham 1
 • Azam Jahangirimehr 2
 • Zahra Hatamimanesh 3
 • Faraz Mojab 4
 • Maryam Nikbina 1
1 Instructor, Department of Midwifery, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran.
2 Instructor, Department of Public Health, Shoushtar Faculty of Medical Sciences, Shoushtar, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, Dezfool University of Medical Sciences, Dezfool, Iran.
4 Professor, Department of Pharmacognosy, Pharmaceutical Sciences Research Center, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Episiotomy is one of the common methods used to widen the pelvic outlet, and it is associated with complications such as pain and bleeding. Green tea and Myrtus communis are two medicinal plants with anti-inflammatory and pain-relieving properties. The present study was conducted with aim to investigate the effect of Myrtus communis extract and green tea on pain reduction and episiotomy wound healing.
Methods: This three-blind randomized clinical trial study was conducted in 2020-2021 on 90 primiparous women referred to the maternity ward of Shushtar Al-Hadi and Ganjovian Dezful hospitals. The samples were randomly treated in groups receiving green tea, Myrtus communis extract ointment and placebo for 14 days. Evaluation of the wound healing status was done with Rida index and pain intensity by VAS. Data analysis was done with SPSS software (version 23) and Mann-Whitney and Friedman tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was a significant difference among the three investigated groups in the Rida index on the 14th day, and this index was lower in the Myrtus communis group than in the green tea group and the placebo group (P=0.001). VAS index on the 14th day had a significant difference among the three investigated groups, and this index was lower in the Myrtus communis group than in the green tea group and the placebo group (P=0.001).
Conclusion: The use of Myrtus communis ointment and green tea extract can reduce pain intensity and improve heal episiotomy wound, and it seems that the effect of Myrtus communis ointment is more than green tea ointment and placebo.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Episiotomy
 • Green tea
 • Myrtus communis
 1. Jahdi F, Sheikhan F, Haghani H. The effect of cooling gel pad on the intensity of perineal pain following episiotomy. Journal of Arak University of Medical Sciences 2010; 13(3):76-83.
 2. Khajvy Shojaei K, Zayeri F. Complications and related factors in epithelial zyatvmy primiparous referred to hospitals in Tehran: a longitudinal study for three months. Nursing and Midwifery Journal 2009; 7(4):217-23.
 3. Peter EA, Janssen PA, Grange CS, Douglas MJ. Ibuprofen versus acetaminophen with codeine for the relief of perineal pain after childbirth: a randomized controlled trial. Cmaj 2001; 165(9):1203-9.
 4. Azhari S, Aradmehr M, Rakhshandeh H, Tara F, Shakeri MT. The effects of chamomile cream on wound healing of episiotomy in primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(93):16-26.
 5. Khani S, Zare K, Ramezannezhad SE. The Frequency of Episiotomy and Its Related Factors. Iran Journal of Nursing (2008-5923) 2012; 24(74).
 6. Attarha M, Vacillian C, Torkestany NA, Heydary T, Bayateyan Y. Effect of Perineal Massage during Second Phase of Labor on Episiotomy and Laceration Rates among Nulliparous women. Hayat 2009; 15(2).
 7. Rasouli M, Keramat A, Khosravi A, Mohabatpour Z. Prevalence and factors associated with episiotomy in Shahroud City, northeast of Iran. Int J Womens Health Reprod Sci 2016; 4(3):125-9.
 8. Shahrahmani H, Kariman N, Jannesari S, Ghalandari S, Asadi N. A systematic review on the type of treatment methods to reduce pain and improve wound healing in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(9):17-31.
 9. Golozar S, Namjouian F, Latifi SM, Mirahi A. Evaluating the effect of oral bromelain (pineapple) on episiotomy wound healing in primiparus women. KAUMS Journal (FEYZ) 2011; 15(2):84-90.
 10. Mardani F, Hadizadeh-Talasaz F, Bahri N. Effect of medicinal plants on episiotomy wound healing in Iran: a systematic review study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(5):79-94.
 11. Baghal B, Babazadeh R, Salari R, Ghanbarzadeh N, Hydarian H. The effect of Plantago major cream on intensity of pain and episiotomy wound healing in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(9):87-95.
 12. Beiromvand A, Yegdaneh A, Rouholamin S, Valiani M, NaghiGanji N, Biranvand R. Effect of astragalus fasciculifolius (Anzaroot) gel on episiotomy pain in primiparous women: A triple blind randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(9):52-60.
 13. Sabzaligol M, Safari N, Baghcjeghi N, Latifi M, Bekhradi R, Taghizadeh M, et al. The effect of Aloevera gel on prineal pain & wound healing after episiotomy. Complementary Medicine Journal 2014; 4(2):766-75.
 14. Karimi A. Effects of Tragopogon graminifolius on skin wound healing in lewis rats. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 2014; 2(5):160-167.
 15. Park G, Yoon BS, Moon JH, Kim B, Jun EK, Oh S, et al. Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate suppresses collagen production and proliferation in keloid fibroblasts via inhibition of the STAT3-signaling pathway. Journal of Investigative Dermatology 2008; 128(10):2429-41.
 16. Alipour G, Dashti S, Hosseinzadeh H. Review of pharmacological effects of Myrtus communis L. and its active constituents. Phytotherapy research 2014; 28(8):1125-36.
 17. Salehi Surmaghi MH. Medicinal plants and phytotheraphy. 3nd ed. Tehran: Dunyayeh Taghzieh; 2009. P. 378-88.
 18. Ryan P, Hynes MJ. The kinetics and mechanisms of the complex formation and antioxidant behaviour of the polyphenols EGCg and ECG with iron(III). J Inorg Biochem 2007; 101(4):585-93.
 19. Asadi SY, Parsaei P, Karimi M, Ezzati S, Zamiri A, Mohammadizadeh F, et al. Effect of green tea (Camellia sinensis) extract on healing process of surgical wounds in rat. International Journal of Surgery 2013; 11(4):332-7.
 20. Valizadeh M, Rouhi L, Hejazi SH. The Viability and Pro Apoptotic Effect of Green Tea on Breast Cancer Cell Line (SK-BR-3) and Human Fibroblast Cells (HU-02). Payavard Salamat 2018; 12(3):221-9.
 21. Yaghmayei P, Moshrefjavadi F, Nilforooshzade MA, Mardani H, Kakanejadian P. Effects of watery and alcoholic extract of green tea on the process of open skin wounds healing in male rat (NMRI). Med Sci J 2010; 20(2):69-75.
 22. Pazandeh F, Savadzadeh S, Mojab F, Majd HA. Effects of chamomile essence aromatherapy on episiotomy pain of primiparous women. Advances in Nursing & Midwifery 2008; 18(62):1-8.
 23. Amani R, Kariman N, Mojab F, Alavi H, Majidi S. Comparison of the effects of cold compress with gel packs and topical‎ olive oil on episiotomy wound healing. Journal of Babol University of Medical Sciences 2015; 17(11):7-12.
 24. Kariman N. Assessing comparison the effect of cooling gel pads and topical olive oil on the intensity of episiotomy pain in primiparous women. Complementary Medicine Journal 2015; 4(4):977-86.
 25. Rezvani AM. Correlation between visual analogue scale and short form of McGill questionnaire in patients with chronic low back pain. Qom University of Medical Sciences Journal 2012; 6(1):31-4.
 26. Jafarzadeh-Kenarsari F, Torkashvand S, Gholami-Chaboki B, Donyaei-Mobarrez Y. The effect of olea ointment on post-episiotomy pain severity in primiparous women: A paralleled randomized controlled clinical trial. Iranian journal of nursing and midwifery research 2019; 24(5):348-54.
 27. Aradmehr M, Azhari S, Ahmadi S, Azmoude E. The effect of chamomile cream on episiotomy pain in Primiparous women: a randomized clinical trial. Journal of caring sciences 2017; 6(1):19.
 28. Mirzaee F, Jannesari S, Kariman N, Mojab F, Nasiri M. The effect of Myrtus communis cream on wound healing and severity of episiotomy pain: Double-blind clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(8):52-61.
 29. Mohammad N, Mousavi R, Ramezani T. The effect of Myrtus Communism leave extract cream on wound healing process in Wistar rats. Complementary Medicine Journal 2014; 4(3):854-64.
 30. Rossi A, Di Paola R, Mazzon E, Genovese T, Caminiti R, Bramanti P, et al. Myrtucommulone from Myrtus communis exhibits potent anti-inflammatory effectiveness in vivo. Journal of pharmacology and experimental therapeutics 2009; 329(1):76-86.
 31. Najafi Momen R, Torabi Goudarzi M, Bahonar A, Akbari H, Darabi M. Clinical evaluation of the effect of myrtle oil on the oral lesions of FMD in cattle. Journal of Medicinal Plants 2011; 10(38):135-41.
 32. Nemati F, Ataee R, Gorji F, Houseini ST, Lotfvarzi A, Bagheri Hashem Abad A. The effect of combining mord (Myrtus communis) leaf extract and olive oil (Olea europaea) in comparison with 1% silver sulfadiazine cream on skin wound healing in Balb/c mice. Iranian Journal of Biological Sciences 2022; 16(4):15-24.
 33. Hajiaghaalipour F, Kanthimathi MS, Abdulla MA, Sanusi J. The effect of Camellia sinensis on wound healing potential in an animal model. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013.
 34. de Almeida Neves AL, Komesu MC, Di Matteo MA. Effects of green tea use on wound healing. Int. J. Morphol 2010; 28(3):905-10.
 35. Dunn AB, Paul S, Ware LZ, Corwin EJ. Perineal injury during childbirth increases risk of postpartum depressive symptoms and inflammatory markers. Journal of midwifery & women's health 2015; 60(4):428-36.