بررسی عوامل مرتبط با حاملگی خارج رحمی پاره شده: یک مطالعه مروری نظام‌مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

10.22038/ijogi.2023.23300

چکیده

مقدمه: حاملگی خارج رحمی (EP) به لانه­ گزینی یک تخمک بارور شده در خارج از حفره رحم اطلاق می­ شود. حاملگی خارج رحمی پاره شده، علت اصلی مرگ‌و‌میر مادران در سه ماهه اول بارداری می­ باشد. مطالعه حاضر با هدف مروری نظام‌مند بر عوامل مرتبط با حاملگی خارج رحمی پاره شده انجام شد.
روشکار: مطالعه حاضر با روش مرور سیستماتیک بر اساس چک‌لیست PRISMA انجام شد. یک جستجوی گسترده در پایگاه­ های اطلاعاتی داخلی و خارجی شامل PubMed، Magiran، Web of Science، Scopus، SID و موتور جستجوی Google Scholar با استفاده از واژه ­های کلیدی استاندارد شده MESH شامل Extrauterine Pregnancy، Ectopic Pregnancies، Abdominal Pregnancy،Heterotopic Pregnancy، Ovarian Pregnancy، Tubal Pregnancy، Interstitial Pregnancy، Perforation، Rupture، Factors، Related Factors و همچنین معادل فارسی آن­ها شامل حاملگی خارج رحمی، حاملگی خارج رحمی پاره شده، پارگی و عوامل مرتبط و با همه ترکیبات احتمالی کلمات مهم، اصلی و حساس، از ابتدا تا 12 مارس 2023 صورت گرفت.
یافته ­ها: در مجموع، 10 مقاله از 624 مطالعه شامل 3475 زن باردار وارد مطالعه شدند. از این تعداد حدود 1351 نفر (38%)، حاملگی خارج رحمی پاره شده با میانگین سنی 62/5±1/30 سال داشتند. عواملی مانند میزان سطح هورمون β-hCG (5 مورد)، هفته ­های سن حاملگی (2 مورد) و سابقه حاملگی خارج رحمی (2 مورد) از عوامل مرتبط با حاملگی خارج رحمی پاره شده بودند.
نتیجه ­گیری: مطالعه حاضر نشان داد عواملی مانند مقدار β-hCG، سن، سابقه EP، سن حاملگی، سابقه بیماری­ های عفونی لگن PID و استفاده از داروهای ضد بارداری با حاملگی خارج رحمی پاره شده (REP) مرتبط می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors associated with ruptured ectopic pregnancy: a systematic review

نویسندگان [English]

 • Saloumeh Peivandi 1
 • Ali Habibi 2
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
2 Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: ectopic pregnancy (EP) refers to implanting a fertilized egg outside the uterine cavity. A ruptured ectopic pregnancy is the main cause of maternal mortality in the first trimester of pregnancy. The present study was performed with aim to systematically review the factors related to ruptured ectopic pregnancy.
Methods: This systematic review study was conducted based on the PRISMA checklist. An extensive search was performed in the internal and external databases, including PubMed, Magiran, Web of Science, Scopus, SID, and Google Scholar search engine using the keywords extracted from Mesh, including Extrauterine Pregnancy, Ectopic Pregnancies, Abdominal Pregnancy, Heterotopic Pregnancy, Ovarian Pregnancy, Tubal Pregnancy, Interstitial Pregnancy, Perforation, Rupture, Factors, Related Factors and also their Persian equivalent with all possible and main combinations from the beginning to March 12, 2023.
Results: A total of 10 articles out of 624 studies, including 3475 pregnant women were included in the study. Of these, about 1351 people (38%) had a ruptured ectopic pregnancy with mean age of 30.1±5.62 years. Factors such as β-hCG hormone level (5 cases), gestational age weeks (2 cases), and history of ectopic pregnancy (2 cases) were among the factors related to ectopic pregnancy.
Conclusion: The present study showed that factors such as β-hCG level, age, history of EP, gestational age, history of pelvic infectious diseases (PID) and use of contraceptives are related to ruptured ectopic pregnancy (REP).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ectopic pregnancy
 • Related factors
 • Ruptured ectopic pregnancy
 • Systematic review
 1. Taran FA, Kagan KO, Hübner M, Hoopmann M, Wallwiener D, Brucker S. The diagnosis and treatment of ectopic pregnancy. Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112(41):693.
 2. Ranji GG, Usha Rani G, Varshini S. Ectopic pregnancy: risk factors, clinical presentation and management. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2018; 68:487-92.
 3. Stabile G, Zinicola G, Romano F, Buonomo F, Mangino FP, Ricci G. Management of non-tubal ectopic pregnancies: a single center experience. Diagnostics 2020; 10(9):652.
 4. Li PC, Lin WY, Ding DC. Risk factors and clinical characteristics associated with a ruptured ectopic pregnancy: a 19-year retrospective observational study. Medicine 2022; 101(24).
 5. Neth MR, Thompson MA, Gibson CB, Gullett JP, Pigott DC. Ruptured ectopic pregnancy in the presence of an intrauterine device. Clinical practice and cases in emergency medicine 2019; 3(1):51.
 6. Daniilidis A, Pantelis A, Makris V, Balaouras D, Vrachnis N. A unique case of ruptured ectopic pregnancy in a patient with negative preg-nancy test-a case report and brief review of the literature. Hippokratia 2014; 18(3):282.
 7. Rodgerson JD, Heegaard WG, Plummer D, Hicks J, Clinton J, Sterner S. Emergency department right upper quadrant ultrasound is associated with a reduced time to diagnosis and treatment of ruptured ectopic pregnancies. Academic Emergency Medicine 2001; 8(4):331-6.
 8. Jensen TD, Penninga L. Non-operative treatment of ruptured ectopic pregnancy. Case Reports 2016; 2016:bcr2016215311.
 9. Berretta R, Dall’Asta A, Merisio C, Monica M, Lori L, Galli L, et al. Tubal ectopic pregnancy: our experience from 2000 to 2013. Acta Biomed 2015; 86(2):176-80.
 10. Wasim T. Proportionate morbidity & risk factors of Ectopic Pregnancy. Annals of King Edward Medical University 2004; 10(3).
 11. Weigert M, Gruber D, Pernicka E, Bauer P, Feichtinger W. Previous tubal ectopic pregnancy raises the incidence of repeated ectopic pregnancies in in vitro fertilization-embryo transfer patients. Journal of assisted reproduction and genetics 2009; 26:13-7.
 12. Kuti O. Ectopic pregnancy: Reasons for the high tubal rupture rates in a Nigerian population. Tropical Journal of Obstetrics and Gynaecology 2010; 27(2):46-50.
 13. Downes MJ, Brennan ML, Williams HC, Dean RS. Development of a critical appraisal tool to assess the quality of cross-sectional studies (AXIS). BMJ open 2016; 6(12):e011458.
 14. Saxon D, Falcone T, Mascha EJ, Marino T, Yao M, Tulandi T. A study of ruptured tubal ectopic pregnancy. Obstetrics & Gynecology 1997; 90(1):46-9.
 15. Falcone T, Mascha EJ, Goldberg JM, Falconi LL, Mohla G, Attaran M. A study of risk factors for ruptured tubal ectopic pregnancy. Journal of Women's Health 1998; 7(4):459-63.
 16. Job-Spira N, Fernandez H, Bouyer J, Pouly JL, Germain E, Coste J. Ruptured tubal ectopic pregnancy: risk factors and reproductive outcome: results of a population-based study in France. American journal of obstetrics and gynecology 1999; 180(4):938-44.
 17. Roussos D, Panidis D, Matalliotakis I, Mavromatidis G, Neonaki M, Mamopoulos M, et al. Factors that may predispose to rupture of tubal ectopic pregnancy. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2000; 89(1):15-7.
 18. Dudley PS, Heard MJ, Sangi-Haghpeykar H, Carson SA, Buster JE. Characterizing ectopic pregnancies that rupture despite treatment with methotrexate. Fertility and sterility 2004; 82(5):1374-8.
 19. Latchaw G, Takacs P, Gaitan L, Geren S, Burzawa J. Risk factors associated with the rupture of tubal ectopic pregnancy. Gynecologic and obstetric investigation 2005; 60(3):177-80.
 20. Sindos M, Togia A, Sergentanis TN, Kabagiannis A, Malamas F, Farfaras A, et al. Ruptured ectopic pregnancy: risk factors for a life-threatening condition. Archives of Gynecology and Obstetrics 2009; 279:621-3.
 21. Goksedef BP, Kef S, Akca A, Bayik RN, Cetin A. Risk factors for rupture in tubal ectopic pregnancy: definition of the clinical findings. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2011; 154(1):96-9.
 22. Heller DS, Kesavan S, Goldsmith LT. Risk factors for rupture of tubal ectopic pregnancy. Journal of Gynecologic Surgery 2014; 30(6):344-6.
 23. Chen X, Gao L, Yu H, Liu M, Kong S, Li S. Intramural ectopic pregnancy: clinical characteristics, risk factors for uterine rupture and hysterectomy. Frontiers in Medicine 2021; 8:769627.
 24. Khalil N, Pervin R, Halim KS, Islam SM, Ansary SA, Masuduzzaman SM. Pattern of Ruptured Ectopic Pregnancy in a Secondary Level Healthcare Facility. Bangladesh Medical Journal 2019; 48(2):20-3.
 25. Hoseini Haji Z, Aradmehr M, Irani M, Namazinia M. The relative risk of stress, anxiety and depression in women after miscarriage, ectopic pregnancy and normal pregnancy: A cross-sectional study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2023; 26(5):49-60.
 26. Mousavi Vahed SH, Dehghani M, Pourhoseini SA, Ebrahimi R. Report of a case of ectopic pregnancy in non-communicating rudimentary horn of unicornuate uterus. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(1):97-100.
 27. Molaei-Langroudi R, Kazemnejad-Leili E. Sonographic Assessment of Endometrial Thickness and Endometrial Patterns in Ectopic Pregnancy: A New Perspective. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(9):8-14.
 28. Pusuloori R, Arora KD. A comparative study of ectopic pregnancy at a tertiary care centre. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 2018; 7(2):694-700.
 29. Bouyer J, Coste J, Shojaei T, Pouly JL, Fernandez H, Gerbaud L, et al. Risk factors for ectopic pregnancy: a comprehensive analysis based on a large case-control, population-based study in France. American journal of epidemiology 2003; 157(3):185-94.
 30. Jacob L, Kalder M, Kostev K. Risk factors for ectopic pregnancy in Germany: a retrospective study of 100,197 patients. GMS German Medical Science 2017; 15.
 31. Hasani M, Keramat A, Khosravi A, Oshrieh Z, Hasani M. Prevalence of ectopic pregnancy in Iran: A systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(23):15-23.
 32. Ankum WM, Mol BW, Van der Veen F, Bossuyt PM. Risk factors for ectopic pregnancy: a meta-analysis. Fertility and sterility 1996; 65(6):1093-9.
 33. Majhi AK, Roy N, Karmakar KS, Banerjee PK. Ectopic pregnancy--an analysis of 180 cases. Journal of the Indian Medical Association 2007; 105(6):308-10.