بررسی میزان آگاهی و نگرش به ذخیره و اهداء خون بندناف در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر زابل در سال 1401

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل ایران.

3 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل ایران.

چکیده

مقدمه: در دهه­ های گذشته، خون بند ناف به‌عنوان منبع ارزشمندی از سلول­ های بنیادی شناخته شده و جهت درمان بسیاری از بیماری ­ها استفاده می ­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش به ذخیره و اهدای خون بند ناف در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر زابل انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1401 بر روی 500 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهر زابل انجام شد. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه محقق‌ساخته مشتمل بر سه بخش مشخصات دموگرافیک، آگاهی و نگرش به ذخیره‌سازی و اهدای خون بند ناف بود که توسط افراد تکمیل شد. امتیاز بخش آگاهی به 3 گروه آگاهی ضعیف، متوسط و آگاهی خوب و امتیاز قسمت نگرش به سه قسمت نگرش منفی، خنثی و نگرش مثبت تقسیم‌بندی گردید. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 16) و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: میانگین نمره آگاهی 11/5±18/24 بود و ۴۶۳ نفر (6/92%) از شرکت‌کنندگان اطلاعات کافی راجع به ذخیره‌سازی و اهدای خون بند ناف نداشتند. میانگین نمره نگرش 54/4±36/28 بود و اکثریت شرکت‌کنندگان یعنی ۴۹۴ نفر (8/98%) نگرش خنثی نسبت به ذخیره‌سازی و اهدای خون بند ناف داشتند. بین دو متغیر آگاهی و نگرش به ذخیره و اهدای خون بند ناف همبستگی آماری معناداری وجود نداشت (۰۳/۰- =r، 507/0=p).
نتیجه­ گیری: با توجه به کاربرد سلول­ های بنیادی خون بند ناف در درمان بیماری­ های مختلف، اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی آموزشی مناسب به‌منظور ارتقاء آگاهی و نگرش زنان باردار ضروری به‌نظر می ­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The level of knowledge and attitudes about cord blood storage and donation in pregnant women referring to Amiralmomenin Hospital of Zabol in 2022

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mirzaei 1
 • Mahin Badakhsh 2
 • Leila Baruhooei 3
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.
3 B.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In the past decades, umbilical cord blood has been recognized as a valuable source of stem cells, which is used in the treatment of many diseases. The present study was performed with aim to investigate the level of knowledge and attitudes about cord blood storage and donation in pregnant women referring to Amiralmomenin Hospital of Zabol.
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed in 2022 on 500 pregnant women referred to Amiralmomenin Hospital in Zabol city. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of three parts: demographic characteristics, awareness and attitude towards cord blood storage and donation, which was completed by individuals. The score of the awareness section was divided into 3 groups: poor, average and good knowledge and the score of the attitude section was divided into three groups: negative, neutral and positive. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and Spearman correlation coefficient. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean knowledge score was 24.18±5.11 and 463 (92.6%) of the participants did not have enough information about cord blood storage and donation. The mean attitude score was 28.36±4.54 and the majority of the participants (98.8%, N=494) had a neutral attitude towards cord blood storage and donation. There was no statistically significant correlation between the two variables of awareness and attitude towards cord blood storage and donation (r= -0.03, p= 0.507).
Conclusion: Considering the use of umbilical cord blood stem cells in the treatment of various diseases, it seems necessary to provide information and appropriate educational planning in order to improve the awareness and attitude in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Cord Blood
 • Knowledge
 • Pregnant Women
 • Stem Cells
 1. Ballen KK, Barker JN, Stewart SK, Greene MF, Lane TA. Collection and preservation of cord blood for personal use. Biology of blood and Marrow Transplantation 2008; 14(3):356-63.
 2. Ballen KK. New trends in umbilical cord blood transplantation. Blood 2005; 105(10):3786-92.
 3. Abroun S. Cord blood in years. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ 2014; 11(3):257-70.
 4. Bhandari R, Lindley A, Bhatla D, Babic A, Mueckl K, Rao R, et al. Awareness of cord blood collection and the impact on banking. Pediatric Blood & Cancer 2017; 64(7):e26412.
 5. Rezaei N, Farzi S, Taghinejad H, Shafieian M, Taheri S. Application of stem cells in the treatment of reproductive disorders in men and women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(supplement):78-96.
 6. Nazari SE, Avan A, Hassanian Mehr SM, Khazaei M. Therapeutic effect of stem cells on reducing intrauterine adhesions. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(5):96-108.
 7. Broxmeyer HE, Douglas GW, Hangoc G, Cooper S, Bard J, English D, et al. Human umbilical cord blood as a potential source of transplantable hematopoietic stem/progenitor cells. Proceedings of the National Academy of Sciences 1989; 86(10):3828-32.
 8. Gluckman E, Broxmeyer HE, Auerbach AD, Friedman HS, Douglas GW, Devergie A, et al. Hematopoietic reconstitution in a patient with Fanconi's anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling. New England Journal of Medicine 1989; 321(17):1174-8.
 9. Laughlin MJ, Eapen M, Rubinstein P, Wagner JE, Zhang MJ, Champlin RE, et al. Outcomes after transplantation of cord blood or bone marrow from unrelated donors in adults with leukemia. New England journal of medicine 2004; 351(22):2265-75.
 10. Broxmeyer HE. Umbilical cord transplantation: epilogue. InSeminars in hematology 2010; 47(1):97-103.
 11. Jamali MO, Omidkhoda A, Gharehbaghian A. The importance of establishment of public cord blood bank in Iran. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ 2010; 7(1):55-61.
 12. Mohammadali F, Atashi A, Soleimani M, Abroun S, Pourfathollah AA, Kaviani S, et al. Umbilical cord blood: stem cells and ex vivo expansion methods. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ 2015; 12(2):183-205.
 13. Ballen KK, King RJ, Chitphakdithai P, Bolan Jr CD, Agura E, Hartzman RJ, et al. The national marrow donor program 20 years of unrelated donor hematopoietic cell transplantation. Biology of Blood and Marrow Transplantation 2008; 14(9):2-7.
 14. Alzahrani HA, Lawend JA, Elbilgahy AA. Improving awareness among health science college students regarding stem cell transplantation and donation willingness. International Journal of Africa Nursing Sciences 2023; 18:100549.
 15. Zaini R, Al-Thagafi A. Medical students’ knowledge, attitude towards hematopoietic stem cell transplantation and donation behaviour at Taif university. Health 2020; 5:1-4.
 16. Kalantari Khandani B, Irannejad Parizi F, Mousavi SS, Salajegheh P. A survey of awareness, knowledge and attitudes regarding stem cell donation among different people in the community: a systematic review study. Tehran University of Medical Sciences Journal 2023; 81(1):1-13.
 17. Jordens CF, Kerridge IH, Stewart CL, O'Brien TA, Samuel G, Porter M, et al. Knowledge, beliefs, and decisions of pregnant Australian women concerning donation and storage of umbilical cord blood: a population‐based survey. Birth 2014; 41(4):360-6.
 18. Daisy F. A Descriptive Study to Assess the Knowledge and Attitude Regarding Umbilical Blood Banking among the Antenatal Mothers Attending the Antenatal out Patient Department of St. Ann’s Hospital, Vijayawada. Int J Sci Acad Res 2018; 7(9):79.57.
 19. Pandey D, Kaur S, Kamath A. Banking umbilical cord blood (UCB) stem cells: awareness, attitude and expectations of potential donors from one of the largest potential repository (India). PloS one 2016; 11(5):e0155782.
 20. Fernandez CV, Gordon K, Van den Hof M, Taweel S, Baylis F. Knowledge and attitudes of pregnant women with regard to collection, testing and banking of cord blood stem cells. CMAJ 2003; 168(6):695-8.
 21. Grano C, Scafa V, Zucaro E, Abad R, Lombardo C, Violani C. Knowledge and sources of information on umbilical cord blood donation in pregnant women. Cell and Tissue Banking 2020; 21:279-87.
 22. Danzer E, Holzgreve W, Troeger C, Kostka U, Steimann S, Bitzer J, et al. Attitudes of Swiss mothers toward unrelated umbilical cord blood banking 6 months after donation. Transfusion 2003; 43(5):604-8.
 23. Saleh FA. Knowledge and attitude among Lebanese pregnant women toward cord blood stem cell storage and donation. Medicina 2019; 55(6):244.
 24. Dinç H, Şahin NH. Pregnant women's knowledge and attitudes about stem cells and cord blood banking. International nursing review 2009; 56(2):250-6.
 25. Suen SS, Lao TT, Chan OK, Kou TK, Chan SC, Kim JH, et al. Maternal understanding of commercial cord blood storage for their offspring–a survey among pregnant women in Hong Kong. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2011; 90(9):1005-9.
 26. Jawdat D, AlTwijri S, AlSemari H, Saade M, Alaskar A. Public awareness on cord blood banking in Saudi Arabia. Stem cells international 2018; 2018.