شیوع هیرسوتیسم در دختران 14 تا 18 ساله شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، مرکز بهداشت مرودشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار گروه غدد، مرکز تحقیقات غدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

5 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: هیرسوتیسم یک اختلال مربوط به خود مو نیست بلکه آندروژن ها منجر به تحریک رشد مو می شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع هیرسوتیسم و تعیین مقادیر هورمون های آندروژنیک خون و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.
روشکار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 89-1388 بر روی 3200 دانش آموز دختر 18-14 ساله در دبیرستان های دخترانه شیراز انجام شد. جهت تعیین نمره هیرسوتیسم، از مقیاس اصلاح شده فریمن-گالوی استفاده شد. در بیماران دارای هیرسوتیسم و سایر علائم هیپر آندروژنیسم (آکنه و آلوپسی)،سونوگرافی لگناز طریق شکم انجام شد و ارزیابی هورمون های آندروژنیک به عمل آمد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون‌ کای دوو فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها: فراوانی شدت هیرسوتیسم 100 نفر (2/3%) برآورد شد. میانگین میزان تستوسترون در گروه دارای هیرسوتیسم بالاتر بود ولی ارتباط معنی داری از نظر میانگین تستوسترون کل و تستوسترون آزادو سندرم تخمدان پلی کیستیک بین افراد مبتلا و غیر مبتلا به هیرسوتیسم وجود نداشت (001/0<p). ولی بین بی نظمی قاعدگی و هیرسوتیسم ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (001/0>p).
نتیجهگیری: بروز هیرسوتیسم و سطح هورمون آندروژنبا سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران ارتباط آماری معنی داری ندارد، لذا پیشنهاد می شود مطالعات مشابه با حجم نمونه بزرگتر و در سن 25-20 سالگی در زنانی که دارای قاعدگی طبیعی هستند نیز انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Hirsutism in Girls 14 to 18 Years Old and its Relationship with Polycystic Ovary Syndrome in Shiraz, Iran

نویسندگان [English]

  • Marzieh Akbarzadeh 1
  • Tahere Naderi 2
  • Mohammad Hosein Dabaghmanesh 3
  • Hamidreza Tabatabaie 4
  • Zahra Zare 5
1 Lecturer, Department of Midwifery, Community Based Psychiatric Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, Marvdasht Health Center, Shiraz University of Medical Sciences, Marvdasht, Iran.
3 Associate Professor, Department of Endocrinology, Shiraz Endocrine and Metabolism Research Center, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Epidemiology, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hirsutism is not a hair disorder, androgens stimulated hair growth. The aim of this study was determining the prevalence of hirsutism and the level of androgenic hormones in the blood and its association with polycystic ovary syndrome.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 3200 high school girls age 14 to 18 in Shiraz, Iran during 2009-2010. Modified Freeman-Galway was used to measure hirsutism scores. Transabdominal pelvic ultrasound was performed in patients with hirsutism and other symptoms of hyper androgenic (acne, and alopecia) and androgenic hormones were evaluated. Data were analyzed using SPSS software version 11.5, Chi-square and Fisher tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The prevalence of the severity f hirsutism was estimated in 100 patients (3.2 %). Mean of testosterone levels was higher in hirsutism group, but no significant correlation was seen regarding mean of total testosterone, free testosterone and polycystic ovary syndrome between patients with hirsutism and without hirsutism (p>0.001). But the correlation between menstrual irregularity and hirsutism is statistically significant (p<0.001)
Conclusion: Incidenceof hirsutism and levels of androgen hormone has not statistical significant association with polycystic ovary syndrome. Similar researches with larger sample size in women aged 20 to 25 who have normal menstrual cycle is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Androgen
  • Hirsutism
  • Polycystic ovary syndrome
  • Prevalence