تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر پیامدهای بارداری و بعد از تولد: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، شبکه بهداشت و درمان شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان رازی تربت‌حیدریه (سازمان تأمین اجتماعی)، تربت‌حیدریه، ایران.

چکیده

مقدمه: انسان به‌طور دانسته یا ندانسته، هر روز در معرض میدان‌های الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد و در عصر حاضر، الکتریسیته جزء جدایی‌ناپذیر زندگی می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در مورد تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر پیامدهای بارداری و بعد از تولد انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مروری که بر اساس گایدلاین PRISMA نگارش شد، تمامی مطالعات کوهورت و مورد - شاهدی از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر Scopus، PubMed، Iran Medex، SID، Web of Science، Medlib، Magiran، Science Direct و Google Scholar با کلیدواژه‌های میدان الکترومغناطیسی، تلفن همراه، ایستگاه‌های پایه تلفن همراه، تماشای تلویزیون، استفاده از اینترنت، پیامدهای بارداری، مرگ پری‌ناتال، پره‌اکلامپسی، سرطان‌های دوران کودکی، آسم در فرزندان، نقایص مادرزادی، اختلالات رفتاری و عاطفی و معادل انگلیسی آنها بدون محدودیت زمانی تا مه 2022 جستجو شدند. کیفیت مطالعات با معیار نیوکاسل اتاوا بررسی شد. تجزیه و تحلیل مطالب به‌صورت کیفی صورت گرفت.
یافته­ ها: در این مطالعه 477 مقاله استخراج شد. سپس 10 مطالعه با نمره 6 و بالاتر با معیار نیوکاسل اتاوا، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی متغیرهای ارزیابی شده در مقالات نشان داد، تماس پدر با امواج الکترومغناطیس با خطر مرگ‌و‌میر پری‌ناتال، پره‌اکلامپسی و نقایص هنگام تولد و مواجهه مادر با خطر آسم، کاهش مایع آمنیوتیک، کاهش مهارت‌های حرکتی، تأخیر رشد عصبی کودکان همراه بوده است، ولی زندگی زنان باردار در مجاورت دکل‌ها، کابل‌های ولتاژ برق بالا و ایستگاه‌های پایه تلفن همراه، باعث افزایش ناهنجاری‌های مادرزادی، سرطان‌های کودکی و مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان (مانند بیش‌فعالی، بی‌توجهی) نشد.
نتیجه­ گیری: تماس پدر یا مادر طی بارداری با امواج الکترومغناطیسی می‌تواند باعث مشکلاتی در بارداری و فرزندان آنها شود، لذا توصیه می‌شود تا حد امکان مواجهه با میدان‌های الکترومغناطیسی را کنترل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Electromagnetic Field (EMF) on Pregnancy and Postpartum Outcomes: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Morvarid Irani 1
 • Maryam Aradmehr 2
 • Seyyedeh Adeleh Rahmanian 3
 • Sedigheh Ahmadi 4
1 PhD of Reproductive Health, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, Shirvan Health and Treatment Network, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnord, Iran.
4 M.Sc. of Midwifery, Razi Hospital of Torbat Heydariyeh (Social Security Organization), Torbat Heydariyeh, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Humans knowingly or unknowingly are daily exposed to electromagnetic fields and today electricity is an integral part of life. Therefore, the present study was performed with aim to systematically review the studies on the effect of electromagnetic field on pregnancy and postpartum outcomes.
Methods: In this review article, which was written based on the PRISMA guidelines, all cohort and case and control studies were searched from the databases of Magiran, Medlib, Web of Science, SID, Iran Medex, Scopus, PubMed, Science Direct, and Google Scholar with keywords of electromagnetic field, mobile phones, mobile phone base stations, watching TV, using Internet, pregnancy outcome, perinatal mortality, preeclampsia, childhood cancers, asthma in offspring, congenital defects, and behavioral and emotional disorders without time limit until May 2022. The quality of the studies was evaluated using the Newcastle-Ottawa criteria. Content analysis was done qualitatively.
Results: In this study, 477 articles were extracted. Then, 10 studies with a score of 6 and above were examined with the Newcastle-Ottawa criteria. A review of the evaluated variables in the articles showed that father's exposure to electromagnetic field has been associated with the risk of perinatal mortality, preeclampsia and congenital defects, and the mother's exposure was associated with the risk of asthma, amniotic fluid reduction, decreased motor skills, and delayed neurodevelopment of children. But the pregnant women's living in the vicinity of masts, high voltage cables and mobile phone base stations did not increase congenital anomalies, childhood cancers and behavioral and emotional problems (such as hyperactivity, inattention) in children.
Conclusion: Contact of father or mother with electromagnetic waves during pregnancy can cause problems in pregnancy and their children. Therefore, it is recommended to control exposure to electromagnetic fields as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormality
 • Electromagnetic waves
 • Postpartum Period
 • Pregnancy
 • Pregnancy outcomes
 1. Falone S, Mirabilio A, Carbone MC, Zimmitti V, Di Loreto S, Mariggiò MA, et al. Chronic exposure to 50 Hz magnetic fields causes a significant weakening of antioxidant defence systems in aged rat brain. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2008; 40(12):2762-70.
 2. Parivar K, Nabiuni M, Golestanian N, Amini E. Effect of low frecuency electromagnetic fields on the spermatogenesis and blood serum protein of Balb/c mice. J Cell Tissue 2011; 2(1):47-56.
 3. Stuchy MA. Magnetics and biology. Health Physic 1987; 57(11):215.
 4. Gupta AK, Bafna M, Srivastava S, Khanna RK, Vijay YK. Study of electromagnetic shielding effectiveness of metal oxide polymer composite in their bulk and layered forms. Environmental Science and Pollution Research 2021; 28(4):3880-7.
 5. Ashrafinia F, Kiani M, Ghazanfarpour M, Baghini FS. The Effect of Maternal and children exposed to cell phone use on physical and behavioral problems in childhood: A systematic review. Journal of Pediatric Nursing 2021; 8(2):12-22.
 6. Berg H. Problems of weak electromagnetic field effects in cell biology. Bioelectrochemistry and bioenergetics 1999; 48(2):355-60.
 7. Baharara J, Parivar K, Oryan S, Ashraf A. Effects of low frequency electromagnetic fields on gonads and fertility of female Balb/C mouse. Arak Medical University Journal 2006; 9(2):1-1.
 8. Nakamura H, Matsuzaki I, Hatta K, Nobukuni Y, Kambayashi Y, Ogino K. Nonthermal effects of mobile-phone frequency microwaves on uteroplacental functions in pregnant rats. Reproductive Toxicology 2003; 17(3):321-6.
 9. Adeli M, Moghaddam-Banaem L, Shahali S, Ghandi N. Changes in sexual life in women with genital warts: a qualitative study. Health Education and Health Promotion 2022; 10(3):593-602.
 10. Darabi MR, Bayat PD. Effects of low electromagnetic field on mice embryos development. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2012; 14(3):33-9.
 11. Heinrich S, Thomas S, Heumann C, von Kries R, Radon K. Association between exposure to radiofrequency electromagnetic fields assessed by dosimetry and acute symptoms in children and adolescents: a population based cross-sectional study. Environmental health 2010; 9:1-9.
 12. Choi KH, Ha M, Ha EH, Park H, Kim Y, Hong YC, et al. Neurodevelopment for the first three years following prenatal mobile phone use, radio frequency radiation and lead exposure. Environmental research 2017; 156:810-7.
 13. Vrijheid M, Martinez D, Forns J, Guxens M, Julvez J, Ferrer M, et al. Brief report: Prenatal exposure to cell phone use and neurodevelopment at 14 months. Epidemiology 2010: 259-62.
 14. Jelodar G, Roudashtian M. Effect of Radiation Leakage of Microwave Oven on Pregnant Mice. Journal of Babol University of Medical Sciences 2009; 11(3):13-9.
 15. Abad M, Malekafzali H, Simbar M, Seyed MH, Merghati KE. Association between electromagnetic field exposure and abortion in pregnant women living in Tehran. Iran J Reprod Med 2016; 14(5):347-354.
 16. Aradmehr M. Socio-demographic and religious factors affecting fertility rate among childbearing women in Easter Iran: A population-based study. Reproductive Health 2019; 7(1):1553-9.
 17. Hosseini Z, Moayyedi F, Dashti E. Evaluation and Prediction of the Impact of Parasite Waves and Cell Phone Use by Pregnant Mothers on the Volume of Amniotic Fluid based on Data Mining Algorithms. Journal of Health and Biomedical Informatics 2019; 6(3): 243-54.
 18. El-Sayed A, Badr HS, Yahia R, Salem SM, Kandil AM. Effects of thirty minute mobile phone irradiation on morphological and physiological parameters and gene expression in pregnant rats and their fetuses. African Journal of Biotechnology 2011; 10(84):19670-80.
 19. Al-Jarrah I, Rababa M. Impacts of smartphone radiation on pregnancy: A systematic review. Heliyon 2022: e08915.
 20. Ashrafinia F, Moeindarbari S, Razmjouei P, Ghazanfarpour M, Najafi MN, Ghalibaf AA, et al. Can prenatal and postnatal cell phone exposure increase adverse maternal, infant and child outcomes?. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 2022; 43:870-7.
 21. Shamsi MF, Ziaei S, Firoozabadi M, Kazemnejad A. Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields during pregnancy and the risk of spontaneous abortion: a case-control study. J Res Health Sci 2013; 13(2):131-134.
 22. Papadopoulou E, Haugen M, Schjølberg S, Magnus P, Brunborg G, Vrijheid M, et al. Maternal cell phone use in early pregnancy and child’s language, communication and motor skills at 3 and 5 years: the Norwegian mother and child cohort study (MoBa). BMC public health 2017; 17:1-1.
 23. Wells GA, Shea B, O’connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses. Ottawa Hospital Research Institute. Clinical Epidemiology; 2016.
 24. Stang A. Critical evaluation of the Newcastle-Ottawa scale for the assessment of the quality of nonrandomized studies in meta-analyses. European journal of epidemiology 2010; 25:603-5.
 25. Baste V, Moen BE, Oftedal G, Strand LÅ, Bjørge L, Mild KH. Pregnancy outcomes after paternal radiofrequency field exposure aboard fast patrol boats. Journal of occupational and environmental medicine 2012: 431-8.
 26. Mjøen G, Sætre DO, Lie RT, Tynes T, Blaasaas KG, Hannevik M, et al. Paternal occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields and risk of adverse pregnancy outcome. European journal of epidemiology 2006; 21:529-35.
 27. Baste V, Oftedal G, Møllerløkken OJ, Mild KH, Moen BE. Prospective study of pregnancy outcomes after parental cell phone exposure: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Epidemiology 2015; 26(4):613-21.
 28. Mahram M, Ghazavi M. The effect of extremely low frequency electromagnetic fields on pregnancy and fetal growth and development. Archives of Iranian medicine 2013; 16(4):221-4.
 29. Li DK, Chen H, Odouli R. Maternal exposure to magnetic fields during pregnancy in relation to the risk of asthma in offspring. Archives of pediatrics & adolescent medicine 2011; 165(10):945-50.
 30. Elliott P, Toledano MB, Bennett J, Beale L, De Hoogh K, Best N, et al. Mobile phone base stations and early childhood cancers: case-control study. Bmj 2010; 340.
 31. Guxens M, van Eijsden M, Vermeulen R, Loomans E, Vrijkotte TG, Komhout H, et al. Maternal cell phone and cordless phone use during pregnancy and behaviour problems in 5-year-old children. J Epidemiol Community Health 2013; 67(5):432-8.
 32. Liu K, Li Y, Zhang G, Liu J, Cao J, Ao L, et al. Association between mobile phone use and semen quality: a systemic review and meta‐analysis. Andrology 2014; 2(4):491-501.
 33. Dietert RR, Etzel RA, Chen D, Halonen M, Holladay SD, Jarabek AM, et al. Workshop to identify critical windows of exposure for children's health: immune and respiratory systems work group summary. Environmental health perspectives 2000; 108(suppl 3):483-90.
 34. Sarboozi Hosein Abadi T, Namazi Nia M, Mazlom SR. Effect of self-determination theory-based discharge program on lifestyle and readmission of patients with heart failure: A clinical trial. Evidence Based Care Journal 2020; 10(1):25-35.
 35. Holgate ST, Arshad HS, Roberts GC, Howarth PH, Thurner P, Davies DE. A new look at the pathogenesis of asthma. Clinical science 2010; 118(7):439-50.
 36. Krewski D, Glickman BW, Habash RW, Habbick B, Lotz WG, Mandeville R, et al. Recent advances in research on radiofrequency fields and health: 2001–2003. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B 2007; 10(4):287-318.
 37. Bellieni CV, Pinto I. Fetal and neonatal effects of EMF. BioInitiative Report Section 2012; 19.