بررسی شاخص ‏های التهابی هماتولوژیک در زنان مبتلا به دیابت بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد خون‏شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون، مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی، پژوهشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد خون‏شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون، مرکز تحقیقات انتقال خون، مؤسسه عالی آموزش و تحقیقات انتقال خون، تهران، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش التهاب مزمن در پیشرفت دیابت بارداری (GDM)، بررسی شاخص‏ های التهابی هماتولوژیک نظیر نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR)، نسبت هموگلوبین به پلاکت (HPR) و سایر بیومارکرهای خونی می‏ تواند در ارزیابی بیماران GDM کمک‏ کننده باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شاخص‏ های التهابی هماتولوژیک زنان مبتلا به GDM در مقایسه با گروه کنترل انجام شد.
روشکار: در این مطالعه گذشته‏ نگر، پرونده 300 زن باردار با تشخیص قطعی GDM بستری در بیمارستان محب یاس تهران، بین سال ‏های 1400-1398 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تعداد مطلق سلول‌های خونی و سایر پارامترهای هماتولوژیک در دو گروه مادران باردار دیابتی و نرمال ارزیابی و حساسیت و ویژگی هر یک از متغیرهای آماری معنی‌دار به‌وسیله آنالیز منحنی ROC تعیین شد. تجزیه و تحلیل‏ داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‏ های من ویتنی یو، تی تست مستقل، ویلکاکسون و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: در ارتباط با شمارش مطلق لنفوسیت (ALC)، در مقایسه دو گروه GDM و نرمال، این شاخص در تشخیص بیماران GDM دارای حساسیت 07/84% و اختصاصیت 98/37% بود که از نظر آماری معنادار بود (022/0=p). شاخص شمارش مطلق نوتروفیل (ANC) دارای حساسیت 78/66% و اختصاصیت 49/53% بود که از نظر آماری معنادار بود (012/0=p). شاخص PLR دارای حساسیت 08/54% و اختصاصیت 67/66% بود (001/0p<). با این وجود شاخص ‏های HPR و NLR از نظر آماری معنادار نبودند (05/0p>).
نتیجه ­گیری: این مطالعه نشان داد که در بیماران GDM، شاخص‌های ALC و ANC کاهش و PLR افزایش می‏ یابد. بر این اساس، در مطالعات بعدی می‏توان، در جهت بهبود فرآیند غربالگری زنان باردار پرخطر از نظر GDM، ارزش پیشگویانه هر یک از این اندکس ‏ها در بروز GDM را مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hematological Inflammatory Indicators in Women with Gestational Diabetes

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Ahmadi 1
 • Mohsen Maleknia 2
 • Mohammad Reza Javan 3
 • Mehrnaz Abdolalian 3
 • Fatemeh Golshahi 4
 • Elham Vahabi 5
1 Assistant Professor, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Laboratory Hematology and Blood Transfusion Sciences, Thalassemia and Hemoglobinopathy Research Center, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Student Research Committee, School of Paramedical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 M.Sc. Student of Laboratory Hematology and Blood Transfusion Sciences, Blood Transfusion Research Center, High Institute for Education and Research in Transfusion Medicine, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Maternal, Fetal and Neonatal Research Center, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 General Physician, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Given the role of chronic inflammation in developing GDM (gestational diabetes mellitus), investigating hematological inflammatory indicators such as platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), hemoglobin-to-platelet ratio (HPR), and other blood biomarkers can be helpful in GDM patients. The present study was conducted aimed to evaluate the hematological inflammatory indicators of women with GDM compared to the control group.
Methods: In this retrospective study, the profiles of 300 pregnant women with a definite diagnosis of GDM admitted to Mohebbe Yas Hospital (Tehran) from 2019 to 2021 were investigated. In this study, the absolute number of blood cells and other hematological parameters were evaluated in separate groups of diabetic and normal pregnant mothers. The sensitivity and specificity of each statistically significant variable were determined by ROC curve analysis. Data were analyzed by SPSS (version 22) and Mann-Whitney U, Independent t-test, Wilcoxon, and Chi-square tests. P˂0.05 was considered statistically significant.
Results: In terms of absolute lymphocyte count (ALC), the results of comparison between GDM and normal groups showed that this index had a sensitivity of 84.07% and a specificity of 37.98% in the diagnosis of GDM patients, and it was statistically significant (p= 0.022). The absolute neutrophil count (ANC) index had a sensitivity of 66.78% and a specificity of 53.49%, which was statistically significant (p= 0.012). The PLR index had a sensitivity of 54.08% and a specificity of 66.67% (p<0.001). However, HPR and NLR indices were not statistically significant (p>0.05).
Conclusion: This study showed that in GDM patients, ALC and ANC indices decrease and PLR increases. To improve the screening process of high-risk pregnant women for GDM, the predictive value of each of these indices in the incidence of GDM can be investigated in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational diabetes
 • inflammatory markers
 • Pregnancy
 1. American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes—2021. Diabetes care 2021; 44(Supplement 1):S15-33.
 2. Hedderson MM, Gunderson EP, Ferrara A. Gestational weight gain and risk of gestational diabetes mellitus. Obstetrics and gynecology 2010; 115(3):597.
 3. Karasneh RA, Migdady FH, Alzoubi KH, Al-Azzam SI, Khader YS, Nusair MB. Trends in maternal characteristics, and maternal and neonatal outcomes of women with gestational diabetes: A study from Jordan. Annals of Medicine and Surgery 2021; 67:102469.
 4. Correa PJ, Vargas JF, Sen S, Illanes SE. Prediction of gestational diabetes early in pregnancy: Targeting the long-term complications. Gynecologic and obstetric investigation 2014; 77(3):145-9.
 5. Rao U, de Vries B, Ross GP, Gordon A. Fetal biometry for guiding the medical management of women with gestational diabetes mellitus for improving maternal and perinatal health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019(9).
 6. World Health Organization. Diagnostic criteria and classification of hyperglycaemia first detected in pregnancy. World Health Organization; 2013.
 7. Jensen ME, Barrett HL, Peek MJ, Gibson PG, Murphy VE. Maternal asthma and gestational diabetes mellitus: Exploration of potential associations. Obstetric Medicine 2021; 14(1):12-8.
 8. Shahrabi S, Maleknia M, Tavakolifar Y, Zayeri ZD, Saki N. Neutropenia and leukemia development: genetic risk factors and prognosis. Leukemia & Lymphoma 2019.
 9. Al-Ofi E, Alrafiah A, Maidi S, Almaghrabi S, Hakami N. Altered Expression of Angiogenic Biomarkers in Pregnancy Associated with Gestational Diabetes. International Journal of General Medicine 2021; 14:3367.
 10. Bogdanet D, Reddin C, Murphy D, Doheny HC, Halperin JA, Dunne F, et al. Emerging protein biomarkers for the diagnosis or prediction of gestational Diabetes—A scoping review. Journal of clinical medicine 2021; 10(7):1533.
 11. Larmann J, Handke J, Scholz AS, Dehne S, Arens C, Gillmann HJ, et al. Preoperative neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio are associated with major adverse cardiovascular and cerebrovascular events in coronary heart disease patients undergoing non-cardiac surgery. BMC Cardiovascular Disorders 2020; 20(1):1-9.
 12. Furuncuoğlu Y, Tulgar S, Dogan AN, Cakar S, Tulgar YK, Cakiroglu B. How obesity affects the neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratio, systemic immune-inflammatory index and platelet indices: a retrospective study. European review for medical and pharmacological sciences 2016; 20(7):1300-6.
 13. Zare HS, Nouri N, Peracheh M, Kikha N, Ghasemi M. Neutrophil to lymphocytes ratio and platelets to lymphocytes ratio in pre-eclampsia and normal pregnancy: A case-control study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 23(9):61-8.
 14. Wang D, Yang JX, Cao DY, Wan XR, Feng FZ, Huang HF, et al. Preoperative neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios as independent predictors of cervical stromal involvement in surgically treated endometrioid adenocarcinoma. OncoTargets and therapy 2013; 6:211.
 15. Hessami K, Tabrizi R, Homayoon N, Hashemi A, Heydari ST, Pourhoseini SA. Gestational diabetes mellitus and inflammatory biomarkers of neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio: a systematic review and meta-analysis. Biomarkers 2021; 26(6):491-8.
 16. Liu W, Lou X, Zhang Z, Chai Y, Yu Q. Association of neutrophil to lymphocyte ratio, platelet to lymphocyte ratio, mean platelet volume with the risk of gestational diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol 2021; 37(2):105-107.
 17. Goldstein JA, Gallagher K, Beck C, Kumar R, Gernand AD. Maternal-fetal inflammation in the placenta and the developmental origins of health and disease. Frontiers in immunology 2020; 11:531543.
 18. Pantham P, Aye IL, Powell TL. Inflammation in maternal obesity and gestational diabetes mellitus. Placenta 2015; 36(7):709-15.
 19. Faal S, Abedi P, Jahanfar S, Ndeke JM, Mohaghegh Z, Sharifipour F, et al. Sex hormone binding globulin for prediction of gestational diabetes mellitus in pre-conception and pregnancy: A systematic review. Diabetes research and clinical practice 2019; 152:39-52.
 20. Maged AM, Moety GA, Mostafa WA, Hamed DA. Comparative study between different biomarkers for early prediction of gestational diabetes mellitus. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2014; 27(11):1108-12.
 21. Miehle K, Stepan H, Fasshauer M. Leptin, adiponectin and other adipokines in gestational diabetes mellitus and pre‐eclampsia. Clinical endocrinology 2012; 76(1):2-11.
 22. Yilmaz H, Celik HT, Namuslu M, Inan O, Onaran Y, Karakurt F, et al. Benefits of the neutrophil-to-lymphocyte ratio for the prediction of gestational diabetes mellitus in pregnant women. Experimental and clinical endocrinology & diabetes 2014; 122(01):39-43.
 23. Sun T, Meng F, Zhao H, Yang M, Zhang R, Yu Z, et al. Elevated first-trimester neutrophil count is closely associated with the development of maternal gestational diabetes mellitus and adverse pregnancy outcomes. Diabetes 2020; 69(7):1401-10.