مقایسه تأثیر تکنیک آرام‌سازی بنسون و ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب زنان باردار: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

4 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران.

10.22038/ijogi.2023.23290

چکیده

مقدمه: زنان­ باردار به‌علت تغییرات هورمونی و فیزیکی در این دوره، با مشکلات عدیده ­ای از جمله اختلال خواب مواجه می­ شوند که زمینه استرس، تنش و اضطراب را در آنان فراهم می­ کند. به‌علت محدودیت مصرف دارو در این دوران، ممکن است از روش ­های غیردارویی برای بهبود این وضعیت استفاده نمود که می ­توان به آرام ­سازی بنسون و ذهن­ آگاهی اشاره نمود، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه تأثیر تکنیک آرام­ سازی بنسون و ذهن­ آگاهی بر کیفیت خواب زنان باردار انجام گرفت.
روشکار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک‌سوکور که در سال 1401 انجام گرفت، 102 زن باردار شهر شیراز دارای کیفیت خواب پایین بر اساس تخصیص تصادفی بلوکی به یکی از سه گروه مداخله آرام ­سازی بنسون، ذهن­آگاهی و کنترل تخصیص یافتند. داده­ های مربوط به کیفیت خواب از طریق شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ قبل از مداخله و 1 ماه بعد از مداخله جمع­ آوری گردید. مداخلات در طی 8­ هفته انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار SPSS (نسخه 21) و آزمون ­های آماری کای دو، تحلیل واریانس یک‌طرفه، تست تعقیبی توکی و تی­ زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: قبل از مداخله تفاوت آماری معنی­ داری در میانگین نمره کلی کیفیت خواب در هر سه گروه مشاهده نشد (05/0<p). میانگین نمره کلی کیفیت خواب قبل از مداخله در بین سه گروه آرام ­سازی بنسون، ذهن­ آگاهی و کنترل به‌ترتیب 83/1±08/­7، 77/2±52/7 و 27/2±76/6 و بعد از مداخله 23/3±52/3، 24/2±73/2 و 19/2±91/6 بود که بعد از مداخله تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مداخله نسبت به گروه کنترل وجود داشت (05/0>p) و هر دو گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تأثیر یکسانی داشتند.
نتیجه­ گیری: هر دو روش تکنیک آرام ­سازی بنسون و ذهن­ آگاهی بر کیفیت خواب زنان باردار مؤثر می­ باشند، لذا هر دو روش می­ توانند به‌عنوان مداخله مراقبتی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Benson's relaxation and mindfulness on the sleep quality of pregnant women: A randomized clinical trial study

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Shams 1
 • Shaghayegh Moradi Alamdarloo 2
 • Mohammad Malekzadeh 3
 • Mohammadlatif Rastian 4
1 M.Sc. in Nursing, School of Nursing, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Social Determinant of Health Research Center, Faculty of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran.
4 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing, Yasouj University of Medical Sciences, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnant women due to hormonal and physical changes in pregnancy face many problems, such as sleep disorders, which creates stress, tension and anxiety. Due to limitation of drug consumption during pregnancy, it is possible to use non-pharmacological methods to improve this situation, which can point to Benson's relaxation and mindfulness. Therefore, the present study was conducted with aim to determine and compare the effect of Benson's relaxation and mindfulness on the sleep quality of pregnant women.
Methods: : In this single-blind randomized clinical trial study which was conducted in 2022, 102 pregnant women from Shiraz city with low sleep quality were allocated to one of the three groups of Benson relaxation, mindfulness and control by using the random block allocation method. The data related to the quality of sleep was checked through the Pittsburgh questionnaire before and one month after the intervention. The interventions were carried out in 8 weeks. Data were analyzed using SPSS software (version 21) and Chi-square, ANOVA, Tukey's post hoc test and paired t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Before the intervention, there was no statistically significant difference among the three groups in the mean score of sleep quality (P >0.05). The mean total scores of sleep quality before the intervention in the three groups of Benson's relaxation, mindfulness and control were 7.08±1.83, 7.52±2.77 and 6.76±2.27, respectively, and after the intervention were 3.52±3.23, 2.73±2.24 and 6.91±2.19, respectively; there was a significant difference between the two intervention groups and the control group after the intervention (p<0.05) and both two intervention groups had the same effect compared to the control group.
Conclusion: Both methods of Benson relaxation technique and mindfulness are effective on the sleep quality of pregnant women; therefore both methods can be used as the care intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Benson's relaxation
 • Mindfulness
 • Pregnant women
 • Sleep quality
 1. malah F, Tabrizian Asl S, Eslamnejad K, Dargahi R. Prevalence and Factors Affecting Pregnancy Depression: A Systematic Review. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2021; 9(4):832-839.
 2. Shaun MM, Nizum MW, Shuvo MA, Fayeza F, Faruk MO, Alam MF, et al. Association between depressive symptoms and poor sleep quality among pregnant women in Northern Rural Bangladesh: a community-based cross-sectional study. BMC psychiatry 2022; 22(1):1-10.
 3. Bagheri H, Moradi-Mohammadi F, Khosravi A, Ameri M, Khajeh M, Chan SW, et al. Effect of Benson and progressive muscle relaxation techniques on sleep quality after coronary artery bypass graft: a randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine 2021; 63:102784.
 4. Mirhosseini S, Mohammadi A, Rezaei M, Mirbagher Ajorpaz N. The effect of Benson relaxation technique on the fatigue severity of patients with MS. Journal of Client-Centered Nursing Care 2019; 5(3):175-82.
 5. Ibrahim A, Koyuncu G, Koyuncu N, Suzer NE, Cakir OD, Karcioglu O. The effect of Benson relaxation method on anxiety in the emergency care. Medicine 2019; 98(21).
 6. Abu Maloh HI, Soh KL, AbuRuz ME, Chong SC, Ismail SI, Soh KG, et al. Efficacy of Benson’s relaxation technique on anxiety and depression among patients undergoing hemodialysis: A systematic review. Clinical nursing research 2022; 31(1):122-35.
 7. Kastubi K, Ambarwati R. Benson Relaxation and Hypnosis in Quality of Elderly Sleep. Health Notions 2018; 2(1):84-7.
 8. Masry SE, Aldoushy EE, Ahmed NA. Effect of Benson’s relaxation technique on night pain and sleep quality among adults and elderly patients undergoing joints replacement surgery. Int J Nurs Didactics 2017; 7(4):1-8.
 9. Hassan T, Zaki N, Roma H, Mohamed RM. The effect of Benson relaxation therapy on anxiety and the quality of sleep among preeclamptic women. International Journal for Research in Health Sciences and Nursing 2020; 6(6):1-16.
 10. Rusch HL, Rosario M, Levison LM, Olivera A, Livingston WS, Wu T, et al. The effect of mindfulness meditation on sleep quality: a systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Annals of the New York Academy of Sciences 2019; 1445(1):5-16.
 11. Borghei NS, Niazy A, Behnampour N, Esfehani M. Effect of mindfulness based interventon on sleep quality in nulliparous pregnant women. Koomesh 2021; 23(5):563-73.
 12. Hoosienpoor F, Rezaei F, Gholamrezaei S. Investigating the Role of Difficulty in Emotion Regulation, Perceived Stress, Pregnancy Anxiety and Depression in Pregnant Women’s Mind. Nursing And Midwifery Journal 2019; 17(6):485-93.
 13. Felder JN, Laraia B, Coleman-Phox K, Bush N, Suresh M, Thomas M, et al. Poor sleep quality, psychological distress, and the buffering effect of mindfulness training during pregnancy. Behavioral sleep medicine 2018; 16(6):611-24.
 14. Güney E, Cengizhan SÖ, Okyay EK, Bal Z, Uçar T. Effect of the Mindfulness-Based Stress Reduction program on stress, anxiety, and childbirth fear in pregnant women diagnosed with COVID-19. Complementary Therapies in Clinical Practice 2022; 47:101566.
 15. Zhang JY, Cui YX, Zhou YQ, Li YL. Effects of mindfulness-based stress reduction on prenatal stress, anxiety and depression. Psychology, health & medicine 2019; 24(1):51-8.
 16. Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry research 1989; 28(2):193-213.
 17. Efatpanah M, Ghalebandi M, Javid GE. Evaluation of sleep quality among bus drivers. Payesh (Health Monitor) 2012; 11(4):485-90.
 18. Kakouei H, Zare S, Akhlagi AA, Panahi D. Evaluation of sleep quality in bus drivers in Tehran. Traffic Management Studies 2010; 5(16):1-10.
 19. Poorolajal J, Ashtarani F, Alimohammadi N. Effect of Benson relaxation technique on the preoperative anxiety and hemodynamic status: A single blind randomized clinical trial. Artery Research 2017; 17:33-8.
 20. Daneshpajooh L, Ghezeljeh TN, Haghani H. Comparison of the effects of inhalation aromatherapy using Damask Rose aroma and the Benson relaxation technique in burn patients: A randomized clinical trial. Burns 2019; 45(5):1205-14.
 21. Efendi S, Syatriani S, Amir H, Alam RI, Nurdin S, Batara AS, et al. The Effect of Benson Relaxation on Quality of Sleep of Cancer Patients. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2022; 10(G):99-104.
 22. Brotto LA, Zdaniuk B, Chivers ML, Jabs F, Grabovac A, Lalumière ML, et al. A randomized trial comparing group mindfulness-based cognitive therapy with group supportive sex education and therapy for the treatment of female sexual interest/arousal disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2021; 89(7):626.
 23. Rani RH, Harmayetty H, Kusumaningrum T. The Combination of Benson Relaxation and Pelvic Tilting on the Scale of Low Back Pain in Pregnant Women. Nursing Journal 2020; 6(2).
 24. Parmar R, Tiwari A. Effect of Benson’s Relaxation Therapy (BRT) on Post Caesarean Section Pain and Stress. Indian Journal of Public Health Research & Development 2021; 12(3):593-6.
 25. Padmavathi P. Assess the Effectiveness of Benson’s Relaxation on stress among antenatal mothers attending outpatient department in selected PHC at Namakkal District. International Journal of Advances in Nursing Management 2014; 2(2):86-9.
 26. Jadidi Z, Kazemi F, Shayan A, Aghababaei S. The effect of Benson relaxation training on the severity of nausea and vomiting in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(8):75-83.
 27. Youngwanichsetha S, Phumdoung S, Ingkathawornwong T. The effects of mindfulness eating and yoga exercise on blood sugar levels of pregnant women with gestational diabetes mellitus. Applied Nursing Research 2014; 27(4):227-30.
 28. Zhang H, Emory EK. A mindfulness-based intervention for pregnant African-American women. Mindfulness 2015; 6:663-74.