مقایسه تأثیر گیاه دارویی گل ساعتی و کپسول مفنامیک اسید بر درد در دختران مبتلا به دیسمنورة اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی خمین، خمین، ایران.

2 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دکترای آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

5 کارشناس ارشد معارف اسلامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

6 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره معمولاً ماهیت کرامپی دارد و در قسمت پایین شکم متمرکز می­شود و اختلال شایعی است که طی سیکل قاعدگی فرد تظاهر می­کند و با فعالیت‌­های روزمره افراد تداخل می­کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر گیاه دارویی گل ساعتی و مفنامیک اسید بر درد مبتلایان به دیسمنوره اولیه انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل در سال 1397 بر روی 80 دختر 25-18 ساله که به مراکز بهداشتی درمانی خمین مراجعه کردند، انجام شد. افراد در دو گروه 40 نفره مداخله (دریافت‌کننده قطره گل ساعتی) و کنترل (دریافت‌کننده کپسول مفنامیک اسید) قرار گرفتند و به‌مدت 2 ماه داروها مصرف شد. قبل از مداخله و در طی 2 ماه، نمره درد دیسمنوره اولیه توسط معیار بصری درد شامل خط‌کش درد و فرم توصیفی درد ارزیابی و سپس با هم مورد مقایسه قرار ­گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون ­های تی مستقل، تی زوجی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: بر اساس نتایج آزمون ویلکاکسون، نمره شدت درد قبل از مطالعه و پس از گذشت 1 و 2 ماه از مصرف در هر دو گروه معنی‌دار بود (001/0≥p). بر اساس نتایج آزمون­ های تی مستقل و تی زوجی در مقایسه میانگین تعداد روزهای درد (مدت درد) قبل و بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت (001/0≥p) و در گروه آزمون طی ماه اول و دوم پس از مداخله، مدت درد کاهش یافته بود.
نتیجه­ گیری: گیاه دارویی گل ساعتی و مفنامیک اسید، مدت درد دیسمنوره را نسبت به قبل از درمان کاهش دادند، لذا استفاده از گیاه دارویی گل ساعتی به‌عنوان جایگزین داروی مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of the medicinal plant of marigold and mefenamic acid capsules on pain in girls with primary dysmenorrhea

نویسندگان [English]

 • Azam Kerami 1
 • Hamid Momeni 1
 • Mansoureh Mahmoudi 2
 • Azadeh Nasiri 1
 • Zahra Shokhmgar 3
 • Akram Sanagoo 4
 • Hasan Jafaripour 5
 • Leila Mirshekari 6
 • Ashraf Salehi 1
1 Instructor, Department of Nursing, Khomein University of Medical Sciences, Khomein, Iran.
2 Instructor, Department of Nursing, school of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
3 Assistant professor, Department of Psychology, School of Humanities Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.
4 PhD in Nursing Education, School of Nursing, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
5 M.Sc. of Islamic Studies, School of Nursing, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
6 Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea is usually cramped in nature and focuses on the lower abdomen and is a common disorder that manifests during the menstrual cycle and interferes with a person's daily activities. The present study was performed with aim to compare the effect of the medicinal plant of marigold and mefenamic acid on the pain of patients with primary dysmenorrhea.
Methods: This randomized clinical trial study with a control group was conducted in 2018 on 80 girls aged 18-25 years who referred to Khomein health centers. The subjects were divided into two groups: intervention (recipient of amaranth drops) and control (recipient of mefenamic acid capsule) (n=40 in each group) and drugs were taken for 2 months. Before the intervention and during 2 months, the primary dysmenorrhea pain score was evaluated by a visual pain measure including a pain ruler and a pain descriptive form and then were compared. Data were analyzed using SPSS software (version 19) and independent t, paired t and Wilcoxon tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Based on the results of Wilcoxon test, the pain intensity score before the intervention and after 1 and 2 months of consumption was significant in both groups (p≤0.001). Based on the results of independent t-tests and paired t-tests, there was a significant difference in the mean number of pain days (pain duration) before and after the intervention in the two groups (p≤0.001), and the duration of pain had decreased in the test group during the first and second month after the intervention.
Conclusion: Marigold medicinal plant and mefenamic acid reduced the duration of dysmenorrhea pain compared to before treatment, therefore, the use of marigold along with mefenamic acid is recommended in the treatment of dysmenorrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marigold
 • Mefenamic acid
 • Pain
 • Primary dysmenorrhea
 1. Berek J. Berek and Novak's gynecology. 15nd Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2012.
 2. Shirooye P, Hamzeloo-Moghadam M, Hashem-Dabaghian F, Mokaberinejad R. Comparison of local effects of ginger oil with oral ginger on associated symptoms of primary dysmenorrhea: randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(8):61-9.
 3. Agarwal AK, Agarwal A. A study of dysmenorrhea during menstruation in adolescent girls. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine 2010; 35(1):159.
 4. Dawood MY. Primary dysmenorrhea: advances in pathogenesis and management. Obstetrics & Gynecology 2006; 108(2):428-41.
 5. Momenzadeh F, Toghiri MA, Taghizadeh M, Mahlioji M, Rafiee F. Comparison the effect of fennel and mefenamic acid on severity of primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):44-9.
 6. Speroff L, Fritz MA, editors. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. lippincott Williams & wilkins; 2005.
 7. Farquhar CM, Roberts H, Okonkwo QL, Stewart AW. A pilot survey of the impact of menstrual cycles on adolescent health. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2009; 49(5):531-6.
 8. Doty E, Attaran M. Managing primary dysmenorrhea. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2006; 19(5):341-4.
 9. Khazaiyan S, Navidian A, Navvabi Rigi Sh. The effect of oral Aloe vera gel on the intensity of primary dysmenorrhea. Medical - Surgical Nursing Journal 2012; 1(1):49-54.
 10. Shahraz S, Ghaziani T, Dehpour A. Iran Pharma: Comprehensive textbook of Iran's official drugs. 1nd 2010.
 11. Salami MR, Safarnejad A, Hamidi H. Effect of salinity stress on morphological characters of Cuminum cyminum and Valeriana officinalis. Pajouhesh and Sazandegi 2006; 19(3):77-83.
 12. Ustunsoz A, Guvenc G, Akyuz A, Oflaz F. Comparison of maternal–and paternal–fetal attachment in Turkish couples. Midwifery 2010; 26(2):e1-9.
 13. Ebadi M. Pharmacodynamic basis of herbal medicine. CRC press; 2006.
 14. Akhavan Amjadi M, Mojab F, SHahbazzadegan S. Investigation of cinnamomum selenium effects on primary dysmenorrhea and accompanying symptoms. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2009; 9(3):204-9.
 15. Mirheidar H. Herbal knowledge: the use of plants in the prevention and treatment of diseases: by presenting the latest scientific research of researchers and scientists of the world. Islamic Culture Publishing Office;
 16. Ebadi M. Pharmacodynamic Basis of Herbal Medicine. 2nd New York: Taylor & Francis; 2007.
 17. Rahnama P, Fallah Huseini H, Mohammadi H, Modares M, Khajavi Shojaee K, Askari M, et al . The Effects of Zingiber officinale R. on Primary Dysmenorrhea. J Med Plants 2010; 9(36):81-86.
 18. Jahromi BN, Tartifizadeh A, Khabnadideh S. Comparison of fennel and mefenamic acid for the treatment of primary dysmenorrhea. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2003; 80(2):153-7.
 19. Ozgoli G, Goli M, Moattar F, Valaie N. Comparing ginger with mefenamic acid and ibubrofen for the treatment of primary dysmenorrhea. Research in Medicine 2007; 31(1):61-65.
 20. Tavasouli F, Sharifian J, Mazloom SA. Comparison of the effect of mefenamic acid and carumcarvi on the severity of primary dysmenorrhea in Mashhad high school students (1999-2000). Journal of sabzevar University of Medical Sciences 2001; 8(1(19)):4-9.
 21. Pottery Patricia, Princess Griffin, Principles of Nursing, Saleme Sedigheh Translation, and others. Socialist Publishing. Tehran. First Edition; P. 503-4.
 22. Han SH, Hur MH, Buckle J, Choi J, Lee MS. Effect of aromatherapy on symptoms of dysmenorrhea in college students: A randomized placebo-controlled clinical trial. Journal of Alternative & Complementary Medicine 2006; 12(6):535-41.
 23. Phipps W, Monahan F, Sands J, Marek J, Neighbors M. Medical Surgical Nursing: Health and Illness Perspectives. 7nd Mosby; 2003.
 24. Ryan KJ, Berkowitz RS, Barbieri RL, Dunaif AE. Kistner's Gynecology and Women's Health. 7nd Mosby, 1999.
 25. Hejazi SH, Shirani-Bidabadi L, Zolfaghari–Baghbaderani A, Saberi SE, Nilforoushzadeh MA, Moradi SH, et al. Comparision effectivness of extracts of thyme, yarrow, henna and garlic on cutaneous leishmaniasis caused by l. major in animal model (Balb/c). Journal of Medicinal Plants 2009; 8(30):129-36.
 26. Tork Zahrani SH, Akhavan Amjadi M, Majab F, Alavi Majd H. The effect of extract of fennel (Foeniculum vulgare) on primary dysmenorrhea. J Reprod Infertil 2006; 8(1):45-52.
 27. Pendavis CM. Chinese Herbal Medicine for the treatment of Primary Dysmenorrhea: a Community-based Qualitative Study; 2011.
 28. Subhashini N, Thangathirupathi A, Lavanya N. Antioxidant activity of Trigonella foenum graecum using various in vitro and ex vivo models. Int J pharm pharm Sci 2011; 3(2):96-102.
 29. Hasanzadeh EL, Rezazadeh SH, Shamsa SF, Dolatabadi R, Zarringhalam J. Review on phytochemistry and therapeutic properties of fenugreek (Trigonella foenum-graceum). Journal of Medicinal Plants 2010; 9(34):1-18.
 30. Abou El-Soud NH, Khalil MY, Hussein JS, Oraby FS, Farrag AH. Antidiabetic effects of fenugreek alkaliod extract in streptozotocin induced hyperglycemic rats. J Appl Sci Res 2007; 3(10):1073-83.
 31. Vafaei AA, Molashahi Z, Zahedi KM, Taherian AA. Assessment of the effect of hydro-alcoholic extract of trigonella foenum on anxiety and sleep in mice. J Sabzevar Univ Med Sci 2008; 15(2):65-72.
 32. Yadav UC, Baquer NZ. Pharmacological effects of Trigonella foenum-graecum L. in health and disease. Pharmaceutical biology 2014; 52(2):243-54.
 33. Kazemian A, Sereshti M, Forouzandeh N, Akbari N. Effects of passion flower on hot flash in menopausal women supervised by Esfahan health centers, 2002. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2006; 14(2):41-47.