ابعاد مختلف پدیده ناباروری در زندگی زنان ایرانی: یک مطالعه مرور نظامند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه اخلاق پزشکی و فلسفه سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد اخلاق پزشکی و فلسفه سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 مربی گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی نظام سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری و تلاش برای درمان آن، با تنش­ هایی برای زوجین همراه است. در ایران نیز ناباروری مسأله‌ای است که با چالش ­های متعدد همراه است و زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر این مشکلات هستند. مطالعه حاضر با هدف تبیین و تحلیل تجارب زیسته زنان نابارور بر اساس مطالعات انجام شده در ایران در طول دو دهه گذشته انجام شد.
روشکار: این مطالعه از نوع مرور نظام‌مند می­باشد. استراتژی جستجوی این مطالعه بر پایه جستجو در پایگاه­ های استنادی PubMed، Web of Science، Google Scholar و SID با عبارات فارسی مطالعات کیفی یا مصاحبه یا تجربه زیسته یا پدیدارشناسی و ناباروری یا زنان نابارور یا زوجین نابارور و معادل­ های انگلیسی این واژگان انجام شد. مقالات با استفاده از چک‌لیست CASP ارزیابی شدند؛ در نهایت 21 مقاله که تجارب زیسته زنان نابارور را از منظرهای مختلف به‌صورت کیفی و پدیدارشناسی تبیین کرده بودند؛ وارد مطالعه و ارزیابی ترکیب و فراتحلیل شدند.
یافته ­ها: با کنار هم قرار دادن کدهای اصلی مقالات به‌عنوان کدهای اولیه و حذف موارد تکراری، 102 کد غیرتکراری به‌دست آمد که آنها در قالب 8 مضمون اصلی شامل: چالش‌های کلی زنان نابارور، واکنش‌های زنان نابارور، جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی، جنبه‌های شناختی، پیامدهای روان‌شناختی ناباروری، روش‌های مقابله با مشکلات روانی و اجتماعی ناباروری، عوامل مؤثر بر رفتارهای جنسی، عوامل افزایش و کاهش‌دهنده امید در زنان نابارور با تجربه شکست در درمان ناباروری دسته‌بندی شد.
نتیجه­ گیری: تجارب زیسته زنان نابارور نشان می ­دهد که آنها در جامعه ایران با مشکلات و رنج­ هایی مواجه هستند. به‌نظر می­ رسد هنوز بسیاری از ابعاد زندگی زنان نابارور مورد تبیین و تحلیل قرار نگرفته است. ضمن آنکه نقش ویژگی‌های دموگرافیک، فرهنگ‌ها، قومیت­ ها و بستر خانوادگی در تحلیل­ ها مورد توجه پژوهشگران واقع نشده است که ضرورت مطالعات بیشتر برای طراحی برنامه­ های حمایتی مؤثر با توجه به سیاست­ های جمعیتی کشور؛ بیشتر احساس می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different dimensions of infertility phenomenon in the life of Iranian women: a systematic review study

نویسندگان [English]

 • Lotfollah Dezhkam 1
 • Mansour Darvishi Tafvizi 2
 • Navid Kalani 3
1 Associate Professor, Department of Medical Ethics and Health philosophy, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 M.Sc. of Medical Ethics and Health philosophy, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 Instructor, Department of Anesthesiology, Research Center for Social Determinants of Health, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility and efforts to treat it are associated with tensions for couples. In Iran, infertility is a problem associated with many challenges, and women are more affected by these problems than men. The present study was conducted with aim to explain and analyze the lived experiences of infertile women based on the studies conducted in Iran during the last two decades.
Methods: This study is a systematic review. The search strategy of this study is based on searching in databases of PubMed, Web of Science, Google Scholar and SID with Persian terms of qualitative studies or interview or lived experience or phenomenology and infertility or infertile women or infertile couples and the English equivalents of these words. became. Articles were evaluated using the CASP checklist; Finally, 21 articles that qualitatively and phenomenologically explained the lived experiences of infertile women from different perspectives entered into the study and evaluation of the composition and meta-analysis.
Results: By putting together the main codes of the articles as primary codes and removing duplicates, 102 non-repeated codes were obtained, which were categorized in the form of 8 main themes including: general challenges of infertile women, reactions of infertile women, social and cultural aspects, cognitive aspects, psychological consequences of infertility, methods of dealing with psychological and social problems of infertility, factors affecting sexual behaviors, factors increasing and decreasing hope in infertile women with experience of failure in infertility treatment.
Conclusion: The lived experiences of infertile women show that they face problems and sufferings in Iranian society. It seems that many aspects of the life of infertile women have not yet been explained and analyzed. At the same time, the role of demographic characteristics, cultures, ethnicities and family background in the analyzes has not been noticed by the researchers, that the need for more studies to design effective support programs according to the population policies of the country is more felt.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infertile women
 • Infertility
 • Systematic review
 1. Sciarra J. Infertility: an international health problem. International Journal of Gynecology & Obstetrics 1994; 46(2):155-63.
 2. Monga M, Alexandrescu B, Katz SE, Stein M, Ganiats T. Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual function. Urology 2004; 63(1):126-30.
 3. Li X, Ye L, Tian L, Huo Y, Zhou M. Infertility-Related stress and life satisfaction among chinese infertile women: a moderated mediation model of marital satisfaction and resilience. Sex Roles 2020; 82:44-52.
 4. DeCherney AH, Pernoll ML, editors. Current obstetric & gynecologic diagnosis & treatment. McGraw-Hill/Appleton & Lange; 1994.
 5. Pahlavani H, Malakouti K. Stressors, their coping strategies, and relation to mental health in infertile individuals. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2002; 7(4):79-87.
 6. Choobforoushzadeh A, Kalantari M, Molavi H. The effectiveness of cognitive behavioral stress management therapy on marital satisfaction in infertile women. Journal of fundamentals of mental health 2010; 12(3):596-603.
 7. Berek JS, Adashi EY, Hillard PA. Novak's Gynecology. 12nd Williams & Wilkins; 1996.
 8. Anderson KM, Sharpe M, Rattray A, Irvine DS. Distress and concerns in couples referred to a specialist infertility clinic. Journal of psychosomatic research 2003; 54(4):353-5.
 9. Greil AL, Shreffler KM, Schmidt L, McQuillan J. Variation in distress among women with infertility: evidence from a population-based sample. Human Reproduction 2011; 26(8):2101-12.
 10. Peterson BD, Sejbaek CS, Pirritano M, Schmidt L. Are severe depressive symptoms associated with infertility-related distress in individuals and their partners?. Human reproduction 2014; 29(1):76-82.
 11. Malik SH, Coulson NS. Computer-mediated infertility support groups: An exploratory study of online experiences. Patient education and counseling 2008; 73(1):105-13.
 12. Carter J, Applegarth L, Josephs L, Grill E, Baser RE, Rosenwaks Z. A cross-sectional cohort study of infertile women awaiting oocyte donation: the emotional, sexual, and quality-of-life impact. Fertility and sterility 2011; 95(2):711-6.
 13. Williams L, O'Connor RC, Grubb NR, O'Carroll RE. Type D personality and illness perceptions in myocardial infarction patients. Journal of psychosomatic research 2011; 70(2):141-4.
 14. Berg BJ, Wilson JF, Weingartner PJ. Psychological sequelae of infertility treatment: the role of gender and sex-role identification. Social Science & Medicine 1991; 33(9):1071-80.
 15. Edelmann RJ, Connolly KJ. Psychological aspects of infertility. British Journal of Medical Psychology 1986; 59(3):209-19.
 16. Vahidi S, Ardalan A, Mohammad K. The epidemiology of primary infertility in the Islamic Republic of Iran in 2004-5. Journal of Reproduction & Infertility 2006; 7(3):243-51.
 17. Abbasi-Shavazi MJ, Nasrabad HB, Ardekani ZB, Akhondi MM. Attitudes of infertile women towards gamete donation: a case study in Tehran. Journal of Reproduction & Infertility 2006; 7(2):139-48.
 18. Rojoee M, Zamani R. Psychological aspects of infertility. Psychol Res 1997; (8):72-88.
 19. Nagórska M, Bartosiewicz A, Obrzut B, Darmochwał-Kolarz D. Gender differences in the experience of infertility concerning polish couples: preliminary research. International journal of environmental research and public health 2019; 16(13):2337.
 20. Gibson DM, Myers JE. Gender and infertility: A relational approach to counseling women. Journal of Counseling & Development 2000; 78(4):400-10.
 21. Stellar C, Garcia-Moreno C, Temmerman M, van der Poel S. A systematic review and narrative report of the relationship between infertility, subfertility, and intimate partner violence. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2016; 133(1):3-8.
 22. Khosravi Z. Mental health predictive factors in infertile couples. Journal of Reproduction & Infertility 2002; 3(1):56-64.
 23. Ghaheri A, Shojaei Shahrokhabadi M, Zayeri F, Maroufizadeh S, Karimi M. Relationship among life satisfaction, anxiety and fertility quality of life in women. Koomesh 2016; 17(4):957-65.
 24. Leijdekkers JA, Eijkemans MJ, Van Tilborg TC, Oudshoorn SC, McLernon DJ, Bhattacharya S, et al. Predicting the cumulative chance of live birth over multiple complete cycles of in vitro fertilization: an external validation study. Human Reproduction 2018; 33(9):1684-95.
 25. Ndegwa SW. Affordable ART in Kenya: The only hope for involuntary childlessness. Facts, Views & Vision in ObGyn 2016; 8(2):128-30.
 26. Koert E, Takefman J, Boivin J. Fertility quality of life tool: update on research and practice considerations. Human Fertility 2021; 24(4):236-48.
 27. Yazdi HZ, Sharbaf HA, Kareshki H, Amirian M. Infertility and psychological and social health of Iranian infertile women: a systematic review. Iranian journal of psychiatry 2020; 15(1):67-79.
 28. Farquhar C, Marjoribanks J. Assisted reproductive technology: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018(8).
 29. Malina A, Pooley JA. Psychological consequences of IVF fertilization–Review of research. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2017; 24(4):554-8.
 30. Ying L, Wu LH, Loke AY. Gender differences in emotional reactions to in vitro fertilization treatment: a systematic review. Journal of assisted reproduction and genetics 2016; 33:167-79.
 31. Dutney A. Religion, infertility and assisted reproductive technology. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 2007; 21(1):169-80.
 32. Khodakarami N, Seddiq S, Hashemi S, Hamdieh M, Taheripanah R. The disregarded rights of infertility: a phenomenological study. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2009; 2(3):39-50.
 33. Maggs‐Rapport F. Combining methodological approaches in research: ethnography and interpretive phenomenology. Journal of advanced nursing 2000; 31(1):219-25.
 34. Khaefallahi A, Bahrammirzae A, Mottagi A. Indicatore of spirituality in organization. Tadbir 2009; 217:29-33.
 35. Giorgi A. The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach. Duquesne university press; 2009.
 36. World Health Organization. Infertility. World Health Organization [Internet]. 2020. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility
 37. Tong A, Flemming K, McInnes E, Oliver S, Craig J. Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. BMC medical research methodology 2012; 12(1):1-8.
 38. Ebrahimpour F, Khabaz Mafinejad M. Guide for reporting a qualitative study. Iranian Journal of Medical Education 2022; 22:156-7.
 39. Rubin HJ, Rubin IS. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. 3nd Sage Publications, Thousand Oaks; 2012.
 40. Critical Appraisal Skills Programme CASP qualitative checklist. 2018. https://casp-uk.net/casp-tools-checklists. Retrieved January 17, 2020, from.
 41. Bahri N, Latifnejad Roudsari R. A critical appraisal of research evidence on Iranian women’s attitude towards menopause. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(178):1-1.
 42. Britten N, Campbell R, Pope C, Donovan J, Morgan M, Pill R. Using meta ethnography to synthesise qualitative research: a worked example. Journal of health services research & policy 2002; 7(4):209-15.
 43. Noblit GW, Hare RD, Hare RD. Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies. sage; 1988.
 44. Toye F, Seers K, Allcock N, Briggs M, Carr E, Barker K. Meta-ethnography 25 years on: challenges and insights for synthesising a large number of qualitative studies. BMC medical research methodology 2014; 14(1):1-14.
 45. Abbasi­Shavazi MJ, Asgari­Khanghah A, Razeghi nasrabad H. Women and infertility experience: A case study in Tehran. J Women Studies 2005; 3(3):91­114.
 46. Fahami F, Hoseini Quchani S, Ehsanpour S, Zargham A. Women’s lived experiences of female infertility. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(4):45-53.
 47. Behboodi‐Moghadam Z, Salsali M, Eftekhar‐Ardabily H, Vaismoradi M, Ramezanzadeh F. Experiences of infertility through the lens of Iranian infertile women: a qualitative study. Japan Journal of Nursing Science 2013; 10(1):41-6.
 48. Azghdy SB, Vedadhir A, Rashid BH. Psychological impact of infertility among infertile women. Advances in Nursing & Midwifery 2014; 23(83):1-10.
 49. Hasanpoor AS, Simbar M, Vedadhir A. The emotional-psychological consequences of infertility among infertile women seeking treatment: Results of a qualitative study. Iran J Reprod Med 2014; 12(2):131-8.
 50. Mosalanejad L, Parandavar N, Gholami M, Abdolahifard S. Increasing and decreasing factors of hope in infertile women with failure in infertility treatment: A phenomenology study. International Journal of Reproductive BioMedicine 2014; 12(2):117-24.
 51. Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. The social consequences of infertility among Iranian women: a qualitative study. International journal of fertility & sterility 2015; 8(4):409-20.
 52. naqib F, hejazi E. Infertile Women’s Experience of the Formation of The Feminine Identity: A Qualitative Study. Nursing and Midwifery Journal 2015; 12(11):1005-1011.
 53. Bokaie M, Simbar M, Ardekani SM. Sexual behavior of infertile women: a qualitative study. Iranian journal of reproductive medicine 2015; 13(10):645-56.
 54. Ranjbar F, Behboodi-Moghadam Z, Borimnejad L, Ghaffari SR, Akhondi MM. Experiences of infertile women seeking assisted pregnancy in Iran: a qualitative study. Journal of reproduction & infertility 2015; 16(4):221-8.
 55. Karimi M, Samani RO, Shirkavand A. A qualitative study of the experiences of infertile woman in Iran. Payesh (Health Monitor) 2015; 14(4):453-65.
 56. Vedadhir A, Rahmani M, Dabbagh T. Infertility as a socio-cultural issue: understanding and lived experience of infertile women seeking treatment. Journal of Social Problems of Iran 2017; 7(2):159-75.
 57. Basity S, Rahmani M. Anthropological Study of Lived Experience of Women Fertilized by Fertilization Methods in Infertility Treatment Center of Yazd. Iranian Journal of Anthropological Research 2018; 8(1):161-78.
 58. Bokaie M, Simbar M, Yassini-Ardekani SM. Social factors affecting the sexual experiences of women faced with infertility: a qualitative study. Koomesh 2018; 20(2).
 59. Eftari S, Mohsenzadeh F, Zahrakar K. The coping strategies of women dealing with infertility stress: a phenomenological approach. Journal of Woman and Family Studies 2019; 7(2):9-30.
 60. Hajhosseini M, Mohaddesi V. Experience of adoption and the formation of maternal identity in adoptive infertile women. Women's Studies Sociological and Psychological 2019; 17(4):7-36.
 61. Hasanpoor-Azghady SB, Simbar M, Vedadhir AA, Azin SA, Amiri-Farahani L. The social construction of infertility among Iranian infertile women: a qualitative study. Journal of reproduction & infertility 2019; 20(3):178-190.
 62. Bagheri M, Jafarabadi M, Rahimparvar SF, Nourbala AA, Moghadam ZB. Concerns of infertile women candidates for egg donation: a qualitative study. Journal of Family & Reproductive Health 2020; 14(1):21-31.
 63. Abooei A, Afshani S, Fallah M, Ruhani A. Inability to Give Birth or Giving Birth to Inability: A Qualitative Research about Psychological Consequences of infertility. Journal of Counseling Research 2020; 19(73):4-28.
 64. Khakbazan Z, Maasoumi R, Rakhshaee Z, Nedjat S. Exploring reproductive health education needs in infertile women in Iran: A qualitative study. Journal of Preventive Medicine and Public Health 2020; 53(5):353-61.
 65. Afshani S, Abooei A, Ruhani A. Lived Experience of Infertile Women of Their Infertility Issue. Women in Development & Politics 2022; 20(1):1-21.
 66. Dyer SJ. I99 Psychological and social aspects of infertility in developing countries. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2009; 107:S25-6.
 67. Greil AL, Slauson‐Blevins K, McQuillan J. The experience of infertility: a review of recent literature. Sociology of health & illness 2010; 32(1):140-62.
 68. Shah R, Thapa N, Verma S, Chander G, Bhat A, Raina DB, et al. The psychological impact on infertile women – A review. J Reprod Healthc Med 2021; 2:10.
 69. Schmidt L. Psychosocial consequences of infertility and treatment. Reproductive endocrinology and infertility: Integrating modern clinical and laboratory practice 2010: 93-100.
 70. Schmidt L. Social and psychological consequences of infertility and assisted reproduction–what are the research priorities?. Human fertility 2009; 12(1):14-20.
 71. Dyer SJ, Abrahams N, Hoffman M, van der Spuy ZM. Infertility in South Africa: women's reproductive health knowledge and treatment-seeking behaviour for involuntary childlessness. Human reproduction 2002; 17(6):1657-62.
 72. Schmidt L, Holstein BE, Boivin J, Sångren H, Tjørnhøj‐Thomsen T, Blaabjerg J, et al. Patients’ attitudes to medical and psychosocial aspects of care in fertility clinics: findings from the Copenhagen Multi‐centre Psychosocial Infertility (COMPI) Research Programme. Human Reproduction 2003; 18(3):628-37.
 73. Souter VL, Penney G, Hopton JL, Templeton AA. Patient satisfaction with the management of infertility. Human reproduction (Oxford, England) 1998; 13(7):1831-6.
 74. Deka PK, Sarma S. Psychological aspects of infertility. British Journal of Medical Practitioners 2010; 3(3):336.
 75. Guerra D, Llobera A, Veiga A, Barri PN. Psychiatric morbidity in couples attending a fertility service. Human reproduction (Oxford, England) 1998; 13(6):1733-6.
 76. Lechner L, Bolman C, van Dalen A. Definite involuntary childlessness: associations between coping, social support and psychological distress. Human reproduction 2007; 22(1):288-94.
 77. Schmidt L, Holstein BE, Christensen U, Boivin J. Communication and coping as predictors of fertility problem stress: cohort study of 816 participants who did not achieve a delivery after 12 months of fertility treatment. Human reproduction 2005; 20(11):3248-56.
 78. Terry DJ, Hynes GJ. Adjustment to a low-control situation: Reexamining the role of coping responses. Journal of personality and social psychology 1998; 74(4):1078-92.
 79. Taghipour A, Karimi FZ, Latifnejad Roudsari R, Mazlom SR. Coping strategies of women following the diagnosis of infertility in their spouses: A qualitative study. Evidence Based Care 2020; 10(1):15-24.
 80. Covington SN, Burns LH, editors. Infertility counseling: A comprehensive handbook for clinicians. 2nd Cambridge University Press; 2006.
 81. Sadeghin E, Heidarian-poor A, Abed F. Comparison of psychiatric problems in infertile men and women referring to infertility clinic of Hamadan Fatemyeh Hospital. Journal of Arak University of Medical Sciences 2006; 9(2):31-9.
 82. Banaian SH, Parvin N, Kazemian A. The investigation of the relationship between mental health condition and martital satisfaction. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2006; 14(2):52-62.
 83. Bokaie M, Simbar M, Ardekani SM. Sexual behavior of infertile women: a qualitative study. Iran J Reprod Med 2015; 13(10):645-56.
 84. Mosalanejad L, Abdolahifard K, Jahromi MG. Therapeutic vaccines: hope therapy and its effects on psychiatric symptoms among infertile women. Glob J Health Sci 2014; 6(1):192-200.
 85. Yadav S. Perceived social support, hope, and quality of life of persons living with HIV/AIDS: a case study from Nepal. Qual Life Res 2010; 19:157-66.
 86. Davison SN, Simpson C. Hope and advance care planning in patients with end stage renal disease: qualitative interview study. Bmj 2006; 333(7574):886-9.
 87. Frederiksen Y, Farver-Vestergaard I, Skovgård NG, Ingerslev HJ, Zachariae R. Efficacy of psychosocial interventions for psychological and pregnancy outcomes in infertile women and men: a systematic review and meta-analysis. BMJ open 2015; 5(1):e006592.
 88. Golshani F, Mirghafourvand M, Hasanpour S, Biarag LS. The effect of cognitive behavioral therapy on anxiety and depression in Iranian infertile women: a systematic and meta-analytical review. Iran J Psychiatry Behav Sci 2020; 14(1):e96715.