تأثیر دوزاژ مختلف شیاف پروژسترون بر مقاومت عروق رحمی- جنینی در زنان در معرض خطر زایمان زودرس و مقایسه آن با گروه شاهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

4 دانشیار گروه آمار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی اجتماعی، علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: علی رغم استفاده گسترده از پروژسترون در بارداری، اما اطلاعات محدودی از تأثیر آن بر گردش خون رحمی-جفتی و به‌خصوص بر سیستم گردش خون جنین در نیمه دوم بارداری موجود است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دوزاژ مختلف شیاف پروژسترون بر شاخص‌های سونوگرافی داپلر شریان‏ های رحمی، نافی و مغزی میانی جنین، و بروز زایمان پره ‏ترم در زنان در معرض خطر زایمان زودرس انجام گرفت.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال‏ های 99-1397 بر روی 90 زن باردار با سن حاملگی 33‏-24 هفته با تشخیص پره ‏ترم لیبر انجام شد. افراد به‌طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. هر سه گروه در بدو بستری تحت سونوگرافی داپلر شریان‏ های رحمی، نافی و مغزی میانی جنین قرار گرفتند، سپس در گروه اول پروژسترون 400 میلی‌گرم و در گروه دوم پروژسترون 200 میلی‌گرم به‌صورت واژینال تجویز شد و گروه سوم هم به‌عنوان گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفت. هر سه گروه 48 ساعت بعد مجدداً تحت سونوگرافی داپلر قرار گرفتند. مقاومت عروق بر اساس پارامترهای داپلر RI (شاخص مقاومت) و PI (شاخص ضربان‏ پذیری) سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده‏ ها با استفاده از نرم ‏افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‏ های آنالیز واریانس یک‌طرفه، کروسکال والیس، کای‏ اسکوئر، دقیق فیشر، تی‌زوجی، ویلکاکسون، من‌ویتنی‌یو و رگرسیون لجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: سه گروه‏ از لحاظ سن مادر، پاریته، سن حاملگی، طول سرویکس، سابقه زایمان پره‏ترم و RI و PI شریان‏ های رحمی، نافی و مغزی میانی جنین در بدو بستری تفاوت معناداری نداشتند (05/0p>). در هر دو گروه‏ پروژسترون، RI و PI در هر سه شریان رحمی، نافی و مغزی میانی جنین در 48 ساعت بعد از مداخله نسبت به بدو بستری به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد (05/0p<). کاهش شاخص‏ های PI و RI همه شریان ‏ها به‌جز PI شریان رحمی (105/0=p)، در 48 ساعت بعد از مداخله در گروه ‏های پروژسترون در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود (05/0p<).
نتیجه ­گیری: تجویز تک‌دوز 200 یا 400 میلی‏ گرم پروژسترون واژینال در زنان با سن حاملگی 33‏-24 هفته با تشخیص پره‏ ترم لیبر، موجب کاهش معنادار مقاومت عروق رحمی، نافی و جنینی بعد از 48 ساعت می ‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different dosages of progesterone suppositories on uterine-fetal vascular resistance in women at risk of premature delivery and its comparison with the control group

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Rahmanian 1
 • Parisa Amini 2
 • Sanaz Ansari 3
 • Majid Mirmohammadkhani 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Statistics, Social Factors Affecting Health Research Center, School of Social Medicine, Semnan Medical Sciences, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Despite the widespread use of progesterone in pregnancy, there is limited information on its effect on uterine-placental blood circulation and especially on the fetal blood circulation system in the second half of pregnancy. The present study was conducted with aim to investigate the effect of different dosages of progesterone suppositories on Doppler ultrasound indices of uterine, umbilical, and middle cerebral arteries of the fetus and the incidence of preterm delivery in women at risk of premature delivery.
Methods: This double-blind randomized clinical trial study was performed in 2018-2020 on 90 pregnant women with gestational age of 24-33 weeks and diagnosis of preterm labor. The subjects were randomly divided into three groups. All three groups underwent Doppler ultrasound of uterine, umbilical, and middle cerebral arteries of the fetus at admission. Then, in the first group progesterone 400 mg and in the second group progesterone 200 mg were prescribed vaginally and the third group was studied as a control group. All the three groups underwent Doppler ultrasound again 48 hours later. Vascular resistance was measured based on RI (resistance index) and PI (pulsatility index) Doppler parameters. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 16) and one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis, Chi-square, Fisher's exact, paired t-test, Wilcoxon, Man-Whitney, and logistic regression tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There were no significant differences among the three groups in terms of maternal age, parity, gestational age, cervical length, history of preterm delivery, RI and PI of the uterine, umbilical, and middle cerebral arteries of the fetus at admission (P>0.05). In both progesterone groups, RI and PI significantly decreased in all three fetal uterine, umbilical, and middle cerebral arteries (P<0.05) in 48 hours after the intervention compared to the beginning of hospitalization. The reduction of PI and RI indexes of all arteries except PI of uterine artery (P=0.105) was significant in 48 hours after intervention in progesterone groups compared to the control group (P<0.05).
Conclusion: The administration of a single dose of 200 or 400 mg of vaginal progesterone in women with gestational age of 24-33 weeks with diagnosis of preterm labor causes a significant decrease in the resistance of the uterine, umbilical, and fetal vessels after 48 hours.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Premature birth
 • Progesterone
 • Vascular resistance
 1. da Fonseca EB, Damião R, Moreira DA. Preterm birth prevention. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 2020; 69:40-9.
 2. Walani SR. Global burden of preterm birth. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2020; 150(1):31-3.
 3. Koullali B, Oudijk MA, Nijman TA, Mol BW, Pajkrt E. Risk assessment and management to prevent preterm birth. InSeminars in fetal and neonatal medicine 2016; 21(2):80-88.
 4. Frey HA, Klebanoff MA. The epidemiology, etiology, and costs of preterm birth. InSeminars in fetal and neonatal medicine 2016; 21(2):68-73.
 5. Carter EB, Goetzinger K, Tuuli MG, Odibo L, Cahill AG, Macones GA, et al. Evaluating the optimal definition of abnormal first‐trimester uterine artery doppler parameters to predict adverse pregnancy outcomes. Journal of Ultrasound in Medicine 2015; 34(7):1265-9.
 6. Beta J, Akolekar R, Ventura W, Syngelaki A, Nicolaides KH. Prediction of spontaneous preterm delivery from maternal factors, obstetric history and placental perfusion and function at 11–13 weeks. Prenatal diagnosis 2011; 31(1):75-83.
 7. Stout MJ, Goetzinger KR, Tuuli MG, Cahill AG, Macones GA, Odibo AO. First trimester serum analytes, maternal characteristics and ultrasound markers to predict pregnancies at risk for preterm birth. Placenta 2013; 34(1):14-9.
 8. Babacan A, Dündar Ö, Muhcu M, Müngen E, Atay V, Kızılaslan C, et al. Early predictors of preterm labor and preeclampsia: A prospective study. Gülhane Tip Dergisi 2017; 59(2):33.
 9. van Zijl MD, Koullali B, Mol BW, Snijders RJ, Kazemier BM, Pajkrt E. The predictive capacity of uterine artery Doppler for preterm birth—A cohort study. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2020; 99(4):494-502.
 10. Varughese EE, Brar PS, Dhindsa SS. Uterine blood flow during various stages of pregnancy in dairy buffaloes using transrectal Doppler ultrasonography. Animal Reproduction Science 2013; 140(1-2):34-9.
 11. Romero R, Kusanovic JP, Chaiworapongsa T, Hassan SS. Placental bed disorders in preterm labor, preterm PROM, spontaneous abortion and abruptio placentae. Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology 2011; 25(3):313-27.
 12. Kovo M, Schreiber L, Bar J. Placental vascular pathology as a mechanism of disease in pregnancy complications. Thrombosis research 2013; 131:S18-21.
 13. Van Zijl MD, Koullali B, Mol BW, Pajkrt E, Oudijk MA. Prevention of preterm delivery: current challenges and future prospects. International journal of women's health 2016: 633-45.
 14. Lalooha F, Movahed F, Chegini V, Pakniat H, Takaloo F. The effect of vaginal progesterone suppository on prevention of preterm delivery. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2019; 24(2):111-8.
 15. Society for Maternal-Fetal Medicine Publications Committee. Progesterone and preterm birth prevention: translating clinical trials data into clinical practice. American journal of obstetrics and gynecology 2012; 206(5):376-86.
 16. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin no. 130: prediction and prevention of preterm birth. Obstet Gynecol 2012; 120(4):964-73.
 17. Schmouder VM, Prescott GM, Franco A, Fan-Havard P. The rebirth of progesterone in the prevention of preterm labor. Annals of Pharmacotherapy 2013; 47(4):527-36.
 18. Maged AM, Shoab AY, Hussein EA, Alsawaf AH, Mahmoud DS, AbdAllah AA, et al. The effect of antenatal vaginal progesterone administration on uterine, umbilical, and fetal middle cerebral artery doppler flow: a cohort study. American Journal of Perinatology 2020; 37(05):491-6.
 19. Borna S, Borna H, Gotbizadeh F, Jahani M. Evaluation of Progesterone Effects on Fetal Doppler Velocimetry. Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research 2022; 1(3).
 20. Vafaei H, Zamanpour T, Shahraki HR. Preterm birth prevention: effects of vaginal progesterone administration on blood flow impedance in uterine-fetal circulation by Doppler sonography. Global Journal of Health Science 2016; 8(7):172-8.
 21. Barda G, Ben‐Haroush A, Barkat J, Malinger G, Luria O, Golan A, et al. Effect of vaginal progesterone, administered to prevent preterm birth, on impedance to blood flow in fetal and uterine circulation. Ultrasound in obstetrics & gynecology 2010; 36(6):743-8.
 22. Niromanesh S, Moghadam SF, Sherbaf FR. Maternal and Fetal Doppler Blood Flow Velocimetry Changes in the Management of Asymptomatic Preterm Labor With Vaginal Progesterone Tablet. Acta Medica Iranica 2018: 398-404.
 23. Rode L, Langhoff-Roos J, Andersson C, Dinesen J, Hammerum MS, Mohapeloa H, et al. Systematic review of progesterone for the prevention of preterm birth in singleton pregnancies. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2009; 88(11):1180-9.
 24. Çintesun E, Çintesun FN, Mammadova N, Çelik Ç. The influence of vaginal progesterone on Uterine Artery Pulsatility Index. Ginekologia Polska 2021; 92(6):436-9.
 25. Farhan FS, Hameed BH, Zghair MA. The effect of rectal progesterone on Doppler parameters of the uterine arteries for the prevention of preterm delivery in Iraqi population. Asian J Pharm Clin Res 2018; 11(10):1-4.
 26. Movahed F, Abotorabi S, Pakniat H, Abbasi S. Effects of vaginal progesterone suppository on uterine artery resistance in women with threatened abortion. Koomesh 2019; 21(3):444-8.
 27. Jamal A, Moshfeghi M, Molaei B, Moradi Y, Hashemi N. The effect of vaginal progesterone on Doppler findings in increased uterine artery resistance. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2021; 34(16):2630-3.
 28. Abd El Hameed AA. Vaginal versus intramuscular progesterone in the prevention of preterm labor and their effect on uterine and fetal blood flow. Middle East Fertility Society Journal 2012; 17(3):163-9.
 29. Bomba-Opon DA, Kosinska-Kaczynska K, Kosinski P, Wegrzyn P, Kaczynski B, Wielgos M. Vaginal progesterone after tocolytic therapy in threatened preterm labor. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2012; 25(7):1156-9.
 30. Akbari S, Birjandi M, Mohtasham N. Evaluation of the effect of progesterone on prevention of preterm delivery and its complications. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2009; 14(3):11-9.
 31. Martinez de Tejada B, Karolinski A, Ocampo MC, Laterra C, Hösli I, Fernández D, et al. Prevention of preterm delivery with vaginal progesterone in women with preterm labour (4P): randomised double‐blind placebo‐controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2015; 122(1):80-91.
 32. Norman JE, Marlow N, Messow CM, Shennan A, Bennett PR, Thornton S, et al. Vaginal progesterone prophylaxis for preterm birth (the OPPTIMUM study): a multicentre, randomised, double-blind trial. The lancet 2016; 387(10033):2106-16.
 33. Misra VK, Hobel CJ, Sing CF. Placental blood flow and the risk of preterm delivery. Placenta 2009; 30(7):619-24.
 34. Romero R. Prevention of spontaneous preterm birth: the role of sonographic cervical length in identifying patients who may benefit from progesterone treatment. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007; 30(5):675-86.
 35. Hermenegildo C, Oviedo PJ, Garcia-Martinez MC, Garcia-Perez MA, Tarin JJ, Cano A. Progestogens stimulate prostacyclin production by human endothelial cells. Human Reproduction 2005; 20(6):1554-61.
 36. Bar J, Lahav J, Hod M, Ben-Rafael Z, Weinberger I, Brosens J. Regulation of platelet aggregation and adenosine triphosphate release in vitro by 17β-estradiol and medroxyprogesterone acetate in postmenopausal women. Thrombosis and haemostasis 2000; 84(10):695-700.
 37. Economy KE, Abuhamad AZ. Calcium channel blockers as tocolytics. InSeminars in Perinatology 2001; 25(5):264-271.
 38. Dodd JM, Jones L, Flenady V, Cincotta R, Crowther CA. Prenatal administration of progesterone for preventing preterm birth in women considered to be at risk of preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews; 2013(7).