مقایسه پیامدهای بارداری و زایمان در زنان متأهل نوجوان و جوان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. کارشناس ارشد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به قانون جوانی جمعیت، تعداد حاملگی‌های نوجوانان در کشور ایران افزایش یافته است. با توجه به اهمیت شناخت پیامدهای بارداری در این سنین برای برنامه‌ریزی و مراقبت از این افراد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه‌ پیامدهای بارداری و زایمان در نوجوانان با زنان جوان انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1400 بر روی 865 زن بستری در بخش­ های بعد از زایمان دو بیمارستان دولتی و نیمه‌دولتی گرگان انجام شد. پیامدهای بارداری در دو گروه نوجوانان (105 زن 19-13 سال) و گروه جوانان (760 زن 34-20 سال) مورد مقایسه قرار گرفت. داده­ های مربوط به اطلاعات زمینه ­ای، از طریق فرم جمع‌آوری داده‌ها و پیامدهای بارداری و زایمان توسط چک‌لیست محقق‌ساخته به روش مصاحبه حضوری، بررسی پرونده بیمارستانی و مستندات همراه جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون ­های دقیق فیشر، کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: میانگین سن حاملگی، در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. از میان پیامدهای مورد بررسی، کم­ خونی فقرآهن و سقط در گروه نوجوانان و پیامد نوزاد کم‌وزن و زایمان سزارین در زنان جوان بیشتر مشاهده شد و سایر پیامدها در دو گروه تفاوتی نداشتند. شانس داشتن کم­خونی فقرآهن در زنان زیر 20 سال نسبت به زنان 34-20 سال 60% بیشتر بود (64/1=OR). همچنین شانس داشتن سقط در زنان زیر 20 سال تقریباً 8 برابر زنان بالای 20 سال بود (12/8=OR). شانس داشتن زایمان سزارین (31/3=OR) و نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم (72/2= OR) در زنان 34-20 سال نسبت به زنان زیر 20 سال، تقریباً 3 برابر بود.
نتیجه­ گیری: با عنایت به اینکه نوجوانان در این مطالعه تحت حمایت خانواده و همسر، در چارچوب ازدواج قانونی باردار شده و هیچ سابقه‌ای از سوء مصرف مواد نداشتند، بارداری این گروه سنی به غیر از کم‌خونی فقرآهن و سقط، پیامد نامطلوب دیگری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the outcomes of pregnancy and childbirth in married adolescents and young women

نویسندگان [English]

 • Elnaz Malek Mohammadi 1
 • Narjes Sadat Borghei 2
 • Zahra Mehrbakhsh 3
1 M.Sc. in Midwifery Consultation, Counseling in Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Counseling in Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 PhD Candidate in Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. M.Sc. of Biostatistics, School of Public Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the population youth regulation, the number of adolescent pregnancies increased in Iran. Considering the importance of knowing the consequences of pregnancy at this age for planning and caring for these people, the present study was conducted with aim to compare the outcomes of pregnancy and childbirth in adolescents and young women.
Methods: This desctiptive analytical study was performed in 2021 on 865 hospitalized women in postpartum care unit of two government and semi-government hospitals of Gorgan. Pregnancy outcomes were compared in two groups of adolescent (105 women aged 13-19 years) and young women (760 women aged 20-34 years). The data related to the background information was collected through the data collection form and the outcomes of pregnancy and childbirth by a researcher-made checklist through face-to-face interview, review of hospital records and accompanying documents. Data were analyzed using SPSS statistical software (version 16) and Chi-square, Fisher exact test and logistic regression. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean gestational age was not significantly different between the two groups. Among the studied outcomes, anemia and abortion was more common in the adolescent group and the other outcomes were not different in the two groups. The chance of having iron deficiency anemia in women under 20 years old compared to women aged 20-34 years was more than 60% (OR=1.64), also the chance of abortion in women under 20 years old was almost 8 times that of women over 20 years old (OR=8.12). The chance of cesarean delivery (OR=3.31) and birth weigh less than 2500 gr (OR = 2.72) in women aged 20-34 was almost 3 times compared to women under 20 years.
Conclusion: Given that the teenagers in this study got pregnant under the support of family and spouse within the framework of legal marriage and had no history of substance abuse, pregnancy in this age group has no other adverse consequences other than iron deficiency anemia and abortion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adolescent
 • Childbirth
 • Pregnancy outcome
 1. Frederiksen LE, Ernst A, Brix N, Lauridsen LL, Roos L, Ramlau-Hansen CH, et al. Risk of adverse pregnancy outcomes at advanced maternal age. Obstetrics & Gynecology 2018; 131(3):457-63.
 2. Zhang T, Wang H, Wang X, Yang Y, Zhang Y, Tang Z, et al. The adverse maternal and perinatal outcomes of adolescent pregnancy: a cross sectional study in Hebei, China. BMC pregnancy and childbirth 2020; 20(1):1-0.
 3. Wong SP, Twynstra J, Gilliland JA, Cook JL, Seabrook JA. Risk factors and birth outcomes associated with teenage pregnancy: a Canadian sample. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2020; 33(2):153-9.
 4. Kirbas A, Gulerman HC, Daglar K. Pregnancy in adolescence: is it an obstetrical risk?. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2016; 29(4):367-71.
 5. Chesnutt AN. Physiology of normal pregnancy. Critical care clinics 2004; 20(4):609-15.
 6. Erfani A. Fertility in Tehran city and Iran: rates, trends and differentials. Population Studies 2013; 1(1):87-107.
 7. Kolahi AA. Population policies in Islamic republic of Iran: The wisdom stage. Salamat Ijtimai (Community Health) 2019; 6(2):108-11.
 8. Sarani M, Shahraki Z, Shirazi M, Saravani S. Risk factors of maternal mortality in Sistan region: 10-year report. Tehran University Medical Journal 2014; 72(9).
 9. Nkhoma DE, Lin CP, Katengeza HL, Soko CJ, Estinfort W, Wang YC, et al. Girls’ empowerment and adolescent pregnancy: A systematic review. International journal of environmental research and public health 2020; 17(5):1664.
 10. Roy S, Roy S, Rangari K. Comprehensive health care including sexual and reproductive health of adolescents and youths is of vital importance to the nation. Health and Popul Perspect Issu 2007; 30(4):243-67.
 11. Darroch JE, Woog V, Bankole A, Ashford LS. Adding it up: costs and benefits of meeting the contraceptive needs of adolescents; 2016.
 12. Blum RW, Gates WH. Girlhood, Not Motherhood: Preventing Adolescent Pregnancy. United Nations Population Fund (UNFPA); 2015.
 13. Girlhood, Not Motherhood: Preventing Adolescent Pregnancy - UNFPA. 2014.
 14. Vasconcelos A, Bandeira N, Sousa S, Pereira F, Machado MD. Adolescent pregnancy in Sao Tome and Principe: a cross-sectional hospital-based study. BMC Pregnancy and Childbirth 2022; 22(1):332.
 15. Bolarinwa OA, Tessema ZT, Frimpong JB, Babalola TO, Ahinkorah BO, Seidu AA. Spatial distribution and factors associated with adolescent pregnancy in Nigeria: a multi-level analysis. Archives of Public Health 2022; 80(1):43.
 16. Fleming N, Ng N, Osborne C, Biederman S, Yasseen III AS, Dy J, et al. Adolescent pregnancy outcomes in the province of Ontario: a cohort study. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 2013; 35(3):234-45.
 17. Marino JL, Lewis LN, Bateson D, Hickey M, Skinner S. Teenage mothers. Australian family physician 2016; 45(10):712-7.
 18. Córdova Pozo K, Chandra-Mouli V, Decat P, Nelson E, De Meyer S, Jaruseviciene L, et al. Improving adolescent sexual and reproductive health in Latin America: reflections from an International Congress. Reproductive Health 2015; 12:1-7.
 19. Rezavand N, Zangane M, Malek Khosravi SH, Rezaee M. A comparative study of pregnancy results in adolescents and young mothers referred to the Motazedi Hospital in Kermanshah. Nursing And Midwifery Journal 2009; 7(3).
 20. Akombi-Inyang BJ, Woolley E, Iheanacho CO, Bayaraa K, Ghimire PR. Regional Trends and Socioeconomic Predictors of Adolescent Pregnancy in Nigeria: A Nationwide Study. International journal of environmental research and public health 2022; 19(13):8222.
 21. Maheshwari MV, Khalid N, Patel PD, Alghareeb R, Hussain A. Maternal and neonatal outcomes of adolescent pregnancy: a narrative review. Cureus 2022; 14(6).
 22. Diabelková J, Rimárová K, Dorko E, Urdzík P, Houžvičková A, Argalášová Ľ. Adolescent Pregnancy Outcomes and Risk Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health 2023; 20(5):4113.
 23. Kalhor M, Aj N, Alipour M, Eghdam Poor F. Comparison of pregnancy and delivery outcomes in teenage mothers and primiparas referring to Kowsar Teaching Hospital in Qazvin in 2012-2013. Razi Journal of Medical Sciences 2015; 21(129):27-38.
 24. Poorali L, Ayati S, Shakeri MT, Vatanchi A, Khatami S. Obstetric and Perinatal Outcomes in Primigravid Adolescent and Adult Women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):1-7.
 25. Shafieian M, Bhadoran P, Amini R, Amini Y, Jafarpour M, Hematian A. Social, Economical and Health outcomes of Pregnancy in Young Adults: A Review Article. Journal title 2014; 22(3):34-40.
 26. Shariati MK, Karimi Z, Rezaienejad M, Basiri A, Torkestani F, Gargari SS. Perinatal complications associated with preterm deliveries at 24 to 33 weeks and 6 days gestation (2011-2012): A hospital-based retrospective study. Iranian journal of reproductive medicine 2015; 13(11):697.
 27. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al . Williams Obstetrics. 25nd ed . New York: McGraw-Hill; 2018.
 28. Kliegman R, Stanton B, Geme J, Schor NF. Nelson textbook of pediatrics. 20nd Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016.
 29. Poudel S, Razee H, Dobbins T, Akombi-Inyang B. Adolescent Pregnancy in South Asia: A Systematic Review of Observational Studies. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19(22):15004.
 30. Kefale B, Yalew M, Damtie Y, Adane B. A multilevel analysis of factors associated with teenage pregnancy in Ethiopia. International Journal of Women's Health 2020: 785-93.
 31. Kassa GM, Arowojolu AO, Odukogbe AT, Yalew AW. Adverse maternal outcomes of adolescent pregnancy in Northwest Ethiopia: A prospective cohort study. Plos one 2021; 16(9):e0257485.
 32. Macedo TC, Montagna E, Trevisan CM, Zaia V, de Oliveira R, Barbosa CP, et al. Prevalence of preeclampsia and eclampsia in adolescent pregnancy: A systematic review and meta-analysis of 291,247 adolescents worldwide since 1969. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2020; 248:177-86.
 33. Kawakita T, Wilson K, Grantz KL, Landy HJ, Huang CC, Gomez-Lobo V. Adverse maternal and neonatal outcomes in adolescent pregnancy. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2016; 29(2):130-6.
 34. Jeelani SF, Jangsher S, Saleem BU. Obstetrical outcomes of teenage compared with adult pregnancies. Pakistan Journal of Medical Health Sciences 2017; 11:416-8.
 35. Ǻhman E, Shah IH. New estimates and trends regarding unsafe abortion mortality. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2011; 115(2):121-6.
 36. Sedgh G, Finer LB, Bankole A, Eilers MA, Singh S. Adolescent pregnancy, birth, and abortion rates across countries: levels and recent trends. Journal of adolescent health 2015; 56(2):223-30.
 37. Fadaei B, Movahedi M, Akbari M, Ghasemi M, Jalalvand A. Effect of maternal age on pregnancy outcome. Journal of Isfahan Medical School 2011; 29(145):855-60.
 38. Paul P. The Impact of Early Marriage on Pregnancy Outcomes of Ever-married Women: Findings from India Human Development Survey, 2011-12. J Women's Health Care 2018; 7(6):450.
 39. Saleh MA. Outcomes of Teenage Pregnancy at Benghazi Medical Center 2019-2020. International Journal of Science Academic Research 2022; 3(3):358-602.
 40. Balcı E, Sonkaya Zİ, Göçer Ş. Assessment of maternal and fetal outcomes in adolescent and non-adolescent pregnant women. Eastern Journal of Medicine 2020; 25(1):19-25.
 41. Kyozuka H, Murata T, Fukusda T, Yamaguchi A, Kanno A, Yasuda S, et al. Teenage pregnancy as a risk factor for placental abruption: Findings from the prospective Japan environment and children’s study. Plos one 2021; 16(5):e0251428.
 42. Usynina AA, Postoev V, Odland JØ, Grjibovski AM. Adverse pregnancy outcomes among adolescents in Northwest Russia: a population registry-based study. International journal of environmental research and public health 2018; 15(2):261.
 43. Ganchimeg T, Ota E, Morisaki N, Laopaiboon M, Lumbiganon P, Zhang J, et al. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2014; 121:40-8.