بررسی مقایسه‌ای میزان تغییرات همودینامیک و سطح بی‌حسی نخاعی در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید و گروه کنترل تحت عمل جراحی سزارین با بی‌‏حسی نخاعی: مطالعه موردی- شاهدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه داخلی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 رزیدنت بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 مربی بیهوشی، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی نظام سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

6 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

7 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

8 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری تأثیر قابل توجهی بر غده تیروئید و عملکرد آن دارد. کم ­کاری تیروئید در بارداری به‌عنوان افزایش سطح TSH در سرم تعریف می­ شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تغییرات همودینامیک و سطح بی­ حسی نخاعی در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید تحت عمل جراحی سزارین با بی­حسی نخاعی و مقایسه آن با گروه کنترل انجام شد.
روشکار: در این مطالعه موردی- شاهدی، 83 نفر از بیماران 42-18 ساله که جهت سزارین به بیمارستان مطهری شهرستان جهرم مراجعه نمودند، در دو گروه کم‌کاری تیروئید (42 نفر) و کنترل (41 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح بی‌حسی نخاعی، فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط شریانی و ضربان قلب در زمان­های قبل از تجویز داروی بی‌حسی، 1، 15، 30، 45 و 60 دقیقه بعد از انجام بی­حسی و در زمان ورود و خروج از ریکاوری اندازه‌گیری و ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های اندازه‌گیری مکرر، کوکران، آزمون آنالیز واریانس و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: فراوانی سطح بی‌حسی نخاعی بین بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت عمل جراحی سزارین با بی‌حسی نخاعی و گروه کنترل تفاوت معنی‌داری داشت (001/0>p). بین گروه‌های بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید و گروه کنترل، از نظر میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران در زمان‌های قبل و 1 دقیقه بعد از بی‌حسی، 15، 30، 45 و 60 دقیقه بعد از بی‌حسی و در ورود به ریکاوری و خارج از ریکاوری، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0>p).
نتیجه­ گیری: استفاده از بی­ حسی نخاعی در مادران باردار با کم­کاری تیروئید اگرچه سطح بالاتری از بی‌حسی را در طول عمل نسبت به گروه کنترل گزارش کرده بود، اما تفاوت فشار متوسط شریانی و ضربان قلب بین گروه ­ها از نظر بالینی اهمیت نداشت. بر اساس مطالعه حاضر، به‌نظر نمی‌رسد نیاز به تغییر پروتکل بی­ حسی نخاعی مخصوص بیماران مبتلا به کم­ کاری تیروئید وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of hemodynamic changes and level of spinal anesthesia in patients with hypothyroidism and control group undergoing caesarean section with spinal anesthesia: a case-control study

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Eftekharian 1
 • Ahmad Rastegarian 2
 • Afroz Kargarfard 3
 • Navid Kalani 4
 • Farideh Mogharab 5
 • Shekefeh Mousavi 6
 • Mohammad Rahmanian 2
 • Naser Hatami 7
 • Reza Sahraei 8
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Non-Communicable Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Resident, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
4 Instructor, Department of Anesthesiology, Research Center for Social Determinants of Health, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
6 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
7 Medical Student, Student research committee, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
8 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy has a significant effect on the thyroid gland and its function. Hypothyroidism in pregnancy is defined as an increase in serum TSH levels. The present study was conducted with aim to investigate the amount of hemodynamic changes and the level of spinal anesthesia in hypothyroid patients undergoing caesarean section with spinal anesthesia and comparing it with the control group.
Methods: In this case-control study, 83 patients aged 18-42 years who referred to Motahari Hospital in Jahrom city for caesarean section were studied in two hypothyroid (n=42) and control (n=41) groups. The level of spinal anesthesia, systolic, diastolic and mean arterial blood pressure and heart rate were measured and recorded before the administration of anesthetic, 1, 15, 30, 45 and 60 minutes after anesthesia and at the time of entry and exit from recovery. Data analysis was done by SPSS software (version 21) and repeated measurement, Cochran, analysis of variance and chi square tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was a significant difference in the frequency of spinal anesthesia between hypothyroid patients undergoing caesarean section with spinal anesthesia and the control group (p<0.001). There was no significant difference between the groups of patients with hypothyroidism and the control group in terms of mean systolic and diastolic blood pressure before and 1 minute after anesthesia, 15, 30, 45 and 60 minutes after anesthesia and at the time of entry and exit from recovery (P<0.05).
Conclusion: Although the use of spinal anesthesia in pregnant mothers with hypothyroidism reported a higher level of anesthesia during the operation compared to the control group, the difference in mean arterial pressure and heart rate was not clinically significant between the groups. Based on the present study, it seems that there is no need to change the spinal anesthesia protocol for patients with hypothyroidism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caesarean section
 • Hemodynamic changes
 • Hypothyroidism
 • Spinal Anesthesia
 1. Shirzad M, Shakibazadeh E, Hajimiri K, Betran AP, Jahanfar S, Bohren MA, et al. Prevalence of and reasons for women’s, family members’, and health professionals’ preferences for cesarean section in Iran: a mixed-methods systematic review. Reproductive Health 2021; 18:1-30.
 2. Penn Z, Ghaem-Maghami S. Indications for caesarean section. Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology 2001; 15(1):1-15.
 3. Sepasi F, Rashidian T, Shokri M, Badfar G, Kazemi F, Azami M. Thyroid dysfunction in Iranian pregnant women: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy and Childbirth 2020; 20:1-5.
 4. Gropper MA, Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, et al. Miller's anesthesia. 2nd Elsevier Health Sciences; 2019.
 5. Handlogten KS, Johnson RL. Stoelting’s Anesthesia and Co-Existing Disease. Anesthesia & Analgesia 2018; 127(2):e6.
 6. Gupta PK, Hopkins PM. Stoelting's Anesthesia and Co-existing Disease. British Journal of Anaesthesia 2018; 120(2):416-7.
 7. Nazarpour S, Ramezani Tehrani F, Simbar M, Azizi F. Pregnancy outcomes in pregnant women with hypothyroidism (A review Article). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(126):17-26.
 8. Bajwa SJ, Sehgal V. Anesthesia and thyroid surgery: The never ending challenges. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 2013; 17(2):228-34.
 9. Vacante M, Biondi A, Basile F, Ciuni R, Luca S, Di Saverio S, et al. Hypothyroidism as a Predictor of Surgical Outcomes in the Elderly. Frontiers in Endocrinology 2019; 10:258.
 10. AlexanderErik K, PearceElizabeth N, BrentGregory A, BrownRosalind S, GrobmanWilliam A, LazarusJohn H, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. Thyroid 2017; 27(3):315-89.
 11. Jafarzadeh A, Hadavi M, Hassanshahi G, Rezaeian M, Vazirinejad R, Aminzadeh F, et al. Effect of anesthesia techniques on pain severity, hemodynamic changes, and patients’ satisfaction in elective cesarean section. Acta Medica Iranica 2019: 424-9.
 12. Büyükerkmen E, Öztürk S. Anaesthetic Approach in a Case with Hypothyroidis. Journal of Scientific Research & Reports 2017; 13(1): 1-4.
 13. Park S, Choi S, Jeong J, Kim J. Spinal anesthesia for urgent Cesarean section in a patient with uncontrolled hyperthyroidism due to Graves’ disease-A case report. Anesthesia and Pain Medicine 2020; 15(3):319-24.
 14. Dumas RP, Silva EF, Resende MA, Pantoja AV. Anesthesia for cesarian section in pregnant woman with acute intermittent porphyria and hypothyroidism. MEJ Anesth 2011; 21(3):405-7.
 15. Sudha P, Koshy RC, Pillai VS. Undetected hypothyroidism and unexpected anesthetic complications. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology 2012; 28(2):276-7.
 16. Weinberg AD, Brennan MD, Gorman CA, Marsh HM, O'Fallon WM. Outcome of anesthesia and surgery in hypothyroid patients. Archives of Internal Medicine 1983; 143(5):893-7.
 17. Bajwa SJ, Sehgal V. Anesthesia and thyroid surgery: The never ending challenges. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 2013; 17(2):228-34.
 18. Rosato L, Avenia N, Bernante P, De Palma M, Gulino G, Nasi PG, et al. Complications of thyroid surgery: analysis of a multicentric study on 14,934 patients operated on in Italy over 5 years. World journal of surgery 2004; 28:271-6.
 19. Graham GW, Unger BP, Coursin DB. Perioperative management of selected endocrine disorders. International anesthesiology clinics 2000; 38(4):31-67.
 20. Fakhari S, Bile Jani I, Atashkhouei S, Khanbabayi Gol M, Soliemanzadeh S. Comparing the effect of hypotension treatment due to spinal anesthesia with ephedrine or phenylephrine on arterial blood gases and neonatal Apgar score during cesarean delivery in obese mothers: randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(10):12-20.
 21. Mansouri A, Norouzi S, Sharifi A, YektaKooshali MH, Azami M. The relationship of maternal subclinical hypothyroidism during pregnancy and preterm birth: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 19(40):69-78.
 22. Ahi S, Adelpour M, Fereydooni I, Hatami N. Correlation between maternal vitamin d and thyroid function in pregnancy with maternal and neonatal outcomes: a cross-sectional study. International Journal of Endocrinology 2022; 2022.
 23. Adibi P, Kalani N, Vatankhah M, Razavi BM, Mehrpour S, Zarei T, et al. Treatment OF Post dural puncture headache (PDPH) after caesarean section: a review of clinical trial articles conducted in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(10): 94-106.
 24. Zabetian H, Rahmanian M, Tadayon N, Kalani N. Comparison of pain with bupivacaine and bupivacaine-sufentanil combination in women undergoing cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(8):8-18. 
 25. Rasekhjahromi A, Paymard Z, Kalani N. The relationship between serum vitamin D levels and gestational diabetes: A case-control study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(8):33-41.
 26. Adibi P, Kalani N, Razavi BM, Mehrpour S, Zarei T, Malekshoar M, et al. Pharmacological and non-pharmacological methods of pain control in women undergoing caesarean section: a narrative review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(7):91-112.
 27. Zabetian H, Rahmanian M, Damshenas M, Rastgarian A, Nabipour M, Hatami N, et al. The effect of adding pethidine to bupivacaine 0.5% and ropivacaine 0.5% on pain intensity in women undergoing elective cesarean section with spinal anesthesia: A double-blind randomized clinical trial study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(2):1-12.
 28. Jarineshin H, Sadeghi S, Malekshoar M, Sanie Jahromi M, Rahmanian F, Hatami N, et al. Non-pharmacological methods of controlling nausea and vomiting during pregnancy in Iran: A narrative review study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 24(12):110-23.
 29. Malekshoar M, Vatankhah M, Rasekh Jahromi A, Ghasemloo H, Mogharab F, Ghaedi M, et al. Shivering control in women under spinal anesthesia: A narrative review on the role of drugs. The Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):61-9.
 30. Ghasemloo H, Sadeghi SE, Jarineshin H, Jarineshin H, Rastgarian A, Taheri L, et al. Control of nausea and vomiting in women undergoing cesarean section with spinal anesthesia: A narrative review study on the role of drugs. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):98-107. 
 31. Vatankhah M, Sadeghi SE, Zarenezhad M, Rasekh JA, Kalani N, Hatami N, et al. Low doses of propofol and midazolam on maternal hemodynamic symptoms and neonatal Apgar in women undergoing spinal anesthesia in cesarean section: A double-blind randomized clinical trial study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(2):41-49.