مقایسه میزان حاملگی بین دو روش پرفیوژن لوله‌ای اسپرم (FSP) با تلقیح استاندارد داخل رحمی اسپرم (IUI) در بیماران نابارور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده سل مقاوم به درمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

4 استادیار علوم زیست پزشکی، مرکز تحقیقات اندومتریوز، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ نازایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه روش‌های متفاوتی جهت درمان ناباروری وجود دارند. از قدیمی‌ترین روش‌های درمان ناباروری، تلقیح مصنوعی اسپرم به داخل رحم (IUI) و پرفیوژن لوله‌ای اسپرم (FSP) می‌باشد. نتایج به‌دست آمده در کارآزمایی‌های داخلی و خارجی متفاوت بوده و نیاز به مطالعات بیشتر در خصوص مقایسه این دو روش و پیامد بارداری موفقیت‌آمیز ناشی از آنها احساس می‌شود، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه میزان حاملگی بین دو روش پرفیوژن لوله‌ای اسپرم با تلقیح استاندارد داخل رحمی اسپرم در بیماران نابارور انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی در سال 1398 بر روی 120 بیمار واجد شرایط مراجعه کننده به مرکز ناباروری مولود زاهدان انجام شد. بیماران بر اساس روز مراجعه، به دو گروه FSP و IUI تخصیص یافتند. بر اساس روز مراجعه فرد به مرکز، مراجعین روزهای زوج وارد گروه FSP و مراجعین روزهای فرد، وارد گروه استاندارد IUI شدند. چرخه‌های درمانی IUI و FSP برای بیماران هر گروه توسط تیم درمانی مرکز ناباروری اجرا شد. در پایان درمان، در دو گروه وقوع بارداری از طریق تست BHCG بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های کای دو و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: در گروه IUI، 53 نفر (3/88%) دارای نتیجه تست حاملگی منفی و 7 نفر (7/11%) دارای نتیجه مثبت بودند. در گروه FSP، 49 نفر (7/81%) دارای نتیجه تست حاملگی منفی و 11 نفر (3/18%) دارای نتیجه مثبت بودند. بر اساس نتایج آزمون کای دو، تفاوت آماری معنی‌داری بین افراد با نتیجه حاملگی مثبت در گروه IUI و FSP وجود نداشت (306/0=p).
نتیجه­ گیری: در مطالعه حاضر هرچند میزان حاملگی در افراد استفاده کننده از روش FSP بیشتر بود، ولی تفاوت میزان بروز حاملگی در دو روش IUI و FSP معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy rate in two methods of fallopian tube perfusion (FSP) with standard intrauterine insemination (IUI) in infertile patients

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Salimi 1
 • Narjes Sargolzaei 2
 • Zahra sadat Robati 3
 • Marziyeh Ajdary 4
 • Farahnaz Farzaneh 5
1 Professor, Department of Biochemistry, Cellular and Molecular Research Center, Resistant Tuberculosis Institute, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, Infectious Disease and Tropical Medicine Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
4 Assistant Professor of Biomedical Sciences, Endometriosis Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infertility Fellowship, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Infectious Disease and Tropical Medicine Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, there are different methods to treat infertility. One of the oldest methods of treating infertility is artificial insemination of sperm into the uterus (Intrauterine Insemination or IUI) and fallopian tube sperm perfusion (FSP). The results obtained in internal and external trials are different and the need for more studies is felt regarding the comparison of these two methods and the outcomes of successful pregnancy resulting from them; so the present study was performed with aim to determine and compare the pregnancy rate between IUI and FSP in infertile couples.
Methods: This randomized controlled trial study was performed in 2019 on 120 eligible patients referred to Moloud Infertility center in Zahedan. Patients were assigned to FSP and IUI groups based on the day of visit. Based on the day of refer to the center, patients on even days were included in the FSP group and patients on odd days were included in the standard IUI group. Treatment cycles of IUI and FSP were performed for the patients of each group by the treatment team of the infertility center. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 19) and independent t and chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In the IUI group, 53 women (88.3%) had a negative pregnancy test and 7 women (11.7%) had a positive result. In the FSP group, 49 (81.7%) had a negative pregnancy test and 11 (18.3%) had a positive result. According to the Chi-square test, there was no statistically significant difference between women with a positive pregnancy result in the IUI and FSP groups (p = 0.306).
Conclusion: In the present study, although the pregnancy rate was higher in FSP method, but the difference in pregnancy rates was not significant between IUI and FSP methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • FSP
 • Infertility
 • IUI
 • IUTPI
 • Male Infertility
 1. Burney RO, Schust DJ, Yao MWM. Infertility. In: Berek JS. Berek & Novak’s Gynecology. 14nd Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.
 2. Farzaneh F, Khalili M. Prevalence of Celiac in infertile women due to unexplained infertility. Prensa Med Argent 2019; 105:317-9.
 3. Farzaneh F, Keikha R. Evaluation of prevalence of changes in thyroid functional tests in mole hydatiforme. Prensa Med Argent 2019; 105(2):2.
 4. Farzaneh F, Afshar F. Comparison of ovulation induction with letrozole plus dexamethasone and letrozole alone in infertile women with polycystic ovarian disease: An RCT. International Journal of Reproductive BioMedicine 2020; 18(4):307-10.
 5. Behnoud N, Rezaei R, Estorm E, Farzaneh F. The relationship between endometrial thickness and endometrial pattern with pregnancy rate based on positive serum beta-human chorionic gonadotropin. International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences 2019; 7(3):400-3.
 6. Teimoori B, Esmaeilpoor M, Ashkezari AK, Farzaneh F. Comparison of induction abortion in the first trimester using misoprostol alone and misoprostol with estrogen priming. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2019; 7(3):404-7.
 7. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. 10nd Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 8. Van Den Akker OB. Coping, quality of life and psychological symptoms in three groups of sub-fertile women. Patient education and counseling 2005; 57(2):183-9.
 9. Oddens BJ, den Tonkelaar I, Nieuwenhuyse H. Psychosocial experiences in women facing fertility problems—a comparative survey. Human reproduction 1999; 14(1):255-61.
 10. Ardekani ZB, Akhondi MM, Kamali K, Khalaf ZF, Eskandari S, Ghorbani B. Mental health status of patients attending avicenna infertility clinic. Journal of Reproduction & Infertility 2010; 11(4):319-24.
 11. Berek JS. Berek & Novak’s Gynecology. 13nd Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2002.

 

 

 1. Ajossa S, Melis GB, Cianci A, Coccia ME, Fulghesu AM, Giuffrida G, et al. An open multicenter study to compare the efficacy of intraperitoneal insemination and intrauterine insemination following multiple follicular development as treatment for unexplained infertility. Journal of assisted reproduction and genetics 1997; 14:15-20.
 2. Rajaei F, Naseri S, Javadi A. Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success. Journal of Inflammatory Diseases 2013; 17(2):11-7.
 3. Wiser A, Shalom-Paz E, Reinblatt SL, Son WY, Das M, Tulandi T, et al. Ovarian stimulation and intrauterine insemination in women aged 40 years or more. Reproductive biomedicine online 2012; 24(2):170-3.
 4. Iberico G, Vioque J, Ariza N, Lozano JM, Roca M, Llácer J, et al. Analysis of factors influencing pregnancy rates in homologous intrauterine insemination. Fertility and sterility 2004; 81(5):1308-13.
 5. Yousefi B, Azargon A. Predictive factors of intrauterine insemination success of women with infertility over 10 years. Journal of the Pakistan Medical Association 2011: 165-8.
 6. Andersen AN, Gianaroli L, Felberbaum R, De Mouzon J, Nygren KG. Assisted reproductive technology in Europe, 2002. Results generated from European registers by ESHRE. Human Reproduction (Oxford, England) 2006; 21(7):1680-97.
 7. Jašović V, Jašović-Siveska E. Success rate of intrauterine insemination in patients with unknown infertility. Vojnosanitetski pregled 2012; 69(4):301-7.
 8. Sahakyan M, Harlow BL, Hornstein MD. Influence of age, diagnosis, and cycle number on pregnancy rates with gonadotropin-induced controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination. Fertility and sterility 1999; 72(3):500-4.
 9. Basirat Z, Shamsoddin M. Association of Follicular Response with Outcome of Intrauterine Insemination in Infertile Women. Journal of Babol University of Medical Sciences 2009; 11(1):19-24.
 10. Chun SY, Eisenhauer KM, Minami SA, Billig H, Perlas EM, Hsueh AJ. Hormonal regulation of apoptosis in early antral follicles: follicle-stimulating hormone as a major survival factor. endocrinology 1996; 137(4):1447-56.
 11. Akbarian AR, Haghighi L. Update on unexplained infertility. Razi Journal of Medical Sciences 1995; 2:165-72.
 12. Kahn JA, Sunde A, Koskemies A, von Düring V, Sørdal T, Christensen F, et al. Fallopian tube sperm perfusion (FSP) versus intra-uterine insemination (IUI) in the treatment of unexplained infertility: a prospective randomized study. Human Reproduction 1993; 8(6):890-4.
 13. Peivandi S, Ebadi A, Modanlu S. The comparison between intrauterine insemination and fallopian tube sperm perfusion using FAST® system in patients with unexplained infertility. International journal of fertility & sterility 2015; 8(4):379-84.
 14. Rokhgireh S, Mehdizadehkashi A, Vahdat M, Najmi Z, Shoazi NT, Astaraii V, et al. The impact of intraperitoneal dexmedetomidine with bupivacaine on patients’ postoperative pain in endometriosis laparoscopic surgery; a randomized, clinical trial. Shiraz E-Medical Journal 2019; 20(7).
 15. Shekhawat GS. Intrauterine insemination versus fallopian tube sperm perfusion in non-tubal infertility. medical journal armed forces india 2012; 68(3):226-30.
 16. Biacchiardi CP, Revelli A, Gennarelli G, Rustichelli S, Moffa F, Massobrio M. Fallopian tube sperm perfusion versus intrauterine insemination in unexplained infertility: a randomized, prospective, cross-over trial. Fertility and sterility 2004; 81(2):448-51.
 17. Fanchin R, Olivennes F, Righini C, Hazout A, Schwab B, Frydman R. A new system for fallopian tube sperm perfusion leads to pregnancy rates twice as high as standard intrauterine insemination. Fertility and sterility 1995; 64(3):505-10.