عوامل مرتبط با باقی ماندن مارژین مثبت بعد از انجام مخروط برداری سرویکس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

گروه بیماریهای زنان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ادامه‌ی بیماری بعد از عمل مخروط‌برداری سرویکس، امری محتمل است. شناخت عوامل خطر دخیل در آن، می-تواند انتخاب شیوه‌های درمانی و پیگیری مناسب را تسهیل سازد؛ بنابراین، این مطالعه‌ با هدف تعیین عوامل مرتبط با باقی‌ماندن مارژین مثبت بعد از مخروط‌برداری سرویکس انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تحلیلی- مقطعی گذشته‌نگر، پرونده‌های بالینی تمامی زنان ≥ 18 سال مبتلا به نئوپلازی اینترا-اپی‌تلیال (CIN) نوع سه تحت عمل مخروط‌برداری سرویکس در بیمارستان امام حسین (ع) تهران (1401-1396)، به روش تمام‌شماری، انتخاب و عوامل موثر بر وضعیت مارژین داخلی پس از انجام عمل مخروط‌برداری سرویکس بررسی شد.

یافته‌ها: 100 نفر (60/8 ± 59/39 سال، 0/93% یائسه، 0/91% متاهل) بررسی شدند. مارژین مثبت در 27 نفر (0/27%) وجود داشت. ابتلا به پاپیلوویروس انسانی (HPV) (810/1 = OR، 74/2-071/0 = CI95% و 001/0 = P)، سن بالا (630/0 = OR، 02/1-092/0 = CI95% و 002/0 = P) و وجود یائسگی (815/0 = OR، 32/1-096/0 = CI95% و 004/0 = P)، به‌ترتیب، با بالاترین شانس، احتمال بروز مارژین مثبت پس از عمل مخروط‌برداری سرویکس را افزایش داده ‌بود.

نتیجه‌گیری: غربالگری و شناخت سریع‌تر بیماران در معرض خطر مارژین مثبت (سنین بالاتر، افراد یائسه و مبتلایان به HPV)، خصوصاً در مراحل اولیه و نیز، برنامه‌ریزی جهت اتخاذ تصمیمات موثر در پیشگیری و مدیریت بالینی با تشخیص سریع و درمان به-موقع در مراحل اولیه، ضروری بوده که انجام آن، پیشنهاد می‌گردد.

واژگان کلیدی: مخروط‌برداری، سرویکس، مارژین مثبت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The factors related to the remaining positive margin after cervical conization

نویسندگان [English]

  • Mina Khoddam
  • Tahereh Ashrafganjoei
Shahid Beheshti UMS,, Tehran,, Iran
چکیده [English]

Introduction: Continuation of the disease after cervical conization is a probable thing. Knowing the risk factors involved in it can facilitate the selection of treatment methods and appropriate follow-up; therefore, this study was conducted with the aim of determining the aspects related to the remaining positive margin after cervical conization.

Methods: In this retrospective cross-sectional analytical study, investigated the clinical records of all women ≥ 18 years old with intra-epithelial neoplasia (CIN) type 3 who underwent cervical conization in Imam Hossein (A) Hospital in Tehran (2017-2022), and practical factors on the condition of the internal margin after cervical conization were investigated by the enumeration method.

Results: 100 people (39.59 ± 8.60 years old, 93.0% postmenopausal, 91.0% married) were examined. There was a positive margin in 27 people (0.27%). Human papillomavirus (HPV) infection (OR = 1.810, 95% CI = 0.071-2.74, P = 0.001), old age (OR = 0.630, 95% CI = 0.092-1.02, P = 0.002) and menopause (OR = 0.815, 95% CI = 0.096-1.32, P = 0.004), respectively, with the highest chance, had increased the possibility of a positive margin after cervical conization.

Conclusion: Faster screening and identification of patients at risk of positive margin (older age, postmenopausal people, and those with HPV), especially in the early stages, and also, planning to make effective decisions in prevention and clinical management with rapid diagnosis, and timely treatment in the early stages is necessary, which is recommended.

Keywords: Conization, cervix, positive margin

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conization
  • cervix
  • positive margin