مقایسه تأثیر دمنوش با کپسول عصاره بومادران بر شدت درد دیسمنوره اولیه- یک مطالعه کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

4 دانشیار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

مقدمه: بومادران به‌عنوان یکی از داروهای گیاهی مؤثر بر دیسمنوره کاربرد دارد. با توجه به وجود اشکال متنوع آن و عدم وجود مطالعه در زمینه مقایسه آنها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دمنوش با کپسول عصاره بومادران بر شدت درد دیسمنوره اولیه انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1399 بر روی 60 نفر از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. افراد به‌طور تصادفی در دو گروه 30 نفره دریافت کننده دمنوش و کپسول عصاره بومادران قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از فرم مشخصات دموگرافیک و باروری واحدهای پژوهش و مقیاس دیداری درد استفاده شد. شدت درد در دو گروه در سیکلِ قبل از مداخله و در پایان روزهای اول، دوم و سومِ دو سیکل مداخله، سنجیده و ثبت گردید. تجزیه‌ و تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون‌های کای اسکوئر، تی مستقل و یو من‌ویتنی انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین شدت درد در سیکل اول در دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (69/0=p)، در حالی که در سیکل دوم، میانگین شدت درد در گروه دریافت کننده کپسول­ های عصاره بومادران به‌صورت معنی‌داری کمتر بود (006/0=p).
نتیجه ­گیری: استفاده از کپسول­ های عصاره بومادران تأثیر بیشتری در کاهش شدت درد نسبت به دمنوش بومادران داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Achillea Millefolium teabag and capsule on the severity of primary dysmenorrhea pain - a clinical trial study

نویسندگان [English]

 • Reza Gheysari 1
 • Iman Ghorbani Moghadam 2
 • Narjes Bahri 3
 • Mohammad Mojalli 4
 • Moosa Sajjadi 4
1 M.Sc. of Medical Surgical Nursing, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 B.Sc. in Nursing, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center. Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Internal Surgery, School of Nursing, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Achillea Millefolium is used as one of the herbal remedies for dysmenorrhea. Due to the existence of its various forms and the lack of studies comparing them, this study was performed with aim to compare the effect of Achillea Millefolium teabag and capsule on the severity of primary dysmenorrhea.
Methods: This randomized clinical trial study was conducted in 2020 on 60 female students living in the dormitories of Gonabad University of Medical Sciences. The research units were randomly allocated into two groups of 30 individuals receiving Achillea Millefolium teabag and extract capsules.  Data were collected from demographic and fertility characteristics form of the research units and visual pain scale. Pain intensity in both groups was measured and recorded in the pre-intervention cycle and at the end of the first, second and third days of the two intervention cycles. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and Chi-square, Independent t and U-Man-Whitney tests. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: The results of this study showed that the mean pain intensity in the first cycle in the two groups was not statistically significant (P=0.69), while in the second cycle, the mean pain intensity was significantly lower in the group receiving Achillea Millefolium extract capsules (P=0.006).
Conclusion: The use of Achillea Millefolium capsules had a greater effect on reducing pain intensity than Achillea Millefolium teabag.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achillea millefolium
 • Capsule
 • Herbal Tea
 • Pain
 • Primary Dysmenorrhea
 1. Yazdanpanahi Z, Yektatalab S, Tayebi N, Akbarzadeh M. The Association Between Menarche Age and BirthWeight, Mother and Older Sister’s Age of Menarche. Razavi International Journal of Medicine 2017; 5(1).
 2. Yilmaz B, Sahin N. The effects of a dysmenorrhea support program on university students who had primary dysmenorrhea: a randomized controlled study. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2020; 33(3):285-90.
 3. Tadese M, Kassa A, Muluneh AA, Altaye G. Prevalence of dysmenorrhoea, associated risk factors and its relationship with academic performance among graduating female university students in Ethiopia: a cross-sectional study. BMJ open 2021; 11(3):e043814.
 4. Carroquino-Garcia P, Jiménez-Rejano JJ, Medrano-Sanchez E, De La Casa-Almeida M, Diaz-Mohedo E, Suarez-Serrano C. Therapeutic exercise in the treatment of primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. Physical therapy 2019; 99(10):1371-80.
 5. Shirooye P, Adhami S, Hashem-Dabaghian F, Mokaberinejad R. General temperament and uterine temperament in patients with primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(4):35-42.
 6. Tahoonian Golkhatmi F, Abedian Z, Emami SA, Esmaily H. Comparing the Effect of Rosemary and Mefenamic Acid Capsules on Symptoms of Primary Dysmenorrhea: A Randomized Double-blind Trial. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2020; 30(188):40-52.
 7. Habibi N, Huang MS, Gan WY, Zulida R, Safavi SM. Prevalence of primary dysmenorrhea and factors associated with its intensity among undergraduate students: a cross-sectional study. Pain Management Nursing 2015; 16(6):855-61.
 8. Uysal M, Doğru HY, Sapmaz E, Tas U, Çakmak B, Ozsoy AZ, et al. Investigating the effect of rose essential oil in patients with primary dysmenorrhea. Complementary therapies in clinical practice 2016; 24:45-9.
 9. Al Ajeel LY, Chong MC, Tang LY, Wong LP, Al Raimi AM. The Effect of Health Education on Knowledge and Self-Care Among Arabic Schoolgirls With Primary Dysmenorrhea in Malaysia. The Journal for Nurse Practitioners 2020; 16(10):762-7.
 10. Fajrin I, Alam G, Usman AN. Prostaglandin level of primary dysmenorrhea pain sufferers. Enfermería Clínica 2020; 30:5-9.
 11. Sosorburam D, Wu ZG, Zhang SC, Hu P, Zhang HY, Jiang T, et al. Therapeutic effects of traditional Chinese herbal prescriptions for primary dysmenorrhea. Chinese Herbal Medicines 2019; 11(1):10-9.
 12. Momenzadeh F, Toghiri MA, Taghizadeh M, Mahlioji M, Rafiee F. Comparison the effect of fennel and mefenamic acid on severity of primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):44-9.
 13. Chen CX, Carpenter JS, LaPradd M, Ofner S, Fortenberry JD. Perceived ineffectiveness of pharmacological treatments for dysmenorrhea. Journal of Women's Health 2021; 30(9):1334-43.
 14. Guimarães I, Póvoa AM. Primary dysmenorrhea: assessment and treatment. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 2020; 42:501-7.
 15. Salehian T, Safdari F, Piry A, Atarody Z. Herbal remedy to relieve of dysmenorrhea by students of Iranshahr Universities in 2010. Journal of Medicinal Herbs 2011; 1(4):57-63.
 16. Saei Gharenaz M, Ozgoli G. Effect of medicinal plants in the treatment of primary dysmenorrhea in Iran: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(160):14-31.
 17. Ebrahimi Varzaneh F, Nahidi F, Mojab F, Pourhoseingholi MA, Panahi Z. The effect of hydro alcoholic extract of AchilleaMillefolium capsule on duration and severity of primary dysmenorrhea pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):48-86.
 18. Khademi N, Matouripour P, Vakilian K. Effect of hydro alcoholic extract of Achillea Millefolium on menorrhagia. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(2):34-41.
 19. Rashidi I, Taherimoghadam M, Mozaffari AR. Study of anti-inflammatory and healing effects of Achillea millefolium in the treatment of indomethacin-induced gasthic ulcer in rat. Journal of Inflammatory Diseases 2005; 8(4):9-13.
 20. Satarzadeh N, Nazemie H, Maleki N, Hashemi M. Effect of Achillea willhemsii on menstrual bleeding and dysmenorrhea. Tabriz Nurs Midwif J 2009; 12:4-10.
 21. Jenabi E, Fereidoony B. Effect of Achillea millefolium on relief of primary dysmenorrhea: a double-blind randomized clinical trial. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2015; 28(5):402-4.
 22. Heidarinia M, Mirmoezzi M, Yousefi M. Effectiveness of exercise therapy in reducing pain and disability in athletes with chronic nonspecific neck pain. Journal of Anesthesiology and Pain 2022; 13(1):77-87
 23. Radfar S, Shahoie R, Noori B, Jalilian F, Nasab LH. Comparative Study on the Effect of Matricaria chamomile and Achillea millefolium Capsules on Primary Dysmenorrhea Intensity of Dormitory Students of Kurdistan University of Medical Sciences. Journal of Pharmaceutical Research International 2018; 25(3):1-7.
 24. Kalhor M, Yousefloo S, Kavehie B, Mohammadi F, Javadi H. Effect of yarrow (achillea millefolium l.) extract on premenstrual syndrome in female students living in dormitory of qazvin university of medical sciences. Journal of Medicinal Plants 2020; 18(72):52-63.
 25. Moradi M, Rafieian-Koupaei M, Imani-Rastabi R, Nasiri J, Shahrani M, Rabiei Z, et al. Antispasmodic effects of yarrow (Achillea millefolium L.) extract in the isolated ileum of rat. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 2013; 10(6):499-503.
 26. Baretta IP, Felizardo RA, Bimbato VF, dos Santos MG, Kassuya CA, Junior AG, et al. Anxiolytic-like effects of acute and chronic treatment with Achillea millefolium L. extract. Journal of ethnopharmacology 2012; 140(1):46-54.
 27. Arzi A, Akhavan M. The effect of hydroalcoholic extract of Achillea Millefolium on analgesic effect of Morphine in rats. Journal of Babol University of medical sciences 2001; 3(4):11-4.
 28. Kazemian A, Toghiani A, Shafiei K, Afshar H, Rafiei R, Memari M, et al. Evaluating the efficacy of mixture of Boswellia carterii, Zingiber officinale, and Achillea millefolium on severity of symptoms, anxiety, and depression in irritable bowel syndrome patients. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences 2017; 22:120.