بررسی تأثیر رمی‌فنتانیل بر تغییرات همودینامیک و اسپاستیسیتی عضلانی بیماران تحت هیسترکتومی کامل از طریق شکم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه‌کور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 مربی بیهوشی، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی نظام سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: هیسترکتومی به‌معنای خارج نمودن رحم از بدن می‌باشد که نیازمند کاهش اسپاسیتی و تون عضلانی شکم حین این جراحی طولانی‌مدت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر رمی‌فنتانیل بر تغییرات همودینامیک و اسپاستیسیتی عضلانی بیماران تحت هیسترکتومی کامل از طریق شکم انجام گرفت.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه‌کور در سال 1401 بر روی 24 نفر از بیماران مراجعه کننده به اتاق عمل بیمارستان مطهری شهرستان جهرم که تحت عمل جراحی هیسترکتومی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران به دو گروه رمی‌فنتانیل و کنترل تقسیم شدند. علائم هودینامیک، میزان خونریزی، رضایت جراح از اسپاستیسیتی عضلانی شکم  و زمان تزریق مجدد شل کننده عضلانی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری، من‌ویتنی و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: میانگین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، متوسط شریانی و ضربان قلب در اکثر زمان‌های بررسی شده بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0<p). میانه میزان خونریزی در زمان‌های مختلف (05/0<p) و میزان رضایت جراح از اسپاستیسیتی عضلانی شکم در زمان‌های مختلف، بین دو گروه رمی فنتانیل و کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0<p). زمان نیاز به تزریق مجدد شل کننده عضلانی در تزریق اول و دوم در گروه رمی‌فنتانیل به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (05/0>p)؛ اما در تزریق سوم بین دو گروه رمی‌فنتانیل و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه ­گیری: استفاده از رمی­ فنتانیل در حین بیهوشی تأثیر قابل ملاحظه ­ای در بهبود تغییرات همودینامیک، میزان خونریزی و رضایت جراح نداشت، اما نیاز به دوز­های اضافی شل کننده ­های عضلانی را به تأخیر انداخت. با این‌حال لزوم بررسی بیشتر این دارو در ترکیب با گازهای استنشاقی در جوامع بزرگ‌تر احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of remifentanil on hemodynamic changes and muscle spasticity in patients undergoing total abdominal hysterectomy: A double-blind randomized clinical trial study

نویسندگان [English]

 • Hasan Zabetian 1
 • Sarina Malekzadeh 2
 • Navid Kalani 3
 • Farideh Mogharab 4
 • Mohammad Rahmanian 5
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Research Center for Non-Communicable Diseases, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Medical Student, Student Research committee, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Instructor, Department of Anesthesiology, Research Center for Social Determinants of Health, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hysterectomy means removing the uterus from the body, which requires reducing spasticity and abdominal muscle tone during this long-term surgery. The present study was conducted with aim to investigate the effect of remifentanil on hemodynamic changes and muscle spasticity in patients undergoing total abdominal hysterectomy.
Methods: This double-blind randomized clinical trial study was conducted in 2022 on 24 patients referred to the operating room of Motahari Hospital in Jahrom city who underwent hysterectomy surgery. Patients were divided into two groups of remifentanil and control. Hemodynamic symptoms, bleeding rate, surgeon's satisfaction with abdominal muscle spasticity and the time of re-injection of muscle relaxant were evaluated. Data analysis was done using SPSS software (version 21) and ANOVA with repeated measures, Mann-Whitney and chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean systolic, diastolic, mean arterial blood pressure and heart rate were not significantly different between the two groups during most of the examined times (P>0.05). There was no significant difference between the two remifentanil and control groups in the mean amount of bleeding at different times (P>0.05), surgeon's satisfaction with abdominal muscle spasticity at different times (P>0.05). The time needed to re-inject the muscle relaxant in the first and second injections was significantly longer in the remifentanil group than the control group (P<0.05); However, there was no significant difference between the two remifentanil and control groups in the third injection (P>0.05).
Conclusion: The use of remifentanil during anesthesia did not have a significant effect on improving hemodynamic changes, bleeding rate and surgeon satisfaction, but delayed the need for additional doses of muscle relaxants. However, it is necessary to further investigate this drug in combination with inhalation gases in larger communities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hemodynamics
 • Hysterectomy
 • Muscular spasticity
 • Remifentanil
 1. World Health Organization. The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization; 2002.
 2. Barrett JE, Barrett JA, Oxman TE, Gerber PD. The prevalence of psychiatric disorders in a primary care practice. Archives of general psychiatry 1988; 45(12):1100-6.
 3. Baghbanian A, Fakharian E. Evaluation of essential depression in patients with physical complaints hospitalized in Akhavan Hospital in 1999. KAUMS Journal (FEYZ) 2002; 5(4):74-9.
 4. Berek JS, Adashi EY, Hillard PA, Roch JA, Jones HW. Telindes Operative Gynecology. 9nd Philadelphia: Lippincott Willims &Wilkins; 2005. p. 799-845.
 5. Hall MJ, Owings MF. 2000 national hospital discharge survey. advance data from vital and health Statistics, 2002. (DHHS publication no. (PHS) 2002-1250.
 6. Rahimi G. A survey on indications and methods of hysterectomy in alavi Hospital, Ardabil 2002-2003. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2005; 5(1):59-64.
 7. Schaffer JI, Word A. Hysterectomy—still a useful operation. New England Journal of Medicine 2002; 347(17):1360-2.
 8. Finnerty CC, Mabvuure NT, Ali A, Kozar RA, Herndon DN. The surgically induced stress response. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013 Sep;37(5 Suppl):21S-9S.
 9. Haga Y, Ikei S, Ogawa M. Estimation of Physiologic Ability and Surgical Stress (E-PASS) as a new prediction scoring system for postoperative morbidity and mortality following elective gastrointestinal surgery. Surgery today 1999; 29:219-25.
 10. Thomas J Gal. Airway management. Th: Miller RD. Anesthesia. 7nd Philadelphia:Churchill Livingston; 2005. p.1641.
 11. Hohlrieder M, Tiefenthaler W, Klaus H, Gabl M, Kavakebi P, Keller C, et al. Effect of total intravenous anaesthesia and balanced anaesthesia on the frequency of coughing during emergence from the anaesthesia. British journal of anaesthesia 2007; 99(4):587-91.
 12. Tarrac SE. A description of intraoperative and postanesthesia complication rates. Journal of perianesthesia Nursing 2006; 21(2):88-96.
 13. Hines R, Barash PG, Watrous G, O'Connor T. Complications occurring in the postanesthesia care unit: a survey. Anesthesia & Analgesia 1992; 74(4):503-9.
 14. Magni G, La Rosa I, Gimignani S, Melillo G, Imperiale C, Rosa G. Early postoperative complications after intracranial surgery: comparison between total intravenous and balanced anesthesia. Journal of neurosurgical anesthesiology 2007; 19(4):229-34.
 15. Lee J, Koo B, Jeong J, Kim H, Lee J. Effcacy of remifentanil compared to lidocaine on the incidence of coughing during emergence of anesthesia. Br. J. Anaesth 2011; 106(3):410-5.
 16. Kee WD, Khaw KS, Ma KC, Wong AS, Lee BB, Ng FF. Maternal and neonatal effects of remifentanil at induction of general anesthesia for cesarean delivery: a randomized, double-blind, controlled trial. The Journal of the American Society of Anesthesiologists 2006; 104(1):14-20.
 17. Salimi A, Teymoorian H, Poorkia M. Effect of Remifentanil on Pulse Rate and Blood Pressure of Mothers and Apgar Score of Neonate, During Anesthesia For Elective Cesarean Section. Iranian Journal of Anaesthesiology and Intensive Care 2004; 25(46):5-12.
 18. O’Hare R, McAtamney D, Mirakhur RK, Hughes D, Carabine U. Bolus dose remifentanil for control of haemodynamic response to tracheal intubation during rapid sequence induction of anaesthesia. British journal of anaesthesia 1999; 82(2):283-5.
 19. Leone M, Rousseau S, Avidan M, Delmas A, Viviand X, Guyot L, et al. Target concentrations of remifentanil with propofol to blunt coughing during intubation, cuff inflation, and tracheal suctioning. British journal of anaesthesia 2004; 93(5):660-3.
 20. Taha S, Siddik-Sayyid S, Alameddine M, Wakim C, Dahabra C, Moussa A, et al. Propofol is superior to thiopental for intubation without muscle relaxants. Canadian Journal of Anesthesia 2005; 52(3):249-53.
 21. Erhan E, Ugur G, Gunusen I, Alper I, Ozyar B. Propofol--not thiopental or etomidate--with remifentanil provides adequate intubating conditions in the absence of neuromuscular blockade. Canadian Journal of Anesthesia 2003; 50(2):108.
 22. Turgut N, Turkmen A, Ali A, Altan A. Remifentanil-propofol vs dexmedetomidine-propofol. Anesthesia for supratentorial cran-iotomy. MJE Anesth 2009; 20:63-70.
 23. Sobhani G, Jarineshin H, Kashani S, Yazdi G, Kooshesh F, Hosseini Teshnizi S. Effects of remifentanil and alfentanil on cardiovascular responses to tracheal intubation. Hormozgan Medical Journal 2012; 16(5):355-61.
 24. Eidy M, Kolahdouzan K, Fatemi M. Effect of remifentanil infusion on profile tracheal Extubation and emergence from anesthesia in discectomy surgery. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2016; 7(4):865-74.
 25. Purnajafian AR, Ghavam S, Hafezi Ahmadi MR, Ghavam M. Comparison Between Remifentanil And Fentanyl Effects on. scientific journal of ilam university of medical sciences 2012; 19(4):20-5.
 26. Ghodraty MR, Pournajafian A, Niakan M, Totonchi Ghorbani MZ, Mazhari FS. Comparing the Effects of Sedation Induced by Fentanyl and Remifentanil in Patients Under Mechanical Ventilation. Journal of Arak University of Medical Sciences 2016; 18(10):73-9.
 27. Vali M, Salahi S, Ahmadipour A, Salahi S, Safari S, Kashani SM. Comparison of the Effects of Remifentanil and Alfentanil in Endotracheal Intubation: a Systematic Review and Meta-analysis. SN Comprehensive Clinical Medicine 2022; 4(1):140.
 28. Lee J, Koo B, Jeong J, Kim H, Lee J. Effcacy of remifentanil compared to lidocaine on the incidence of coughing during emergence of anesthesia. Br. J. Anaesth 2011; 106(3):410-5.
 29. Eidy M, Kolahdouzan K, Fatemi M. Effect of remifentanil infusion on profile tracheal Extubation and emergence from anesthesia in discectomy surgery. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2016; 7(4):865-74.
 30. Fazel MR, Forghani Z, Razavizadeh SM, Zabihi S, Vahedi MS, Adib H. Remifentanil versus propofol on pain and hemodynamic in patients under phacoemulsification with topical anesthesia. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2009; 13(4):9-15.
 31. Degoute CS, Ray MJ, Manchon M, Dubreuil C, Banssillon V. Remifentanil and controlled hypotension; comparison with nitroprusside or esmolol during tympanoplasty. Canadian journal of anaesthesia 2001; 48(1):20-7.
 32. Khamestan M, Sadeghi SE, Samadi K, Forouzan M. Evaluating the effect of remifentanil infusion vs. single dose intravenous hydralazine plus propranolol to provide controlled hypotension in patients undergoing rhinoplasty in Khalili Hospital of Shiraz. J Anesth Pain 2016; 6(4):21-29.
 33. Zamani F, Naseri N, Farmani F, Kamali A. Comparison of the effect of dexmedetomidine and remifentanil on controlled hypotension During rhinoplasty: A clinical trial study. The International Tinnitus Journal 2020; 24(2):60-4.
 34. Kosucu M, Ömür S, Besir A, Uraloglu M, Topbas M, Livaoglu M. Effects of perioperative remifentanil with controlled hypotension on intraoperative bleeding and postoperative edema and ecchymosis in open rhinoplasty. Journal of Craniofacial Surgery 2014; 25(2):471-5.
 35. Hashemiyazdi SH, Masoudifar M, Rahimi Z, Honarmand A, Aryafar M. Comparative study of the effect of two different doses of remifentanil on bleeding control in lumbar fusion surgery: A randomized clinical trial. Annals of Medicine and Surgery 2022; 82:104761.
 36. Menshawi MA, Fahim HM. Dexmedetomidine versus remifentanil infusion for controlled hypotension in shoulder arthroscopy: a comparative study. Ain-Shams Journal of Anesthesiology 2020; 12:1-10.
 37. Sneyd JR. A simple atracurium infusion regimen for intra-abdominal surgery. BJA: British Journal of Anaesthesia 1986; 58(12):1387-9.