بررسی مقالات علوم پزشکی منتشر شده به زبان فارسی در سال 1400 به‌منظور شناسایی میزان همخوانی آنها با استانداردهای مقاله‌نویسی و استفاده صحیح از روش‌های تجزیه و تحلیل آماری در گزارش نتایج

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. دانشجوی دکتری آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

2 استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

4 پژوهشگر، کارشناس ارشد اکولوژی انسانی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: تمامی نتایج به‌دست آمده از تحقیقات پزشکی زمانی قابل اعتماد هستند که با استفاده از آزمون­ های صحیح آماری همراه با چک کردن پیش ­فرض ­های آزمون و دقت عواملی مانند حجم نمونه، تصادفی­ کردن و ابزارهای اندازه­ گیری استاندارد مورد بررسی قرار گیرند، لذا مطالعه­ حاضر به‌منظور شناسایی میزان همخوانی مقالات با استانداردهای مقاله‌نویسی و استفاده صحیح از آمار حیاتی در گزارش نتایج انجام شد.
روشکار: در این مطالعه توصیفی از تمامی مجلات فارسی زبان که دارای امتیاز علمی- پژوهشی در سال 1400 بودند، 300 مقاله با روش نمونه­ گیری چند مرحله ­ای انتخاب شد. سپس پرسشنامه­ مطالعه طراحی و پس از سنجش روایی و پایایی برای هر مقاله تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون تی تست دو نمونه­ ای انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­ دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: در این مطالعه 300 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که نوع مطالعه (8/94%)، روش نمونه­ گیری (8/94%)، فرمول تعیین حجم نمونه (8/20%)، روایی (6/40%)، پایایی (4/72%)، دلیل ریزش نمونه ­ها (3/67%)، چگونگی رفتار با داده­ های پرت (12%)، چک کردن پیش فرض­ ها (4/83%)، فاصله اطمینان (9/11%) و کورسازی (4/47%) از مقالات به‌درستی گزارش نمودند. همچنین میانگین نمره 300 مقاله برابر با 48/11±46/86 از 100 بود.
نتیجه­ گیری: به‌طور کلی به‌نظر می­رسد اغلب پژهشگران مهم­ ترین فاکتورها در زمینه آماری در رابطه با نگارش مقاله را رعایت کردند، اما سردبیران و داوران مجلات باید به مواردی مانند ذکر نام یا فرمول تعیین حجم نمونه، روایی و پایایی ابزار، داده­ های پرت و گمشده، فاصله اطمینان و کورسازی توجه بیشتری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the medical science articles published in Persian language 2021 in order to identify their compliance with article writing standards and the correct use of statistical analysis methods in reporting results

نویسندگان [English]

 • Zahra Asadollahi 1
 • Mohsen Rezaeian 2
 • Hasan Ahmadinia 3
 • Alireza Taherifard 4
1 Instructor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. PhD Student of Biostatistics, Department of Statistics and Epidemiology, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Occupational Environmental Research Center, Faculty of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 Researcher, M.Sc. of Human Ecology, Occupational Environmental Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: All the results obtained from medical research are reliable when they are examined using correct statistical tests along with checking the assumptions of the test and the accuracy of factors such as sample size, randomization, and standard measurement tools. Therefore, the present study was performed with aim to identify the extent of the articles' compliance with the essay writing standards and the correct use of statistical methods in the results reporting.
Methods: In this descriptive study, from all Persian-language journals that had a scientific-research score in 2021, 300 articles were selected with a multi-stage sampling method. Then, the study questionnaire was designed and was completed each article after assessing its validity and reliability. Data were analyzed by SPSS software (version 18) and Two-sample t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In this study, 300 articles were examined and it was found that the type of study (94.8%), sampling method (94.8%), sample size determination formula (20.8%), validity (40.6%), reliability (72.4%), the reason for dropping samples (67.3%), how to deal with outlier data (12%), checking defaults (83.4%), confidence interval (11.9%) ) and blinding (47.4%) of the articles reported correctly. Also, the mean score of 300 articles was 86.46±11.48 out of 100.
Conclusion: In general, it seems that most of the researchers observed the most important factors regarding statistics in relation to writing the article, but the editors and referees of the journals should pay attention to the issues such as mentioning the name or the formula for determining the sample size, validity and reliability of the tool, outliers and missing data, confidence interval and blinding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Articlewriting standards
 • Medical science articles
 • Persian journals
 • Statistical errors
 1. Altman DG. Statistics in medical journals. Statistics in medicine 1982; 1(1):59-71.
 2. Asghari Jafarabadi M, Soltani A, Mohammadi M. Statistical series: The analysis of contingency tables 1 (chisquare tests). Iranian journal of Diabetes and Metabolism 2014; 13(2):83-101.
 3. Janghorbani M. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2001; 3(1):57-70.
 4. Ayatollahi S, Jafari P, Ghaem H. An evaluation of the quality of published clinical trials in Iranian medical journals during 2001-2004. Journal of Babol University of Medical Sciences 2005; 7(4):64-70.
 5. Ayatollahi SM, Mohammadi M, Jafary P, Khademi A. Statistics in international medical journals of Iran. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI) 2002; 16(1):59-61.
 6. Baneshi MR, Zolala F, Mohebbi E. A Guide to Selecting the Appropriate Statistical Tests for Proposals and Articles in Medical Sciences. Strides in Development of Medical Education 2014; 11(3):321-9.
 7. Yadegarzadeh G, Fatemi A. Evaluation of Educational Scientific Articles with the Purpose of Identification Common Statistical Errors. Journal of Instruction and Evaluation 2018; 11(41):135-54.
 8. Yousefi Joybari M, Mohhamadifar N. Iranian culture and civilization and globalization; opportunities and challenges. Sociological studies 2011; 4(12):23-38.
 9. Erdogan M, Kaplan H, Kayir CG, Asik UO, Akbunar S. Common method-related problems in selected research studies on educational sciences in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012; 46:3230-4.
 10. Ercan I, Karadeniz PG, Cangur S, Ozkaya G, Demirtas H. Examining of Published Articles with Respect to Statistical Errors in Medical Sciences. International Journal of Hematology & Oncology/UHOD: Uluslararasi Hematoloji Onkoloji Dergisi 2015; 25(2).
 11. Nuijten MB, Hartgerink CH, Van Assen MA, Epskamp S, Wicherts JM. The prevalence of statistical reporting errors in psychology (1985–2013). Behavior research methods 2016; 48:1205-26.
 12. Asefzadeh S. Critical analysis of studies in medical science. Research in Medicine 2005; 29(3):195-201.
 13. Valaei N, Kosaryan M, Nasiri E, Mossavi SF. Methodological evaluation of the papers published in the journal of Mazandaran University of Medical Sciences, number 1-47, summer 2005. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2006; 16(52):131-40.
 14. Ranjbar H, Heidary A, Latifnejad Rudsary R, Karimi Moonaghi H, Namdar Areshtenab H, Hosseini Shahidi L, et al. Quantitative content analysis of published nursing-midwifery articles in Iranian medical journals. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2018; 6(1):46-54.
 15. Reza GM, Masoud S, Nasim V, Azam B. Analysis Of Medical Sciences Articles Structure Quality During 2002-2008. Payavard Salamat 2012; 6(1).
 16. Pakfetrat A, Delavarian Z, Shakeri MT, Sarraf Shirazi A, Mosannen Mozaffari P, Moeintaghavi A, et al. Critical Appraisal of Iranian Dentistry Clinical Trials Published in English from 1999 to 2012. Journal of Mashhad Dental School 2018; 42(1):19-30.
 17. Shakeri MT, Taghipour A, Sadeghi M, Nezami H, Amirabadizadeh AR, Bonakchi H. Critical appraisal of fundamental items in approved clinical trial research proposals in Mashhad University of Medical Sciences. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 2017; 31:74.
 18. Hanif A, Ajmal T. Statistical errors in medical journals (a critical appraisal). Annals of King Edward Medical University 2011; 17(2):178-.
 19. Rezaeian M. Retraction of the published articles. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2014; 13(6):495-6.
 20. Curran-Everett D, Benos DJ. Guidelines for reporting statistics in journals published by the American Physiological Society: the sequel. Advances in physiology education 2007; 31(4):295-8.
 21. Tabatabaee SH, Fazalzadeh O. Assessing the principle of scientific writing in published articles in Shiraz university of medical sciences, Iran. Iranian Journal of Epidemiology 2009; 5(2):28-34.
 22. Karadeniz PG, Uzabacı E, Kuyuk SA, Kesin FK, Can FE, Seçil M, et al. Statistical errors in articles published in radiology journals. Diagnostic and Interventional Radiology 2019; 25(2):102.
 23. Yabaci Tak AY, Can F, Kesin F, Ahmadian R, Ercan İ. Statistical Errors in Medical Residency Theses. Bezmialem Science 2022; 10(2).
 24. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gøtzsche PC, Devereaux PJ, et al. CONSORT 2010 Spiegazione ed Elaborazione: linee guida aggiornate per il reporting di trial randomizzati a gruppi paralleli. Evidence 2012; 4:e1000024.
 25. Vail A, Gardener E. Common statistical errors in the design and analysis of subfertility trials. Human Reproduction 2003; 18(5):1000-4.
 26. Casadevall A, Steen RG, Fang FC. Sources of error in the retracted scientific literature. The FASEB Journal 2014; 28(9):3847.
 27. Lukiæ IK, Marušiæ M. Appointment of statistical editor and quality of statistics in a small medical journal. Croat Med J 2001; 42:500-3.