بررسی مقایسه‌ای عصاره آبی و الکلی پنیرک و خارخاسک با مترونیدازول بر دو ساب تایپ تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد انگل‌شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 استادیار گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تریکوموناس واژینالیس که پاتوژن دستگاه تناسلی انسان است، عامل بیماری تریکومونیازیس می­باشد. مترونیدازول داروی انتخابی جهت درمان این بیماری است که عوارضی مانند سرگیجه، سرطان‌زایی و مقاومت دارویی را به همراه دارد. از این رو یافتن دارویی جایگزین ضروری به‌نظر می‌رسد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات عصاره­ های آبی و الکلی پنیرک و خارخاسک بر دو ساب تایپ تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
روشکار: در این مطالعه عصاره ­های آبی و الکلی پنیرک و خارخاسک در رقت­ های 25/1، 5/2، 5، 10 و 20 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و نیز مترونیدازول با رقت­ های 78/0، 56/1، 125/3، 25/6، 5/12 و 25 میکروگرم بر میلی‌لیتر بر انگل تریکوموناس واژینالیس تایپ i و g در زمان ­های 24 و 48 ساعت مجاورت داده شد. انگل­های زنده با لام نئوبار شمارش و سپس سمّیت سلولی عصاره­ ها و مترونیدازول با روش MTT بر روی رده سلولی Hela ارزیابی شد. اطلاعات با روش TWO WAY ANNOVA GRAPHPAD آنالیز گردید.
یافته­ ها: شاخص­ های Ic50، CC50 و SI محاسبه شد که کاهش درصد حیات انگل­ ها در تمامی غلظت­ ها و در هر دو زمان 24 و 48 ساعت در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار بود (0001/0=p). عصاره اتانولی خارخاسک و پنیرک دارای SI بالاتری نسبت به عصاره آبی خارخاسک و پنیرک بودند، ولی تفاوت بسیار زیادی با شاخص SI مترونیدازول داشتند. این دو عصاره اثر بازدارندگی‌شان بر انگل خوب بود، ولی سمّیت‌شان بالا بود. چون اثر سلول‌کشی این عصاره ­ها بر رده سلولی Hela بالا بود، پیشنهاد می‌شود مطالعه ­ای برای اثر این عصاره­ ها در درمان سلول­ های سرطانی صورت گیرد.
نتیجه­ گیری: عصاره اتانولی خارخاسک اثر مهاری خوبی بر هر دو تایپ تریکوموناس واژینالیس به‌ویژه تایپ g داشت، ضمن اینکه اتانولی پنیرک در 48 ساعت اثر مهاری بسیار خوبی بر تایپ i انگل گذاشت. عصاره­ های آبی و الکلی پنیرک و خارخاسک SI کمتری نسبت به مترونیدازول دارند، بنابراین تأثیرگذاری عصاره­ ها نسبت به مترونیدازول کمتر می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of aqueous and alcoholic extracts of Malva sylvestris and Tribulus terrestris with metronidazole on two subtypes of Trichomonas vaginalis in vitro

نویسندگان [English]

 • Fariba Rivandy 1
 • Javid Sadraei 2
 • Zohreh Momeni 3
 • Majid Pirestani 4
1 M.Sc. in Medical Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Medical Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Microbiology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Medical Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Trichomonas vaginalis, which is a pathogen of the human reproductive system, is the cause of trichomoniasis. Metronidazole is the drug of choice for the treatment of this disease, which has side effects such as dizziness, carcinogenesis, and drug resistance. Therefore, it seems necessary to find an alternative medicine. Therefore, the present study was performed with aim to evaluate the effects of aqueous and alcoholic extracts of Malva sylvestris and Tribulus terrestris on two subtypes of Trichomonas vaginalis in laboratory conditions.
Methods: In this study, aqueous and alcoholic extracts of Malva sylvestris and Tribulus terrestris in dilutions of 1.25, 2.5, 5, 10, 20 mg/ml and metronidazole with dilutions of 0.78, 1.56, 3.125, 6.25, 12.5, 25 μg/ml were administered to Trichomonas vaginalis type i and g at 24 and 48 hours. Live parasites were counted with Neobar slide and then cytotoxicity of Metronidazole and extracts was evaluated by MTT method on Hela cell line. Data were analyzed with two way ANNOVA graphpad method.
Results: Ic50, CC50 and SI indexes were calculated and the decrease in the percentage of parasite survival was significant in all concentrations and in both 24 and 48 hours compared to the control group (p=0.0001). Ethanol extracts of Tribulus terrestris and Malva sylvestris have a higher SI than water extract of Tribulus terrestris and Malva sylvestris, but they are very different from the SI index of metronidazole. These two extracts have a good inhibitory effect on parasites, but their toxicity was high. Because the cell-killing effect of these extracts on the hella cell line was high, it is suggested to conduct a study on the effect of these extracts in the treatment of cancer cells.
Conclusion: The ethanolic extract of Tribulus terrestris has a good inhibitory effect on both types of Trichomonas vaginalis, especially type g, while the ethanolic extract of Malva sylvestris has a very good inhibitory effect on type i of the parasite in 48 hours. Aqueous and alcoholic extracts of Malva sylvestris and Tribulus terrestris have lower SI than metronidazole, so the effects of the extracts are less than metronidazole.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Malva sylvestris
 • Metronidazole
 • Treatment
 • Trichomoniasis
 • Tribulus terrestris
 1. Kashan ZF, Delavari M, Arbabi M, Hooshyar H. Therapeutic effects of Iranian herbal extracts against Trichomonas vaginalis. Iranian Biomedical Journal 2017; 21(5):285-93.
 2. Valadkhani Z, Sharma S, Harji K, Gupta I, Malla N. Role of Lactobacillus acidopidlus on adhesion of Trichomonasvaginalis isolated from symptomatic and asymptomatic women to vaginal epithelial cells. The Journal of Urmia University of Medical Sciences 2006; 17(3):236- 241. (persian)
 3. Bahadoor S, Hadisa T, Shahrbanoo A, Elahm F, Mehrangiz A. In Vitro anti-Trichomonas activity of Freula assafoetida and garlic extracts. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2009; 11(3):13-17.
 4. Hassanpour A, Zakhireh S, Ebadi A. The study of antibacterial activity of non-polar extract of Malva silvestris L., using well diffusion and tube dilution method. Veterinary Clinical Pathology The Quarterly Scientific Journal 2015; 8(4 (32) Winter):645-51.
 5. Jafari-Sales A, Jafari B, Sayyahi J, Zohoori-Bonab T. Evaluation of antibacterial activity of ethanolic extract of malva neglecta and althaea officinalis l. On antibiotic-resistant strains of staphylococcus aureus. J Biol Today World 2015; 4(2):58-62.
 6. Mustafa A, Ali M. New steroidal lactones and homomonoterpenic glucoside from fruits of Malva sylvestris L. L. Acta Pol Pharm 2011; 68(3):393-401.
 7. Valizadeh ZV, Sarkaki A, Nasri S. Evaluation of the effect of Malva parviflora hydro-alcoholic extract on pain in male rat. Jundishapur Scientific Medical Journal 2018; 17(1):95-105.
 8. Mohammad Eini A. Comparison of Antibacterial Effect of Malva Sylvestris L.(Aerial and Root Organs) by MIC. SSU_Journals 2014; 21(6):816-22.
 9. Shokrollahi S, Heshmati GA. Diffrent aspect of Mallow (Malva sylvestris) and results of new research findings:a review. Journal of Neyshabur university of medical sciences 2016; 4(1):1-8.
 10. Naseri L, Khazaei M. A review on therapeutic effects of tribulus terrestris. Journal of Medicinal Plants 2019; 18(72):1-22.
 11. Al-Bayati FA, Al-Mola HF. Antibacterial and antifungal activities of different parts of Tribulus terrestris L. growing in Iraq. Journal of Zhejiang University Science B 2008; 9:154-9.
 12. Esfandiari A, Dehghan A, Sharifi S, Najafi B, Vesali E. Effect of Tribulus terrestris extract on ovarian activity in immature Wistar rat: a histological evaluation. Journal of Animal and Veterinary Advances 2011; 10(7):883-6.
 13. Huang YL, Kou JP, Ma L, Song JX, Yu BY. Possible mechanism of the anti-inflammatory activity of ruscogenin: role of intercellular adhesion molecule-1 and nuclear factor-κB. Journal of pharmacological sciences 2008; 108(2):198-205.
 14. Momeni Z. Molecular typing of Trichomonas vaginalis isolates by PFOB and Actin genes; 2015
 15. Gholami T, Samih MA. The lethal effects of fineleaf fumitory, Fumaria parviflora (Lam.)(Fumariaceae) extracted by several methods on Bemisia tabaci (Genn.). IAU Entomological Research Journal 2017; 9(2):197-211.
 16. Mozdastan S, Ebrahimzadeh MA, Khalili M. Comparing the impact of different extraction methods on antioxidant activities of myrtle (Myrtus communis L.). Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 25(127):10-24.
 17. Desrivot J, Waikedre J, Cabalion P, Herrenknecht C, Bories C, Hocquemiller R, et al. Antiparasitic activity of some New Caledonian medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology 2007; 112(1):7-12.
 18. Moo-Puc R, Robledo D, Freile-Pelegrin Y. Evaluation of selected tropical seaweeds for in vitro anti-trichomonal activity. Journal of Ethnopharmacology 2008; 120(1):92-7.
 19. Mehran M, Ahmadi R, Kazemi MS, Takzaree N. Comparative evaluation of antibacterial effect of Malva sylvestris L. extract and chlorohexidine on Streptococcus mutans in vitro study. Tehran University Medical Journal TUMS Publications 2018; 76(9):602-7.
 20. Razavi SM, Zarrini G, Molavi G, Ghasemi G. Bioactivity of Malva sylvestris L., a medicinal plant from Iran. Iran J Basic Med Sci 2011; 14(6):574-9.
 21. Zhang JD, Cao YB, Xu Z, Sun HH, An MM, Yan L, et al. In vitro and in vivo antifungal activities of the eight steroid saponins from Tribulus terrestris L. with potent activity against fluconazole-resistant fungal. Biological and pharmaceutical bulletin 2005; 28(12):2211-5.
 22. Hakemi VM, Makhmor M, Kobarfard F, Kamalinejad M, Heidary M, Khoshnood S. Investigation of antimicrobial effect of Tribulus terrestris L. against some gram positive and negative bacteria and candida spp. Novel Biomed 2014; 2(3):85-90.