مایع آمنیوتیک مکونیال و نتایج مادری و نوزادی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات عمده جنین، دفع محتویات روده جنین در کیسه مایع آمنیون یا مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم می‌باشد. اگر مدت زمان آغشته شدن مایع به مکونیوم طولانی باشد و یا اگر مکونیوم غلیظ باشد، خطرات جدی را برای مادر و جنین به‌دنبال دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک مکونیال و عوارض مادری و جنینی همراه آن انجام شد.
روشکار: این مطالعه مقطعی در یک دوره 6 ماهه (آذر 1393 تا خرداد 1394) بر روی 1383 نفر از زنان با بارداری تک‌قلو و سن حاملگی بیشتر از 28 هفته که به‌علت شروع دردهای زایمان به بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. اطلاعات مورد بررسی شامل: سن مادر، سن حاملگی، تعداد بارداری، روش زایمان، شرایط مایع آمنیوتیک، جنسیت نوزاد، آپگار نوزاد، ABG (گازومتری خون شریانی)، وزن هنگام تولد و نیاز به احیای نوزاد بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آماری تی تست و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: در مطالعه حاضر از 1383 مورد زایمان طبیعی، 114 مورد مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم داشتند (شیوع 2/8%). تعداد سزارین در گروه مکونیال غلیظ (26 مورد (3/43%)) نسبت به مکونیال رقیق (9 مورد (7/16%)) بیشتر بود (002/0=p). میزان ABG غیرنرمال در گروه مکونیال 10 مورد (7/8%) بود که 6 مورد (2/5%) در گروه دیسترس جنینی بود. میزان ABG غیرنرمال 8% بود که به‌طور معناداری در گروه مکونیال غلیظ بیشتر بود (002/0=p). آپگار کمتر از 7 در دقیقه اول در گروه مکونیال غلیظ بیشتر بود (01/0=p) و آپگار دقیقه 5 تفاوتی بین دو گروه نداشت. هیچ مورد از تشنج و مرگ نوزاد در دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه­ گیری: در این مطالعه شیوع مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم 2/8% بود. اگرچه میزان سزارین در گروه مکونیال غلیظ بیشتر بود، ولی میزان دیسترس جنینی در دو گروه مکونیال غلیظ و رقیق اختلاف معناداری نداشت. با توجه به عوارض سزارین در مادر، زایمان طبیعی می­تواند یک روش انتخابی در این مادران باشد و سزارین محدود به موارد دیسترس جنینی و یا مکونیال غلیظ دور از زایمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meconial amniotic fluid and maternal and neonatal outcomes

نویسندگان [English]

 • Malihe Afiat 1
 • Marzieh Lotfalizadeh 1
 • Azam Akbari 2
 • Fatemeh Tara 3
 • Seyedeh Houra Mousavi Vahed 4
 • Nosrat Baharian 5
 • Zohre Gholami 5
 • Masoumeh Khoshsima 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 B.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the major problems of the fetus is the excretion of the contents of the fetal intestine in the amniotic fluid sac or the amniotic fluid stained with meconium. If the time of stained with meconium is long or if the meconium is thick, it leads to serious risks for the mother and the fetus. The present study was conducted with aim to investigate the prevalence of babies born with meconial stained amniotic fluid and the associated maternal and fetal complications.
Methods: This cross-sectional study was conducted in a period of 6 months (Dec 2014 to June 2015) on 1383 women with a singleton pregnancy and a gestational age of more than 28 weeks who had referred to Omolbanian Hospital in Mashhad due to the onset of labor pains. The investigated information included: mother's age, gestational age, number of pregnancies, mode of delivery, amniotic fluid condition, baby's gender, baby's Apgar, ABG (arterial blood gas), birth weight and the need for baby resuscitation. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 22) and t-test and chi-square statistical tests. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: In the present study, out of 1383 cases of normal delivery, 114 cases had meconium-stained amniotic fluid (prevalence of 8.2%). The number of cesarean section was higher in the thick meconial group (26 cases (%43.3)) compared to thin meconial group (9 cases (16.7%)) (p=0.002). The amount of abnormal ABG was 10 cases (8.7%) in the meconial group, of which 6 cases (5.2%) were in the fetal distress group. The amount of abnormal ABG was 8%, which was significantly higher in the thick meconial group (p=0.002). First minute Apgar less than 7 was more in the thick meconial group (p=0.01) and 5th minute Apgar had no difference between the two groups. There were no cases of convulsions or death of infant in the two groups.
Conclusion: In this study, the prevalence of amniotic fluid stained with meconium was 8.2%. Although the rate of cesarean delivery was higher in the thick meconial group, there was no significant difference in fetal distress in the thick and thin meconial groups. Considering the complications of cesarean section for the mother, natural delivery can be a choice method in these mothers and cesarean section is limited to cases of fetal distress or thick meconium far from delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maternal outcomes
 • Meconial amniotic fluid
 • Neonatal complications
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al. Williams Obstetrics. 23nd ed . New York: McGraw-Hill; 2009.
 2. Divon MY, Marks AD, Henderson CE. Longitudinal measurement of amniotic fluid index in postterm pregnancies and its association with fetal outcome. American journal of obstetrics and gynecology 1995; 172(1):142-6.
 3. Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL, Carlo WA, Ehrenkranz RA, Stark AR, et al. Trends in neonatal morbidity and mortality for very low birthweight infants. American journal of obstetrics and gynecology 2007; 196(2):147-e1.
 4. Elsokkary M, Mamdouh A, Nossair W, Abd El Fattah O, Hemeda H, Sallam S, et al. Significance of assay of nucleated RBCs in umbilical cord blood in neonates with meconium-stained amniotic fluid. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2019; 32(3):483-7.
 5. Singh BS, Clark RH, Powers RJ, Spitzer AR. Meconium aspiration syndrome remains a significant problem in the NICU: outcomes and treatment patterns in term neonates admitted for intensive care during a ten-year period. Journal of perinatology 2009; 29(7):497-503.
 6. Vain NE, Szyld EG, Prudent LM, Wiswell TE, Aguilar AM, Vivas NI. Oropharyngeal and nasopharyngeal suctioning of meconium-stained neonates before delivery of their shoulders: multicentre, randomised controlled trial. The Lancet 2004; 364(9434):597-602.
 7. Chaudhary R, Sethi RS, Chaurasiya OS, Sethi AS. Study of meconium aspiration syndrome in relation to birth weight and gestational age. Peoples J Sci Res 2018; 11:16-21.
 8. Shrestha A, Singh SD, Tamrakar D. Associated factors and outcome of babies born through meconium stained amniotic fluid. Kathmandu Univ Med J 2018; 61(1):65-8.
 9. Ostrea EM, Naqvi M. The influence of gestational age on the ability of the fetus to pass meconium in utero: clinical implications. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1982; 61(3):275-7.
 10. Kim SK, Friedman P, Madan I, Haltigin C, Awrow M, Ogunyemi D. Term Meconium Stained Amniotic Fluid: Maternal and Neonatal Risks [19N]. Obstetrics & Gynecology 2018; 131:157S.
 11. Tran SH, Caughey AB, Musci TJ. Meconium-stained amniotic fluid is associated with puerperal infections. American journal of obstetrics and gynecology 2003; 189(3):746-50.
 12. Mazor M, Hershkovitz R, Bashiri A, Maymon E, Schreiber R, Dukler D, et al. Meconium stained amniotic fluid in preterm delivery is an independent risk factor for perinatal complications. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1998; 81(1):9-13.
 13. Klufio CA, Amoa AB, Kariwiga G, Rageau O. A case-control study of meconium staining of amniotic fluid in labour at Port Moresby General Hospital to determine associated risk factors and perinatal outcome. Papua and New Guinea Medical Journal 1996; 39(4):297-309.
 14. Duhan N, Paul A, Duhan U. Meconium Staining of Amniotic Fluid-A Poor Indicator of Fetal Compromise. JK Science 2010; 12(4).
 15. Shaikh EM, Mehmood S, Shaikh MA. Neonatal outcome in meconium stained amniotic fluid-one year experience. JPMA 2010; 60(9):711-4.
 16. Zarkesh M, Asgharnia M, Faraji R, Ghanbari A, Hosseinzadeh F, Hydarzadeh A, et al. Maternal Risk Factors and Neonatal Complications in Term Pregnancies with Meconium Stained Amniotic Fluid. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services 2013; 21(87).
 17. Balchin I, Whittaker JC, Lamont RF, Steer PJ. Maternal and fetal characteristics associated with meconium-stained amniotic fluid. Obstetrics & Gynecology 2011; 117(4):828-35.
 18. Becker S, Solomayer E, Dogan C, Wallwiener D, Fehm T. Meconium-stained amniotic fluid--perinatal outcome and obstetrical management in a low-risk suburban population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; 132(1):46-50.
 19. Sedaghatian MR, Othman L, Rashid N, Ramachandran P, Bener AB. An 8 year study of meconium stained amniotic fluid in different ethnic groups. Kuwait Med J 2004; 36(4):266.
 20. Mitchell S, Chandraharan E. Meconium-stained amniotic fluid. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine 2018; 28(4):120-4.
 21. Pakniat H, Mohammadi F, Ranjkesh F. Meconium amniotic fluid is associated with endomyometritis. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2016; 66:136-40.
 22. Jazayeri A, Jazayeri MK, Sahinler M, Sincich T. Is meconium passage a risk factor for maternal infection in term pregnancies? Obstet Gynecol 2002; 99(4):548-52.