بررسی ویژگی‌های بالینی و عوارض بارداری در زوجین کاندیدای تخمک اهدایی مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری معتضدی و مرکز جهاد دانشگاهی شهر کرمانشاه سال‌های 99-1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی پزشکی عمومی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

5 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

6 استاد گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: علی‌رغم اینکه مزایای اهدای تخمک در کمک به تولیدمثل زنانی که قادر به تولید تخمک نیستند، واضح است، اما زوجین کاندیدای تخمک اهدایی با چالش ­ها و عوارض بسیاری در درمان مواجه هستند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی­ های بالینی و عوارض بارداری در زوجین کاندیدای تخمک اهدایی انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال­های 99-1394 بر روی 53 زوج کاندیدای تخمک اهدایی مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری معتضدی و مرکز جهاد دانشگاهی شهر کرمانشاه انجام شد. اطلاعات مورد نیاز از زوجین کاندید تخمک اهدایی از طریق بررسی پرونده و تکمیل چک‌لیست گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تی تست، کای اسکوئر و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: طبق نتایج، 5 مورد (43/9%) سقط جنین، 4 مورد (5/7%) زایمان زودرس، 3 مورد (7/5%) پره‌اکلامپسی، 2 مورد (8/3%) محدودیت رشد داخل رحمی و 1 مورد (87/1%) ناهنجاری­های جنینی، جزء شایع‌ترین پیامدهای بارداری حاصل از تخمک اهدایی در مطالعه حاضر بودند و در نهایت 18 نفر (97/33%) از زوجین با روش تخمک اهدایی باردار شده و 14 نفر (4/26%) تولد نوزاد زنده داشتند. ارتباط آماری معناداری بین تولد نوزاد زنده و متغیرهای BMI، سن زوجین و سن اهداءکننده تخمک مشاهده نشد (05/0<p).
نتیجه ­گیری: به‌نظر می­ رسد بروز عوارض بارداری در بارداری‌های حاصل از تخمک اهدایی همانند بارداری­ های حاصل از تخمک خود فرد دور انتظار نباشد، لذا می ­توان با انجام مراقبت‌های دقیق پیش از بارداری و دوران بارداری آنها را کنترل کرد، اما همچنان نیاز به تحقیقات بیشتر و بررسی تمام متغیر­ها و فاکتورهای مؤثر در فرآیند اهدای تخمک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical characteristics and complications of pregnancy in couples who are candidates for egg donation, referring to Motazedi Infertility Medical Center and University Jahad Center of Kermanshah, 2015-2020

نویسندگان [English]

 • Negin Rezavand 1
 • Mastaneh Kamravamanesh 2
 • Naghmeh Pouraghajan 3
 • Maryam Hemati 4
 • Rozhin Feali 5
 • Mansour Rezaei 6
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 General Medical Student, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 M.Sc. of Statistics, Clinical Research Development Center of Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
5 M.Sc. of Counseling in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
6 Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Although the benefits of egg donation are clear in helping women who are unable to produce eggs to reproduce, but couples who are candidates for egg donation face many challenges and complications in treatment. Therefore, this study was conducted with aim to investigate the clinical characteristics and complications of pregnancy in couples who are candidates for egg donation.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 2015-2020 on 53 couples of egg donor candidates referred to Motazadi Infertility Medical Center and University Jahad Center of Kermanshah city. The required information was collected from couples who were candidates for egg donation through file review and completion of the checklist. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 20) and Chi-square, t-test and Fisher test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results, the most common outcomes of pregnancy resulting from egg donation in the present study were five cases of abortion (9.43%), four cases of preterm birth (7.5%), three cases of preeclampsia (5.7%), two cases of intrauterine growth restriction (3.8%) and one case of fetal malformations (1.87%). Finally, 18 cases (33.97%) of the couples got pregnant with egg donation method and 14 cases (26.4%) had a live birth Also, there was no statistically significant relationship between live birth and BMI, age of the couple, and age of the egg donor (P>0.05).
Conclusion: Based on the results, it seems that pregnancy complications in pregnancies resulting from donated eggs are not as expected as pregnancies resulting from the individual's own eggs. Therefore, they can be controlled by suitable preconception and prenatal care, but there is still a need for more research and investigation of all the variables and factors affecting egg donation process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Egg donation
 • Infertility
 • Pregnancy complications
 1. Aubuchon M, Yao MWM, Fijii DT, Burney RO, Schust DJ. Infertility. In: Berek JS. Berek & Novak's gynecology. 16nd Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2020. P. 1106-69.
 2. Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, De Mouzon J, Sokol R, et al. The international glossary on infertility and fertility care, 2017. Human reproduction 2017; 32(9):1786-801.
 3. Vander Borght M, Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. Clinical biochemistry 2018; 62:2-10.
 4. Datta J, Palmer MJ, Tanton C, Gibson LJ, Jones KG, Macdowall W, et al. Prevalence of infertility and help seeking among 15 000 women and men. Human reproduction 2016; 31(9):2108-18.
 5. Taylor HS, Pal L, Sell E. Speroff's clinical gynecologic endocrinology and infertility. Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
 6. Hasanpoor-Azghady SB, Simbar M, Vedadhir AA, Azin SA, Amiri-Farahani L. The social construction of infertility among Iranian infertile women: a qualitative study. Journal of reproduction & infertility 2019; 20(3):178-190.
 7. Baniaghil AS, Abolkheir AZ, Keshavarz A, Ahmadi SM, Vakili MA. The effect of integrated third-party reproduction counseling on egg donation recipients’ attitude towards assisted reproductive techniques. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(36):1-10.
 8. Bracewell-Milnes T, Saso S, Bora S, Ismail AM, Al-Memar M, Hamed AH, et al. Investigating psychosocial attitudes, motivations and experiences of oocyte donors, recipients and egg sharers: a systematic review. Human Reproduction Update 2016; 22(4):450-65.
 9. Kenney NJ, McGowan ML. Egg donation compensation: ethical and legal challenges. Medicolegal and Bioethics 2014: 15-24.
 10. Borgstrøm MB, Nygaard SS, Danielsen AK, Kesmodel US. Exploring motivations, attitudes and experiences of oocyte donors: A qualitative study. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2019; 98(8):1055-62.
 11. Heidar Z Mirzamoradi M, Afshari A, Pourhoseingholi M. Evaluation of prognostic factor in IVF cycle with oocyte donation. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2015; 7(2):279-85.
 12. Wang YA, Farquhar C, Sullivan EA. Donor age is a major determinant of success of oocyte donation/recipient programme. Human Reproduction 2012; 27(1):118-25.
 13. Gonzalo J, Perul M, Corral M, Caballero M, Conti C, García D, et al. A follow-up study of the long-term satisfaction, reproductive experiences, and self-reported health status of oocyte donors in Spain. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2019; 24(3):227-32.
 14. Barad DH, Darmon SK, Kushnir VA, Albertini DF, Gleicher N. Impact of preimplantation genetic screening on donor oocyte-recipient cycles in the United States. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2017; 217(5):576-e1.
 15. Malhotra N, Gupta M, Yadav A, Jaiswal P, Bansiwal R, Singh N, et al. Multivariate analysis of oocyte donor and recipient factors affecting cumulative live birth rate in oocyte donor IVF (OD-IVF) cycles. JBRA Assisted Reproduction 2021; 25(4):549-56.
 16. Doyle N, Gainty M, Eubanks A, Doyle J, Hayes H, Tucker M, et al. Donor oocyte recipients do not benefit from preimplantation genetic testing for aneuploidy to improve pregnancy outcomes. Human Reproduction 2020; 35(11):2548-55.
 17. Elenis E, Svanberg AS, Lampic C, Skalkidou A, Åkerud H, Sydsjö G. Adverse obstetric outcomes in pregnancies resulting from oocyte donation: a retrospective cohort case study in Sweden. BMC pregnancy and childbirth 2015; 15(1):1-9.
 18. Shah A, Parisaei M, Garner J. Obstetric complications of donor egg conception pregnancies. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2019; 69(5):395-8.
 19. Jeve YB, Potdar N, Opoku A, Khare M. Donor oocyte conception and pregnancy complications: a systematic review and meta‐analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2016; 123(9):1471-80.
 20. Storgaard M, Loft A, Bergh C, Wennerholm UB, Söderström‐Anttila V, Romundstad LB, et al. Obstetric and neonatal complications in pregnancies conceived after oocyte donation: a systematic review and meta‐analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2017; 124(4):561-72.
 21. Savasi VM, Mandia L, Laoreti A, Cetin I. Maternal and fetal outcomes in oocyte donation pregnancies. Human Reproduction Update 2016; 22(5):620-33.
 22. Rizzello F, Coccia ME, Fatini C, Badolato L, Fantappiè G, Merrino V, et al. Comorbidities, risk factors and maternal/perinatal outcomes in oocyte donation pregnancies. Reproductive biomedicine online 2020; 41(2):309-15.
 23. Abdalla HI, Billett A, Kan AK, Baig S, Wren M, Korea L, et al. Obstetric outcome in 232 ovum donation pregnancies. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 1998; 105(3):332-7.
 24. Korb D, Schmitz T, Seco A, Le Ray C, Santulli P, Goffinet F, et al. Increased risk of severe maternal morbidity in women with twin pregnancies resulting from oocyte donation. Human Reproduction 2020; 35(8):1922-32.
 25. Luke B, Brown MB, Wantman E, Forestieri NE, Browne ML, Fisher SC, et al. The risk of birth defects with conception by ART. Human Reproduction 2021; 36(1):116-29.
 26. Cardozo ER, Karmon AE, Gold J, Petrozza JC, Styer AK. Reproductive outcomes in oocyte donation cycles are associated with donor BMI. Human reproduction 2016; 31(2):385-92.
 27. Söderstrom-Anttila V, Tiitinen A, Foudila T, Hovatta O. Obstetric and perinatal outcome after oocyte donation: comparison with in-vitro fertilization pregnancies. Human Reproduction 1998; 13(2):483-90.
 28. Osaikhuwuomwan JA, Aziken ME. Pregnancy in older women: Analysis of outcomes in pregnancies from donor oocyte In-vitro fertilization. Journal of human reproductive sciences 2021; 14(3):300-306.
 29. Bagheri M, Jafarabadi M, Rahimparvar SF, Nourbala AA, Moghadam ZB. Concerns of infertile women candidates for egg donation: a qualitative study. Journal of Family & Reproductive Health 2020; 14(1):21-31.
 30. Agha-Hosseini MA, Aleyaseen A, Safdarian L, Kashani LA. Impact of recipient and donor parameters on the outcome of oocyte donation cycles in Assisted Reproductive Technology. Tehran University Medical Journal TUMS Publications 2008; 65(11):18-22.
 31. Yoon SH, Ku SY, Kim SH, Choi YM, Kim JG, Moon SY. Prognostic Factors Affecting the Outcomes of Oocyte Donation Cycles. Fertility and Sterility 2005; 84: S275-6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2005.07.716
 32. Shahrokh Tehraninejad E, Hossein Rashidi B, Ashrafi M, Mehrdad N. Comparison of pregnancy rate following oocyte donation in recipients with and without ovarian function in IVF cycles. Journal of Reproduction & Infertility 2004; 5(3):242-8.